Humanistis-yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkimusyhteisö

Humanistis-yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkimusyhteisön (HuSoEd) teemat käsittelevät varhaiskasvatuksessa ja yleissivistävässä koulutuksessa sekä aikuiskoulutuksessa tapahtuvaa humanistis-yhteiskuntatieteellisten aineiden opetusta ja oppimista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisiin aineisiin luetaan tässä äidinkieli ja kirjallisuus, vieraat kielet, suomi toisena kielenä, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja maantiede.

Tutkimusyhteisön jäsenet tutkivat näiden aineiden opetusta, oppimista ja arviointia sekä kehittävät oppiaineiden didaktiikkaa. Yhteisössä tutkitaan myös oppiaineiden asemaan vaikuttavia yhteiskunnallisia, historiallisia ja kulttuurisia tekijöitä ja toimitaan yhteistyössä oppiaineiden taustalla olevien tieteenalojen kanssa.

Tutkimusyhteisön jäsenet ovat ryhmittyneet viiteen tutkimusryhmään, jotka keskittyvät eri oppiaineiden ainedidaktiikan tutkimiseen. Näitä ryhmiä yhdistää tutkimusyhteisössä kehitteillä olevat monitieteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Yhteyshenkilöt: Jukka Rantala ja Sirpa Tani