Ansökan om docentur

Docenter förutsätts ha de språkkunskaper som krävs av universitetets undervisnings- och forskningspersonal. Den som utnämns till docent ska visa att han eller hon behärskar undervisningsspråket (finska eller svenska) och dessutom har minst nöjaktig muntlig och skriftlig färdighet i finska och svenska. I de fall som preciseras i 32 § i universitetets instruktion kan dispens från språkkunskapskraven beviljas utan separat ansökan. Enligt 52 § i instruktionen för Helsingfors universitet beviljas titeln docent av kanslern.

Innan fakultetsrådet fattar sitt beslut, ska rådet av två sakkunniga begära ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens. Fakultetens pedagogiska nämnd ska ge ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Om fakultetsrådet anser att den som ansöker om titeln docent uppfyller villkoren, gör rådet en framställning i ärendet till kansler.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten förutsätter att den som anhåller om titeln docent utöver en godkänd doktorsavhandling har andra publikationer som till sin vetenskapliga betydelse och omfattning motsvarar ytterligare en väl godkänd doktorsavhandling inom docenturens område.

Fakulteten också förutsätter att den som söker en docentur har bevis på en egen forskningsinriktning och i det avseendet självständighet.

Fakulteten förutsätter att tillräcklig vikt fästs vid följande omständigheter vid evalueringen av sökandens meriter:

  • den sökandes vetenskapliga publikationer i internationella serier med sakkunnigbedömning,
  • den sökandes andel i de viktigaste publikationerna,
  • kan den sökande visa att han eller hon har en självständig forskarkarriär (t.ex. har erhållit finansiering för egen forskning),
  • har den sökande deltagit i handledningen av lärdomsprov och ledningen av vetenskaplig forskning, och
  • har den sökande deltagit aktivt i internationell verksamhet och vetenskapliga konferenser inom sitt område.

Fakulteten förutsätter att de sakkunniga i sina utlåtanden så entydigt som möjligt anger om den sökande uppfyller villkoren för titeln docent. Av denna anledning ska de sakkunniga tillräckligt grundligt analysera sökandens vetenskapliga produktion i sina utlåtanden.

När man bedömer den goda undervisningsförmåga som krävs för titeln docent beaktas docentens särställning. En docent kan delta i undervisningen i ämnet som han eller hon företräder på ett sätt som man särskilt kommer överens om, men är inte undervisningsskyldig. I enlighet med kanslerns anvisningar förutsätts i allmänhet att den som ansöker om titeln docent ska ge ett undervisningsprov.

Provföreläsningens längd är cirka 25 minuter. Ämnet ska väljas som om publiken bestod av studerande inom det aktuella området och föreläsningen ingick i en föreläsningsserie som hör till undervisningen i det aktuella området. Den sökande får använda anteckningar som stöd under provföreläsningen.

Som stöd för bedömningen av undervisningsprovet används en matris för bedömning av undervisningsförmågan som har godkänts av fakulteten (bilaga, pdf). Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid struktureringen av undervisningssituationen och undervisningsstoffet, den vetenskapliga grunden och den sökandes förmåga att samverka samt vid användningen av hjälpmedel i undervisningen och undervisningsmaterial. Undervisningsförmågan bedöms enligt skalan försvarlig – nöjaktig – god – berömlig – utmärkt.

Vanligen ansöker man om titeln docent i det skede av den akademiska karriären, när man har mindre undervisningserfarenhet eller mindre pedagogisk utbildning än t.ex. de som ansöker om anställning som universitetslektor. Vid en helhetsbedömning av undervisningsförmågan hos den som ansöker om titeln docent får därför ofta ett väl genomfört undervisningsprov en proportionellt sett stor betydelse.

Den sökandes undervisningserfarenhet, pedagogiska utbildning, förmåga att producera läromedel och andra i undervisning förvärvade meriter samt undervisningsprovet och den påföljande diskussionen med den pedagogiska nämnden behandlas separat när undervisningsförmågan bedöms.

På så sätt får den sökande en redogörelse både över sina starka sidor enligt bedömningen och över vilka delområden av undervisningsförmågan som fortfarande borde utvecklas. I en sammanfattning av helhetsbedömningen av undervisningsförmågan anges det om den sökande uppfyller kriterierna, om han eller hon har god undervisningsförmåga.

När den som har beviljats titeln docent söker anställning som lärare och forskare bedöms undervisningsförmågan separat utifrån de kriterier som gäller för den aktuella befattningen. Vid denna bedömning kan den sökandes undervisningsförmåga för en professur eller en anställning som universitetslektor bedömas som otillräcklig.

I sitt målprogram profilerar sig matematisk-naturvetenskapliga fakulteten som en fakultet med mångsidig, internationellt ansedd spetsforskning och högklassig undervisning som bygger på forskning. Den som ansöker om titeln docent informeras om de kvalitetskriterier som fakulteten har ställt upp för sin verksamhet. Fakulteten önskar att den som ansöker om titeln docent förhandlar med prefekten för institutionen för det aktuella vetenskapsområdet eller med den ämnesansvariga innan han eller hon lämnar in sin ansökan.

I förhandlingarna kontrollerar man institutionens åsikt om den sökandes område för docenturen. Om området för docenturen är nytt (vid fakulteten finns sedan tidigare ingen docent inom området), ska institutionen lämna in en utredning till fakulteten om benämningen av docenturen och en motivering för användningen av den.

I samband med förhandlingarna med den sökande kan institutionen förbereda sitt förslag till fakulteten om sakkunniga för bedömningen av den sökandes meriter. Samtidigt inleds bedömningen av den sökandes vetenskapliga meriter och undervisningsförmåga. Förfarandet garanterar att de sökandes meriter enligt fakultetens representanter verkar vara tillräckliga på alla områden för att man ska kunna inleda bedömningen.

Ansökan ställs till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och sänds per e-post som en pdf fil till adressen hr-kumpula@helsinki.fi

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning, en förteckning över den sökandes publikationer och övriga forskning uppgjord enligt akademisk bibliografisk praxis samt en redogörelse för den sökandes pedagogiska meriter. Fakulteten rekommenderar att den sökande bifogar en universitetsportfölj där ovannämnda dokument ingår. Fakulteten ber att de sökande uppräknar publikationerna som finns i Web of Science och de publikationer som har utgivits efter disputationen skall också markeras. Dessutom ber vi den ansökande ge sin egen åsikt om vilken av publikationerna som hen själv anser kunde utgöra en lika god helhet som en doktorsavhandling.

För bedömningen av undervisningsförmågan ombeds den sökande meddela ämnet för sitt undervisningsprov (provföreläsningen) när han eller hon lämnar in sin ansökan. Språket för unvervisningsprovet kan vara finska, svenska eller engelska. De ansökande ombeds också utvärdera sina undervisningsmeriter på basen av fakultetetns kriterier och skriva in i sin ansökan vilka kriterier för undervisningskunskaper de uppfyller, samt motivera och dokumentera dessa på basen av kriterierna.

Kopior av intyg som visar de kunskaper i finska och svenska som förutsätts av en docent ska bifogas till ansökan. Språkkunskaperna ingår vanligen i den sökandes studier och framgår av examensbeviset. Språkkunskaperna kan också visas med officiella språkexamina. Ifall en utländsk sökande inte är i ett anställningsförhållande till Helsingfors universitet bör den sökande bifoga en av två personer bestyrkt kopia av sitt pass samt av sitt examensbetyg.

Den sökande behöver inte lämna in sina publikationer till fakultetens kansli, utan kan om han eller hon önskar sända dem direkt till de sakkunniga som har utsetts av fakultetsrådet. Publikationerna kan i regel sändas i elektronisk form till de sakkunniga.

Fakultetens dekanus fastställer sammansättningen av den pedagogiska nämnd som bedömer den sökandes undervisningsförmåga. Institutionen ordnar provföreläsningen som är offentlig och informerar om den så att alla som är intresserade kan närvara.

Ansökan om titeln docent behandlas vanligen två gånger i fakultetsrådet. Första gången tillkännages ansökan och utses de sakkunniga. En person som hör till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan inte väljas till sakkunnig. En sakkunnig ska ha minst docentkompetens. Efter att ha fått de sakkunnigas och den pedagogiska nämndens utlåtanden beslutar fakultetsrådet vid den andra behandlingen om den sökande uppfyller villkoren för beviljande av titeln docent och gör en framställning till kanslern om beviljande av titeln docent.