Så här ansöker du

Vill du söka dig till doktorsstudier vid Helsingfors universitet? Då är det här rätt plats för dig! Bekanta dig noggrant med anvisningarna och förbered din ansökan i god tid före nästa ansökningsomgång. På denna sida går vi i korthet igenom hela ansökningsprocessen steg för steg. Bekanta dig först med informationen på denna sida och fortsätt sedan med de mer detaljerade anvisningarna som du hittar dels på den här webbplatsen, dels på doktorandprogrammens egna sidor. En ansökan som görs omsorgsfullt är första steget mot doktorsexamen.

Till universitetets alla 32 doktorandprogram antas nya studerande två gånger per år, i september och i april. Vissa doktorandprogram ordnar dessutom ansökningsomgångar i november och februari. När du har hittat ett lämpligt doktorandprogram kan du gå till programmets webbplats och kontrollera hur många ansökningsomgångar programmet har per år. Läsåret 2018–2019 gäller följande ansökningstider:

14.–27.9.2018
1.–14.11.2018
1.–14.2.2019
2.–15.4.2019

Är du behörig att söka? Du ska ha avlagt en högre högskoleexamen/magisterexamen i Finland eller en jämförbar, lämplig utländsk utbildning. En utländsk utbildning kan oftast anses vara jämförbar med den finländska magisterexamen om den ger behörighet för doktorandstudier i landet ifråga. Bekanta dig med de allmänna anvisningarna om behörighet och doktorandprogram-specifika anvisningar i god tid före ansökningstiden.

För att vara behörig måste du också uppfylla vissa språkkrav. Helsingfors universitet kräver att alla sökande bevisar att de behärskar antingen finska, svenska eller engelska på en akademisk nivå. Det är bäst att bekanta sig med språkkraven i god tid före ansökningstiden så att du t.ex. hinner ta ett språktest om det behövs. Du kan påvisa dina språkkunskaper i vilket som helst av dessa tre språk – oavsett på vilket språk du skriver din doktorsavhandling.

Val av vetenskapsområde och doktorandprogram. Helsingfors universitet har 32 olika doktorandprogram inom 4 olika forskarskolor. Gränserna mellan de olika doktorandprogrammen är flexibla och du kan oftast välja kurser också från de andra programmens utbud. Genom att du studerar i ett doktorandprogram hör du till en forskarskola.

När du väljer till vilket doktorandprogram du vill lämna din ansökan kan du gå till väga på två olika sätt:

  1. Bekanta dig med de olika programmens programbeskrivningar, undervisningsprogram samt annan verksamhet på programmens hemsidor. När du har hittat ett program som motsvarar dina intressen, ditt forskningsämne och/eller din bakgrund som forskare kan du gå igenom listan på handledarna för att bekanta dig med deras forskning.
  2. Börja med att hitta en handledare och diskutera valet av programmet med henne/honom.

Hitta en handledare. Din handledare är på många sätt den viktigaste personen under dina studier. Hon eller han kommer att handleda dig i din forskning samt instruera dig på andra sätt under studierna.

Du kan börja med att söka potentiella handledare på TUHAT. TUHAT är Helsingfors universitets forskningsdatabas där forskare vid HU uppdaterar information om sina publikationer och annan verksamhet. Under rubriken ”Forskningsinstitut” hittar du en lista på fakulteter och deras underorganisationer. Underorganisationernas ansvariga forskare (Principal Investigator) hittar du i listan över alla forskare. Du kan också söka ansvariga forskare (PI) och forskningsgrupper inom ditt område med hjälp av sökfunktionen på TUHAT.

Notera dessutom att många forskningsgrupper har sina egna hemsidor och det lönar sig att bekanta sig även med dem.

När du har hittat en potentiell handledare är följande steg att kontakta henne eller honom för att diskutera dina idéer och forskningsplaner. Kom ihåg att professorer och ansvariga forskare (PI) får tiotals e-postmeddelanden från potentiella doktorandkandidater. För att säkrast bli noterad ska du ge professorn/den ansvariga forskaren (PI) den informationen hon/han behöver på ett kort och koncist, tydligt och professionellt sätt.

Att hitta en handledare är en viktig del av ansökningsprocessen och det är bra att börja leta efter en handledare redan i ett tidigt skede. De flesta doktorandprogrammen förutsätter att du har en handledare, i vissa fall t.o.m. två, när du lämnar in din ansökan.

Val av examen. Många av doktorandprogrammen är branschövergripande eller tvärvetenskapliga och ger kompetens för doktorsexamina inom olika fakulteter. När du lämnar in din ansökan ska du på ansökningsblanketten ange vilken examen du vill avlägga. Valet av examen beror på din akademiska bakgrund – olika tidigare examina ger behörighet till olika doktorsexamina. Närmare information om valet av examen inom doktorandprogrammen samt behörighetskriterierna för de olika examina hittar du på doktorandprogrammens hemsidor.

Förbered dina ansökningsdokument. Du ska lämna in papperskopior av ditt examensbetyg och ditt studieutdrag till Helsingfors universitets ansökningsservice. Handlingarna ska vara officiellt styrkta. Närmare anvisningar finns här. Kontrollera om det finns särskilda landsspecifika krav som gäller för dina dokument. Om det finns något sådant specialkrav ska det iakttas. Försummelse kan leda till att din ansökan avslås. Kontrollera de särskilda landsspecifika kraven här.

Om du har avlagt din examen vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in papperskopior av dina utbildningsdokument.

Bekanta dig med olika sätt att finansiera doktorandstudierna. Alla doktorander vid Helsingfors universitet är inte i arbetsförhållande till universitetet, dvs. alla doktorander har en studierätt men alla doktorander får inte lön. Det finns dock många andra möjligheter att finansiera sina studier. Det är viktigt att bekanta sig med finansieringsalternativen innan du ansöker och att göra upp en preliminär plan över hur du planerar att finansiera dina studier. Läs närmare om finansiering.

Bekanta dig med ansökningstidtabeller. Ansökningsprocessen följer en viss tidtabell och alla sökande måste hålla sig till de givna tidsfristerna. Läs noggrant alla instruktioner och gör det i god tid för att undvika otrevliga överraskningar i sista minuten.

Forskningsplanen är den viktigaste delen av din ansökan. Börja skissa upp din forskningsplan i god tid och om möjligt, diskutera den gärna på förhand med din planerade handledare/dina planerade handledare. I forskningsplanen ska du nämna bl.a. ditt forskningsämne, hur din planerade forskning hänger ihop med tidigare forskning, dina källor eller ditt material samt dina forskningsmetoder. För att försäkra dig om att din forskningsplan innehåller all nödvändig information och delar ska du helst använda Helsingfors universitets modell för forskningsplan.

Du ska göra upp en studieplan som innehåller studier som stöder din forskning och ditt skrivande av doktorsavhandlingen samt din utveckling som expert inom ditt vetenskapsområde. Studierna bör planeras så att det går att genomföra dem inom fyra år när man studerar på heltid. Närmare information om examensfordringar för doktorandprogrammen finns på Weboodi.

Du ska också bifoga examensbevis över dina tidigare studier samt ett intyg över dina språkkunskaper till din ansökan. Dessa ansökningsdokument bör lämnas in som officiellt styrkta kopior och de bör vara i enlighet med eventuella landsspecifika krav, Vanliga kopior duger inte. Läs närmare information om ansökningsdokument samt hur de ska lämnas in. Det är bäst att skaffa alla ansökningsdokument i god tid eftersom det kan ta tid att få kopiorna styrkta. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för att posta dina dokument. Alla ansökningsdokument ska vara inlämnade när ansökningstiden går ut. Obs. Om du har avlagt magisterexamen (eller motsvarande examen) vid Helsingfors universitet, behöver du inte lämna in officiellt styrkta kopior. Examensbevis ska ändå bifogas skannade i pdf-format till din elektroniska ansökan.

Lämna in din ansökan för studierätt under ansökningstiden genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret. Beroende på doktorandprogram finns det två till fyra olika ansökningstider i året på Helsingfors universitet. Kontrollera gärna ansökningstiderna på doktorandprogrammets hemsida när du har gjort ditt val av program. Du kan få studierätt till doktorandstudier endast genom att delta i ansökningsprocessen. Du kan öppna och fylla i ansökningsblanketten på finska, svenska eller engelska. Observera dock att forskningsplanen i vissa doktorandprogram måste skrivas på engelska. Innan du börjar fylla i din ansökan, läs noggrant de programspecifika instruktionerna.

Ansökningsblanketten är öppen för visning redan före början av ansökningsperioden men några av fälten kommer bara att bli synliga när du börjar fylla i formuläret.

Vänta lugnt på beslutet. Vi förstår att du helst skulle få beslutet så snart som möjligt men det tar ändå drygt ett par månader att behandla ansökningarna och att fatta beslut.

Antagningsbeslut fattas enligt de antagningsgrunder som har fastlagts på förhand. Helsingfors universitet har gemensamma antagningsgrunder i ansökan om rätt att avlägga doktorsexamen. Därtill finns det programspecifika krav i antagningsgrunderna. I antagningsförfarandet beaktas din motivation samt hur engagerad du är och hur du lämpar dig för doktorandstudier. De viktigaste antagningskriterierna är forsknings- och studieplanens kvalitet samt huruvida det går att genomföra dem, tillgång till högklassig handledning samt tidigare framgång i studierna och lämpligheten av tidigare examen som grund för det planerade avhandlingsprojektet. Närmare information om antagningsgrunderna finns på doktorandprogrammens webbsidor.

Vi informerar dig per e-post när antagningsbeslutet har fattats. Kontrollera att du har fyllt i dina kontaktuppgifter rätt! Om dina kontaktuppgifter ändras under antagningsprocessen meddela ändringar till ditt doktorandprogram och ansökningsservicen (phd-admissions@helsinki.fi) Om du blir antagen bör du noggrant följa instruktionerna som du får och ta emot studieplatsen inom den givna tidsfristen. Om din ansökan avslås kommer du att informeras om skälen till att din ansökan har blivit avslagen och du har rätt att anhålla om rättelse om du anser att beslutet är felaktigt.

Resultaten från ansökningsomgången i september offentliggörs senast den 30 november 2018. Studieplatsen ska tas emot senast den 14 december 2018.

Resultaten från ansökningsomgången i november offentliggörs senast den 31 januari 2019. Studieplatsen ska tas emot senast den 15 februari 2019.

Resultaten från ansökningsomgången i februari offentliggörs senast den 1 april 2019. Studieplatsen ska tas emot senast den 15 april 2019.

Resultaten från ansökningsomgången i april offentliggörs senast den 14 juni 2019. Studieplatsen ska tas emot senast den 28 juni 2019.

Om du har läst alla anvisningar och fortfarande har frågor om ansökan till påbyggnadsstudier kan du kontakta ansökningsrådgivningen: phd-admissions@helsinki.fi

Om du vill veta mer om olika doktorandprogram kan du kontakta programmen direkt eller fakultetens studentrådgivning.