Så här ansöker du

Vill du söka dig till doktorsstudier vid Helsingfors universitet? Då är det här rätt plats för dig! Bekanta dig noggrant med anvisningarna och förbered din ansökan i god tid före nästa ansökningsomgång.

På denna sida går vi i korthet igenom hela ansökningsprocessen steg för steg. Bekanta dig först med informationen på denna sida och fortsätt sedan med de mer detaljerade anvisningarna som du hittar dels på den här webbplatsen, dels på doktorandprogrammens egna sidor. En ansökan som görs omsorgsfullt är första steget mot doktorsexamen.

Till universitetets alla 32 doktorandprogram antas nya studerande två gånger per år. Alla program är i septembers ansökningsomgång. Ansökningsomgångar ordnas också i november, februari och april. Dessutom har vissa program en sommaransökningsomgång för utexaminerade från Helsingfors universitet. När du har hittat ett lämpligt doktorandprogram kan du gå till programmets webbplats och kontrollera hur många ansökningsomgångar programmet har per år.

Läsåret 2019–2020 gäller följande ansökningstider:

3–17.9.2019 
5–19.11.2019 (en del av doktorandprogram)
4–18.2.2020 (en del av doktorandprogram)
1–15.4.2020 (en del av doktorandprogram)
20–31.7.2020 (endast för utexaminerade från Helsingfors universitet, en del av doktorandprogram)

Observera att ansökan stängs klockan 15 den sista dagen i ansökningsomgången.

Helsingfors universitet har också en årlig ansökan i september om doktorandbefattningar. Doktorandbefattning omfattar endast en anställning. Dessutom måste du ansöka om studierätten om du inte redan har den. Det är bra att ansöka om doktorandbefattning och studierätt på samma gång.

Läsåret 2020-2021 gäller följande ansökningstider:

1–15.9.2020 
3–17.11.2020 (en del av doktorandprogram)
2–16.2.2021 (en del av doktorandprogram)
1–15.4.2021 (en del av doktorandprogram)
19–30.7.2021 (endast för utexaminerade från Helsingfors universitet, en del av doktorandprogram)

Observera att ansökan stängs klockan 15 den sista dagen i ansökningsomgången.

 

På grund av situationen med coronaviruset finns det en exceptionell tidsfrist för att lämna in bilagor i ansökningsomgången i april.

Bifoga till ansökningsformuläret kopior på ditt studieutdrag och examensbevis som PDF-filer, samt deras möjliga översättningar. Vidare måste du bifoga ett bevis på språkkunskaper om du har ett.

Om du inte har lämnat in, i pappersform, officiellt styrkta kopior på ditt studieutdrag och examensbevis, eller om du inte har kunnat genomföra ett språktest i tid för ansökningsperioden, kan du bli antagen villkorligt.

Om du är antagen villkorligt, måste du skicka in officiellt styrkta kopior på ditt studieutdrag och examensbevis till Helsingfors universitets antagningsservicen senast den 1.8.2020 kl. 15.00.

Observera de möjliga landspecifika kraven för utbildningsdokument.

Om din utbildningsbakgrund kan inte användas för att bevisa dina språkkunskaper måste du ha ett språktestresultat som uppfyller Helsingfors universitets krav senast 1.8.2020 kl. 15.00. Resultatet måste göras tillgängligt för Helsingfors universitet senast 1.8.2020 kl. 15.00.

Om du är antigen villkorligt och du inte lämnar in, inom den utsatta tiden, officiellt styrkta kopior av ditt studieutdrag och examensbevis och ett bevis på språkkunskaper som uppfyller Helsingfors universitets kraven, förlorar du din studieplats.

Information om officiellt styrkta dokument och språkkrav samt landspecifika krav finns i våra allmänna instruktioner om ansökan till doktorandprogram vid Helsingfors universitet.

1.       Är du behörig att söka? Du ska ha avlagt en högre högskoleexamen/magisterexamen i Finland eller en jämförbar, lämplig utländsk utbildning. En utländsk utbildning kan oftast anses vara jämförbar med den finländska magisterexamen om den ger behörighet för doktorandstudier i landet ifråga.

Bekanta dig med de allmänna anvisningarna om behörighet och doktorandprogram-specifika anvisningar i god tid före ansökningstiden.

För att vara behörig måste du också uppfylla vissa språkkrav. Helsingfors universitet kräver att alla sökande bevisar att de behärskar antingen finska, svenska eller engelska på en akademisk nivå. Det är bäst att bekanta sig med språkkraven i god tid före ansökningstiden så att du t.ex. hinner ta ett språktest om det behövs.

Du kan påvisa dina språkkunskaper i vilket som helst av dessa tre språk – oavsett på vilket språk du skriver din doktorsavhandling. Det språket vars kunskaper du bevisar ska antecknas som ditt examensspråk. Observera att Helsingfors universitet har en exakt lista över godkända sätt att bevisa dina språkkunskaper. Inget sätt som inte finns på listan är godkänt. 

 

2.       Val av vetenskapsområde och doktorandprogram. Helsingfors universitet har 32 olika doktorandprogram inom 4 olika forskarskolor. Gränserna mellan de olika doktorandprogrammen är flexibla och du kan oftast välja kurser också från de andra programmens utbud. Genom att du studerar i ett doktorandprogram hör du till en forskarskola.

När du väljer till vilket doktorandprogram du vill lämna din ansökan kan du gå till väga på två olika sätt:

 • Bekanta dig med de olika programmens programbeskrivningar, undervisningsprogram samt annan verksamhet på programmens hemsidor. När du har hittat ett program som motsvarar dina intressen, ditt forskningsämne och/eller din bakgrund som forskare kan du gå igenom listan på handledarna för att bekanta dig med deras forskning.
 • Börja med att hitta en handledare och diskutera valet av programmet med henne/honom.

 

3.       Hitta en handledare. Att hitta en handledare är en viktig del av ansökningsprocessen och det är bra att börja leta efter en handledare redan i ett tidigt skede, månader före början av ansökningsomgången. De flesta doktorandprogrammen förutsätter att du har en handledare, i vissa fall t.o.m. två, när du lämnar in din ansökan.

Din handledare är på många sätt den viktigaste personen under dina studier. Hon eller han kommer att handleda dig i din forskning samt instruera dig på andra sätt under studierna.

Du kan börja med att söka potentiella handledare på Helsingfors universitets forskningsdatabas TUHAT. TUHAT är där forskare vid HU uppdaterar information om sina publikationer och annan verksamhet. Under rubriken ”Forskningsinstitut” hittar du en lista på fakulteter och deras underorganisationer. Underorganisationernas ansvariga forskare (Principal Investigator) hittar du i listan över alla forskare. Du kan också söka ansvariga forskare (PI) och forskningsgrupper inom ditt område med hjälp av sökfunktionen på TUHAT.

Notera dessutom att många forskningsgrupper har sina egna hemsidor och det lönar sig att bekanta sig även med dem.

När du har hittat en potentiell handledare är följande steg att kontakta henne eller honom för att diskutera dina idéer och forskningsplaner. Kom ihåg att professorer och ansvariga forskare (PI) får tiotals e-postmeddelanden från potentiella doktorandkandidater. För att säkrast bli noterad ska du ge professorn/den ansvariga forskaren (PI) den informationen hon/han behöver på ett kort och koncist, tydligt och professionellt sätt.

 

4.       Val av examen. Många av doktorandprogrammen är branschövergripande eller tvärvetenskapliga och ger kompetens för doktorsexamina inom olika fakulteter. När du lämnar in din ansökan ska du på ansökningsblanketten ange vilken examen du vill avlägga.

Valet av examen beror på din akademiska bakgrund – olika tidigare examina ger behörighet till olika doktorsexamina. Närmare information om valet av examen inom doktorandprogrammen samt behörighetskriterierna för de olika examina hittar du på doktorandprogrammens hemsidor.

 

5.       Förbered dina ansökningsdokument. Om du inte lämnar dokument enligt anvisningar din ansökan kan avslås. Du ska lämna in officiellt styrkta papperskopior av ditt examensbetyg och ditt studieutdrag till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Kontrollera om det finns särskilda landspecifika krav som gäller för dina dokument. Om det finns något sådant specialkrav ska det iakttas. Försummelse kan leda till att din ansökan avslås.

Om du har avlagt din examen vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in papperskopior av dina utbildningsdokument.

 

6.       Bekanta dig med olika sätt att finansiera doktorandstudierna. Alla doktorander vid Helsingfors universitet är inte i arbetsförhållande till universitetet, dvs. alla doktorander har en studierätt men alla doktorander får inte lön. Det finns dock många andra möjligheter att finansiera sina studier. Det är viktigt att bekanta sig med finansieringsalternativen innan du ansöker och att göra upp en preliminär plan över hur du planerar att finansiera dina studier.

1.       Bekanta dig med ansökningstidtabeller. Ansökningsprocessen följer en viss tidtabell och alla sökande måste hålla sig till de givna tidsfristerna. Läs noggrant alla instruktioner och gör det i god tid för att undvika otrevliga överraskningar i sista minuten. Om du inte följer anvisningar din ansökan kan avslås.

 

2.       Forskningsplanen är den viktigaste delen av din ansökan. Börja skissa upp din forskningsplan i god tid och om möjligt, diskutera den gärna på förhand med din planerade handledare/dina planerade handledare. I forskningsplanen ska du nämna bl.a. ditt forskningsämne, hur din planerade forskning hänger ihop med tidigare forskning, dina källor eller ditt material samt dina forskningsmetoder. I ansökningsblanketten delas forskningsplanen med underrubriker i svarfält med ett begränsat antal tecken.

 

3.       Du ska göra upp en studieplan som innehåller studier som stöder din forskning och ditt skrivande av doktorsavhandlingen samt din utveckling som expert inom ditt vetenskapsområde. Studierna bör planeras så att det går att genomföra dem inom fyra år när man studerar på heltid. Närmare information om examensfordringar för doktorandprogrammen finns på WebOodi.

 

4.       Du ska också bifoga examensbevis över dina tidigare studier samt ett intyg över dina språkkunskaper till din ansökan. Dessa ansökningsdokument bör lämnas in som officiellt styrkta kopior och de bör vara i enlighet med eventuella landspecifika krav, Vanliga kopior duger inte. Det är bäst att skaffa alla ansökningsdokument i god tid eftersom det kan ta tid att få kopiorna styrkta. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för att posta dina dokument. Alla ansökningsdokument ska vara inlämnade när ansökningstiden går ut.

Om du har avlagt magisterexamen (eller motsvarande examen) vid Helsingfors universitet, behöver du inte lämna in officiellt styrkta kopior. Examensbevis ska ändå bifogas skannade i PDF-format till din elektroniska ansökan.

 

5.       Lämna in din ansökan för studierätt under ansökningstiden genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Beroende på doktorandprogram finns det två till fem olika ansökningstider i året på Helsingfors universitet. Kontrollera gärna ansökningstiderna på doktorandprogrammets hemsida när du har gjort ditt val av program. Du kan få studierätt till doktorandstudier endast genom att delta i ansökningsprocessen.

Du kan öppna och fylla i ansökningsblanketten på finska, svenska eller engelska. Observera dock att forskningsplanen i vissa doktorandprogram måste skrivas på engelska. Innan du börjar fylla i din ansökan, läs noggrant de programspecifika instruktionerna. Anslå tillräckligt med tid för att fylla i ansökningsblanketten! Blanketten är lång och har många punkter.

Ansökningsblanketten är öppen för visning redan före början av ansökningsperioden men några av fälten kommer bara att bli synliga när du börjar fylla i formuläret.

 

6.       Vänta lugnt på beslutet. Vi förstår att du helst skulle få beslutet så snart som möjligt men det tar ändå drygt ett par månader att behandla ansökningarna och att fatta beslut. Beslutet meddelas så snart som möjligt.

Antagningsbeslut fattas enligt de antagningsgrunder som har fastlagts på förhand. Helsingfors universitet har gemensamma antagningsgrunder i ansökan om rätt att avlägga doktorsexamen. Därtill finns det programspecifika krav i antagningsgrunderna. I antagningsförfarandet beaktas din motivation samt hur engagerad du är och hur du lämpar dig för doktorandstudier. De viktigaste antagningskriterierna är forsknings- och studieplanens kvalitet samt huruvida det går att genomföra dem, tillgång till högklassig handledning samt tidigare framgång i studierna och lämpligheten av tidigare examen som grund för det planerade avhandlingsprojektet. Närmare information om antagningsgrunderna finns på doktorandprogrammens webbsidor.

Vi informerar dig per e-post när antagningsbeslutet har fattats. Kontrollera att du har fyllt i dina kontaktuppgifter rätt! Om dina kontaktuppgifter ändras under antagningsprocessen meddela ändringar till ditt doktorandprogram och ansökningsservicen (phd-admissions(at)helsinki.fi).

Om du blir antagen bör du noggrant följa instruktionerna som du får. Ta emot studieplatsen inom den givna tidsfristen. Om du inte tar emot studieplatsen inom den givna tidsfristen förlorar du den. Om din ansökan avslås kommer du att informeras om skälen till att din ansökan har blivit avslagen. Du har rätt att anhålla om rättelse om du anser att beslutet är felaktigt.

 

Resultaten från ansökningsomgången i september offentliggörs senast den 29 november 2019. Studieplatsen ska tas emot senast den 13 december 2019. Studierätt börjar den 1 januari 2020.

Resultaten från ansökningsomgången i november offentliggörs senast den 31 januari 2020. Studieplatsen ska tas emot senast den 14 februari 2020. Studierätt börjar den 1 mars 2020.

Resultaten från ansökningsomgången i februari offentliggörs senast den 7 april 2020. Studieplatsen ska tas emot senast den 21 april 2020. Studierätt börjar den 1 maj 2020.

Resultaten från ansökningsomgången i april offentliggörs senast den 12 juni 2020. Studieplatsen ska tas emot senast den 22 juni 2020. Studierätt börjar den 1 augusti 2020.

Resultaten från ansökningsomgången i juli offentliggörs senast den 28 augusti 2020. Studieplatsen ska tas emot senast den 11 september 2020. Studierätt börjar den 31 augusti 2020.

 • Jag har en handledare om mitt program kräver det på ansökningsstadiet
 • Jag har valt doktorandprogrammet, fakulteten och examen som passar till min akademiska bakgrund och forskningsidé
 • Jag har skissat en forskningsplan
 • Jag har skaffat officiellt styrkta kopior av mina examensbevis och studieutdrag
 • Jag har beaktat de möjliga landspecifika kraven för mina utbildningsdokument
 • Jag har ett språkbevis som är godkänt av Helsingfors universitetet
 • Jag har bekantat mig med mitt programs speciella krav för ansökningen
 • Jag vet när jag kan ansöka och när de obligatoriska bilagorna måste vara i Ansökningsservicen
 • Jag vet till vilken adress jag ska skicka mina pappersbilagor
 • Jag har bekantat mig med den elektroniska blanketten före ansökningsomgångens början
 • Jag vet om jag måste ansöka om studierätt eller doktorandbefattning, eller båda

Om du har läst alla anvisningar och fortfarande har frågor om ansökan till påbyggnadsstudier kan du kontakta ansökningsrådgivningen: phd-admissions@helsinki.fi

Om du vill veta mer om olika doktorandprogram, forskningsplan eller handledare kan du kontakta programmen direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på forskarskolans och doktorandprogrammets websidor.