Anvisningar för dig som söker undervisnings- och forskningsuppdrag

På denna sida hittar du instruktioner om hur du söker jobb vid Helsingfors universitet för akademisk rekrytering.
Vid rekrytering följer du principerna och rekommendationerna i den ansvariga forskarutvärderingen.

Vid värderingen av akademisk kompetens kan man använda sig av universitetsportföljen. I portföljen presenterar man sin centrala professionella kompetens på ett dokumenterat sätt och betraktar delområdena i det akademiska arbetet (forskning, undervisning, samhällelig växelverkan och administration) som helhet.

En uni­ver­si­tets­port­följ kan till ex­em­pel ha föl­jan­de struk­tur

1. Grund­gäl­lan­de upp­gif­ter

    Person- och kontaktuppgifter

    Utbildning och examina

    Annan nödvändig bakgrundsinformation.

2. Forsk­ning och ve­ten­skap­lig verk­sam­het

    Erfarenhet av forskningsarbete och vetenskaplig verksamhet

    Forskningsfilosofi och -etik, huvudlinjerna inom forskningen

    Viktiga publikationer

    Utvärderingar av och pris för forskningsarbetet

    Verksamhet inom den akademiska gemenskapen

    Visioner och egna utvecklingsplaner

    Andra meriter inom den vetenskapliga verksamheten.

3. Un­der­vis­ning och hand­led­ning

    Undervisnings- och handledningserfarenhet inom grund- och forskarutbildningen

    Pedagogiskt tänkande och egen utbildning

    Produktion av undervisningsmaterial och utnyttjande av undervisningsteknologi

    Utveckling av den egna undervisningen och undervisningspris

    Deltagande i undervisningens utvärdering och utveckling

    Styrkor, utvecklingsutmaningar och visioner då det gäller den egna undervisningsverksamheten

4. Ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter och an­nan verk­sam­het

    Administrativa och ledningsuppgifter

    Uppgifter i den egna branschen utanför universitetet

    Samhälleliga och förtroendeuppdrag

    Publikationer, föredrag och annan informationsspridning om vetenskap

    Andra viktiga meriter och uppdrag.

Universitetsportföljens rekommenderade omfattning är 4–7 sidor + bilagor. Fakulteter och enheter kan ha egna anvisningar och rekommendationer om universitetsportföljens struktur, omfattning samt de bilagor som krävs. När du söker en undervisnings- eller forskningsbefattning vid universitetet, kontrollera först om fakulteten eller enheten har gett ut separata anvisningar om upprättandet av universitetsportföljen. Portföljen är även ett sätt att utveckla den egna verksamheten och kompetensen.

Syftet är att anteckna och på ett dokumenterat sätt presentera den akademiska arbetstagarens kompetens, styrkor och syn på sin egen utveckling. Användningssyftet påverkar portföljens innehåll: då man söker en befattning vid universitet, ska meriterna presenteras med denna befattning som utgångspunkt.

Den som utför universitetets undervisnings- och forskningstjänst är skyldig att behärska det språk på vilket han eller hon måste undervisa.

Vid universitet där en examen kan avn bli avskriven på både finska och svenska krävs också att den som utför undervisnings- och forskningstjänst har minst tillfredsställande muntliga och skriftliga färdigheter på finska och svenska. Universitetet kan bevilja undantag från dessa språkkunskapskrav i enlighet med uppförandekoden.

Svenska

Policyn om kravet på språkkunskaper gäller alla svenskspråkiga uppgifter.

När anställningens undervisningsspråk är svenska motsvaras de rekommenderade kunskaperna i svenska av nivå C2 enligt den europeiska referensramen. Nivå C1 kan enligt fakultetens övervägande godkännas som lägsta godtagbara färdighetsnivå i svenska.

Språkkunskaperna visas under ansökningsprocessen genom dokument, intervju och undervisningsprov och vid behov kan sökande ombes lämna in en kompletterande utredning.

Sätt att visa språkkunskaperna på svenskspråkiga uppgifter

För att visa kunskaper i svenska kan man stöda sig på ett intyg över språkexamen för statsförvaltningen, allmän språkexamen eller kunskaper i svenska som visats i samband med studier, enligt följande:

  • språkexamen för statsförvaltningen: utmärkta kunskaper i tal och skrift (C2), goda kunskaper i tal och skrift (C1)
  • allmän språkexamen: färdighetsnivå 6 (C2), färdighetsnivå 5 (C1)
  • studier:
  • skolbildning på svenska och mognadsprov på svenska vid högskola/studentexamen med minst vitsordet magna cum laude approbatur i svenska som modersmål/studentexamen med minst vitsordet eximia cum laude approbatur i svenska som andraspråk (C2)
  • skolbildning på svenska/mognadsprov på svenska vid högskola/studentexamen med godkänt vitsord i svenska som modersmål/studentexamen med minst vitsordet magna cum laude approbatur i svenska som andraspråk (C1).

Kunskaperna i svenska kan i stället för eller utöver med betyg också visas på annat sätt. När de sökande bedöms beaktas språkkunskaperna både när man bedömer de sökandes förutsättningar att bli valda och när de sökande rangordnas.

Engelska

I praktiken kräver undervisnings- och forskningsuppgifter goda kunskaper i engelska.

Bedömningen av undervisningsförmågan är en central del av helhetsbedömningen vid rekryteringar. En sökandes undervisningsförmåga bedöms i samband med rekryteringen av undervisnings- och forskningspersonal samt ansökan om titeln docent. Fakulteterna har en eller flera pedagogiska nämnder som bedömer undervisningsprov och som tillsätts av dekanus.

Den pedagogiska nämnden utarbetar en motiverad helhetsbedömning av den sökandes undervisningsmeriter. Ett undervisningsprov är ett offentligt undervisningstill-fälle inom anställningens eller docenturens vetenskapsområde och det utgör en central del av bedömningen av undervisningsförmågan som helhet. Syftet med undervisnings-provet är att verifiera den sökandes undervisningsförmåga i praktiken. Samtliga delområden som bedöms, inklusive undervisningsprovet, anges i en matris för bedömning av undervisningsförmågan.

En meritförteckning, eller ett cv (curriculum vitæ), är ett sammandrag av en persons studie- och arbetskarriär, samt akademiska meriter och meriter av annat slag. Meritförteckningsmodellen för forskare är avsedd att instruera den som upprättar en meritförteckning, så att meriterna i möjligaste mån visas på ett uttömmande och sanningsenligt sätt som möjliggör jämförelser mellan olika sökande.

Mer information om modell till meritförteckning för forskare

 

Undervisnings- och kulturministeriet har upprättat en klassificering av publikationstyper. 

Det kan användas vid rekryteringen av Helsingfors universitet.

Publikationstypklassifikation