Jobba på Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska forsknings- och undervisningsenhet.
Vid fakulteten bedrivs forskning och undervisning på alla rättsområden på finska, svenska och engelska. Till personalen hör ca 120 forskare och lärare.

Vid fakulteten finns det uppgifter som professor, biträdande professor, universitetslektor, forskardoktor, universitetsforskare och doktorand. Lediga tjänster vid fakulteten kan sökas med öppna ansökningar. I allmänhet är ansökan internationell.

Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheterna och sök nu.

Vi rekryterar – sök nu!

Instruktioner för dem som söker undervisnings- och forskningsuppdrag

Sökande till undervisnings- och forskningsanställningar vid Juridiska fakulteten ombeds följa anvisningarna på denna sida om meritförteckningen, bedömningen av undervisningsförmågan och publikationsförteckningen.

Behörighetsvillkoren bestäms enligt Instruktionen för Helsingfors universitet (pdf).

Vid ansökningsförfarandet följs dessutom anvisningarna enligt rektors beslut HY/125/00.00.06.00/2019.

Se modellen av universitetsportföljen på universitetets webbplats.

Undervisningsförmågan bedöms vid Helsingfors universitet i samband med tillsättning av undervisnings- och forskningspersonal och ansökan om titeln docent. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet bestående av pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande, undervisningserfarenhet och utveckling av undervisningen, erfarenhet av att handleda examensarbeten, förmåga att producera läromedel, andra undervisningsmeriter och ett undervisningsprov. Bedömningsskalan är femgradig med den mittersta nivån ”god” (37 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen). Bedömningen av undervisningsförmågan grundar sig på instruktionen för Helsingfors universitet.

Kraven inom de olika delområdena beskrivs i en bedömningsmatris. Den sökande ombeds under processens gång fylla i en e-blankett, där undervisningserfarenheten beskrivs enligt olika delområden. 

Mer information:

Den som söker till en undervisnings- och forskningsanställning vid fakulteten skall disponera sin publikationsförteckning enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper.

A Re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar

Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift

Obs! Artikelavhandlingar uppges också vid punkt G.

B Icke-re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga skrif­ter

Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C Ve­ten­skap­li­ga böc­ker (mo­no­gra­fi­er)

Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift

Obs! Monografiavhandlingar uppges också vid punkt G.

D Pub­li­ka­tio­ner som är av­sed­da för en yr­kes­grupp

Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E Pub­li­ka­tio­ner för all­män­he­ten, med an­knyt­ning till den sö­kan­des forsk­ning

Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi

F Of­fent­lig konst­när­lig och konst­in­dust­ri­ell verk­sam­het

Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G Lär­doms­prov

Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H Pa­tent och upp­fin­nings­an­mäl­ning­ar

Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I Au­di­o­vi­su­ellt ma­te­ri­al samt data- och kom­mu­ni­ka­ti­ons­tek­nis­ka program

Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Den som utför universitetets undervisnings- och forskningstjänst är skyldig att behärska det språk på vilket han eller hon måste undervisa. Vid universitet där en examen kan avn bli avskriven på både finska och svenska krävs också att den som utför undervisnings- och forskningstjänst har minst tillfredsställande muntliga och skriftliga färdigheter på finska och svenska. Universitetet kan bevilja undantag från dessa språkkunskapskrav i enlighet med uppförandekoden.

Mer information:

Varför välja Helsingfors universitet?

Helsingfors universitet är Finlands största och ett av världens bästa multidisciplinära universitet. Vår gemenskap med fler än 8 000 anställda ger omfattande möjligheter till karriärutveckling i olika skeden av den akademiska karriären. Helsingfors universitet erbjuder sin personal högklassiga stödtjänster och mångahanda förmåner. 

Vi ger tusentals forskare och lärare mångsidiga karriärmöjligheter. Vår tenure track-process är konkurrenskraftig och transparent.