Sysselsättning bland utexaminerade

Karriäruppföljningen vid Helsingfors universitet samlar in information om hur de utexaminerade sysselsätts och om arbetslivets kompetensbehov. Med hjälp av karriäruppföljningen vill vi kartlägga hur väl universitetsutbildningen kan svara på arbetslivets utmaningar. Den insamlade informationen används bland annat för att utveckla de nuvarande studenternas arbetslivsfärdigheter.
Sysselsättning bland magistrar

Sysselsättningen bland dem som avlagt högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen vid Helsingfors universitet är god. Fem år efter utexaminering var 95 % sysselsatta, 2 % arbetslösa och 4 % utanför arbetskraften. Som utanför arbetskraften räknas till exempel heltidsstuderande. Andelen sysselsatta inom arbetskraften var mycket hög, 98 %.

Av dem som svarade på karriäruppföljningsenkäten var över fyra av fem nöjda med sin examen med tanke på karriären, arbetade med uppgifter som motsvarade sin utbildningsnivå och kunde dra nytta av sina kunskaper och färdigheter från universitetet i sitt arbete.

De som utexaminerats från Helsingfors universitets 11 fakulteter arbetar med mångsidiga expertuppgifter. Fem år efter utexamineringen arbetade 19 % med undervisning och fostran, 15 % med kund- och patientarbete och 14 % arbetade med förvaltnings-, planerings- och utvecklingsuppgifter. En dryg tiondel forskade.

En tredjedel av dem som svarade på karriäruppföljningsenkäten arbetar för företag och en tredjedel för kommunerna. Även staten, universiteten och tredje sektorn är betydande arbetsgivare.

Mer information om sysselsättningen bland de utexaminerade från olika områden får du från karriäruppföljningsrapporten om magistrar (PDF)

Sysselsättning bland doktorer

Sysselsättningen bland dem som avlagt doktorsexamen vid Helsingfors universitet är god. Tre år efter utexamineringen var 96 % sysselsatta, 1 % arbetslösa och 3 % utanför arbetskraften. Andelen sysselsatta inom arbetskraften var mycket hög, 99 %.

Av dem som svarade på karriäruppföljningsenkäten arbetade över fyra av fem med uppgifter som motsvarade deras utbildningsnivå, kunde dra nytta av kunskaper och färdigheter från universitetet i sitt arbete och var nöjda med sin examen med tanke på karriären.

44 % av doktorerna forskar som sitt huvudsakliga arbete. Doktorerna arbetar med varierande uppgifter beroende på utbildnings- och vetenskapsområde. En tredjedel av doktorerna sysselsätts av universitetssektorn, 19% av företag och 13 % av kommunsektorn.

Mer information om utexaminerade doktorer från olika vetenskapsområden finns i den engelskspråkiga karriäruppföljningsrapporten om doktorer (PDF).

Karriäruppföljning 2022: Helsingfors universitets utexaminerade är fortfarande mycket nöjda med sina examina

En ny karriäruppföljningsenkät som genomförts vid Helsingfors universitet visar att av de magistrar som utexaminerades för fem år sedan och av de doktorer som utexaminerades för tre år sedan är nästan alla sysselsatta. Nivån på svarspersonernas nöjdhet med sina examinas kompatibilitet med karriären har bibehållits hög.

Läs mer: Helsingfors universitets utexaminerade är fortfarande mycket nöjda med sina examina

Mera information om sysselsättning bland utexaminerade
Fakultetsspecifika karriäruppföljningensrapporter

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 98 % sysselsatta,
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 99 %
 • Månatlig medianlön 3 700 euron

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 98 %, 1 % var arbetslösa och 1 % utanför arbetskraften.

Den viktigaste arbetsgivaren för de utexaminerade från fakulteten är företag (59 % av de utexaminerade 2017). Arbetets huvudsakliga karaktär beskrivs bäst som planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter (23 %) och forskning (17 %).

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 93 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 100 %
 • Månatlig medianlön 3 500 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 93 %, 0 % var arbetslösa och 7 % utanför arbetskraften.

De viktigaste arbetsgivarna för de utexaminerade från fakulteten är företag (35 %) och universitetssektorn (26 % av de utexaminerade 2017). Arbetets huvudsakliga karaktär beskrivs bäst som forskning (36 %) och planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter (16 %).

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 88 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 97 %
 • Månatlig medianlön 3 400 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 88 %, 3 % var arbetslösa och 9 % utanför arbetskraften.

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 93 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 98 %
 • Månatlig medianlön 3 300 euro

 

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 93 %, 2 % var arbetslösa och 6 % utanför arbetskraften.

30 procent av de utexaminerade 2017 arbetar med uppgifter inom undervisning och fostran. 16 procent av de utexaminerade 2017 arbetar med uppgifter inom planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter.

Den största arbetsgivaren för de utexaminerade från fakultet är företag (32 %).

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 98 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 100 %
 • Månatlig medianlön 5 300 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var utmärkt. Av dem som besvarade enkäten 98 % var sysselsatta, 0 % arbetslösa och 2 % utanför arbetskraften.

Den viktigaste arbetsgivaren för de utexaminerade från fakulteten är företagssektorn (50 %), den näst viktigaste är staten (34 %).

Arbetets huvudsakliga karaktär för de utexaminerade från fakulteten beskrivs bäst som juridiskt arbete (83 %).

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 94 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 96 %
 • Månatlig medianlön 3 900 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 94 %, 4 % var arbetslösa och 1 % utanför arbetskraften.

Den viktigaste arbetsgivaren för de utexaminerade från fakulteten är företag (49 %). Arbetets huvudsakliga karaktär beskrivs bäst som forskning (28 %) och planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter (20 %).

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 100 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 100 %
 • Månatlig medianlön 4 500 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var utmärkt. Av dem som besvarade enkäten 100 % var sysselsatta, 0 % arbetslösa och 0 % utanför arbetskraften.

Den största arbetsgivaren för de utexaminerade från fakulteten är kommunsektorn med sina 60 %. På andra plats kommer företagen med 13 %.

Arbetsuppgifterna för de utexaminerade från fakulteten beskrivs bäst som kundarbete/patientarbete (74 % av respondenterna).

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 

 • 95 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 99 %
 • Månatlig medianlön 3 200 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 95 %, 1 % var arbetslösa och 4 % utanför arbetskraften.

Den viktigaste arbetsgivaren för de utexaminerade från fakulteten är kommunsektorn (68 % av de utexaminerade 2017). Arbetets huvudsakliga karaktär beskrivs bäst som undervisning eller fostran (61 %).

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 95 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 98 %
 • Månatlig medianlön 4 000 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 95 %, 2 % var arbetslösa och 3 % utanför arbetskraften.

De utexaminerade från Statsvetenskapliga fakulteten hittar jobb inom olika sektorer och i olika befattningar. De största arbetsgivarna är företag (32 %), kommunsektorn (25 %) och staten (16 %).

Arbetets huvudsakliga karaktär utgörs oftast av planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter (22 %). Mångfalden av huvudsakliga arbetsuppgifter är emellertid mycket stor.

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 88 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 92 %
 • Månatlig medianlön 3 200 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var bra. Av dem som besvarade enkäten arbetade 88 %, 8 % var arbetslösa och 5 % utanför arbetskraften.

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2017

 • 100 % sysselsatta
 • De sysselsattas andel av arbetskraften 100 %
 • Månatlig medianlön 4 800 euro

Arbetsmarknadssituationen hösten 2022 för dem som utexaminerats från fakulteten 2017 var utmärkt. Av dem som besvarade enkäten arbetade 100 %, 0 % var arbetslösa och 0 % utanför arbetskraften.

Den största arbetsgivaren för de utexaminerade från fakulteten är företag med sina 31 %. Arbetsuppgifterna för de utexaminerade från fakulteten beskrivs bäst som kundarbete/patientarbete (64 % av respondenterna).

Vad är karriäruppföljning och varför görs den?

Helsingfors universitet samlar in information om utexaminerades placering i arbetslivet och kompetensbehov i arbetslivet med hjälp av karriäruppföljningsenkäter. Enkäten genomförs som ett nationellt samarbete inom Aarresaari, nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärservice. Alla universitet deltar.

Karriäruppföljningsenkäten skickas årligen till alla som avlagt en högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen för fem år sedan och alla som avlagt en doktorsexamen för tre år sedan.

Karriäruppföljningsenkäten hjälper studenterna forma en uppfattning om vad de kan jobba med efter utexamineringen.

Informationen som samlas in genom karriäruppföljningen är ett viktigt reflektionsunderlag både för dem som söker till universitetet och för dem som redan studerar. Trots att informationen inte är ett facit för hur studenten eller den sökande borde göra, så är informationen ett värdefullt bollplank för de egna valen. Hurdana arbetsuppgifter har de som utexaminerats? Vilka faktorer har varit viktiga för deras sysselsättning? Hurdana kompetenser är det klokt att förvärva under studierna med tanke på karriären? Det finns ingen annan kanal än karriäruppföljningen som erbjuder lika ingående information om detta.

Karriäruppföljning utvecklar undervisning och utbildning.

Utbildningsprogrammen går årligen igenom karriäruppföljningsenkätens resultat. Utgående från svaren har det utvecklats undervisning som svarar på arbetslivets kompetensbehov, bland annat arbetslivs- och projektkurser.

Arbetslivet förändras – vilka färdigheter behövs?

Det talas mycket om omvälvningar i arbetslivet. Det enda sättet att förstå utvecklingen är genom att följa, analysera och forska i den. Karriäruppföljningsenkätens resultat analyseras noggrant och behandlas av fakulteterna, utbildningsprogrammen och forskarskolorna. Resultaten används för att utveckla utbildningens innehåll, men också i karriärvägledningen och på kurser som stöder karriärplaneringen.

Svaren på karriäruppföljningsenkäten påverkar Helsingfors universitets finansiering.

Enkätsvaren används bland annat för att bedöma och jämföra hur väl de som utexaminerats från högskolor sysselsätts och hur nöjda de är med sin examen.