I programmet kan man avlägga juridisk doktorsexamen och juridisk licentiatexamen. Alla doktorander som antas till forskarutbildningen väljs för att avlägga doktorsexamen, men om de så önskar kan de först avlägga licentiatexamen.

Du kan beviljas rätt att avlägga examen endast genom antagningsförfarandet. Av de fyra ansökningstider som Helsingfors universitet fastställer årligen används i detta doktorandprogram två: den senare ansökningstiden under vårterminen och den första under höstterminen.

Läs först de allmänna anvisningarna för hur man söker till doktorsutbildning på universitetets webbplats. Där ser du vilka dokument som krävs för ansökan. Kom sedan tillbaka till den här sidan för att läsa mer om detta doktorandprograms antagningsgrunder och ansökningsanvisningar.

Rätt att avlägga juridisk doktorsexamen kan beviljas åt en sökande som avlagt en inhemsk eller utländsk högre högskoleexamen i juridik eller en licentiatexamen i juridik och som anses ha tillräckliga färdigheter att avlägga examen samt kan presentera en högklassig avhandlingsplan och en godtagbar individuell studieplan (ISP). Av motiverade skäl kan studierätten även beviljas en sökande som avlagt någon annan högre högskoleexamen och som anses ha tillräckliga färdigheter för en juridisk påbyggnadsutbildning.

Beviljandet av forskarstudierätt förutsätter att den sökande har tillräckliga resurser för handledning.

Två faktorer påverkar behandlingen av din ansökan om studierätt: den formella behörighet som din studiebakgrund och dina språkkunskaper ger och hur väl det vetenskapliga innehållet lämpar sig för doktorandprogrammets forskningsprofil. Endast formellt behöriga ansökningar går vidare till vetenskaplig bedömning vid doktorandprogrammet.

Du kan ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen när du har avlagt magisterexamen (eller en motsvarande examen). Om du har genomfört alla studier men inte ännu fått ditt examensbevis, ska du till ansökan bifoga ett fritt formulerat intyg som bekräftar att alla studier som ingår i magisterexamen (inkl. avhandlingen) är både bedömda och registrerade innan ansökningstiden går ut. Intyget kan skrivas av en officiell representant för högskolan som har beviljat examen, t.ex. Studentservicen. Om du blir antagen ska du kunna visa upp ett officiellt examensintyg innan du tar emot studieplatsen.

Doktorander vid andra universitet rekommenderas att i sin ansökan framföra en vetenskaplig motivering för bytet till Helsingfors universitet. Sökande som redan avlagt doktorsexamen inom ett annat vetenskapsområde rekommenderas även att framföra en vetenskaplig motivering för antagningen som ny doktorand.

När sökandens färdigheter att avlägga doktorsexamen bedöms tas bland annat i beaktande kvaliteten på forskningsplanen, studieframgång i tidigare avlagda examensprestationer och speciellt meriterna och vitsordet för det skriftliga slutarbetet som hörde till examen, möjliga publikationer, möjlig erfarenhet som redan skaffats för forskningsarbetet samt erhållen finansiering. När kvaliteten på forsknings- och studieplanen bedöms fästs uppmärksamhet vid deras genomförbarhet, deras samband med forskningen vid fakulteten, deras vetenskapliga relevans samt hur de passar in i doktorandprogrammets forskningsprofil.

När man bedömer om en sökande som avlagt annan än juridisk examen har tillräckliga färdigheter att avlägga juridisk doktorsexamen tas utöver det ovannämnda i beaktande bland annat sökandens bedrivna studier i juridiska ämnen, deras svårighetsgrad samt sökandens studieframgång i dem, praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter som kräver juridisk kunskap samt hur sökandens tidigare studier, forskning eller annan verksamhet hänger ihop med forskningen vid fakulteten.

Sökanden ska i god tid innan ansökan lämnas in vara i kontakt med det läroämne som är relevant för sökandens forskningsintressen och diskutera preliminära studie- och forskningsplaner samt handledningsarrangemang för doktorsavhandlingen. Det är på sökandens eget ansvar att hitta en handledare. Läraren som tagit emot uppdraget som handledare ger fakulteten ett separat skriftligt utlåtande om personen som ansökt om rätt att avlägga påbyggnadsexamen. I utlåtandet tar läraren ställning till huruvida sökandens färdigheter är tillräckliga samt till huruvida studie- och forskningsplanerna är genomförbara och ändamålsenliga. Handledarens preliminära bifall till ansökan krävs i ansökningsskedet.

När studeranden väljs till utbildningen som leder till doktorsexamen ska det säkerställas att studeranden kan få högklassig handledning och stöd för den egna doktorsavhandlingens ämnesområde. Det rekommenderas att påbyggnadsstuderanden har två handledare som själva disputerat, varav åtminstone den ena ska ha fast eller långvarigt anställningsförhållande till juridiska fakulteten. Handledaren får i regel inte handleda mera än 12 studeranden som aktivt avlägger doktorsexamen. Handledarens bifall binder inte doktorandprogrammet vid bestämmandet av studerandeantagningen och det att handledaren har för många under handledning kan användas som grund för förkastande.

Beslut om beviljande av rätt att avlägga examen görs av fakulteten som ansvarar för ifrågavarande examen på basis av framställan av ledningsgruppen för doktorandprogrammet. I samband med antagningen fastställs den godkända doktorandens handledare, examensbenämningen för doktorsexamen samt doktorandprogrammet. Utöver handledare utses för varje studerande en ansvarsperson. Ansvarspersonen kan även vara en av doktorsavhandlingens handledare, om hen uppfyller de kriterier universitetet och fakulteten ställt på ansvarspersoner (professor eller docent, som arbetar i en befattning på tredje nivån i fakultetens karriärbana och som har erfarenhet av att handleda doktorsavhandlingar till slut).

Man kan ansöka till doktorandprogrammet  två gånger om året: i den andra antagningen på våren och i den första antagningen på hösten.

Följande ansökningstid börjar 1.9.2020 kl. 9.00 och tar slut 15.9.2020 kl. 15.00.

De sökande meddelas om besluten senast 27.11.2020. Studieplatserna måste tas emot senast 11.12.2020. De studierätter som beviljas i denna ansökan börjar 1.1.2021.

Anvisningarna på denna sida gäller ansökning av rätt att avlägga doktorsexamen. Sökanden ska i god tid före ansökan lämnas in vara i kontakt med handledare som är relevanta för sökandens forskningsintressen och diskutera preliminära studie- och forskningsplaner samt handledningsarrangemang för doktorsavhandlingen: utöver ansökan förutsätts även utlåtanden av de lärare som tagit emot uppdraget att fungera som sökandens handledare. Sökanden ska be de lärare som tagit emot uppdraget som handledare att inom ansökningstiden skicka in sina utlåtanden med ett elektroniskt utlåtandeformulär. Det frågas även efter uppgifter om de som tagit emot uppdraget som handledare i ansökningsformuläret.

Utlåtandeformulär för handledare

Ansökningsdokument

Ansökan lämnas in genom en elektronisk ansökningsblankett, som är öppen under ansökningstiden. Alla sökande bör lämna in följande ansökningsdokument (punkt 1-5 ingår i den elektroniska ansökningsblanketten; punkt 6-7 bifogas som pdf-filer till ansökningsblanketten och per post)

Dokument som ska bifogas till blanketten:

1. Forskningsplan

Forskningsplanen är den viktigaste delen av din ansökan. Forskningsplanen har indelats i nedan uppräknade delar i ansökningsblanketten. Förbered redan från början din forskningsplan så, att den följer ansökningsblankettens indelning och den maximala utsträckningen för varje del.

Ansökningsblankettens fält som angår forskningsplanen (inom parenteser det maximala antalet tecken inklusive mellanslag som ryms i fältet):

Avhandlingens ämne (preliminär titel)

Vetenskapsområde (meny)

Specificering av vetenskapsområdet eller ytterligare information (fritt textfält)

Kort sammanfattning av forskningsplanen (2000)

Motivation till att skriva en doktorsavhandling (2000)
Hur motiverad är sökanden att avlägga en doktorsexamen och skriva en doktorsavhandling i allmänhet och i synnerhet inom det här forskningstemat? Berätta också varför du valt just detta doktorandprogram.

Utgångspunkter för forskningsprojektet (2000)
Hur är avhandlingsprojektet kopplat till tidigare forskning? Vilka är de viktigaste teoretiska och metodologiska utgångspunkterna i projektet?

Vetenskapliga mål och forskningsresultatens inverkan (2000)
Berätta om kunskapsmålet med forskningen. Presentera kort dina hypoteser eller forskningsfrågor. Hurdana forskningsresultat väntar du dig och hurdana nya öppningar bidrar din forskning till inom forskningsområdet eller den vetenskapliga debatten om ämnet? Du kan också kort reflektera över hur intressanta forskningsresultaten är utanför den vetenskapliga diskussionen och hur resultaten kan tillämpas.

Forskningsmetoder (2000)
Forskningsmetoderna bör beskrivas så att det framgår på vilket sätt de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder den valda synvinkeln.

Forskningsmaterial som används och dess betydelse för forskningsprojektet (1500)

Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskningsmaterialet (1500)
Ge en kort beskrivning av hur du planerar att samla in och använda forskningsmaterialet. Finns det angående lagrandet av materialet några särskilda aspekter att beakta gällande etiska frågor eller ägande- och nyttjanderätter? Är det möjligt att öppna materialet även för andra forskare?
När du ansöker behöver du inte behärska t.ex. etiska och juridiska frågor som anknyter till förvarandet av forskningsmaterialet och open access (så som dataskydd, äganderätter etc.). Det räcker att du preliminärt har funderat på frågor gällande insamlandet och förvarandet av materialet.

Etiska frågor (1000)
Etiska aspekter med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet) samt eventuella forskningstillstånd av etiska nämnden och/eller djurförsöksnämnden som behövs för forskningen. Vi förväntar oss inte att du är expert på forskningsetiska frågor när du ansöker. Det väsentliga är att du har funderat på om det finns några etiska frågor som du borde ta hänsyn till och planerat hur du tar dem i beaktande.

Litteratur och källor (2500)

Avhandlingens form (artikelavhandling eller monografi)

Publiceringsplan (1000)
En preliminär disposition för monografin eller en preliminär publiceringstidtabell för artiklarna, om du planerar att skriva en artikelavhandling.

Preliminärt tidsschema för forskningsarbetet och planerad finansiering (2000)

Erhållna eller sökta stipendier och avlönade doktorandanställningar (500)

Uppskattat år för disputation

2. Kompetens som stöder avhandlingsprojektet (maximiantal tecken inklusive mellanslag inom parenteser):

Tidigare förvärvad forskningskunskap
Tidigare erfarenhet av forskning, övrig vetenskaplig verksamhet samt övriga vetenskapliga meriter, inklusive eventuella utmärkelser och andra akademiska erkännanden.

Eventuella publikationer och konferenspresentationer (1500)

Internationell erfarenhet och övrig arbetslivserfarenhet som är relevant för forskningsprojektet (1500)

Möjliga avbrott i karriären (1500)
Här har du möjlighet att ange skäl som har orsakat fördröjning i dina studier (t.ex. föräldraledighet eller militärtjänst/civiltjänst).

3. Individuell studieplan

I den individuella studieplanen (ISP) presenterar sökanden forskarstudiernas och avhandlingsprojektets innehåll och tidtabell. Studieplanen bedöms i synnerhet med avseende på hur realistisk och ändamålsenlig den är.

Angående tidtabellen ska särskild uppmärksamhet fästas vid det att en forskarstuderande på heltid borde sträva efter att skriva sin avhandling på ungefär fyra år, samt att de förutsatta studierna bör vara avlagda innan man söker förhandsgranskare för avhandlingen. Av handledarna förväntas stöd för att uppnå detta mål. Det är handledarens och avhandlingsskribentens skyldighet att tillsammans avgränsa avhandlingens ämne och innehåll så att det är möjligt att avlägga doktorsexamen på fyra år genom heltidsarbete.

Bekanta dig med doktorandprogrammets undervisningsplan innan du gör upp din egna preliminära studieplan. I ansökningsblanketten är studieplanen uppdelad i två delar: studier inom vetenskapsområdet och allmänna färdigheter. I studieplanen räcker det att du preliminärt har bildat en uppfattning om hurdana studier som bäst skulle stöda ditt avhandlingsarbete och presenterat en preliminär tidtabell för att avlägga studierna.

I ansökningsblanketten är studieplanen uppdelad i följande delar (maximiantal tecken inklusive mellanslag inom parenteser)

Preliminär studieplan: Studier inom vetenskapsområdet 30 sp (1500)

Preliminär studieplan: Allmänna färdigheter 10 sp (1500)

Eventuella redan avlagda studiepoäng, som kan inkluderas i doktorsexamen

4. Magistersavhandlingens titel och sammandrag eller redogörelse för annan vetenskaplig verksamhet (750)

5. Lärare som tagit emot uppdraget att fungera som handledare för avhandlingen.
Ansökan kan inte inlämnas om inte minst en lärare med fast eller långvarigt anställningsförhållande till den fakultet där doktoranden avlägger sin examen preliminärt har tagit emot uppdraget att fungera som sökandens handledare. Kom ihåg att be handledaren fylla i ovannämnda utlåtandeformulär.

6. Kopia av det föregående examensbetyget och studieprestationsutdragen med stöd av vilket sökanden ansöker om rätt till forskarstudier.

Om alla studier som krävs för din högre högskoleexamen är genomförda (vänligen se ”Ansökningsbehörighet och antagninsgrunder?”) men du har inte ännu utexaminerad, måste du lämna in ett studieutdrag som tydligt visar att alla studier som krävs för examen är genomförda, bedömt och registrerad före ansökningsperioden tar slut.

Obs. Om man vill kan man till ansökningsblanketten också bifoga eventuella betyg som gäller kandidatexamen. Det är ändå inte obligatoriskt att bifoga bilagor som gäller kandidatexamen.

7. Intyg över språkkunskaper.
Helsingfors universitet kräver att alla sökande bevisar att de behärskar en akademisk språknivå. Bekanta dig med de alternativa sätten att bevisa språkfärdigheter (finska, svenska och engelska) i god tid före ansökan inlämnas. Sökande ska också ha tillräckliga språkkunskaper i andra språk som möjligen är relevanta för den planerade doktorsavhandlingen. Övriga språkkunskaper bedöms på basis av de preliminära diskussionerna med sökanden som förs med handledaren samt på basis av ansökningshandlingarna (t.ex. de språkstudier som syns på studieprestationsutdraget).

Obs! Av dem som examinerats utanför Helsingfors universitet förutsätts ytterligare officiellt styrkta kopior av de dokument som nämns i punkterna 6 och 7 per post. Närmare information om förutsatta officiellt styrkta dokument hittas här.

Beroende på sökandens bakgrund punkt 8, ifall nödvändigt:

8. Vetenskaplig motivering, varför sökanden vill avlägga en juridisk doktorsexamen, ifall sökanden redan från förut har en doktorsexamen från ett annat område eller ifall sökanden redan har en forskarstudierätt vid ett annat universitet eller ifall sökandens tidigare examen inte hör till juridikens område.

Ansökningar och bilagor skall inlämnas före ansökningstidens utgång. Ansökningar inlämnas genom den elektroniska ansökningsblanketten, som stängs kl. 15.00 finsk tid den sista ansökningsdagen. Den som examinerats utanför Helsingfors universitet ska därutöver säkra att officielt styrkta bilagor som skickats per post kommer fram före ansökningstidens utgång.

Ansökningar eller bilagor till ansökningar insända per e-post accepteras ej. Bristfälliga ansökningar behandlas ej.

Officiellt styrkta bilagor till ansökningarna skickas till Helsingfors universitets ansökningsservice. Läs närmare information om hur ansökningsdokumenten ska lämnas in här.

Om du har frågor gällande ansökningen, vänligen kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice: phd-admissions@helsinki.fi

Om du har tekniska problem med ansökningsblanketten, kontakta aava-admin@helsinki.fi.

Ansökningar som uppfyller de formella kraven på ansökningsbehörighet går vidare till vetenskaplig bedömning, som doktorandprogrammet och handledarna ansvarar för. Det slutliga beslutet om rätt att avlägga examen fattas av den fakultet som ansvarar för den planerade examen på förslag av doktorandprogrammets ledningsgrupp.

I samband med antagningen fastställs examensbenämning, doktorandprogram och minst två handledare med doktorsexamen, av vilka åtminstone den ena är fastanställd eller visstidsanställd för en längre period vid den fakultet där examen kommer att avläggas. Utöver handledare utses också en ansvarig professor för varje studerande. Den ansvariga professorn kan också vara en av handledarna för doktorsavhandlingen.

De sökande meddelas om besluten senast 29.11.2019. Studieplatserna måste tas emot senast 13.12.2019. De studierätter som beviljas i denna ansökan börjar 1.1.2020.

Det rekommenderas att doktoranden har två handledare som själva disputerat, varav åtminstone den ena ska ha fast eller långvarigt anställningsförhållande till juridiska fakulteten. Handledaren får i regel inte handleda mera än 12 studeranden som aktivt avlägger doktorsexamen.

För den nya doktoranden bekräftas handledaren/-na, examensbenämningen för doktorsexamen samt doktorandprogrammet. Utöver handledare utses för varje studerande en ansvarsperson. Ansvarspersonen kan även vara en av doktorsavhandlingens handledare. Ansvarspersonen kan antingen vara en professor eller en docent, som arbetar som universitetslektor, universitetsforskare eller akademiforskare vid fakulteten (eller i en motsvarande befattning på tredje nivån i karriärbanan) och som har erfarenhet av att handleda doktorsavhandlingar till slut. Ansvarspersonen för tidigare godkända doktorander kan även vara läroämnets ansvariga professor.

Doktorandprogrammet i juridik svarar för doktorandernas handledningsavtal och handledning.

Handledningsavtalet upprättas med handledaren och den som blir handledd i Thessaan. Målet med handledningsavtalet är att främja studerandens och handledarens engagemang samt klargöra bådaderas ansvar för doktorandstudiernas framåtskridande. I handledningsavtalet kommer man åtminstone överens om doktorandstudiernas och avhandlingsarbetets tidtabell samt det när (hur ofta) handledaren och den som blir handledd träffas samt på vilket sätt och hur ofta den som blir handledd ska rapportera om arbetets framåtskridande. Ur handledningsavtalet borde även framgå arbetsfördelningen mellan handledarna.

Som gemensamt arbetsredskap för doktoranden och handledaren används studerandens forskningsplan och individuella studieplan som upprättas i början av studierna och som hittas i Thessa på sidan My Thesis Project. Handledaren och doktoranden håller kontakt flera gånger under läsåret, beroende på forskningsarbetets och de övriga studiernas intensitet. Det är rekommendabelt att studeranden och handledaren minst en gång per läsår diskuterar doktorandens studier, deltagande i forskningsseminarier samt forskningens framåtskridande.

Ifall man vill byta doktorandens handledare mitt i studierna och/eller byta forskningsämne (till ett som klart skiljer sig från det tidigare), kan doktoranden be att en ny handledare utses och forskningsämnet byts av fakulteten. Dekanus bestämmer om den nya handledaren och byte av forskningsämne på föredragning av utbildningsplaneraren för fakultetens doktorandutbildning. För föredragningen behöver nämnda utbildningsplanerare alla parters samtycke samt information om doktoranden och forskningsämnet.