Forskningsinfrastrukturer

Forskningsinfrastrukturerna är en grundförutsättning för forskningen. De stöder den organiserade forskningen och forskarutbildningen samt upprätthåller och stärker forskningskapaciteten. Vår fakultet har egna forskningsinfrastrukturer och därtill medverkar vi i många internationella nätverk för forskningsinfrastrukturer.
Vad betyder forskningsinfrastruktur?

En forskningsinfrastruktur stöder forskning, och består vanligen av 

  • apparatur, forsknings- och mätstationer, forskningsfartyg, speciallaboratorier
  • samlingar, databaser, arkiv och bibliotek för forskningsmaterial
  • datanät, centraler för högpresterande datorsystem, annan datorkapacitet
  • underhåll och service av infrastrukturen samt stödtjänster för användarna.
Forskningsinfrastrukturer i fakulteten

Flera av Bio- och miljövetenskapliga fakultetens samt HiLIFEs (Helsinki Institute of Life Science) forskningsinfrastrukturer tillhandahåller avgiftsbelagda forskningstjänster för akademiska forskningsgrupper, företag och myndigheter.

Nätverk för forskningsinfrastrukturer

Infrastrukturer inom ESFRI-färdplanen

ESFRI - European Strategy Forum on Research infrastructures
Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur

Färdplanen för Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur syftar till att skapa paneuropeiska forskningsinfrastrukturer för forskningsgemenskaperna och näringslivet i Europa samt att ta fram konkurrenskraftiga forskningsmiljöer globalt.

Instruct-ERIC, konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för integrerad strukturbiologi, tillhandahåller spetsteknologi, specialkompetens och utbildning inom biologisk strukturforskning för alla europeiska forskare. Finland är medlem i Instruct-ERIC genom ett fördrag. Instruct-ERIC är en av de väsentliga delarna i ESFRI:s färdplan.

Finlands verksamhet i Instruct-ERIC samt konsortiets nationella centrum koordineras av Helsingfors universitet och Bio- och miljövetenskapliga fakulteten (professor Sarah Butcher och docent Hanna Oksanen).

Biocomplex, rengöringsenheten för biomolekylära komplex som specialiserat sig på provberedning, medverkar för fakultetens del.

FINMARI Finnish Marine Research Infrastructure

FINMARI marin forskningsinfrastruktur i Finland

Den utlokaliserade marina forskningsinfrastrukturen FINMARI för samman resurserna för de största aktörerna inom Östersjöforskning i Finland. Finlands miljöcentral SYKE är koordinator för FINMARI och Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet) ställföreträdande koordinator. Även Åbo universitet, Åbo Akademi, Meteorologiska institutet, Geologiska forskningscentralen och Naturresursinstitutet medverkar i konsortiet.

FINMARI, som har ingått i den nationella färdplanen för forskningsinfrastruktur sedan 2014, tillgodoser forskare med en mångsidig marin forskningsinfrastruktur med fältstationer, forskningsfartyg, experimentella laboratorier samt kustnära mätplattformar och mätbojar.

Fler nätverk för infrastrukturer

Vår fakultet medverkar också i många andra nätverk för infrastrukturer. De flesta webbplatserna är på engelska.