Ekosystem och miljö

Det omfattande och mångvetenskapliga forskningsprogrammet Ekosystem och miljö undersöker hur människans verksamhet påverkar de terrestra och akvatiska ekosystemen, samt samhället. Våra forskare söker lösningar på aktuella miljöproblem. Miljövetenskapliga forskningsdata används till att begränsa klimatförändringen och värna om naturens mångfald och livsmiljöer för naturens och människans bästa.
Fokusområden i forskningen
  • arktiska områden,
  • havs- och sötvattenekosystem,
  • städer.

Varje fokusområde anknyter till FN:s miljömål för hållbar utveckling.

Forskning om arktiska områden

Forskningen om arktiska områden fokuserar både på klimatvariationer under långa tidsperioder och på orsakerna till den pågående klimatuppvärmningen, samt på hur klimatförändringen påverkar ekosystemen.

Bland annat forskar man om havsisens biogeokemi och ekologi, kolets och kvävets kretslopp i de arktiska områdena och den långvariga förändringen i naturekosystem, socio-ekologiska system samt utnyttjandet av naturresurser.

Forskning om havs- och sötvattenekosystem

Forskningen om havs- och sötvattenekosystem fokuserar särskilt på strukturer och funktioner i ekosystem till havskusten och i inlandsvatten, inklusive på hur klimatförändringen och eutrofieringen påverkar biodiversiteten i dessa system.

Vi analyserar också vilka miljörisker fisket och fartygstrafiken orsakar och undersöker förändringar i avrinningsområdena som orsakats av människan.

 

Forskning om urbana ekosystem

Forskningen om urbana ekosystem har till syfte att klargöra och lösa miljöproblem som hör samman med urbaniseringen. Forskningen fokuserar på miljöförvaltning i städer särskilt gällande begränsningen av klimatförändringen och anpassningen till den och på mekanismer bakom urbana naturens mångfald och ekosystemtjänsterna som grönområdena producerar.

Dessutom undersöker vi bland annat sociala värden, miljörättvisa och subjektivt välbefinnande.

Styrkor

Forskningsprogrammet Ekosystem och miljö har bl.a. följande styrkor: 

  • aktiva grupper som bedriver förstklassig vetenskaplig forskning
  • egen forskning i världsklass med samhällelig inverkan
  • fältstationer med plattformar för forskning och undervisning från Östersjön till Arktis
  • framgångsrik anskaffning av extern finansiering
  • mångsidig publikationsverksamhet
Forskningsprogrammets direktörer

Forskningsprogrammets direktör Sirkku Juhola och vice direktör Jussi Eronen

År 2022
Samarbete

Våra forskningsgrupper har nära samarbete med forskningsnätverk såväl vid Helsingfors universitet som internationellt. Till våra samarbetspartner hör bl.a. Aalto-universitetet, The University of Auckland (Nya Zeeland), Stockholms universitet, universiteten i nätverket The University of the Arctic, Kinas vetenskapsakademi (Chinese Academy of Sciences), Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral (SYKE).

Våra övriga viktiga samarbetspartner är Helsingfors, Lahtis och Kotka stad, samt andra aktörer som stöder och finansierar forskningen, såsom Nottbecks stiftelse, Onni Talaan säätiö, R. Erik och Bror Serlachius Stiftelse sr, Svenska kulturfonden, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Hangö hamn och Viking Line.

Utbildning

Vår undervisning grundar sig på forskning. Våra forskare undervisar i kandidat- och magisterprogrammen samt i forskarskolornas doktorandprogram.