Att söka sig till undervisnings- och forskningsanställningar

Sökande till undervisnings- och forskningsanställningar vid Juridiska fakulteten ombeds följa anvisningarna på denna sida om meritförteckningen, bedömningen av undervisningsförmågan och publikationsförteckningen.

För att kontakten mellan forskning och undervisning ska tryggas ska alla som hör till undervisnings- och forskningspersonalen både undervisa och forska. Målet för utbildningen och handledningen är ett fördjupat lärande som utgår från studenten och skapar en grund för livslångt lärande.

Undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning och förmåga att producera läromedel är exempel på pedagogiska meriter. Dessutom bedöms undervisningsförmågan genom att den sökande ger ett undervisningsprov.

Läs mer på finska om hur undervisningsförmågan beaktas (pdf)

Bedömning av undervisningsförmågan

Den som söker en anställning eller ansöker om titeln docent bifogar vanligen som bilaga till sina ansökningshandlingar en universitetsportfölj eller någon annan redogörelse utifrån vilken den pedagogiska nämnden kan bedöma undervisningsförmågan. Portföljen eller redogörelsen ska innehålla material och redovisning för varje delfaktor som bedöms. I samband med undervisningsprovet kan nämnden ställa frågor om det som ingår i det skriftliga materialet.

Undervisningsprovet kan vara en föreläsning, handledning av ett seminarium, en annan form av undervisning eller en kombination av dessa som ingår i den aktuella anställningens uppgifter (dock inte exempelvis utdelning av uppgifter under en kurs eller en motsvarande situation där undervisningen inte har något vetenskapligt sakinnehåll). Med undervisningsprov avses inte en renodlad expertföreläsning. Studenter som genomför ämnesstudier för rättsnotarieexamen är målgrupp för undervisningsprovet, om inte något annat avtalas med nämndens ordförande. Undervisningsprovet får vara högst 20 minuter långt.

Läs mer på finska om bedömningen av undervisningsförmågan vid Juridiska fakulteten (pdf)

Matrisen för bedömning av pedagogiska meriter (pdf på finska) används vid bedömningen av undervisningsförmågan hos sökande till undervisnings- och forskningsanställningar och hos personer som ansöker om titeln docent.

Matrisen är en minneslista med exempel som ska ge de sökande en bild av vad man fäster avseende vid när man jämför de sökandes undervisningsförmåga.

Det är på den sökandes ansvar att till sin ansökan bifoga tillräckligt detaljerat dokumenterat material om de meriter som den sökande anser vara av betydelse vid den bedömning av undervisningsförmågan som görs i samband med tillsättningen av den aktuella anställningen. Bedömarna kan använda matrisen som stöd, men helhetsbedömningen baserar sig alltid på individuell bedömning och jämförelse av meriter.

Till ansökan ska bifogas en fullständig publikationsförteckning, som bör följa klassificeringen i Helsingfors universitets publikationsdatabas (se nedan). I förteckningen ska den sökande markera de publikationer som hen ger in för bedömning.

 • A Verk
  • A1 vetenskapliga monografier och doktorsavhandlingen
  • A2 vetenskapliga monografier i en institutionsserie vid Helsingfors universitet
  • A3 vetenskapliga monografier och delar av serier, som vederbörande har redigerat eller översatt
  • A4 läroböcker
  • A5 populärvetenskapliga verk
 • B Artiklar
  • B1 vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter som tillämpar referentgranskning
  • B2 artiklar i vetenskapliga samlingsverk eller tryckta kongresspublikationer
  • B3 artiklar, översikter och ledare i vetenskapliga tidskrifter som inte tillämpar referentgranskning samt ledare, översikter och efter prövning bokrecensioner i referee-tidskrifter
  • B4 artiklar i en institutionsserie vid Helsingfors universitet
  • B5 populärvetenskapliga artiklar