USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (oikaisun vaatiminen)

Tälle sivulle on koottu oikaisun vaatimiseen liittyviä usein kysyttyä kysymyksiä. Ole hyvä ja tutustu kysymyksiin ja niiden vastauksiin, mikäli olet epävarma jostain oikaisun vaatimiseen liittyvästä asiasta.

Mis­sä muo­dos­sa pää­tök­sen oi­kai­se­mis­ta on vaa­dit­ta­va?

Päätöksen oikaisemista on vaadittava kirjallisesti. Voit toimittaa kirjallisen oikaisuvaatimuksesi meille joko sähköpostitse tai postitse. Suullisia vaatimuksia päätöksen oikaisemisesta ei huomioida.

Mil­lä kie­lel­lä oi­kai­su­vaa­ti­mus on laa­dit­ta­va?

Mikäli hait suomen- tai ruotsinkieliseen koulutusohjelmaan, laadi oikaisuvaatimuksesi suomeksi tai ruotsiksi.

Mikäli hait englanninkieliseen koulutusohjelmaan, voit laatia oikaisuvaatimuksesi myös englanniksi.

Ha­luan vaa­tia usei­ta eri­lai­sia oi­kai­su­ja, teen­kö yh­den vai useam­man oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen?

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen. Luettele kussakin oikaisuvaatimuksessa ne virheet, jotka koskevat kyseistä hakukohdetta.

Esimerkki: Matti on hakenut hakukohteisiin A, B ja C. Matin mielestä hakukohteisiin A ja C liittyvissä päätöksissä on virheitä. Niinpä Matti tekee kaksi oikaisuvaatimusta. Ensimmäisessä oikaisuvaatimuksessa Matti kuvailee kaikki virheet, jotka liittyvät hakukohdetta A koskevaan päätökseen. Toisessa oikaisuvaatimuksessa Matti kuvailee kaikki virheet, jotka liittyvät hakukohdetta C koskevaan päätökseen.

Olen hakenut yhteishaussa useampaan hakukohteeseen. Voin­ko vaa­tia oi­kai­sua, vaikka olen tul­lut hy­väk­sy­tyk­si toi­seen ha­ku­koh­tee­seen?

Jos olet

 1. hakenut samassa haussa (esimerkiksi yhteishaussa) useisiin hakukohteisiin ja
 2. järjestänyt hakukohteet keskinäiseen hakutoivejärjestykseen ja
 3. tullut hyväksytyksi johonkin kyseisistä hakukohteista

niin voit tarvittaessa vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisin, jotka ovat hakutoivejärjestyksessäsi ylempänä kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin.

Sen sijaan sinun ei kannata vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisiin, jotka ovat hakutoivejärjestyksessäsi alempana kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin. Et nimittäin enää voi tulla hyväksytyksi kyseisiin hakukohteisiin, joten kyseisiin hakukohteisiin liittyviä oikaisuvaatimuksia ei tutkita.

Olen hakenut useampaan hakukohteeseen haussa vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin. Voinko vaatia oikaisua, jos olen tullut hyväksytyksi toiseen hakukohteeseen?

Jos olet

 1. hakenut vieras- ja monikielisten maisteriohjelmien haussa useisiin hakukohteisiin ja
 2. tullut hyväksytyksi johonkin kyseisistä hakukohteista

mutta koet, että hakemuksesi käsittelyssä on tapahtunut virhe, niin voit tarvittaessa vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisiin, joista olet saanut hylkäävän päätöksen.

Huomaathan, että jos olet hakenut saman tiedekunnan sisällä useampaan hakukohteeseen, sinun ei kannata vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisiin, jotka ovat hakutoivejärjestyksessäsi alempana kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin. Et nimittäin enää voi tulla hyväksytyksi kyseisiin hakukohteisiin, joten kyseisiin hakukohteisiin liittyviä oikaisuvaatimuksia ei tutkita.

Huomaathan, että voi ottaa tässä haussa ainoastaan yhden opiskelupaikan. Jos sinulle tarjotaan oikaisuvaatimuksen käsittelyn seurauksena opiskelupaikka toisesta tiedekunnasta, tulee sinun valita jompikumpi opiskelupaikka.

Mi­ten il­moi­tan mi­hin pää­tök­seen oi­kai­sua vaa­din?

Voit yksilöidä päätöksen, johon oikaisua vaadit, vaikkapa seuraavalla tavalla:

Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 2018 tekemääni hakemusta hakukohteeseen "X".

Kohtaan "X" kirjoitat hakukohteen nimen.

Esimerkkejä hakukohteitten nimistä: "päähaku, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma", "maisterihaku, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma", "avoimen väylä, taloustieteen kandiohjelma", "siirtohaku, metsätieteiden kandiohjelma".

Mi­ten il­moi­tan vaa­ti­muk­se­ni ja nii­den pe­rus­teet?

Yliopisto oikaisee opiskelijavalintapäätöstä vain siinä tapauksessa, että yliopisto on tehnyt jonkin virheen. Niinpä sinun kannattaa oikaisuvaatimusta laatiessasi pohtia seuraavaa kolmea kysymystä:

 1. Mitä yliopisto on tehnyt (tai jättänyt tekemättä)?
 2. Miksi yliopisto on mielestäsi toiminut virheellisesti tehdessään (tai jättäessään tekemättä) edellä mainitsemasi asian?
 3. Millä tapaa yliopiston tulisi mielestäsi virhe korjata?

Vastauksesi kysymykseen 3 kertoo millaista oikaisua vaadit. Vastauksesi kysymyksiin 1 ja 2 kertovat millä perusteilla oikaisua vaadit.

Huomioithan seuraavat seikat:

 • Älä perustele vaatimuksiasi seikoilla, jotka eivät liity virheen osoittamiseen

Oikaisuvaatimustasi ratkaistessa noudatetaan täsmälleen samoja valintaperusteita kuin opiskelijavalintapäätöstä tehtäessä. Keskity siksi oikaisuvaatimuksessasi osoittamaan minkä virheen yliopisto on mielestäsi tehnyt. Sinun on turhaa vedota oikaisuvaatimuksessasi esimerkiksi seuraavan kaltaisiin seikkoihin:

"Olen hakenut opiskelemaan tätä oppiainetta jo monta kertaa."
"Koen, että minulla on hyvä kielitaito tässä kielessä."
"Minun olisi pitänyt saada vain muutama piste lisää tullakseni hyväksytyksi."

Tällaisia seikkoja ei huomioitu opiskelijavalintapäätöstä tehtäessä eikä niitä huomioida oikaisuvaatimuksia ratkaistaessakaan.

 • Arvosteluperusteista päättää yliopisto

Yliopistolla on harkintavalta päättää, kuinka paljon jonkin tiedon osoittamisesta saa pisteitä ja kuinka paljon jostakin virheellisestä väitteestä menettää pisteitä. Jos vetoat oikaisuvaatimuksessasi arvosteluperusteiden virheellisyyteen tai niiden väärään soveltamiseen, sinun on täsmällisesti yksilöitävä, millä lailla arvosteluperusteet mielestäsi ovat virheelliset tai miten niitä on sovellettu virheellisesti.

 • Oikaisun vaatiminen ei mitätöi omaa laiminlyöntiäsi

Joissakin tapauksissa opiskelijavalintapäätökset tehdään osittain tai kokonaan niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle annettujen ohjeiden mukaan ja annettujen määräaikojen kuluessa. Jos olet toiminut vastoin annettuja ohjeita (esimerkiksi jättänyt jonkin todistuksen toimittamatta määräajan kuluessa), kyseessä ei ole virhe, joka olisi yliopiston vastuulla.

Mil­loin ai­kai­sin­taan voin oi­kai­sua vaa­tia?

Oikaisuvaatimus voidaan käsitellä vasta kun päätös, jonka oikaisemista vaadit, on olemassa. Saat tiedon päätöksestä sähköpostiisi tulosten julkaisun yhteydessä. Sähköpostista löydät oikaisuvaatimuksen määräajan ja ohjeen sen laatimiseen.

Haluan verrata valintakoevastauksiani ja arvosteluperusteita. Missä pääsen tutustumaan tai tilaamaan valintakoevastaukseni?

Voi halutessasi käydä tutustumassa vastauksiisi tai tilata vastauksistasi itsellesi valokopiot.

Olen hakenut yhteishaun kandiohjelmaan ja mielestäni lähtöpisteeni on laskettu väärin. Voin­ko vaa­tia läh­tö­pis­teit­te­ni tar­kis­tus­las­ken­taa?

Yliopistoilla ei ole velvollisuutta suostua perustelemattomaan vaatimukseen lähtöpisteitten tarkistuslaskennasta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä vaatimuksista, joihin yliopiston ei tarvitse ilman perusteluja suostua:

"Vaadin, että lähtöpisteilleni tehtäisiin tarkistuslaskenta."
"Vaadin, että lähtöpisteeni käytäisiin läpi uudelleen."
"Vaadin, että lähtöpisteeni laskettaisiin uudelleen."

Hakijapalvelut tarkistaa lähtöpisteesi vain, jos oikaisuvaatimuksessasi väität, että lähtöpisteesi on laskettu virheellisesti. Sinun on oikaisuvaatimuksessasi kerrottava kuinka monta lähtöpistettä sinun olisi pitänyt mielestäsi saada ja selostettava täsmällisesti kuinka olet päätynyt kyseiseen pistemäärään noudattaen hakukohteen valintaperusteissa ilmoitettuja lähtöpisteitten laskentasääntöjä.

Olen hakenut yhteishaun kandiohjelmaan ja mielestäni yksi valintakokeen tehtävistäni on arvosteltu virheellisesti. Voin­ko vaa­tia va­lin­ta­koe­vas­taus­te­ni tar­kis­tusar­vos­te­lua?

Yliopistojen valintakokeissa noudatetaan erilaista käytäntöä kuin ylioppilaskokeissa. Ylioppilaskokeen suorittanut voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta koevastauksensa tarkistusarvostelua eikä pyyntöä tarvitse perustella millään tavoin. Sen sijaan yliopistoilla ei ole velvollisuutta suostua perustelemattomaan vaatimukseen arvostelun tarkistamisesta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä vaatimuksista, joihin yliopiston ei tarvitse ilman perusteluja suostua:

"Vaadin, että valintakoevastauksilleni tehtäisiin tarkistusarvostelu."
"Vaadin, että valintakoevastaukseni käytäisiin läpi uudelleen."
"Vaadin, että vastausteni arvostelu arvioitaisiin uudelleen."

Hakijapalvelut pyytää arvostelijaa tarkistamaan arvostelunsa vain jos oikaisuvaatimuksessasi väität, että valintakoevastauksesi on arvosteltu virheellisesti. Sinun on täsmällisesti yksilöitävä mihin koetehtävään liittyvä vastauksesi on mielestäsi arvosteltu virheellisesti ja millä tapaa arvostelu on virheellinen.

Mitä ta­pah­tuu, kun oi­kai­su­vaa­ti­mus on saa­pu­nut ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin?

Kun oikaisuvaatimuksesi on saapunut hakijapalveluihin, tapahtuu seuraavaa:

 1. Hakijapalvelut lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että oikaisuvaatimuksesi on saapunut hakijapalveluihin. Huomaa, että kyseessä on automaattisesti tai puoliautomaattisesti lähetettävä saapumisilmoitus, jonka yhteydessä lähettämääsi viestiä ja sen mukana mahdollisesti tulevia liitetiedostoja ei tarkemmin tutkita. Niinpä hakijapalvelut ei tässä yhteydessä toteuta oikaisuvaatimuksen mukana mahdollisesti saapuvia pyyntöjä esimerkiksi siitä, että liitetiedostojen avautuminen testattaisiin.
 2. Jos oikaisuvaatimuksesi on jollakin tapaa puutteellinen, hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse, ja pyytää sinua täydentämään oikaisuvaatimustasi. Hakijapalvelut ilmoittaa sinulle määräajan, johon mennessä sinun on oikaisupyyntöäsi täydennettävä.
 3. Hakijapalvelut esittelee oikaisuvaatimuksesi (mahdollisine täydennyksineen) sekä hankitut lausunnot ja selvitykset taholle, joka oikaisuvaatimuksesi ratkaisee. Tämä taho on yleensä sama taho, joka teki päätöksen, jota vaadit oikaistavaksi (esimerkiksi tiedekunnan dekaani tai valintalautakunta).
 4. Edellä mainittu taho ratkaisee oikaisuvaatimuksesi, toisin sanoen päättää, miten oikaisuvaatimukseesi suhtaudutaan.
 5. Hakijapalvelut tiedottaa sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan valitusosoitus, jossa kerrotaan miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

Kuin­ka pian oi­kai­su­vaa­ti­mus rat­kais­taan?

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemiseen kuluva aika riippuu monista tekijöistä. Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta.

Eri hakijat saattavat saada tiedon oikaisuvaatimuksensa ratkaisusta hieman eri aikaan, vaikka heidän oikaisuvaatimuksensa olisi koskenut täsmälleen samaa hakukohdetta. Tämä on täysin normaalia. Älä ota yhteyttä hakijapalveluihin vain sen vuoksi, että kaverisi on jo saanut tiedon ratkaisusta hänen oikaisuvaatimukseensa, mutta sinä et ole vielä saanut tietoa ratkaisusta omaan oikaisuvaatimukseesi.

Voinko esittää toivomuksia oikaisuvaatimukseni käsittelyaikataulusta?

Hakijapalvelut ei valitettavasti voi ottaa huomioon käsittelyaikataulua koskevia toivomuksia (esimerkiksi toivomusta siitä, että oikaisuvaatimus ratkaistaisiin tiettyyn päivään mennessä).

Olen hakenut oikaisua valintapäätökseen. Jos oikaisuvaatimukseni seurauksena minulle tarjotaan opiskelupaikkaa, voinko aloittaa opinnot heti syksyllä?

Oikaisuvaatimukset pyritään käsittelemään niin, että pystyisit aloittamaan opintosi heti syksyllä.                 

Olen tyytymätön oikaisuvaatimukseni seurauksena tehtyyn päätökseen. Voinko valittaa päätöksestä?

Kyllä, voit valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Saat oikaisuvaatimuspäätöksen tiedoksiantokirjeen yhteydessä ohjeet valituksen tekemiseen.