God vetenskaplig praxis

På denna sida hittar du basuppgifter om vad som ingår i god vetenskaplig praxis. Du hittar också information om handläggning av misstankar om avvikelser.
Utgångspunkter för god vetenskaplig praxis

Vid Helsingfors universitet följs Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser och om etisk förhandsprövning inom humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper.

Både det vetenskapliga samfundet som helhet och enskilda forskare ansvarar för att god forskningssed följs.

Utgångspunkterna för god vetenskaplig praxis är följande:

  • De verksamhetssätt som forskarsamhället har accepterat iakttas, det vill säga hederlighet, allmän omsorgsfullhet och noggrannhet i forskningen och vid dokumentering och presentation av resultaten samt vid bedömning av studier och forskningsresultat.
  • Hänsyn tas till andra forskares arbete och resultat och hänvisningar till dem görs på ett korrekt sätt.
  • Forskningen planeras, genomförs och rapporteras på det sätt som kraven på vetenskaplig kunskap förutsätter.
  • Forskningstillstånd anskaffas och studien prövas etiskt (enligt reglerna för respektive disciplin och forskningsupplägg).
  • Forskningsgruppens medlemmars ställning, rättigheter, ansvar och skyldigheter samt upphovsrätten till resultaten och frågor om förvaring av materialet fastställs och dokumenteras.
  • Finansieringskällor och bindningar meddelas dem som deltar i studien och uppges när forskningsresultaten publiceras.
  • Etiskt hållbara dataanskaffnings-, undersöknings- och bedömningsmetoder används, och öppenhet och ansvar i publiceringsverksamheten tillämpas.

God personal- och ekonomiförvaltning tillämpas och hänsyn tas till bestämmelserna om jäv och datasäkerhet.

Stödpersoner för forskningsetik

Systemet med stödpersoner har som mål att främja god vetenskaplig praxis, identifiera fusk i forskningen samt förbättra förebyggandet av fusk och sänka tröskeln för anmälningar i samband med misstankar om avvikelser från god vetenskaplig praxis (GVP-anmälningar).

Stödpersonerna erbjuder dem som verkar inom universitetssamfundet diskussionshjälp. De erbjuder konfidentiell rådgivning till låg tröskel om hur man ska gå till väga för att hantera forskningsetiska problem och utreda misstankar om avvikelser från god vetenskaplig praxis (GVP). Stödpersonerna finns till för alla vid universitetet, även om de företräder olika campus och discipliner.

Systemet med stödpersoner för forskningsetik startade 2017 på initiativ av Forskningsetiska delegationen.

Stödpersonerna har inga befogenheter i eventuella GVP-utredningar som initieras och de får inte heller delta i dem.

Universitetets personal hittar kontaktuppgifterna till stödpersonerna i Flamma-intranätet (kräver inloggning).

Handläggning av misstankar om avvikelser

Med avvikelser från god vetenskaplig praxis avses

  • försummelser och vårdslöshet i genomförandet av forskningen och dokumenteringen av forskningsresultaten
  • fusk i den vetenskapliga verksamheten.

Fusk i forskningen innebär fabricering, förvrängning, plagiering och stöld av forskningsresultat.

Vid Helsingfors universitet är det kanslern som leder utredningar av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis.

Vid misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis ska en skriftlig anmälan göras till kanslern. Anmälan ska precisera vilken typ av avvikelse från god vetenskaplig praxis som saken handlar om och misstanken ska motiveras. Anmälan kan inte göras anonymt.

Kanslern kan också inleda en utredning av misstankar som hen fått kännedom om på annat sätt. Vid handläggning av anmälan följs TENK:s anvisningar för processen för handläggning av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis. Den skriftliga anmälan kan skickas per e-post till universitetskanslersämbetet.

Bekanta dig också med