Ekosystem och miljö

Det vittomfattande och multidisciplinära forskningsprogrammet för ekosystem och miljö forskar i den inverkan som mänsklig verksamhet har på terrestra och akvatiska ekosystem, och strävar till att producera lösningar till aktuella miljöproblem. Programmets tyngdpunkter ligger i

  • klimatförändringen och de arktiska områdena,
  • Östersjön och
  • urbana ekosystem.

Vikt inomklimatförändringsforskningen läggs både vid långtids klimatvariationer och vid orsakerna till senaste tiders stigande temperaturer och den inverkan dessa förändringar har på ekosystem, varvid bl.a. det svarta kolets roll och kolcykeln i de arktiska områdena utreds, samt hur klimatrisker uppstår.

Östersjöforskningen fokuserar speciellt på de miljörisker som fiskodling ochsjöfarten medför, men också på att klarlägga inverkan mänsklig verksamhet har på miljön inom tillrinningsområdet.

Siktet för stadsmiljöforskningen är inställt på att klarlägga och lösa demiljöproblem som urbaniseringen medför. I centrum för denna forskning ligger grönområdenas ekosystemtjänster (såsom lindring av skadeverkningar från luftföroreningar och dagvattenmassor) och deras socioekonomiska avspeglingar.

Forskningen inom alla tyngdpunktsområden bör vara förenlig med en strävan till hållbar utveckling. Våra forskare deltar i skolning av doktorander speciellt inom doktorsprogrammen DENVI och LUOVA.