Ansök om titeln docent

Universitetet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. Vid Juridiska fakulteten kan docenturer sökas två gånger om året: höstens ansökningstid är 1–30.9. och vårens ansökningstid är 1.–31.3.

Ansöknigns tid för vår 2024 börjar 1.3.2024

Fakultetsrådet bedömer om den sökande uppfyller kriterierna för att bli beviljad titeln docent. Före bedömningen inhämtar fakultetsrådet utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens av två sakkunniga och dessutom bedömer pedagogiska nämnden den sökandes undervisningsförmåga. Universitetets kansler beslutar om beviljandet av titeln docent. (Universitetslagen 558/2009 89 §; Instruktionen för HU 52 §)

En docent kan medverka i undervisningen i det vetenskapsområde som hen företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av examensarbeten samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt. Titeln docent innebär inte ett anställningsförhållande med universitetet och titeln i sig ger inte heller rätt att undervisa vid universitetet. Utan ett separat avtal har docent inte rätt till lön eller till de förmåner som gäller för universitetets personal. Formerna och villkoren för samarbetet ska avtalas separat. Avtalet förutsätter alltid att båda parter är villiga.

Behörighetsvillkor

Titeln docent kan beviljas en person som har

 • avlagt doktorsexamen
 • bedrivit högklassig forskning som till sin omfattning motsvarar minst två doktorsavhandlingar (både monografier och forskningsartiklar beaktas)
 • ingående kunskaper på sitt område
 • visat förmåga till självständig forskning genom publikationer eller på andra sätt
 • god undervisningsförmåga.

Fakultetsrådet begär ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens av två sakkunniga, om det inte av särskild anledning anser utlåtandena vara onödiga.

Universitetets portföljanvisningar

Av en docent krävs god undervisningsförmåga. Fakultetens pedagogiska nämnd bedömer den övergripande undervisningsförmågan hos den som ansöker om titeln docent. Bedömningen baserar sig på bedömningen av de pedagogiska meriter som har dokumenterats i ansökningshandlingarna och på bedömningen av undervisningsprovet samt på en intervju. Pedagogiska nämnden bedömer undervisningsförmågan och undervisningsprovet på särskilt angivna dagar.

Docenten måste behärska det språk, finska eller svenska, som undervisningen ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska. (Statsrådets förordning om universiteten 770/2009)

En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst kan beviljas dispens från kravet på språkkunskaper i finska och svenska. (Instruktionen för Helsingfors universitet 32 §)

Att an­sö­ka om ti­teln do­cent

Du kan ansöka om docentgrad i universitetets rekryteringssystem två gånger per år. Ansökningstiderna är 1–31 mars och 1–30 september.

Ansökan för vår 2024 är nu öppen. Du kan ansöka här.

Efter att ansökningstiden gått ut bedömer fakultetens forskningskommitté preliminärt om den sökande på basis av publikationsförteckningen och meritförteckningen uppfyller kriterierna för att bli beviljad titeln docent. Om bedömningen är positiv, bestämmer kommittén på två lämpliga sakkunniga. Kommittén tar också ställning till området för docenturen. Både för valet av sakkunniga och för fastställandet av området kan kommittén konsultera professorer på området. När det gäller den sökandes undervisningserfarenhet kan kommittén konsultera pedagogiska nämndens ordförande.

Om forskningskommitténs bedömning är negativ, kan den sökande antingen dra tillbaka sin ansökan eller begära att fakultetsrådet beslutar om huruvida ansökan ska föras vidare i processen. 

Pedagogiska nämnden ska ge ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Efter att ha fått de vetenskapliga sakkunnigas och den pedagogiska nämndens utlåtanden beslutar fakultetsrådet om det ska göra en framställning till kanslern om beviljande av titeln docent.

Vad tar be­döm­ning­en av ve­ten­skap­lig kom­pe­tens fas­ta på?

 • Vetenskaplig, i synnerhet referentgranskad produktion med tanke på det område som ansökan gäller. Det krävs högklassig forskning som motsvarar minst två doktorsavhandlingar (både monografier och forskningsartiklar beaktas).
 • I synnerhet en referentgranskad forskningsstudie efter disputationen är ett uttryck för utveckling som självständig forskare. Den sökande ska också ha breddat sina intressen utanför ämnet för doktorsavhandlingen.
 • Undervisningsförmågan bedöms enligt fakultetens gemensamma kriterier för bedömning av undervisningsförmågan.

Bi­la­gor till an­sö­kan

Följande bilagor är obligatoriska:

 1. En fritt formulerad ansökan där den sökande meddelar området för den docentur som ansökan gäller och uppger sina kontaktuppgifter.
 2. En universitetsportfölj, cv eller meritförteckning, (se separat instuktion). Undervisningsmeriter ska anges noggrant på fakultetens onlineformular här.
 3. En publikationsförteckning som följer undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationer. Sökanden ombeds specificera i början av sin publikationsförteckning (a) vilka publikationer som överlappar innehållet i sökandens doktorsavhandling och i vilken omfattning, och (b) vilka publikationer som är nya tematiska öppningar som visar på sökandens utvidgade sakkunskap och utveckling som forskare efter doktorsavhandlingen. Om sökanden har sampublikationer ombeds sökanden bifoga en redogörelse för sin medverkan till publikationerna.
 4. Det antal publikationer som krävs. Publikationerna ska sparas i det elektroniska rekryteringssystemet. Varje filnamn ska inledas med bokstavskombinationen DOS och nummer enligt publikationsförteckningen. Om publikationen inte är tillgänglig i elektronisk form och om det inte går att skanna den, ska publikationen lämnas in i två exemplar till fakulteten.
 5. Sökandes beskrivning av varför han/hon ansöker om titeln docent vid juridiska fakulteten, hur hans/hennes akademiska verksamhet förhåller sig till fakultetens forskningsområden och hur sökanden planerar att delta i fakultetens verksamhet under de kommande åren.
 6. Utländska sökande ska bifoga en kopia av sitt pass, och kopians riktighet ska ha styrkts av två personer. Om examensbeviset har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en engelsk översättning lämnas in av den kopia av examensbeviset som ska ingå i universitetsportföljen.
Att jobba vid fakulteten med docentavtal

Den som beviljats titeln docent kan också med sitt kunnande stödja arbetet vid universitetet och vara en aktivare medlem vid fakulteten genom att ingå ett docentavtal. Före det kommer docenten och dekanus överens om samarbetsformerna och avtalstiden. Sedan tar Universitetsservicen hand om de praktiska frågorna. Docenten får då it-behörighet och en e-postadress vid universitetet samt tillgång till datasystemen och biblioteksdatabaserna.