Anvisningar till sökande som inte antagits

Doktorandprogrammen vid Helsingfors universitet är konkurrensutsatta och alla ansökningar godkänns inte. Varje program har minst två ansökningstider per år, så om du vill kan du förbereda dig noggrant inför nästa ansökningstiden och finslipa din forskningsplan inför nästa omgång.
Innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och av begäran ska framgå

  • vilket beslut begäran om omprövning gäller
  • vilken punkt i beslutet som din begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning av beslutet du begär
  • på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas
  • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

De dokument som du vill åberopa i din omprövningsbegäran måste bifogas till begäran.

Om du har sökt till flera utbildningar (ansökningsobjekt) och anser att flera av antagningsbesluten är felaktiga, ska du lämna in en separat omprövningsbegäran för varje ansökningsobjekt.

Hur och när begäran om omprövning lämnas in

Begäran om omprövning ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice senast vid den tidpunkt som anges i meddelandet om antagningens resultat.

Du kan lämna in din begäran om omprövning till Helsingfors universitets ansökningsservice på något att följande sätt:

1. Som vanlig e-post

Du kan skicka din begäran om omprövning via e-post till följande adress: phd-admissions@helsinki.fi

Skriv “Begäran om omprövning” i rubrikfältet och sedan namnet på det ansökningsobjekt din begäran angår (t.ex. “Begäran om omprövning: doktorandprogrammet i ekonomi”). Skicka helst din begäran om omprövning från den e-postadress du angivit på den ansökningsblankett med vilken du ansökte till Helsingfors universitet.

2. Som krypterad e-post

Ifall din begäran om omprövning innehåller sekretessbelagd information kan du vid behov skicka din begäran om omprövning till oss som ett konfidentiellt, krypterat e-postmeddelande.

I vanliga fall är det inte nödvändigt att inkludera ditt personsignum eller annan sekretessbelagd information i en begäran om omprövning, som t.ex. information om din levnadssituation eller hälsa, eftersom denna information inte beaktas i urvalskriterierna. Ifall du trots allt inkluderar dylik personlig information i din begäran rekommenderar vi att du skickar din begäran om omprövning som ett krypterat e-postmeddelande.

Följ de instruktioner som gäller för att skicka krypterade e-postmeddelanden. Instruktionerna finns på följande nätsida: Skicka krypterad e-post till ansökningsservicen.

3. Posta eller lämna in personligen till ansökningsservicens brevlåda

Om du inte har möjlighet att använda e-post, kan du också posta din begäran om omprövning eller lämna in den personligen till ansökningsservicens brevlåda.

Närmare anvisningar finns på vår webbsida på punkt var kan jag lämna in mina bilagor?. Observera att om du postar din begäran om omprövning ska den vara ansökningsservicen tillhanda inom den tidsfrist som anges i det brev med resultaten som skickats dig. Dagens poststämpel godkänns inte.

OBS! Lämna in din begäran om omprövning på ett av de angivna sätten, inte på flera olika sätt eller på något annat sätt. Observera att begäran om omprövning ska lämnas in till ansökningsservicen och inte till någon annan enhet vid Helsingfors universitet (exempelvis registraturen eller en fakultet eller studentservicen).

Avgörande av begäran om omprövning

Helsingfors universitets ansökningsservice behandlar alla begäranden om omprövning skyndsamt. Behandlingstiden för begäran om omprövning är uppskattningsvis 1–2 månader. När universitetet har behandlat din begäran om omprövning, får du ett meddelande om beslutet per e-post eller brev. Om din begäran om omprövning avslås eller avvisas får du ett meddelande om detta och en besvärsanvisning, där det förklaras hur du får söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.