Viestintä

Viestinnän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää viestinnän ja julkisuuden ilmiöitä suhteessa organisaatioihin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tieteenalan keskeisiä tutkimuskohteita ovat median ja julkisuuden muutokset, promootiokulttuuri, poliittinen viestintä, viestintäpolitiikka, tiedeviestintä, globaali mediamaisema, kriisiviestintä sekä viestinnän filosofia.

Viestinnän tutkijat tekevät yhteistyötä monien eri alojen tutkijoiden kanssa ja hyödyntävät kansainvälisiä verkostoja tutkimushankkeissaan. Tavoitteena on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tieteenalan kuvaus

Viestinnällä on keskeinen rooli yhteiskunnan eri instituutioiden ja organisaatioiden toiminnassa. Modernien demokratioiden toiminta rakentuu julkiselle keskustelulle, poliittiselle viestinnälle ja kuvitteellisten yhteisöjen rakentamiselle. Yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut instituutiot tarvitsevat viestintää tullakseen näkyviksi ja edistääkseen omia tavoitteitaan. Eri organisaatiot tarvitsevat viestintää myös sitouttaakseen ja motivoidakseen omia työntekijöitään tai aktivistejaan. Mediat, sekä perinteiset mediat että uusi digitaalinen media, ylläpitävät julkisia tiloja, joilla ratkotaan ja neuvotellaan yhteiskunnan keskeisistä kysymyksistä. Viestintä on kiinteästi yhteyksissä myös vallankäyttöön, koska modernissa yhteiskunnassa vallankäyttö on viestinnällistä: asiat ratkotaan sanan eikä miekan voimalla.

Viestinnän tutkimus tarkastelee näitä yhteiskunnan ilmiöitä monipuolisesti ja kriittisesti analysoiden viestinnän roolia, keinoja ja muutoksia yhteiskunnassa. Viestinnän tutkimus tutkii muun muassa medioiden toimintaa ja esityksiä, journalismia ja poliittista viestintää, viestintäpolitiikkaa, organisaatioiden viestintää, promootioviestintää sekä tiedeviestintää.

Tutkimuksen profiili

Helsingin yliopistossa viestinnän tutkimusalaan kuuluu monipuolisesti viestinnän alan tutkimusta. Tutkimuksen nykyisiin painopistealueisiin kuuluvat:

 • Julkisuuden tutkimus
 • Mediatutkimus
 • Organisaatioiden viestintä
 • Poliittinen viestintä
 • Viestintäpolitiikka
 • Tiedeviestintä
Tutkimushankkeita

Osalla hankkeista on vain englanninkieliset nimet.

Kou­lu­tus­oh­jel­mat, jois­sa vies­tin­tää ope­te­taan
Yh­teis­työ ja yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus

Viestinnän tutkijat tekevät yhteistyötä viestintäalan organisaatioiden, poliittisten ja valtiollisten toimijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Viestinnän tutkijat osallistuvat monipuolisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun tuottamalla tutkimustietoa, kommentoimalla ajankohtaisia ilmiöitä mediassa ja erilaisissa keskustelutilaisuuksissa, kirjoittamalla kolumneja ja blogeja, pitämällä yleistajuisia luentoja sekä tarjoamalla asiantuntija-apua ja koulutusta monenlaisissa viestintäkysymyksissä.

Vuorovaikutusta yhteiskuntaan pitävät yllä myös käytäntöä lähellä olevat opintojaksot, joissa opettajina toimivat viestinnän ammattilaiset.

Alumnitoiminnalla pidetään yllä yhteyksiä työelämään siirtyneisiin entisiin opiskelijoihin.

Blo­ge­ja, si­vu­ja ja some-ka­na­via

Löydät tästä joitakin viestinnän omia sekä yhteistyökumppaneidemme blogeja. Seuraa meitä, jotta tiedät mistä puhutaan!

 • Mediayhteiskunta-blogi
  Viestinnän professorin Esa Väliverrosen Mediayhteiskunta-blogi
 • Janne Matikainen
  Viestinnän dosentin Janne Matikaisen blogi, jossa hän kirjoittaa verkkomaailman ilmiöistä
 • #P3 Platform
  P3 Publics, Politics & Promotion -tutkimusryhmä kommentoi julkista elämää ja toimintaa
 • Rajapinta
  Digitaalisen tutkimuksen blogi
 • Petro Poutanen
  Viestinnän tutkija ja konsultti Petro Poutanen kirjoittaa organisaatioiden viestinnästä ja luovuudesta
 • Media & Viestintä
  Media & Viestintä -lehti
Ihmiset

Tieteenalavastaava: professori Anu Kantola

Politiikan ja viestinnän kandiohjelman johtaja: yliopistonlehtori Janne Matikainen

Show less info
Show less info
Show more info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Yhteystiedot

Vies­tin­nän pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL  54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Palveluita medialle