Oikaisun vaatiminen

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua.

Oikaisuvaatimuksen voi jättää tulosten julkaisun jälkeen. Kevään 2024 yhteishaussa tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 ennen klo 15.00.
Poikkeukset tietyissä valintayhteistöissä

Päivitetään viimeistään keväällä 2024.

 

  Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen si­säl­tö

  Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • mihin päätökseen vaadit oikaisua
  • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
  • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

  Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

  Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen.

  Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu alla olevaan esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää.

  From: matti.meikalainen(at)gmail.com
  To: hakijapalvelut(at)helsinki.fi
  Subject: Oikaisuvaatimus: maisterihaku, taloustieteen maisteriohjelma

  Oi­kai­su­vaa­ti­mus

  Oikaisuvaatijan nimi: Matti Meikäläinen

  Oikaisuvaatijan yhteystiedot: (s-posti: matti.meikalainen@gmail.com, puh. 040 123 4567, osoite: Tietotie 1, 00100 Helsinki)

  Hakemusnumero: 0001020123

  Hakukohde: Maisterihaku: Taloustieteen maisteriohjelma (opintosuunta: yleinen)

  Päätös, johon oikaisua vaadit

  Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 20xx tekemääni hakemusta hakukohteeseen taloustieteen maisteriohjelma.

  Hylkäysperusteena oli, etteivät aikaisemmat opintoni olleet tarpeeksi soveltuvia taloustieteen maisteriohjelmaan. 

  Millaista oikaisua vaadit

  Vaadin, että Helsingin yliopisto arvioi uudelleen aikaisempien opintojeni soveltuvuuden vaadittavien matematiikan opintojen osalta.

  Millä perusteilla vaadit oikaisua

  Valintaperusteissa vaaditaan ”matematiikan ja tilastotieteen opintoja siinä laajuudessa, että ne antavat riittävät valmiudet maisteriopintoihin.”

  Olen suorittanut seuraavat matematiikan opinnot:

  Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op

  Raja-arvot 5 op

  Differentiaalilaskenta 5 op

  Integraalilaskenta 5 op

  Sarjat 5 op

  Yhteensä: 25 op

  Koen, että aikaisempi tutkintoni ja nämä Avoimessa yliopistossa suorittamani matematiikan perusopinnot antavat minulle riittävät valmiudet taloustieteen maisteriohjelman opintoihin ja minulle tulisi myöntää aikaisempien opintojen soveltuvuudesta neljän pisteen sijasta vähintään kuusi pistettä.

  Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen toi­mit­ta­mi­nen ja toi­mit­ta­mi­sen mää­rä­ai­ka

  Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluille viimeistään saamassasi tuloskirjeessä ilmoitettuna ajankohtana.

   llmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä. Alla on kerrottu hakukohtaiset määräajat oikaisuvaatimusten toimittamiselle:

  1. International Master degree programmes: katso määräaika saamastasi tuloskirjeestä.
  2. Bachelor´s Programme in Science: katso määräaika saamastasi tuloskirjeestä.
  3. Yliopistojen avoimen väylän haku: viimeistään 18.7.2024 ennen klo 15.00
  4. Yliopistojen siirtohaku: katso määräaika saamastasi tuloskirjeestä.
  5. Yhteishaussa viimeistään 18.7.2024 ennen klo 15.00

  Oikaisuvaatimuksen voi jättää tulosten julkaisun jälkeen. Tämä tarkoittaa, että kevään 2024 yhteishaussa oikaisuvaatimuksen voi jättää aikaisintaan 4.7.2024.

  Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

  1. Tavallisena sähköpostiviestinä

  Voit lähettää oikaisuvaatimuksesi sähköpostitse osoitteeseen:

  hakijapalvelut@helsinki.fi

  Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: maisterihaku, taloustieteen maisteriohjelma"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

  Huomaathan että Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Voit siis käyttää tavallista sähköpostia omalla vastuullasi.

  2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

  Voit tarvittaessa toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä, jos oikaisuvaatimuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa.

  Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. Jos kuitenkin sisällytät oikaisuvaatimukseesi tällaisia henkilötietoja, suosittelemme lähettämään oikaisuvaatimuksesi luottamuksellisena sähköpostina.

  Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

  3. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

  Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille postitse tai tuoda sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon. 

  Löydät tarkemmat ohjeet seuraavalta verkkosivulta: Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin. Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

  HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainituista kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan).

  Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen rat­kai­se­mi­nen

  Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee kaikki oikaisuvaatimukset kiireellisinä. Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta. Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

  Usein kysytyt kysymykset oikaisun vaatimisesta

  Päätöksen oikaisemista on vaadittava kirjallisesti. Voit toimittaa kirjallisen oikaisuvaatimuksesi meille joko sähköpostitse tai postitse. Suullisia vaatimuksia päätöksen oikaisemisesta ei huomioida.

  Mikäli hait suomen- tai ruotsinkieliseen koulutusohjelmaan, laadi oikaisuvaatimuksesi suomeksi tai ruotsiksi.

  Mikäli hait englanninkieliseen koulutusohjelmaan, voit laatia oikaisuvaatimuksesi myös englanniksi.

  Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä valintapäätös on mielestäsi virheellinen. Luettele kussakin oikaisuvaatimuksessa ne virheet, jotka koskevat kyseistä hakukohdetta.

  Esimerkiksi, jos olet hakenut kolmeen hakukohteeseen, ja niistä kahteen liittyvässä valintapäätöksessä on mielestäsi virhe, tee kaksi erillistä oikaisuvaatimusta: yksi kumpaakin hakukohdetta kohden. Kuvaile oikaisuvaatimuksessasi kaikki ne kyseiseen valintapäätökseen liittyvät virheet, joihin vaadit oikaisua.

  Voit vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisin, jotka ovat hakutoivejärjestyksessäsi ylempänä kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin.

  Voit vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisiin, joista olet saanut hylkäävän päätöksen.

  Huom! Jos olet hakenut saman tiedekunnan sisällä useampaan hakukohteeseen, et voi tulla hyväksytyksi hakukohteeseen, joka on hakutoivejärjestyksessäsi alempana kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin.

  Oikaisuvaatimuksen sanamuoto on vapaa, mutta siitä on käytävä selkeästi ilmi hakukohde, jota koskevaan päätökseen vaadit oikaisua, esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  ”Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä xxxx tekemääni hakemusta hakukohteeseen "X".

  Hakukohteiden nimet löydät esimerkiksi koulutustarjonnasta.

  Yliopisto oikaisee valintapäätöstä vain siinä tapauksessa, että yliopisto on tehnyt jonkin virheen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

  Huomioithan lisäksi seuraavat seikat:

  • Oikaisuvaatimuksen perusteella ei voida tehdä valintaperusteiden vastaisia muutoksia valintapäätökseen.
  • Yliopisto ei ota kantaa perusteluihin, jotka eivät liity yliopiston tekemään virheeseen.

  Oikaisuvaatimuksessa ei kannata vedota esimerkiksi seuraavan kaltaisiin seikkoihin:

  "Olen hakenut opiskelemaan tätä oppiainetta jo monta kertaa."
  "Koen, että minulla on hyvä kielitaito tässä kielessä."
  "Minun olisi pitänyt saada vain muutama piste lisää tullakseni hyväksytyksi."

  • Arvosteluperusteista päättää yliopisto.

  Yliopistolla on harkintavalta päättää, kuinka paljon jonkin tiedon osoittamisesta saa pisteitä ja kuinka paljon jostakin virheellisestä väitteestä menettää pisteitä. Jos vetoat oikaisuvaatimuksessasi arvosteluperusteiden virheellisyyteen tai niiden väärään soveltamiseen, sinun on täsmällisesti yksilöitävä, millä lailla arvosteluperusteet mielestäsi ovat virheelliset tai miten niitä on sovellettu virheellisesti.

  • Oikaisun vaatiminen ei mitätöi omaa laiminlyöntiäsi.

  Joissakin tapauksissa opiskelijavalintapäätökset tehdään osittain tai kokonaan niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle annettujen ohjeiden mukaan ja annettujen määräaikojen kuluessa. Jos olet toiminut vastoin annettuja ohjeita (esimerkiksi jättänyt jonkin todistuksen toimittamatta määräajan kuluessa), kyseessä ei ole virhe, joka olisi yliopiston vastuulla.

  Voit vaatia oikaisua heti, kun olet saanut valintapäätöksen. Saat tiedon päätöksestä sähköpostiisi tulosten julkaisun yhteydessä. Sähköpostista löydät oikaisuvaatimuksen määräajan ja ohjeen sen laatimiseen.

  Voit. Sinun on tehtävä asiasta oikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimuksessasi kerrottava, kuinka monta todistuspistettä sinun olisi pitänyt mielestäsi saada ja selostettava täsmällisesti, kuinka olet päätynyt kyseiseen pistemäärään noudattaen hakukohteen valintaperusteissa ilmoitettuja todistuspisteitten laskentasääntöjä.

  Voit. Sinun on tehtävä asiasta oikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimuksessasi yksilöitävä tarkasti mihin koetehtävään liittyvä vastauksesi on mielestäsi arvosteltu virheellisesti ja millä tapaa arvostelu on virheellinen.

  1. Hakijapalvelut lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että oikaisuvaatimuksesi on saapunut hakijapalveluihin. Huomaa, että kyseessä on automaattisesti tai puoliautomaattisesti lähetettävä saapumisilmoitus, jonka yhteydessä lähettämääsi viestiä ja sen mukana mahdollisesti tulevia liitetiedostoja ei tarkemmin tutkita.
    
  2. Jos oikaisuvaatimuksesi on jollakin tapaa puutteellinen, hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse, ja pyytää sinua täydentämään oikaisuvaatimustasi. Hakijapalvelut ilmoittaa sinulle määräajan, johon mennessä sinun on oikaisupyyntöäsi täydennettävä.
    
  3. Hakijapalvelut esittelee oikaisuvaatimuksesi (mahdollisine täydennyksineen) sekä hankitut lausunnot ja selvitykset taholle, joka oikaisuvaatimuksesi ratkaisee.
    
  4. Edellä mainittu taho ratkaisee oikaisuvaatimuksesi, toisin sanoen päättää, miten oikaisuvaatimukseesi suhtaudutaan.
    
  5. Hakijapalvelut tiedottaa sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

  Oikaisuvaatimuksen ratkaisemiseen kuluva aika riippuu monista tekijöistä. Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta.

  Eri hakijat saattavat saada tiedon oikaisuvaatimuksiensa ratkaisuista hieman eri aikaan, vaikka heidän oikaisuvaatimuksensa olisivat koskeneet samaa hakukohdetta.

  Hakijapalvelut ei valitettavasti voi ottaa huomioon käsittelyaikataulua koskevia toivomuksia.

  Oikaisuvaatimukset pyritään käsittelemään niin, että pystyisit aloittamaan opintosi heti syksyllä.                 

  Kyllä, voit valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Saat oikaisuvaatimuspäätöksen tiedoksiantokirjeen yhteydessä ohjeet valituksen tekemiseen.