Ansökningsformulär och forskningsplan

På denna sida guidas du om hur du fyller i ansökan om doktorandprogram i Helsingfors universitet.
Ansökningsformulär

Ansökningsformuläret finns på Studieinfo. Formuläret är endast öppet under ansökningsperioden. Kontrollera programmens webbplatser för ansökningsperioder för ditt program. Observera att du måste fylla i en separat ansökningsblankett för varje program. 

Vissa frågor är obligatoriska endast för vissa program. En del av frågor visas först när du har valt det doktorandprogram som du ansöker till i rullgardinsmenyn.

Ansökan kan inte sparas som ett utkast. Vi därför rekommenderar att du förbereder din ansökan i en separat fil och kopierar svaren på ansökningsformuläret på en gång. När du har sparat din ansökan kan du bearbeta den till ansökningstiden tar slut.

Textfälten i ansökningsformuläret har begränsat antal tecken. Även mellanslag ingår i begränsningen.

Ifyllning av ansökan

Börja med att fylla i dina personuppgifter och ange vilket doktorandprogram du söker till. Välj också den fakultet och den examen du vill avlägga och som motsvarar din utbildningsbakgrund och ditt forskningsämne. Kom ihåg att du inte kan redigera dina personuppgifter efter att du har sparat din ansökan.

Berätta om den examen som ger dig behörighet för forskarstudier (t.ex. magisterexamen, medicine licentiatexamen). Om examen innehåller en avhandling måste du skriva ett kort sammandrag (1500 tecken). 

Om du vill kan du också lämna uppgifter om en annan relevant examen eller utbildning som du tror kan vara till nytta för din ansökan. Denna information är inte obligatorisk och många söker med endast den behörighetsgivande examen.

Helsingfors universitet begär att alla sökande visar tillräckliga akademiska språkkunskaper i antingen finska, svenska eller engelska. Språket behöver inte vara det språk som du skriver din avhandling på.

Mer information om hur du kan bevisa dina språkkunskaper finns på sidan ”Hur man visar sina språkkunskaper”.

Du kan visa dina språkkunskaper antingen genom din utbildningsbakgrund eller genom att göra ett språktest. Välj först det språk vars kunskaper du vill visa och välj sedan demonstrationsmetod bland alternativen nedan.

Du måste också ange din doktorsavhandlingens språk.

Forskningsplanen skrivs i de svarsfältet som finns på formuläret. Forskningsplaner som är fritt formulerade mottas inte. Observera att du kan ange ett begränsat antal tecken i fälten. Mellanslag räknas som tecken.

Forskningsplan 

 • Titel på doktorsavhandlingen (preliminär)
 • Vetenskapsområde (Finlands Akademis klassificering av forskningsområden eller rullgardinsmeny beroende på programmet)
 • Ett kort sammandrag av forskningsplanen (2000 tecken)
 • Forskningsplanen innehåller matematiska specialtecken eller kemiska formler.
  • Om forskningsplanen innehåller matematiska specialtecken eller kemiska formler, kan du bifoga planen här i PDF-format. Bilagan måste innehålla samma rubriker som blanketten och angivet antal tecken får inte överskridas. Kontrollera även eventuella tilläggsanvisningar på doktorandprogrammets webbsida.
  • Du kan inte lämna in en fritt formulerad forskningsplan här.

 

Bakgrund och syften för projektet

 • Vad är den kliniska relevansen av din forskning? (2000 tecken)? 
  • Frågan gäller endast för sökande till doktorandprogrammet i klinisk forskning.
 • Motivation till att skriva en doktorsavhandling (2000 tecken) 
  • Hur motiverad är den sökande att skriva en doktorsavhandling i allmänhet och i synnerhet inom det här forskningstemat? Berätta också varför du har valt det här doktorandprogrammet.
 • Utgångspunkter för forskningen (2000 tecken) 
  • Hur anknyter projektet till tidigare forskning? Vilka är de viktigaste teoretiska och metodologiska utgångspunkterna?
 • Vetenskapliga mål och forskningsresultatens inverkan (2000 tecken)
  • Berätta om målet med forskningen. Presentera kort dina hypoteser eller forskningsfrågor. Hurdana forskningsresultat väntar du dig och hurdana nya öppningar bidrar din forskning till inom disciplinen eller den vetenskapliga debatten om ämnet? Du kan också kort reflektera över hur intressanta forskningsresultaten är utanför den vetenskapliga diskussionen och hur resultaten kan utnyttjas.

 

Forskningsmetoder och material

 • Forskningsmetoder och material och dess betydelse for forskningsprojektet (3500 tecken)
  • OBS: med undantag för Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur, läs anvisningar nedan*.
  • De forskningsmetoder som kommer att användas, beskrivna på ett sådant sätt att det framgår hur de hjälper till att besvara forskningsfrågorna/pröva hypoteserna eller stödjer det valda perspektivet.
 • Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskningsmaterialet (1500 tecken) 
  • OBS: med undantag för Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur, läs anvisningar nedan*.
  • Ge en kort beskrivning av hur du planerar att samla in och använda forskningsdata. Finns det några juridiska frågor inklusive dataskydd samt ägande- och användningsrätter som anknyter till förvarandet av dina data? Är det möjligt att öppna data för andra forskare?
 • Etiska frågor (1000 tecken)
  • Etiska aspekter med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet) samt eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd. Vi förväntar oss inte att du är expert på forskningsetiska frågor när du ansöker. Det räcker att du har funderat på om det finns några etiska frågor som du borde ta hänsyn till och planerat hur du tar dem i beaktande.

*OBS: Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur:

 • Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskningsmaterial samt beskrivning av forskningsmetoderna (4000 tecken). 
  • Beskriv kort hur du planerar att samla in, använda och lagra forskningsmaterial. Redogör för hållbarheten av de valda forskningsmetoderna och det analytiska ramverket: förklara hur de bidrar till att besvara forskningsfrågorna, bekräfta hypoteserna eller stödja den valda metoden.

 

Källor

 • Den viktigaste litteraturen och/eller källorna (2500 tecken)

 

Genomförande: tidtabell och budget

 • Avhandlingens form - artikelavhandling eller monografi
  • En sammanläggningsavhandling består av referentgranskade vetenskapliga artiklar som har publicerats som behandlar samma problemkomplex samt ett sammandrag av dessa. I sammandraget presenteras forskningens bakgrund och mål, metoder och material, resultat, analys kring resultaten och slutledningar. Hur många artiklar som krävs beror på hur omfattande de är, deras vetenskapliga relevans och kvalitet, i vilket forum de har publicerats samt disputandens andel om doktorsavhandlingen innehåller sampublikationer. 
  • En monografi är en doktorsavhandling som är en sammanhängande, självständigt skriven vetenskaplig framställning som grundar sig på forskning och som inte har publicerats tidigare. Den rekommenderade omfattningen av en monografiavhandling är i regel högst 250 sidor. Vetenskapliga publikationer som produceras vid Helsingfors universitet är i regel fritt tillgängliga.
 • Publiceringsplan och tidtabell för artiklarna eller en preliminär disposition för monografin (1500 tecken)
 • Preliminärt tidsschema för forskningen (2000 tecken)
 • Planerad finansiering inklusive all betydelsefull finansiering för den här forskningen som du hittills har fått och ansökt om (1000 tecken)

 

 

Kolla ditt programmets urvalskriterier för vilka handledningsarrangemang som krävs:

 • Om du måste ha en engagerad handledare innan ansökningstiden.
 • Behöver du ett handledningsavtal eller annat dokument som visar de utsatta handledningsarrangemangen.
 • Kontrollera kraven på en akademisk ansvarsperson i urvalskriterierna för ditt program.
 • Kontrollera kraven på uppföljningsgruppen i urvalskriterierna för ditt program.

Om du har tre handledare ska du motivera behovet av tre handledare (2000 tecken).

I detta avsnitt du kan beskriva dina kunskaper och erfarenhet i ett CV-format.

 • Tidigare förvärvad forskningskunskap (1500 tecken).
  • Tidigare erfarenhet av forskning, övriga vetenskapliga aktiviteter och meriter, inkl. eventuella utmärkelser och andra akademiska erkännanden.
 • Eventuella tidigare publikationer och konferenspresentationer (1500 tecken).
 • Eventuell internationell erfarenhet som är relevant för ditt forskningsprojekt (1500 tecken).
 • Möjliga avbrott i karriären (1500 tecken). 
  • Här har du möjlighet att ange skäl som har orsakat fördröjning i dina studier (t.ex. föräldraledighet eller militärtjänst/civiltjänst)

Skriv in din studieplan här information om doktorsexamens omfattning och uppbyggnad finns på Studietjänsten

Lista de kurser du är intresserad av:

 • Studier inom vetenskapsområdet 30sp (1500 tecken)
 • Överförbara färdigheter 10 sp (1500 tecken)

Om du redan har avlagt doktorandstudier kan du ange de studiepoäng du har avlagt.

De filer du bifogar i detta avsnitt används som stöd för den akademiska evalueringen. De måste bifogas även om vi kan kontrollera dina studier och examina elektroniskt från olika register. I de flesta fall måste du, utöver de filer som bifogas till din ansökningsblankett, lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument.

Läs noga igenom anvisningar för behörighet och bestyrkta utbildningsdokument. Om du inte följer dessa anvisningar kommer din ansökan att avslås.

Bifoga alla begärda bilagor som är nödvändiga för din ansökan i PDF-format. Kombinera inte olika dokument i en fil. Observera att om dina handlingar är avfattade på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste du också bifoga och lämna in officiella översättningar.

 

Utbildningsdokument

 

De filer du bifogar här kommer att användas som en del i bedömningen av din ansökan. 

Utöver dessa filer behöver du vanligtvis skicka in officiellt styrkta kopior av de dokument som du bifogar här.

Läs och följ våra anvisningar för dokument noggrant.

Examen som ger behörighet hänvisar till den examen som du först införde i avsnittet "utbildningsbakgrund" i ansökningsformuläret.

En annan examen hänvisar till den examen som du angav i det andra fältet i ansökningsblanketten under "utbildningsbakgrund".

 

Examen som ger behörighet, examensbevis

Bifoga ditt examensbevis över magisterexamen (eller motsvarande examen) som en PDF fil. Namnge filen med "Efternamn Förnamn examen dokument", till exempel Svensson Sven magister examensbevis.

Om dokumentet är inte på finska, svenska eller engelska, bifoga också en officiell översättning av beviset.

 

Examen som ger behörighet, studieutdrag (obligatoriskt för alla sökande)

Bifoga ditt studieutdrag över magisterexamen (eller motsvarande examen) som en PDF fil. Namnge filen med "Efternamn Förnamn examen dokument", till exempel Svensson Sven magister studieutdrag.

Om dokumentet är inte på finska, svenska eller engelska, bifoga också en officiell översättning av beviset.

 

En annan examen, examensbevis

Bifoga ditt examensbevis som en PDF-fil. Namnge filen "Efternamn Förnamn Examensdokument", till exempel Svensson Sven kandidat examensbevis.

Om examensbeviset i original inte är på finska, svenska eller engelska, bifoga en officiell översättning av examensbeviset.

Om du inte har fyllt i "en annan examen" i avsnittet om utbildningsuppgifter i blanketten, bifoga ingenting här.

 

En annan examen, studieutdrag

Bifoga ditt studieutdrag som en PDF fil. Namnge filen med "Efternamn Förnamn examen dokument", till exempel Svensson Sven kandidat studieutdrag.

Om dokumentet är inte på finska, svenska eller engelska, bifoga också en officiell översättning av beviset.

Om du inte har fyllt i "en annan examen" i avsnittet om utbildningsuppgifter i blanketten, bifoga ingenting här.

 

Språkkunskaper

 

Om du bevisar dina språkkunskaper med en högskoleexamen, vars dokument du har bifogat till de fälten som nämns ovan, behöver du inte bifoga ett nytt intyg över språkkunskaper till din ansökningsblankett. 

I annat fall bifoga ett intyg som uppfyller Helsingfors universitetets krav över dina språkkunskaper som en PDF-fil. Ge filen namnet "Efternamn Förnamn Språkkunskaper", t.ex. Svensson Sven Språkkunskaper.

Observera att du kan bevisa dina språkkunskaper endast på de sätt som Helsingfors universitet godkänner och som anges på sidan ”Hur man visar sina språkkunskaper”.

Om originalintyget inte är på finska, svenska eller engelska bifoga också en officiell översättning av intyget.

 

Handledningsarrangemang

 

Kontrollera om ditt program kräver att en separat förord / samtycke / handledaravtal / handledarens e-postmeddelande eller annat dokument som visar handledarens åtagande som en bilaga till ansökan.

Fyll i det krävda dokumenten enligt doktorandprogrammets anvisningar och bifoga en skannad kopia av det till ansökningsformuläret som en PDF-fil. Eventuell förordandeblanketten eller avtalsformulär finns på doktorandprogrammets egna ansökningsanvisningar.

Namnge filen "Efternamn Förnamn dokument", till exempel Svensson Sven handledaravtal.

Du behöver inte lämna in en papperskopia av blanketten till oss, utan bifoga den till ansökningsformulären.

Till slut måste du ange ditt ärendespråk, ge tillstånd och medgivande till informationens riktighet och elektronisk kommunikation.

Formuläret kan inte sparas som ett utkast. För att förhindra att osparade information förloras förbered dina svar separat i en textfil för att du kan kopiera dina svar direkt till formuläret.

Det sparade formuläret kan redigeras tills ansökningstiden tar slut.

Du får ett bekräftelsemeddelande om att ansökan har sparats.

Kom ihåg att skicka in eventuella pappersbilagor och hålla koll på din e-post för eventuella påfyllningsförfrågningar. Också hålla ett öga på din e-post för eventuella begäran för komplettering av din ansökan.