Omfattande grundforskning

Vid vår fakultet betonas betydelsen av långsiktig grundforskning – utan grundforskning får vi inga vetenskapliga genombrott eller innovationer.

All vetenskaplig forskning vid universitetet bygger på grundforskning. Den utgör grunden för tillämpad forskning, praktiska tillämpningar och vetenskapliga genombrott. En betydande del av forskningen vid fakulteten, uppskattningsvis upp till 90 procent, är så kallad grundforskning. Forskarna vid fakulteten undersöker bland annat celler, molekyler, arter och ekosystem.  

Med grundforskning avses långsiktig forskning där man undersöker hur ett fenomen fungerar. Grundforskningen ger bakgrund till ett fenomen och ökar den vetenskapliga förståelsen för forskningsobjektet. Målet för grundforskningen är inte i första hand att söka lösningar på enskilda praktiska utmaningar, däremot spelar den en essentiell roll för många olika tillämpningar och innovationer. 

En betydande del av de forskningsbaserade innovationer som görs skulle aldrig ha blivit till utan den grundforskning som ligger bakom. Vanligen kan vi inte förutsäga vilka upptäckter som kan göras eller hur lång tid det kan ta. Ibland kan vi se resultat, göra upptäckter eller till och med genombrott på ett år, men det kan lika väl ta 20 år innan resultaten har någon praktisk betydelse.  

Vetenskapliga innovationer bygger på enorma mängder grundforskning

"Ingen forskar enbart för forskningens skull. Detta gäller även grundforskningen. All forskning är till nytta, även om resultaten inte alltid är användbara på en gång. I tillämpad forskning kan nyttan visa sig väldigt snabbt. När det gäller grundforskning kan man däremot inte riktigt förutspå hurdana innovationer den kan ge upphov till. Det kan hända att grundforskningen ger upphov till någonting omvälvande om fem år. Lika väl kan det ta 20 år innan resultaten får någon praktisk betydelse eller ger konkret nytta."

Dekanus, professor Jaakko Kangasjärvi, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Bekanta dig med grundforskningen i praktiken

I växthusen i Vik bedrivs framstående grundforskning

I växthusen på Viks campus för livsvetenskaper forskar 40–50 forskningsgrupper året runt om växter. Denna grundforskning är unik för Finland och internationellt ansedd, och den utgör grunden för en väldigt mångsidig tillämpad forskning. Forskningen ger också upphov till innovationer och lösningar på olika praktiska problem.

Se en intervju med professor Jaakko Kangasjärvi (2022).

Video: Annukka Salo

Nyheter om vår fakultets forskning