Helsingfors universitets etiska principer för företagssamarbete

Helsingfors universitet bedriver internationellt betydande forskning som bidrar till att lösa globala utmaningar. Samarbetet med företag och andra partner är viktigt för Helsingfors universitet.
Lagar och normer reglerar företagssamarbetet

Vi vill tillgängliggöra forskningsresultaten och de utexaminerades kompetens för samhället på bästa möjliga sätt. Ett brett samarbete med företag och andra partner stöder universitetet i sina uppgifter: forskning, undervisning och samverkan med samhället.

Med företagssamarbete avses i dessa principer forskningssamarbete, undervisningssamarbete eller annat samarbete som genomförs i samarbete med ett företag enligt ett avtal och/eller en motsvarighet till ett avtal. Företagssamarbetet utvecklas fortlöpande i samverkan med samarbetspartnerna i enlighet med Helsingfors universitets etiska principer för företagssamarbete.

Verksamheten vid Helsingfors universitet utgår från universitetets värderingar – sanning, frihet, bildning och gemenskap –, instruktionerna för universitetet och universitetets fonder, samt universitetets strategi, anvisningar och etiska anvisningar jämte gällande lagstiftning. I sitt företagssamarbete följer universitetet också allmänt vedertagna forskningsetiska principer samt till exempel EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden och de anvisningar och föreskrifter som utfärdats på basis av den. Universitetet har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisning God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den.

Helsingfors universitets etiska principer för företagssamarbete iakttas i allt företagssamarbete vid universitetet, och personalen och de förtroendevalda vid universitetet och universitetets fonder arbetar enligt dessa principer. Anvisningarna gäller också när en medlem i universitetssamfundet agerar som privatperson men de facto utifrån i sin ställning vid universitetet. Universitetet visar hänsyn till samarbetsparterna och deras representanter i sin verksamhet, samt iakttar principerna om uppriktighet, ansvar, förtroende och hänsyn till alla parter.

 

Avtalsbundet företagssamarbete främjar gemensamma målsättningar

Universitetets företagssamarbete grundar sig på universitetets strategi och på främjandet av universitetets värderingar i samarbete med universitetets samarbetspartner. Vid sidan av lagar, värderingar och normer styrs universitetets verksamhet av hållbarhets- och ansvarsmålen. Universitetet utreder samordningen av sina partners verksamhet med universitetets verksamhet utgående från de uppgifter som finns tillgängliga för varje enskilt samarbete.

Ramarna för ett företagssamarbete fastställs genom samarbetsavtal samt i eventuella utomstående finansiärers finansieringsvillkor i enlighet med lagstiftningen och ovanstående allmänt vedertagna forskningsetiska principer. Vid uppdragsforskning eller konsultering till marknadspris fastställer uppdragsgivaren forskningens mål i samråd med universitetet och får äganderätt eller någon annan definierad rätt till forskningsresultaten. Eftersom universitetet inte kan tillgodogöra sig statlig budgetfinansiering eller andra offentliga medel för att stödja företag, kan ett företag inte få ensamrätt till forskningsresultat som tillkommit genom forskning som ens delvis finansierats med offentliga medel: resultaten av sådan forskning publiceras och utnyttjas i enlighet med finansieringsvillkoren och universitetets principer. Universitetet och/eller universitetets forskare och övriga personal deltar också i olika större konsortier för forskning och annat samarbete, vars verksamhet regleras av konsortiernas avtal. Avtalsbundet företagssamarbete kan även avse till exempel gemensam forskning där universitetet får tillgång till data från företagssamarbetspartnern, eller gemensam forskning där företaget och universitetet betalar kostnaderna och därmed också äger resultaten tillsammans, eller sponsring av kongresser, varor eller tjänster. Universitetet samarbetar också med företag kring olika samutvecklingsprojekt enligt ömsesidigt fastslagen praxis, undervisningssamarbeten såsom olika projektkurser beträffande någon viss fråga, samt kring examensarbeten vid olika skeden av studierna, med mera.

Universitetets kommunikation, bokföring samt rapportering om verksamhet och ekonomi innehåller information om företagssamarbeten enligt avtal med respektive företagssamarbetspartner. Med tanke på transparensen i universitetets verksamhet är det angeläget att universitetet kan informera om olika former av företagssamarbeten och relaterade partnerskap enligt avtal med respektive samarbetspartner.

Autonomi, hållbarhet och ansvar styr universitetets företagssamarbete

De olika former av samarbete som Helsingfors universitet bedriver med sina samarbetspartner kan också påverka forskning, undervisning eller publikationer under förutsättning att samarbetet styrs av universitetets strategi, värderingar och övriga etiska anvisningar. Sådana beslut i anslutning till företagssamarbete som gäller forskning eller studier, personval, vitsord eller annan akademisk framgång i samband med studier, forskning eller anställningsförhållanden fattas alltid oavhängigt av universitetet. Ett företagspartnerskap ger inte förhandlingsförmån eller annan förmån i förhållande till universitetets verksamhet, och universitetet följer sina principer för antikorruptionsarbete i sin verksamhet.

Lagstiftningen, värderingarna och kraven på hållbarhet och ansvar i universitetets strategi, samt hänsyn till människan och den övriga naturen styr all verksamhet vid universitetet. Beträffande företagssamarbete innebär detta till exempel att universitetet inte samarbetar med företag med känd lagstridig verksamhet; eller att universitetet inte bedriver sådant samarbete som har som syfte att äventyra universitetets autonomi, oberoende ställning eller anseende eller vars syfte strider mot universitetets värderingar; eller vars syfte kan äventyra den etiska, ekologiska, ekonomiska eller sociala hållbarheten i universitetets verksamhet utifrån en helhetsbedömning med utgångspunkt i omsorgsplikten.

Universitetet fullföljer sina etiska principer genom att utvärdera möjligheterna till företagssamarbete och inledandet av ett sådant från fall till fall, för att bland annat säkerställa sin oberoende ställning och ett partnerskap som beaktar ansvar och hållbarhet i enlighet med universitetets värderingar. Universitetet utreder företagssamarbetspartnernas bakgrund omsorgsfullt och tillräckligt ingående i förhållande till samarbetet, med iakttagande av omsorgsplikten. Universitetet kan också bedriva företagssamarbete med sådana partner vars eventuella samarbete med universitet utvärderas av universitetet i enlighet med omsorgsplikten. Exempel på situationer som utvärderas:

 • Samarbetspartnern har bindningar till sådan verksamhet som enligt universitetets uppfattning bör utvärderas utifrån universitetets värderingar eller anseende och/eller syn på socialt, ekonomiskt eller miljömässigt hållbar och ansvarsfull verksamhet;
 • Företaget eller företagets representant är kund hos och/eller serviceproducent vid Helsingfors universitet (till exempel upphandlingar eller köptjänster), alternativt att företaget eller företagets representant har någon annan bindning till Helsingfors universitet och/eller en enhet vid universitetet. En sådan bindning kan till exempel vara ett anställnings- eller studieförhållande. Universitetet uppmuntrar sin personal och sina studenter att främja forskning också genom företagsverksamhet, men fäster avseende vid en öppen och jävsmedveten syn på hur olika roller kopplas samman.
 • Partnerskapet i företagssamarbetet är av synnerligen betydande ekonomiskt värde eller utbetalningen är förknippad med komplicerade ekonomiska arrangemang eller valutarisk.
 • En utvärdering kan också utföras när universitetet får kännedom om kompletterande information som väsentligt ändrar omständigheterna kring det ursprungliga företagssamarbetet.
Universitetet är en pålitlig samarbetspartner

Lagar, bestämmelser och föreskrifter om dataskydd och sekretess iakttas i universitetets företagssamarbete. Personuppgifter som eventuellt har anknytning till företagssamarbetet behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Även insamlingen av personuppgifter i samband med forskningsprojekt sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan lagstiftning samt deltagarnas samtycken.

Universitetet tar hänsyn till företagshemligheter och sekretess i alla diskussioner och annan kommunikation. Uppgifterna behandlas i tillförlitliga och säkra datasystem. Universitetet eller dess personal lämnar ut erhållna konfidentiella uppgifter till tredje part endast för lagstadgade syften (se till exempel med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621).)

Vid uppdragsforskning skyddas uppdragsgivarens konfidentiella uppgifter med ett avtal mellan universitetet och uppdragsgivaren. Forskningsresultaten publiceras enligt överenskommelse så att resultaten kan skyddas immaterialrättsligt och så att konfidentiell information inte äventyras.

Universitetet utreder de frågor som kräver etisk utvärdering

Varje person vid universitetet ansvarar för att följa dessa principer i sitt eget arbete. Fullföljandet av principerna ingår universitetets normala system för verksamhetsstyrning, och universitetets interna revision kan vid behov också utreda personalens verksamhet i samband med ett företagssamarbete.

Universitetet meddelar alltid berörda myndigheter om misstänkt brottslig eller på annat sätt lagstridig verksamhet i samband med partnerskap eller avtalssamarbete. En utredning av sådana misstankar, samt oklarheter i samband med principerna för antikorruptionsarbete och misstänkta brott mot dem leds av förvaltningsdirektören, och utredningen av misstankar om brott mot god vetenskaplig praxis leds av kansler.

Universitetet utvärderar företagssamarbeten i enlighet med sina omsorgsplikter. I situationer där det enligt universitetets bedömning föreligger risk för konflikt mellan samarbetspartnerna och universitetets strategi, värderingar eller andra tillvägagångssätt – till exempel gällande hållbarhet och ansvar – tas frågan vid behov upp i Helsingfors universitets Etiska expertråd. Rådets ståndpunkt beaktas när man utvärderar möjligheterna att samordna företagssamarbetspartnerns och universitetets strategi, värderingar eller annan verksamhet.

Mer information om principerna

I följande paragraf hittar du mer information om texterna i fotnoterna till de principer som godkänts av Helsingfors universitets styrelse (24.11.2021) i ett tillgängligt format.

Mer information: Inledning

 • Helsingfors universitets etiska principer för företagssamarbete kan också tillämpas på annat avtalsbundet samarbete mellan Helsingfors universitet och till exempel en organisation, stiftelse eller offentlig organisation, när samarbetet till sin karaktär är förenligt med dessa principer. De samarbetsformer som avses här kan till exempel gälla olika former av forskningssamarbete, uppdragsforskning, konsultering eller sponsring, samutveckling eller till exempel forskningssamarbete och annat samarbete i större forskningskonsortier. Upphandlingar och donationer behandlas separat från det företagssamarbete som avses här och regleras av separata principer, bestämmelser och normer. Universitetet tar emot ekonomiska eller andra bidrag för att utöva sitt eget inflytande över tredje part endast för att genomföra sina grundläggande uppgifter: forskning, undervisning och samverkan med samhället. Principerna är avsedda för hela universitetssamfundet, partner och dem som är intresserade av universitetets verksamhet, inklusive medier och myndigheter.

Mer information: Lagar och normer reglerar företagssamarbetet

 • Universitetets personal avhåller sig från personliga och yrkesmässiga oegentligheter i verksamheten och avhåller sig också från att eftersträva personlig vinning genom att utnyttja sin ställning eller universitetets egendom, information eller affärsmöjligheter. Universitetets personal meddelar om faktiska eller potentiella intressekonflikter eller bindningar i samband med till exempel samarbete eller överföring av information och teknologi till eller från företag som ägs av personalen, förhandlingar om användning av lokaler eller upphandlingsbeslut gällande sådana aktörer som personalen har ekonomiska bindningar till.

Mer information: Avtalsbundet företagssamarbete främjar gemensamma målsättningar

 • Universitetet utreder samordningen med hjälp av de informationskällor som universitetet har tillgång till samt med hjälp av de uppgifter som finns tillgängliga hos företagssamarbetspartnerna
 • På projektkurserna har studenterna immateriella rättigheter till sina egna alster, medan universitetet fungerar som kursarrangör och avtalspart gentemot företagssamarbetspartnerna. Studenternas slutarbeten, såsom pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar, är offentliga. Användningen av Helsingfors universitets namn och logotyp regleras med en separat anvisning.
 • Universitetet lämnar ut erhållna uppgifter till utomstående för lagstadgade syften eller enligt överenskommelse med samarbetspartnern, till exempel med stöd av offentlighetslagen (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1999/621) eller ett avtal om kommunikation som slutits med samarbetspartnern.

Mer information: Autonomi, hållbarhet och ansvar styr universitetets företagssamarbete

 • Till exempel Helsingfors universitets forskningsetiska anvisningar, de etiska principerna för företagssamarbete som beskrivs i detta dokument samt Helsingfors universitets forskningsdatapolicy som är under beredning, samt Forskningsetiska delegationens anvisningar. Universitetets etiska anvisningar här.
 • Utvärderingen utförs i enlighet med Helsingfors universitets rektors beslut, t.ex. som en del av Etiska expertrådets arbete. Därtill kan ett företagssamarbete utvärderas som en del av universitetets lednings- och bokföringspraxis samt interna revisionsprocesser.
 • Det kan till exempel gälla samarbetspartnerns bakgrund i en bräcklig, instabil eller odemokratisk stat, samarbetspartnerns bindningar till instanser som är föremål för internationella sanktioner, eller till industribranscher som föranleder universitetet att utvärdera partnerns och samarbetets syfte utifrån universitetets värderingar samt hållbarhet och ansvar. Universitetet kan vid behov utvärdera möjligheterna till företagssamarbete från fall till fall till exempel med hjälp av Etiska expertrådet.
 • Bindningar uppstår också när samarbetspartnerns representant är verksam i universitetets organ, när en person i partnerns närmaste krets står i ett anställnings- eller studieförhållande till Helsingfors universitet och/eller en enhet som deltar i samarbetet eller när partnerns representant eller en person i representantens närmaste krets har sökt studie- eller arbetsplats vid ifrågavarande enhet.