Ansökan om docentur

Universiteten kan på ansökan utnämna till docent en person som har ingående kunskaper på sitt eget område och som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.

Innan fakultetsrådet fattar sitt beslut, ska rådet av två sakkunniga begära ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens. Fakultetens pedagogiska nämnd ska ge ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Om fakultetsrådet anser att den som ansöker om titeln docent uppfyller villkoren, gör rådet en framställning i ärendet till kansler.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten förutsätter att den som anhåller om titeln docent utöver en godkänd doktorsavhandling har andra publikationer som till sin vetenskapliga betydelse och omfattning motsvarar ytterligare en väl godkänd doktorsavhandling inom docenturens område.

Fakulteten också förutsätter att den som söker en docentur har bevis på en egen forskningsinriktning och i det avseendet självständighet.

Fakulteten förutsätter att tillräcklig vikt fästs vid följande omständigheter vid evalueringen av sökandens meriter:

  • den sökandes vetenskapliga publikationer i internationella serier med sakkunnigbedömning,
  • den sökandes andel i de viktigaste publikationerna,
  • kan den sökande visa att han eller hon har en självständig forskarkarriär (t.ex. har erhållit finansiering för egen forskning),
  • har den sökande deltagit i handledningen av lärdomsprov och ledningen av vetenskaplig forskning, och
  • har den sökande deltagit aktivt i internationell verksamhet och vetenskapliga konferenser inom sitt område.

Fakulteten förutsätter att de sakkunniga i sina utlåtanden så entydigt som möjligt anger om den sökande uppfyller villkoren för titeln docent. Av denna anledning ska de sakkunniga tillräckligt grundligt analysera sökandens vetenskapliga produktion i sina utlåtanden.

När man bedömer den goda undervisningsförmåga som krävs för titeln docent beaktas docentens särställning. En docent kan delta i undervisningen i ämnet som han eller hon företräder på ett sätt som man särskilt kommer överens om, men är inte undervisningsskyldig.

Provföreläsningens längd är cirka 25 minuter. Ämnet ska väljas som om publiken bestod av studerande inom det aktuella området och föreläsningen ingick i en föreläsningsserie som hör till undervisningen i det aktuella området. Den sökande får använda anteckningar som stöd under provföreläsningen. Provföreläsningarna relaterade till docentansökningar vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten organiseras på distans via Zoom.

Som stöd för bedömningen av undervisningsprovet används en matris för bedömning av undervisningsförmågan som har godkänts av fakulteten. Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid struktureringen av undervisningssituationen och undervisningsstoffet, den vetenskapliga grunden och den sökandes förmåga att samverka samt vid användningen av hjälpmedel i undervisningen och undervisningsmaterial. Undervisningsförmågan bedöms enligt skalan försvarlig – nöjaktig – god – berömlig – utmärkt.

Vanligen ansöker man om titeln docent i det skede av den akademiska karriären, när man har mindre undervisningserfarenhet eller mindre pedagogisk utbildning än t.ex. de som ansöker om anställning som universitetslektor. Vid en helhetsbedömning av undervisningsförmågan hos den som ansöker om titeln docent får därför ofta ett väl genomfört undervisningsprov en proportionellt sett stor betydelse.

Den sökandes undervisningserfarenhet, pedagogiska utbildning, förmåga att producera läromedel och andra i undervisning förvärvade meriter samt undervisningsprovet och den påföljande diskussionen med den pedagogiska nämnden behandlas separat när undervisningsförmågan bedöms.

På så sätt får den sökande en redogörelse både över sina starka sidor enligt bedömningen och över vilka delområden av undervisningsförmågan som fortfarande borde utvecklas. I en sammanfattning av helhetsbedömningen av undervisningsförmågan anges det om den sökande uppfyller kriterierna, om han eller hon har god undervisningsförmåga.

När den som har beviljats titeln docent söker anställning som lärare och forskare bedöms undervisningsförmågan separat utifrån de kriterier som gäller för den aktuella befattningen. Vid denna bedömning kan den sökandes undervisningsförmåga för en professur eller en anställning som universitetslektor bedömas som otillräcklig.

Fakulteten önskar att den som ansöker om titeln docent förhandlar med prefekten för institutionen för det aktuella vetenskapsområdet eller med den ämnesansvariga innan han eller hon lämnar in sin ansökan.

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten brukas fasta ansökningstider för docenttiteln. Under läsåret 2023–2024 är ansökningstider 15.10.-31.10.2023, 15.1.-31.1.2024 och 15.4.-30.4.2024. Datumen för undervisningsprov är 15.1.2024, 15.4.2024 och 15.6.2024, eller föregående fredag om datumet råkar falla på ett veckoslut.

I förhandlingarna kontrollerar man institutionens åsikt om den sökandes område för docenturen. Om området för docenturen är nytt (vid fakulteten finns sedan tidigare ingen docent inom området), ska institutionen lämna in en utredning till fakulteten om benämningen av docenturen och en motivering för användningen av den.

Ansökan ställs till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och sänds per e-post som en pdf fil till adressen hr-kumpula@helsinki.fiTill ansökan ska bifogas en meritförteckning, en förteckning över den sökandes publikationer och övriga forskning uppgjord enligt akademisk bibliografisk praxis samt en redogörelse för den sökandes undervisningsmeriter eller en universitetsportfölj där ovannämnda dokument ingår. Bilagorna lämnas på engelska.

Fakulteten ber att de sökande uppräknar publikationerna som finns i Web of Science och de publikationer som har utgivits efter disputationen skall också markeras. Dessutom ber vi den ansökande ge sin egen åsikt om vilken av publikationerna som hen själv anser kunde utgöra en lika god helhet som en doktorsavhandling.

De ansökande ombeds också utvärdera sina undervisningsmeriter på basen av fakultetetns kriterier och skriva in i sin ansökan vilka kriterier för undervisningskunskaper de uppfyller, samt motivera och dokumentera dessa på basen av kriterierna.

För bedömningen av undervisningsförmågan ombeds den sökande meddela ämnet för sitt undervisningsprov när han eller hon lämnar in sin ansökan. Språket för unvervisningsprovet kan vara finska, svenska eller engelska.

Ifall en utländsk sökande inte är i ett anställningsförhållande till Helsingfors universitet bör den sökande bifoga en av två personer bestyrkt kopia av sitt pass samt av sitt examensbetyg.

Den sökande behöver inte lämna in sina publikationer till fakultetens kansli, utan kan om han eller hon önskar sända dem direkt till de sakkunniga som har utsetts av fakultetsrådet. Publikationerna kan i regel sändas i elektronisk form till de sakkunniga.

En person som hör till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan inte väljas till sakkunnig. En sakkunnig ska ha minst docentkompetens. Efter att ha fått de sakkunnigas och den pedagogiska nämndens utlåtanden beslutar fakultetsrådet om den sökande uppfyller villkoren för beviljande av titeln docent och gör en framställning till kanslern om beviljande av titeln docent.