Organism- och evolutionsbiologi

Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi tar upp faktorer som reglerar utvecklingen hos växter och djur, samt hur de anpassar sig till stress och ett klimat i förändring. Forskningsresultaten används till exempel för att förstå hur klimatförändringen påverkar organismernas utbredning, vilka faktorer som påverkar laxens tillväxt eller hur man påverkar smakämnena vid örtodling.

Vår forskning fokuserar på organism- eller populationsnivåerna och inbegriper många olika arter, allt från encelliga organismer och evertebrater till växter och vertebrater. Forskningens infallsvinklar är mångsidiga och varierar från molekylär biologi till fysiologi och evolutionär genetik och genomik, samt från teoretisk modellering till bioinformatik. Forskningen framställer och använder storskaliga data om ekologi, bioinformatik och metabolomik, d.v.s. cellernas ämnesomsättningsprodukter.

Styrkor

Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi har bl.a. följande styrkor:

  • stora forskningsgrupper inom ekologi och växtbiologi som kompletterar varandra väl
  • profileringsprojektet Thriving Nature som tar fram och tillämpar nya forskningsresultat
  • våra mångsidiga publikationer.

Forskningsprogrammet undersöker organismer och populationer i deras naturliga miljö. Forskarna har också möjlighet att bedriva forskning under kontrollerade förhållanden vid Helsingfors universitets forskningsstationer i Tvärminne, Lammi och Kilpisjärvi, samt på försöksfälten och i växthusen på Campus Vik.

Programmets högklassiga och centraliserade forskningsutrustning och tjänster (forskningsinfrastrukturer) inom områden såsom genomik, transkriptomik, proteomik och masspektromi, metabolomik, fenotypning av växter samt ljus-, konfokal- och elektronmikroskopi, ger forskarna utmärkta möjligheter att klargöra biologiska processer på ett mångsidigt sätt.

Forskningsprogrammets direktörer

Forskningsprogrammets direktör Anna-Liisa Laine och vice direktör Johanna Mappes

År 2022
Samarbete

Till våra samarbetspartner och nätverk hör bl.a. Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS och Naturresursinstitutet Luke, samt Finlands miljöcentral SYKE, vilka också ligger på Campus Vik. 

Utbildning

Vår undervisning grundar sig på forskning. Våra forskare undervisar i kandidat- och magisterprogrammen samt i forskarskolornas doktorandprogram.