Ekosystem och miljö

Det vidsträckta och multivetenskapliga forskningsprogrammet Ekosystem och miljö undersöker inverkan av mänsklig verksamhet på jord- och vattenekosystem och producerar lösningsmodeller för aktuella miljöproblem. Programmets tyngdpunktsområden är

  • klimatförändring och de arktiska regionerna
  • Östersjön
  • urbana ekosystem

Forskningen inom klimatförändring fokuserar både på klimatvariationer på lång sikt och på orsakerna till senare tiders klimatuppvärmning och den påverkan förändringen har på ekosystem, bl.a. den roll svart kol eller sot har i klimatförändringen och i kolets kretslopp i arktiska regioner. Dessutom forskas det i uppkomsten av samhälleliga klimatrisker.

Forskningen gällande Östersjön och dess avrinningsområde fokuserar på struktur och funktion av marina och insjöekosystemen, och på den inverkan klimatförändringen och eutrofieringen har på mångfalden. Forskningen omfattar även analys av miljöriskerna associerade med fiskeri och fartygstrafik, samt analys av de av människan förorsakade förändringarna i avrinningsområdena.

Målet med forskningen inom urbana ekosystem är att klargöra och lösa problemen som sammanhänger med urbaniseringen. I focus är att klargöra grönområdenas ekosystemtjänster (tex. lindring av luftförorening och dagvattenskador) och de socio-ekologiska avspeglingar dessa har. Till det sistnämnda hör bl.a. forskning i sociala värden, miljörättvisa och subjektivt välbefinnande. Socio-ekologisk hållbarhet är centrala teman inom alla de aktuella forskningsområdena.

Inom vart och ett av tyngdpunktsområdena gäller att forskningen bör vara förenlig med hållbar utveckling. Våra forskare deltar i doktorandutbildningen främst inom programmen DENVI och LUOVA.