Käytännöllinen filosofia

Käytännöllinen filosofia käsittelee perustavia inhimilliseen toimintaan ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä: Kuinka meidän tulee elää? Kuinka yhteiskunta pitäisi järjestää? Kuinka yhteiskuntaa pitäisi tutkia? Näihin kysymyksiin perehtyvät tieteenalan kolme päähaaraa, etiikka, yhteiskuntafilosofia ja yhteiskuntatieteen filosofia. Helsingin yliopistossa niitä lähestytään monista teoreettisista ja menetelmällisistä näkökulmista.
Tutkimusprofiili

Etiikka

Filosofinen etiikka tutkii perustavia arvoihin ja pitämiseen liittyviä kysymyksiä. Siihen kuuluu järjestelmällinen normatiivinen pohdinta siitä, mikä on hyvää ja miksi ja mitkä teot ovat oikein tai väärin. Sen piiriin kuuluvat myös metaeettiset kysymykset siitä, mitä hyvyys tai oikeellisuus ylipäänsä ovat, mitä pitämispuhe tarkoittaa, mikä on moraalisen ajattelun luonne ja kuinka voimme saada tietoa moraalisista totuuksista, jos niitä on. Soveltava etiikka hyödyntää normatiivisia ja metaeettisiä näkemyksiä erilaisten käytännöllisten ongelmien tarkastelussa liittyen esimerkiksi lääketieteeseen, tekoälyyn, ympäristökysymyksiin, eläinten kohteluun ja ihmissuhteisiin.

Yhteiskuntafilosofia

Yhteiskuntafilosofia keskittyy perustaviin kysymyksiin siitä, mikä tekee yhteiskunnasta hyvän. Se tarkastelee käsitteellisiä kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, kansalaisuudesta, demokratiasta ja vallan ja poliittisten instituutioiden luonteesta. Se kysyy normatiivisia kysymyksiä poliittisen auktoriteetin oikeutuksesta, yksilöiden ja ryhmien oikeuksista, hyvien asioiden jakamisesta, yhteiskuntakritiikin perusteista ja oikeista tavoista vastata epäoikeudenmukaisuuteen ja vääryyteen. Näitä ongelmia pohditaan myös koko maailman mittakaavassa perehtymällä globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja eriarvoisuuteen sekä kosmopoliittisen poliittisen järjestyksen luonteeseen ja mahdollisuuksiin.

Yhteiskuntatieteiden filosofia

Yhteiskuntatieteiden filosofia pureutuu ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen perustaviin käsitteellisiin ja menetelmällisiin kysymyksiin. Mikä tekee yhteiskuntatieteellisestä selityksestä hyvän? Kuinka erilaiset yhteistoiminnan muodot tulisi käsitteellistää? Kuinka tieteellisten teorioiden ja todistusaineiston tulisi vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi? Päämääränämme on tehdä filosofiaa, joka on aidosti relevanttia yhteiskunnan tutkimukselle. Käytännölliseen filosofiaan kuuluu myös yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuskeskus TINT.

Tutkimusseminaarit

Käytännöllinen filosofia järjestää useita englanninkielisiä tutkimusseminaareja, joissa omat ja vierailevat tutkijat esittelevät työtään. Ne ovat kaikille avoimia, joskin joskus vaaditaan ennakkoon rekisteröitymistä. Perspectives on Science (PoS) seminaari (linkki vie englanninkieliselle sivulle) on maanantaisin. Moral and Political Philosophy (MPP) -seminaari (linkki vie englanninkieliselle sivulle) kokoontuu yleensä keskiviikkoisin.

Tutkimushankkeita

Helsingin yliopiston filosofia-tieteenalat (käytännöllinen, teoreettinen ja ruotsinkielinen) ovat yhdessä kansainvälistä huipputasoa. Vuonna 2020 filosofia-tieteenalat nousivat  QS-yliopistovertailussa 28. sijalle maailmassa. Sijoitus tarkoittaa sitä että HY:n filosofia on yksi Suomen parhaimmista akateemisista tieteenaloista, ja ei-englanninkielisten maiden yliopistoista maailman kuudenneksi paras.

 

Käynnissä olevia tutkimushankkeita

Osa tutkimushankkeiden nimistä ovat englanninkielisiä.

Äskettäin päättyneet tutkimushankkeet

Osa tutkimushankkeiden nimistä ovat englanninkielisiä.

Opinnot käytännöllisessä filosofiassa

Käytännöllisen filosofian opinnot tähtäävät arvoja, inhimillistä toimintaa ja yhteiskuntaa koskevan filosofisen analyysin ja argumentaation taitojen kehittämiseen. Päämääränä on myös oppia soveltamaan filosofista ajattelua laajaan yhteiskunnallisten kysymysten kirjoon.

Vuodesta 2017 alkaen Helsingin yliopisto on tarjonnut yhteiset kandidaatti- ja maisteriohjelmat kaikille filosofian opiskelijoille. Käytännöllisen filosofian tutkintovaatimukset ja nimikkeet kuitenkin eroavat teoreettisesta filosofiasta. Humanistinen tiedekunta hallinnoi filosofian kandiohjelmaa ja valtiotieteellinen tiedekunta maisteriohjelmaa. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien pääaine on käytännöllinen filosofia ja he saavat valmistuessaan valtiotieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon.

Tutustu myös kaikkien filosofian opiskelijoiden aktiiviseen ja elinvoimaiseen ainejärjestöön Dilemmaan.

Koulutusohjelmat, joissa käytännöllistä filosofiaa opetetaan
Yhteistyö ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Käytännöllinen filosofia on monella tapaa yhteydessä muuhun yliopistoon, yhteiskuntaan ja suureen yleisöön. Näitä vuorovaikutuksen tapoja ovat esimerkiksi 

Käytännöllisestä filosofiasta valmistuneet ovat töissä hyvin monenlaisissa ammateissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Monet ovat tutkijoita ja opettajia yliopistoissa tai kouluissa. Käytännöllisiä filosofeja löytyy myös esimerkiksi erilaisista hallintotehtävistä, viestintäalalta, kustannusalalta ja yrittäjien ja konsulttien joukosta.

Ihmiset

Tietoa myös muista tutkijoistamme löytyy Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: vanhempi yliopistonlehtori Kristian Klockars

Filosofian maisteriohjelman johtaja: professori Antti Kauppinen

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Yhteystiedot

Käy­tän­nöl­li­sen fi­lo­so­fian pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Yliopiston viestinnän palvelut