Ansökningsformulär

På denna sidan guidas du om hur du fyller i ansökan om doktorandprogram i Helsingfors universitet. Observera att du måste fylla i en separat ansökan för varje program.
Ansökningsformulär

Ansökningsformuläret finns på Studieinfo. Formuläret är endast öppet under ansökningsperioden.

Ifyllning av ansökan

Börja med att ange dina personuppgifter och din utbildningsbakgrund. Kom ihåg att personuppgifterna inte kan redigeras när du har sparat ansökan.

Berätta om den examen som ger dig behörighet för forskarstudier (t.ex. magisterexamen, medicine licentiatexamen).

Skriv en kort sammanfattning av avhandlingen från din behörighetsgivande examen (max 1500 tecken).

Du kan också inkludera information om ytterligare en relevant examen (t.ex. kandidatexamen, andra magisterexamen, specialiserad utbildning).

Bifoga ditt studieutdrag och examensbevis som PDF-filer. Tänk på att dessa filer kan behöva åtföljas av officiellt styrkta papperskopior eller elektroniska dokument via en referensservice för officiell bedömning.

Mer information finns på sidan om bilagor till ansökan.

Helsingfors universitet kräver att alla sökande bevisar att de behärskar antingen finska, svenska eller engelska på en akademisk nivå.

Du kan bevisa dina språkkunskaper antingen med din utbildningsbakgrund eller ett språktest. Välj först det språk du vill bevisa dina kunskaper i och sedan metoden för att bevisa dina språkkunskaper från listan som öppnas nedan.

Om du bevisar dina språkkunskaper med den examen som ger dig behörighet behöver du inte bifoga ett separat bevis på språkkunskaper i din ansökan. I andra fall, bifoga ett skannat bevis på din språkkunskap som en PDF-fil till din elektroniska ansökan.

Se mer information på sidan för att bevisa dina språkkunskaper.

Dessutom måste du välja språk för din avhandling.

Forskningsplanen skrivs i formulärets frågefält. Du kan inte skriva en forskningsplan med fri form. Observera att du kan ange ett begränsat antal tecken i fälten. Mellanslag räknas som tecken.  

Du måste svara på de följande frågor:

 • Titel på doktorsavhandlingen (preliminär) 
 • Vetenskapsområde (använd Finlands akademis klassificering
 • Ett kort sammandrag av forskningsplanen (2000 tecken)
 • Forskningsplanen innehåller matematiska specialtecken eller kemiska formler. (Om forskningsplanen innehåller matematiska specialtecken eller kemiska formler, kan du bifoga planen här i PDF-format. Bifogan måste innehålla samma rubriker som blanketten och angivet antal tecken får inte överskridas. Kontrollera även eventuella tilläggsanvisningar på doktorandprogrammets webbsida.)
 • Motivation till att skriva en doktorsavhandling (Hur motiverad är den sökande att skriva en doktorsavhandling i allmänhet och i synnerhet inom det här forskningstemat? Berätta också varför du har valt det här doktorandprogrammet.) (2000 tecken)
 • Utgångspunkter för forskningen (Hur anknyter projektet till tidigare forskning? Vilka är de viktigaste teoretiska och metodologiska utgångspunkterna?) (2000 tecken)
 • Vetenskapliga mål och forskningresultatens inverkan (Berätta om målet med forskningen. Presentera kort dina hypoteser eller forskningsfrågor. Hurdana forskningsresultat väntar du dig och hurdana nya öppningar bidrar din forskning till inom disciplinen eller den vetenskapliga debatten om ämnet? Du kan också kort reflektera över hur intressanta forskningsresultaten är utanför den vetenskapliga diskussionen och hur resultaten kan utnyttjas.) (2000 tecken)
 • Forskningsmetoder och material och dess betydelse for forskningsprojektet (med undantag för Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur, läs anvisningar nedan)* (Forskningsmetoder och material och dess betydelse for forskningsprojektet.) (3500 tecken)
 • Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskninsmaterialet (med undantag för Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur, läs anvisningar nedan)* (Ge en kort beskrivning av hur du planerar att samla in och använda forskningsdata. Finns det några juridiska frågor inklusive dataskydd samt ägande- och användningsrätter som anknyter till förvarandet av dina data? Är det möjligt att öppna datan för andra forskare?) (1500 tecken)
 • Etiska frogor (Etiska aspekter med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet) samt eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd. Vi förväntar oss inte att du är expert på forskningsetiska frågor när du ansöker. Det räcker att du har funderat på om det finns några etiska frågor som du borde ta hänsyn till och planerat hur du tar dem i beaktande.) (1000 tecken) 
 • Den viktigaste litteraturen och/eller källorna (2500 tecken)
 • Avhandlingens form (En sammanläggningsavhandling består av referentgranskade vetenskapliga artiklar som har publicerats som behandlar samma problemkomplex samt ett sammandrag av dessa. I sammandraget presenteras forskningens bakgrund och mål, metoder och material, resultat, analys kring resultaten och slutledningar. Hur många artiklar som krävs beror på hur omfattande de är, deras vetenskapliga relevans och kvalitet, i vilket forum de har publicerats samt disputandens andel om doktorsavhandlingen innehåller sampublikationer. En monografi är en doktorsavhandling som är en sammanhängande, självständigt skriven vetenskaplig framställning som grundar sig på forskning och som inte har publicerats tidigare. Den rekommenderade omfattningen av en monografiavhandling är i regel högst 250 sidor.) 
 • Publiceringsplan och -tidtabell för artiklarna eller en preliminär disposition för monografin (1500 tecken)
 • Preliminär tidsschema för forskningen (2000 tecken)
 • Planerad finansiering inklusive all betudelsefull finansiering för den här forskningen som du hittills har fått och ansökt om (1000 tecken)
   

*OBS: Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur:

 • Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskningsmaterial samt beskrivning av forskningsmetoderna (4000 tecken): Beskriv kort hur du planerar att samla in, använda och lagra forskningsmaterial. Redogör för hållbarheten av de valda forskningsmetoderna och det analytiska ramverket: förklara hur de bidrar till att besvara forskningsfrågorna, bekräfta hypoteserna eller stödja den valda metoden.

Kolla ditt programmets urvalskriterier om du måste ha en handledare och om du behöver ett handledningsavtal.

Kontrollera din fakultetens krav på den ansvarsperson.

Vissa program kräver att du redan har en uppföljningsgrupp när du ansöker. Kontrollera programmets krav från dess urvalskriterier.

Om ditt program kräver en skriftligt förbindelse från din handledare måste du bifoga ett undertecknat handledningsavtal till ditt ansökningsformulär.

 • Tidigare förvärvad forskningskunskap (1500 tecken).
 • Eventuella tidigare publikationer och konferenspresentationer (1500 tecken).
 • Eventuell internationell erfarenhet som är relevant för ditt forskningsprojet (1500 tecken).
 • Möjliga avbrott i karriären (1500 tecken). 

I detta fält måste du ange din studieplan. Information om doktorsexamens omfattning och uppbygnad finns på Studietjänsten

Lista de kurser du är intresserad av:

 • Studier inom vetenskapsområdet 30 sp (1500 tecken)
 • Överförbara färdigheter 10sp (1500 tecken)

Till slut måste du ange ditt ärendespråk, ge tillstånd och medgivande till informationens riktighet och elektronisk kommunikation.

Formuläret kan inte sparas som ett utkast. För att förhindra att osparade information förloras förbered dina svar separat i en textfil för att du kan kopiera dina svar direkt till formuläret.

Det sparade formuläret kan redigeras tills ansökningstiden tar slut.

Du får ett bekräftelsemeddelande om att ansökan har sparats.

Kom ihåg att skicka in eventuella pappersbilagor och hålla koll på din e-post för eventuella påfyllningsförfrågningar. Också hålla ett öga på din e-post för eventuella begärän för komplettering av din ansökan.