Ansök om fors­kar­stu­di­e­rätt

Inom doktorandprogrammet i socialvetenskaper är det möjligt att avlägga politices doktorsexamen och politices licentiatexamen samt filosofie licentiatexamen och filosofie doktorsexamen. Varje fakultet har sina egna målexamina, så var i din ansökan uppmärksam på vilken doktorsexamen din grundutbildning ger förutsättningar för. Alla påbyggnadsstuderande som antas till doktorsutbildningen blir antagna till studier som leder till doktorsexamen, men om de vill kan de först avlägga licentiatexamen.

Rätt att avlägga examen kan endast beviljas efter ett obligatoriskt antagningsförfarande. Ansökningstider till detta doktorandprogram är följande två av de fyra ansökningstider som Helsingfors universitet fastställer årligen: den senare ansökningstiden under vårterminen och den första ansökningstiden under höstterminen.

Läs först de allmänna anvisningarna för hur man söker till doktorsutbildning på universitetets webbplats. Där ser du vilka dokument som krävs för ansökan. Kom sedan tillbaka till den här sidan för att läsa mer om detta doktorandprograms antagningsgrunder och ansökningsanvisningar.

Rätt att avlägga doktorsexamen kan beviljas sökande som har avlagt en lämplig finländsk eller utländsk högre högskoleexamen eller motsvarande examen och som anses ha tillräckliga förutsättningar för att avlägga examen och kan uppvisa en godtagbar individuell studieplan och en plan för sin doktorsavhandling. En förutsättning för att studierätt för påbyggnadsstudier ska kunna beviljas är att den sökande har tillräckliga resurser för handledning i enlighet med universitetets och fakultetens bestämmelser.

Två faktorer påverkar behandlingen av din ansökan om studierätt: den formella behörighet som din studiebakgrund och dina språkkunskaper ger och hur väl det vetenskapliga innehållet lämpar sig för doktorandprogrammets forskningsprofil. Endast formellt behöriga ansökningar går vidare till vetenskaplig bedömning vid doktorandprogrammet.

Du kan ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen när du har avlagt magisterexamen (eller en motsvarande examen). Om du har genomfört alla studier men inte ännu fått ditt examensbevis, ska du till ansökan bifoga ett fritt formulerat intyg som bekräftar att alla studier som ingår i magisterexamen (inkl. avhandlingen) är både bedömda och registrerade innan ansökningstiden går ut. Intyget kan skrivas av en officiell representant för högskolan som har beviljat examen, t.ex. Studentservicen. Om du blir antagen ska du kunna visa upp ett officiellt examensintyg innan du tar emot studieplatsen. Vi rekommenderar också att sökande som redan har en doktorsexamen inom ett annat område presenterar en vetenskaplig motivering till att de ska antas som nya påbyggnadsstuderande.

Den sökande borde i god tid innan ansökan lämnas in kontakta en handledare som är relevant med tanke på den sökandes forskningsintressen och diskuterar en preliminär studie- och forskningsplan och hur handledningen av doktorsavhandlingen kan ordnas. Den sökande förutsätts själv aktivt söka handledare. Handledaren som den sökande önskar anlita behöver inte ge sitt samtycke i ansökningsskedet.

När det bedöms om en sökande som har avlagt högre högskoleexamen har de färdigheter som krävs för att avlägga doktorsexamen beaktas bl.a. följande:

  1. Tillräckligt god studieframgång i de tidigare studierna, och studier som är en lämplig grund för den planerade doktorsexamen.
  2. Forskningsplanens kvalitet och den planerade doktorsavhandlingens samband med forskningen som bedrivs inom doktorandprogrammets vetenskapsområden. Forskningsplanen följer den form och omfattning som fastställts på universitetsnivå.
  3. Tillgången på och resurser för handledning: den som samtycker till att vara handledare för avhandlingen får i regel inte vara handledare för fler än sex studerande som studerar på heltid för att avlägga doktorsexamen.

Man kan ansöka till doktorandprogrammet  två gånger om året: i den andra antagningen på våren och i den första antagningen på hösten.

Följande ansökningstid börjar 1.9.2020 kl. 9.00 och tar slut 15.9.2020 kl. 15.00.

De sökande meddelas om besluten senast 27.11.2020. Studieplatserna måste tas emot senast 11.12.2020. De studierätter som beviljas i denna ansökan börjar 1.1.2021.

Ansökan lämnas in på en elektronisk ansökningsblankett som är öppen endast under ansökningstiden.

Den sökande borde i god tid innan ansökan lämnas in kontakta en handledare som är relevant med tanke på den sökandes forskningsintressen och diskutera den forskningsplanens lämplighet för vetenskapsområdets profil . Du kan hitta en handledare i programmets lista över handledare. Handledarnas forskningsintressen hittar du i Helsingfors universitets forskningsportal.

Ansökningar inlämnas genom en elektronisk ansökningsblankett (som öppnas när ansökningstiden börjar).

Alla sökande måste lämna in följande handlingar (punkterna 1–5 som del av blanketten; punkterna 6–7 som pdf-bilagor och per post):

1. Forskningsplanen är den viktigaste delen av ansökan. I den elektroniska ansökningsblanketten är forskningsplanen uppdelad i följande delar. Formulera din forskningsplan från början så att det går ihop med de olika fälten i ansökningsblanketten.

I ansökningsblanketten är forskningsplanen uppdelad i följande delar (maximiantal tecken inklusive mellanslag inom parenteser):

Titel på doktorsavhandlingen (preliminär)

Vetenskapsområde

Ett kort sammandrag av forskningsplanen (2000)

Motivation till att skriva en doktorsavhandling (2000)
Hur motiverad är den sökande att skriva en doktorsavhandling i allmänhet och i synnerhet inom det här forskningstemat? Berätta också varför du har valt det här doktorandprogrammet.

Utgångspunkter för forskningen (2000)
Hur är projektet kopplat till tidigare forskning? Vad är de viktigaste teoretiska och metodologiska utgångspunkterna?

Vetenskapliga mål och forskningsresultatens inverkan (2000)
Berätta om målet med forskningen. Presentera kort dina hypoteser eller forskningsfrågor. Hurdana forskningsresultat väntar du dig och hurdana nya öppningar bidrar din forskning till inom disciplinen eller den vetenskapliga debatten om ämnet? Du kan också kort reflektera över hur intressanta forskningsresultaten är utanför den vetenskapliga diskussionen och hur resultaten kan utnyttjas.

Forskningsmetoder (2000)
Forskningsmetoderna ska beskrivas så att det framgår på vilket sätt de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet.

Forskningsmaterial som används och dess betydelse för forskningsprojektet (1500)

Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskningsmaterialet (1500)
Ge en kort beskrivning av hur du planerar att samla in och använda forskningsdata. Du kan också fundera på det bästa sättet att förvara data och möjligheterna att öppna dina data för andra forskare. När du ansöker behöver du inte behärska t.ex. etiska och juridiska frågor som anknyter till förvarandet av data och open access (så som dataskydd, ägande- och användningsrätter). Det räcker att du har funderat på de preliminära datahanteringsfrågorna som gäller insamlandet och förvarandet av dina forskningsdata.

Etiska frågor (1000)
Etiska aspekter med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet) samt eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd. Vi förväntar oss inte att du är expert på forskningsetiska frågor när du ansöker. Det räcker att du har funderat på om det finns några etiska frågor som du borde ta hänsyn till och planerat hur du tar dem i beaktande.

Litteratur och källor (2500)

Avhandlingens form (artikelavhandling eller monografi)

Publiceringsplan (1000)
En preliminär disposition för monografin eller en publiceringsplan för artiklar, om du tänker skriva en sammanläggningsavhandling.

Tidsschema och planerad finansiering för forskningen (2000)

Erhållna eller sökta stipendier och avlönade doktorandanställningar (500)

Disputationsår (preliminär uppskattning)

2. Kompetens som stöder forskningsprojektet och studieplanen (maximiantal tecken inklusive mellanslag inom parenteser):

Tidigare förvärvad forskningskunskap
Tidigare erfarenhet av forskning, övriga vetenskapliga aktiviteter och meriter, inkl. eventuella utmärkelser och andra akademiska erkännanden.

Eventuella publikationer och konferenspresentationer (1500)

Internationell erfarenhet och annan arbetslivserfarenhet som är relevant för ditt forskningsprojekt (1500)

Möjliga avbrott i karriären (1500)
Här har du möjlighet att ange skäl som har orsakat fördröjning i dina studier (t.ex. föräldraledighet eller militärtjänst/civiltjänst)

3. Studieplan. Bekanta dig med doktorandprogrammets undervisningsplan innan du gör upp planen. I ansökningsblanketten är studieplanen uppdelad i två delar: studier inom vetenskapsområdet och överförbara färdigheter. I studieplanen räcker det att du preliminärt har tänkt på hurdana studier som bäst skulle stöda ditt avhandlingsarbete och presenterat en preliminär tidtabell för att slutföra studierna.

I ansökningsblanketten är studieplanen uppdelad i följande delar (maximiantal tecken inklusive mellanslag inom parenteser):

Preliminär studieplan: Studier inom vetenskapsområdet 30 sp (1500)

Preliminär studieplan: Överförbara färdigheter 10 sp (1500)

Eventuella doktorandstudier som du redan har avlagt

4. Titel för magistersavhandlingen och sammandrag eller redogörelse för annan vetenskaplig publikationsverksamhet (750)

5. Lärare som har tagit emot uppdraget att vara handledare. Obs. En undertecknad bifallsblankett från handledare behövs inte som bilaga till den elektroniska ansökningsblanketten. Det räcker att du fyller i namnet och kontaktuppgifter för den lärare som har tagit emot uppdraget att vara handledare.

6. Kopia av det föregående examensbetyget och studieprestationsutdragen med stöd av vilket sökanden ansöker om rätt till forskarstudier.

Om alla studier som krävs för din högre högskoleexamen är genomförda (vänligen se ”Ansökningsbehörighet och antagninsgrunder?”) men du har inte ännu utexaminerad, måste du lämna in ett studieutdrag som tydligt visar att alla studier som krävs för examen är genomförda, bedömt och registrerad före ansökningsperioden tar slut.

Obs. Om man vill kan man till ansökningsblanketten också bifoga eventuella betyg som gäller kandidatexamen. Det är ändå inte obligatoriskt att bifoga bilagor som gäller kandidatexamen.

7. Språkkunskaper. Helsingfors universitet kräver att alla sökande bevisar att de behärskar antingen finska, svenska eller engelska på en akademisk nivå. Bekanta dig med universitets språkkraven i god tid före ansökningstiden. Sökande ska också ha tillräckliga språkkunskaper i de möjliga andra språk som han eller hon behöver i sin doktorsavhandling. De språkkunskaperna bedöms i de preliminära diskussionerna med den sökande som förs med handledaren samt på basis av ansökningshandlingarna (bl.a. studieutdraget).

Obs! Av dem som examinerats utanför Helsingfors universitet förutsätts utöver detta vidimerade kopior av de dokument som nämns i punkterna 6 och 7. Läs noggrant närmare information om vidimerande av ansökningsdokument.

Ansökan med bilagor måste lämnas in innan ansökningstiden går ut. Ansökan lämnas in på den elektroniska blanketten, som stängs kl. 15.00 på ansökningsomgångens sista dag. Sökande som inte har tagit sin examen vid Helsingfors universitet ska också se till att de officiellt styrkta bilagorna som skickas per post kommer fram inom ansökningstiden.

Ansökningar eller bilagor som skickas in per e-post godkänns inte. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

På grund av situationen med coronaviruset finns det en exceptionell tidsfrist för att lämna in bilagor i ansökningsomgången i september, se mer på de här allmänna anvisningar.

Officiellt styrkta bilagor till ansökan ska skickas till Helsingfors universitets ansökningsservice. Anvisningar för hur du lämnar in bilagor hittar du här.

Om du har frågor om ansökan, kontakta phd-admissions@helsinki.fi.

Om du har tekniska problem med ansökningsblanketten, kontakta aava-admin@helsinki.fi.

 

Ansökningar som uppfyller de formella kraven på ansökningsbehörighet går vidare till vetenskaplig bedömning, som doktorandprogrammet och handledarna ansvarar för. Det slutliga beslutet om rätt att avlägga examen fattas av den fakultet som ansvarar för den planerade examen på förslag av doktorandprogrammets ledningsgrupp.

I samband med antagningen fastställs examensbenämning, doktorandprogram och minst två handledare med doktorsexamen, av vilka åtminstone den ena är fastanställd eller visstidsanställd för en längre period vid den fakultet där examen kommer att avläggas. Utöver handledare utses också en ansvarig professor för varje studerande. Den ansvariga professorn kan också vara en av handledarna för doktorsavhandlingen.

De sökande meddelas om besluten senast 27.11.2020. Studieplatserna måste tas emot senast 11.12.2020. De studierätter som beviljas i denna ansökan börjar 1.1.2021.