Moninaisuus, monikielisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus koulutuksessa

Moninaisuus, monikielisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus koulutuksessa -tutkimusyhteisön tutkimus keskittyy moninaisuuteen, monikielisyyteen, vähemmistönäkökulmiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa.

Moninaisuus, monikielisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus koulutuksessa (DISIMO) -tutkimusyhteisön tutkimus keskittyy ryhmän nimessä mainittuihin aiheisiin ja vähemmistökysymyksiin suhteessa kasvatukseen ja opettajankoulutukseen. Ryhmän tärkeimpiä tutkimusalueita ovat rodullistaminen, etninen tausta, sosiaalinen sukupuoli, yhteiskuntaluokka, erityisen tuen tarve ja kestävä kehitys. Tutkimuksemme ulottuu varhaiskasvatuksesta nuoruudentutkimukseen ja aikuiskasvatukseen, ja siinä on vahva pohjoismainen ote.

Hyödynnämme moninaisia tutkimusmenetelmiä, joita ovat muun muassa diskurssianalyysi, etnografia, kvantitatiivinen analyysi, keskusteluanalyysi, kasvatusfilosofia, videotutkimus ja visuaaliset tutkimusmenetelmät. Tutkimusyhteisömme tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisen Quality in Nordic Teaching (QUINT) -tutkimuskeskuksen kanssa sekä laajempien pohjoismaisten ja kansallisten hankkeiden kanssa, joissa keskitytään muun muassa pohjoismaisiin peruskouluihin, rodullistamiseen, lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen sekä kouluun, kouluvalintoihin ja segregaatioon.

Koska DISIMO:n tavoitteena on edistää ruotsinkielistä pedagogista tutkimusta, sen pääkieli on ruotsi. Yhteisö järjestää säännöllisin väliajoin seminaareja, joissa osallistujat voivat käyttää haluamaansa kieltä.

Tutkimusyhteisö tarjoaa tärkeän tieteellisen pohjan ruotsinkieliseen yleiseen kasvatustieteeseen, aikuiskasvatukseen ja ruotsinkieliseen opettajankoulutukseen: luokanopettajien, varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja aineenopettajien koulutukseen sekä yliopistopedagogian koulutukseen.

Yhteyshenkilö: Fritjof Sahlström