Sosiologia

Sosiologia on laaja-alainen yhteiskuntatiede, joka tutkii yhteiskunnan rakennetta ja sosiaalisen toiminnan moninaisuutta teoriassa ja käytännössä. Sosiologia elää yhteiskunnan mukana ja sen tarkastelukohteet vaihtelevat globalisaatiosta ja yhteiskunnan rakenteista kulttuurisiin käytäntöihin ja tapoihin sekä intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin.

Sosiologia on yksi valtiotieteellisen tiedekunnan suurimmista tieteenaloista. Sosiologiassa tehdään monipuolista, ajankohtaista tutkimusta, mikä heijastuu opetuksessa.

Sosiologian opiskelijat valmistuvat asiantuntijoiksi, jotka pystyvät itsenäisesti hankkimaan ja erittelemään tietoa yhteiskunnan ilmiöistä sekä muokkaamaan ja käyttämään sitä hyväksi eri tehtävissä. Sosiologia valmistaa myös kriittiseen ajatteluun ja yhteiskunnallisten itsestäänselvyyksien kyseenalaistamiseen.
Tieteenalan kuvaus

Mitä sosiologia on?

Sosiologialle on ominaista pyrkimys sekä ymmärtää yhteiskuntaa yleisellä tasolla että tarkastella sitä lukemattomista erityisaloista ja näkökulmista käsin. Sosiologia tutkii muun muassa yhteiskunnan rakennetta ja sen muutoksia, kulttuuria, globalisaatiota, yhteiskunnallista liikehdintää ja osallistumista, maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta, kaupunkielämää, medioiden ja teknologioiden käyttöä, sukupuolta ja seksuaalisuutta, tiedepolitiikkaa, eriarvoisuutta, riippuvuuksia, terveyttä ja sairautta, työtä ja työttömyyttä, lapsuutta, nuoruutta ja ikääntymistä, instituutioita, organisaatioita ja yhteisöjä, vuorovaikutusta, sosiaalisia verkostoja ja ihmisten arvoja ja puhetapoja.

Sosiologinen ajattelutapa tekee mahdolliseksi jokapäiväisten käsitysten kyseenalaistamisen ja tietoisen etääntymisen itsestään selvinä pidetyistä käsityksistä. Koska sosiologian näkökulmat ja tutkimustulokset menevät totunnaisia ajattelutapoja syvemmälle, paljastavat piileviä ongelmia ja avaavat näkyviin uusia vaihtoehtoja, sosiologialla on vahva kriittinen potentiaali. Samoista syistä sosiologinen tieto on olennaisen tärkeää vaativassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Väestötiede

Väestötiede on perustavanlaatuinen yhteiskuntatiede, joka tutkii väestössä tapahtuvia muutoksia kuten syntymiä, kuolemia, maahanmuuttoa, maastamuuttoa, avio- ja avoliittoja ja eroja. Nämä ilmiöt koskettavat yksittäisiä ihmisiä ja perheitä, mutta vaikuttavat väestötasolla laajasti myös yhteiskunnan rakenteisiin. Helsingin yliopistossa painottuvat erityisesti sosiaalisen väestötieteen tutkimuskohteet kuten kuolleisuuden ja kuolemansyiden eriarvoisuus, koulutus, sosiaalinen liikkuvuus, parisuhteet ja väestöryhmien erot hyvinvoinnissa. Helsingin yliopistossa väestötiede sijoittuu valtiotieteelliseen tiedekuntaan, sosiaalitieteiden maisteri- ja tohtoriohjelmiin.

Tutkimuksen profiili

Sosiologian piirissä on jatkuvasti käynnissä useita eri aihealueiden tutkimushankkeita, joista monissa toimitaan yhteistyössä muiden alojen ja yliopistojen kanssa.

Tutkimuksen nykyisiä painoaloja ovat esimerkiksi:

 • Addiktiot ja peliriippuvuus
 • Kaupunki ja naapurustot
 • Kulttuuri ja globalisaatio
 • Lapsuus, nuoruus ja ikääntyminen
 • Maahanmuutto ja siirtolaisuus
 • Poliittinen toiminta ja osallistuminen
 • Sukupuoli, luokka ja eriarvoisuus
 • Terveyserot
 • Tiede ja teknologia
 • Työ ja työttömyys
 • Vuorovaikutus
 • Yhteiskuntateoria
Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Osalla hankkeista on vain englanninkielinen nimi.

Tieteenalan opiskelumahdollisuudet

Sosiologian tieteenalalla tutkittavien yhteiskunnallisten ilmiöiden kirjo on laaja. Tämä mahdollistaa myös laaja-alaisen opinto-ohjelman tarjoamisen niin kandidaatti-, maisteri- kuin jatko-opiskelijoillekin. Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien lisäksi olemme mukana englanninkielisessä Contemporary Societies -maisteriohjelmassa. Lisäksi on mahdollista suorittaa opinnot myös kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa sekä väestötieteen linjalla.

Koulutuksemme antaa valmiudet toimia suunnittelu-, hallinto- ja tilastointitehtävissä, opettajina aikuiskoulutuksessa sekä toimittajina ja muissa tiedotustehtävissä. Monet sosiologit toimivat tutkijoina tai päätöksenteon asiantuntijoina.

Koulutusohjelmat, joissa sosiologiaa ja väestötiedettä opetetaan
Ihmiset

Tieteenalavastaava: professori Eeva Luhtakallio

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Yhteystiedot

So­sio­lo­gian pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Palveluita medialle