Farmakologi och toksikologi

Veterinärmedicinsk farmakologi undersöker effekterna av läkemedel i olika djurarters kroppar och hur en djurkropp behandlar läkemedel. Dosering av läkemedel, anvisningar om vård av djur samt karenstider för livsmedel som härrör från medicinerade djur grundar sig på veterinärmedicinsk farmakologi.

Den veterinärmedicinska farmakologin behandlar upptagningen och fördelningen av läkemedel i kroppen samt hur de omvandlas och utsöndras ur kroppen med beaktande av djurarternas särdrag. Kunskap om läkemedels verkningsmekanismer är en förutsättning för att förstå de önskade och skadliga verkningarna av behandlingen samt för att undvika skador. Läkemedlens behandlingsdoser, adekvata anvisningar för behandlingen av djur samt begränsningarna i användningen (karenstider) av livsmedel som härrör från medicinerade djur grundar sig på forskning i den veterinärmedicinska farmakologin. 

Den kliniska toxikologin undersöker läkemedels och andra främmande substansers skadliga effekter i djurens kropp samt den kliniska behandlingen av förgiftningar.

I nuläget riktar sig vår forskning på läkemedel som används för att lugna ner och söva djur och lindra deras smärta. Vi fokuserar särskilt på läkemedel som påverkar alfa-2-adrenoceptorerna och på antiinflammatoriska läkemedel. För att effektivt kunna behandla smärta hos djur måste vi först kunna upptäcka och identifiera den. Därför undersöker vi också hur smärta tar sig uttryck hos olika djurarter i olika typer av kliniska situationer. Därutöver utvidgar vi vetenskapens uppfattning om djurens upplevelser genom ett nytt forskningssätt där vi dokumenterar den kognitiva förmågan hos hundar. Denna information kan också användas i uppföljningen av effekterna av de smärtstillande medel som ges till djur.

Bekanta dig med forskningsteman och forskningsgrupper
Alfa – Läkemedelsforskning

Som premedicinering för lugnande och sövning av djur används läkemedel som i enlighet med deras verkningsmekanismer kallas alfa-2-mediciner. Alfa-2-medicinerna verkar i det centrala nervsystemet och leder till en nedsatt energinivå och en minskad känsla av smärta.

Smärta hos djur

För att smärta hos djur effektivt ska kunna lindras måste den först upptäckas och identifieras. Vi undersöker hur olika kliniska smärttillstånd påverkar djurens beteende och rörelser samt de ändringar som kan observeras i djuren när smärtan lindras med hjälp av mediciner eller genom att behandla orsaken till smärtan. I vår forskning koncentrerar vi oss också på en så effektiv smärtlindring som möjligt efter operationer och övriga ingrepp hos många djurarter.

Forskning om smärta och smärtlindring hos djur på de olika avdelningarna vid Veterinärmedicinska fakulteten

  • Fysioterapi som en del av forskningen och hanteringen av smärta samt behandlingen av sjukdomar som orsakar smärta (FaunaFysio)
  • Observation och lindring av smärta hos kaniner
  • Smärta under och efter operationer på djur
  • Ortopediska sjukdomar hos hundar (PetBone)
  • Ortopediska sjukdomar hos hästar
  • Sandansamlingar i hästars tjocktarm
  • Hästars mun och tänder
  • Avhorning av kalvar
  • Kastrering av renar
  • Smärta hos svin = Pig Pain.