HUR MAN VISAR SINA KUNSKAPER I DET SVENSKA SPRÅKET FÖR FORSKARSTUDIER

I dessa instruktioner förklaras hur du kan bevisa tillräckliga kunskaper i svenska språket när du söker till Helsingfors universitets forskarstudier hösten 2018 eller våren 2019. Helsingfors universitet kräver att alla sökande bevisar att de behärskar antingen finska, svenska eller engelska på en akademisk nivå. Språket behöver inte vara detsamma som din doktorsavhandlingens språk.

Om du söker till forskarstudier bifoga bilagan till ansökan i AAVA och skicka bilagan som papperskopian till Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet. Obs. eftersom ansökning till forskarstudier inte sker via Studieinfo-portalen, kan Ansökningsservicen inte kontrollera examen via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo och därför måste en bilaga alltid skickas som papperskopia.
 

Skicka bilagan som bevisar dina kunskaper i svenska språket till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen. Närmare anvisningar finns här.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet cum laude approbatur.

Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du ska lämna in en kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).

Lämna in en kopia av examensbeviset (Diploma) till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt svenska som LI-språk med godkänt vitsord (= 4).

Lämna in en kopia av examensbeviset till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.  

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Abiturprüfung-examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (= 4), ELLER
 • det muntliga provet i svenska med vitsordet minst 8.

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.  

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en kopia av ditt examensbevis till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.  

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Helsingfors Universitet, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Examensbevis ska ändå bifogas skannade i PDF-format till din elektroniska ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i en andra läroanstalt, måste du lämna in kopior av ditt examensbevis och studieutdrag som är officiellt styrkta av läroanstalten eller legaliserade, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska. Observera att för vissa länder gäller särskilda krav för dokumenten som ska lämnas in.

Om du visar språkkunskaper och din behörighet att söka med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en kopia av ditt examensbevis till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en kopia av avgångsbetyget till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i så fall avse ett annat språk. Lämna in en kopia av avgångsbetyget till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket, ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 70 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Helsingfors Universitet, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Examensbevis ska ändå bifogas skannade i pdf-format till din elektroniska ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i en andra läroanstalt, måste du lämna in papperskopior av ditt examensbevis och studieutdrag som är officiellt styrkta av läroanstalten eller legaliserade, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska. Observera att för vissa länder gäller särskilda krav för dokumenten som ska lämnas in.

Om du visar språkkunskaper och din behörighet att söka med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 4 (B2). Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors Universitet kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster.

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest (bedömningsskala 1-6, vitsord 4 eller B2) som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna in en kopia av testresultatet till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 4 i alla delområden. Lämna in en kopia av examensbeviset till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Lämna in en kopia av examensbeviset till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Lämna in en kopia av testresultatet till Ansökningsservice inom den givna tidsfristen.