Helsingfors universitet grundades 1640 och är Finlands äldsta läroanstalt för högre utbildning. Universitetet har 31 200 studerande, 7 800 anställda av vilka 57 procent är undervisnings- och forskningspersonal och det bredaste utbildningsutbudet i landet.

Vi är internationellt kända för vår högkvalitativa undervisning, forskning och innovationsförmåga. Det här syns också i hur vi placerar oss i internationella universitetsrankningar. I regel brukar vi räknas in bland de 100 bästa i världen. Det betyder att vi hör till den bästa 1 % av världens universitet.

Läs mer om universitetsrankningar och Helsingfors universitets placeringar i dem.

När du studerar vid Helsingfors universitet, får du en examen från ett toppuniversitet som har ett gott anseende runtom i världen.

Som ett av världens ledande mångvetenskapliga forskningsuniversitet är vi övertygade om att vetenskapen kan förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Vårt mål är att ta fram och dela med oss av kunskap med hög genomslagskraft som ska bidra till att svara på de globala utmaningar som påverkar oss alla. Vi bedriver till exempel banbrytande klimatforskning, och vi är världsledande i att förstå mekanismerna bakom cancerbehandling.

Helsingfors universitet är det enda finländska universitet som är medlem i League of European Research Universities (LERU), en sammanslutning av 21 ledande forskningsintensiva europeiska universitet.

Många av våra internationella magisterprogram är kopplade till forskning som är i nyckelposition när det gäller att bygga en bättre och hållbarare värld. När du studerar vid Helsingfors universitet kan du därför vara med och göra en insats för världens bästa.

Helsingfors universitet har 31 kandidat- och 33 magisterprogram med finska och/eller svenska som undervisningsspråk. Dessutom kan man studera vid ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science.

Det kan också välja från 35 internationella magisterprogram med engelska som undervisningsspråk. I många av dessa program kan du dock också studera delvis eller helt på svenska och/eller finska.

Sök utbildningar och bekanta dig med Helsingfors universitets kandidat- och magisterprogram på alla språk (finska, svenska, engelska).

Kandidatprogrammens omfattning är 180 ECTS-studiepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Magisterprogrammens omfattning är 120 ECTS-studiepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Det stora utbudet av valfria studier gör att du kan bygga upp en mångvetenskaplig examen enligt dina egna intressen och styrkor. Ofta har du redan under studierna möjlighet att delta i toppforskning, och magisterstudierna skapar solida förutsättningar för doktorandstudier.

Doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt. Läs mer om doktorandutbildningen.

När du studerar vid Helsingfors universitet, njuter du av ett brett utbud av mångvetenskapliga studier och får solida förutsättningar för doktorandstudier.

En examen från ett av världens toppuniversitet ger dig goda karriärmöjligheter. Enligt den senaste karriäruppföljningsenkäten har 91 % av dem som avlade en högre högskoleexamen i 2012 vid Helsingfors universitet fått sysselsättning fem år efter utexamineringen.

Utformningen av din karriär börjar redan under studierna. Helsingfors universitets karriärservice ger vägledning och stöd ända tills ett år efter din utexaminering, bl.a. karriärvägledning, rådgivning i praktikfrågor, evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter samt facilitering av mentorsgrupper.

Helsinki Think Company är Helsingfors universitets center för innovation och entreprenörskap, ett kontorskollektiv, Det är en mötesplats och en gemenskap för studenter, forskare och andra likasinnade, som erbjuder bl.a. acceleratorprogram, bootcamps och mentorskap.

När du studerar vid Helsingfors universitet får du vägledning, expertis och kontakter som stöder din framtida karriär.

I de flesta kandidat- och magisterprogrammen är det möjligt eller t.o.m. obligatoriskt att åka på utbyte utomlands. Totalt har Helsingfors universitet mer än 500 utbytesdestinationer runt om i världen. Dessutom är det möjligt att i nästan alla examina inkludera en arbetspraktikperiod som du också kan genomföra utomlands.

Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapsuniversitet med omfattande internationella kontakter och partnerskap. Mer än 20 % av undervisnings- och forskningspersonalen och nästan en tredjedel av doktoranderna och forskardoktorerna kommer från andra länder än Finland. Av 31 000 studenter är 6 % internationella studenter från utlandet. Dessutom tar Helsingfors universitet emot ca 1 000 utbytesstudenter varje år. Utöver kontakterna till enskilda forskare, forskningsgrupper, institutioner och fakulteter är universitetet också medlem i ett antal internationella organisationer och nätverk.

När du studerar vid Helsingfors universitet är din studiemiljö genuint internationell och du vidgar dina nätverk också utomlands.

Vår filosofi är att alla lärare forskar och alla forskare undervisar. Interaktionen mellan studenter och forskare är också ett väsentligt element i det akademiska livet vid Helsingfors universitet. Studenter och forskare arbetar tillsammans på universitetets campus, och det är enkelt att diskutera eller konsultera professorerna och lärarna.

När du studerar vid Helsingfors universitet är du nära den nyaste vetenskapen och får lära dig av forskare av världsklass.

Studentlivet är en viktig del av dina studier och studenterna vid Helsingfors universitet är mycket aktiva. De mer än 250 studentföreningar som hör till Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) ordnar tusentals evenemang varje år. Genom att delta i föreningslivet lär du dig nya saker, får nya upplevelser och skapar kontakter med nya människor över vetenskapliga discipliner.   

Alla examensstuderande är medlemmar av Studentkåren (HUS). Som student och medlem av studentkåren har du tillgång till många tjänster och förmåner som underlättar ditt dagliga liv och ekonomi. Till dem hör bl.a. studiebostad, hälsovård, sportmöjligheter och förmånliga studentmåltider. Dessutom får du rabatt på många saker, som t.ex. kollektivtrafik och längre buss- och tågresor samt på biljetter till kulturevenemang med mera.  

Läs mer om studentlivet och studentförmåner vid Helsingfors universitet.

När du studerar vid Helsingfors universitet, kan du delta aktivt i studielivet och dessutom har tillgång till många förmåner.

Helsingfors universitet har fyra campus i Helsingfors: Centrum, Gumtäkt, Mejlans och Vik. Utöver det har universitetet verksamhet och forskningsstationer på många andra ställen t.ex. i Vasa, Kilpisjärvi och Kenya.

Universitetets lärandemiljöer är mångsidiga på flera sätt: historiska 1800-talsbyggnader, toppmoderna laboratorier, botaniska trädgårdar och undervisningssalar för både kontaktundervisning och distanslärande. Alla studenter har tillgång till omfattande IT-tjänster, webbaserade lärplattformar och elektroniskt distribuerat studiematerial. Du kan studera språk också själv med hjälp av språkcentrets video- och avspelningsmaterial.

På de moderna campusbiblioteken hittar du drygt 73,5 hyllkilometer kurs- och annan studielitteratur. Materialen kan läsas virtuellt, på mobila enheter eller i traditionell bokform. Också Nationalbiblioteket, Finlands äldsta och största vetenskapliga bibliotek, hör till Helsingfors universitet. Universitetets huvudbibliotek Kajsahuset, en arkitektonisk prisbelönt byggnad med ljusfyllda rum och fina utrymmen för avkoppling, har arbetsplatser för 1 000 personer. Det finns också studieutrymmen där du kan studera dygnet runt, t. ex. lärocentret Aleksandria.

Till Tankehörnan är alla välkomna för att uppleva det vetenskap som görs vid Helsingfors universitet. 

När du studerar vid Helsingfors universitet får du tillgång till mångsidiga studieutrymmen och inspirerade läromiljöer.

Helsingfors universitet vill främja jämlikhet och likabehandling i alla sina operationer. Universitetets mål är att vara en föregångare i att främja en atmosfär som respekterar mångfald och skapa en studie- och arbetsmiljö där alla mår bra. Universitetet identifierar och avskaffar praxis och strukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet. Jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet är kvaliteter som är ska vara utmärkande för den mångkulturella och flerspråkiga universitetsgemenskapen.

Läs mer om jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid universitetet.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har också två trakasseriombud som ger råd och stöd till studerande som har råkat ut för trakasserier, mobbning, diskriminering eller annat ojämlikt bemötande. Många andra studentföreningar har dessutom egna trakasseriombud.

När du studerar vid Helsingfors universitet är du med om att skapa ett mera jämlikt och jämställt universitet och samhälle.

Med sina drygt 60 000 universitets- och högskolestuderande är Helsingfors en av Finlands största och livligaste studiestäder. Också på svenska, eftersom närmare 40 % av landets svenskspråkiga högskolestuderande finns i huvudstadsregionen.

Bekanta dig med Helsingfors.

När du studerar vid Helsingfors universitet lever du i en stad som har ett stort utbud av studentevenemang, fritidsverksamhet och tjänster inriktade till studerande.

Du kan söka till de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen i den gemensamma ansökan till högskolorna den 17.−31.3.2021. Sök utbildningar.

Ansökningstiden till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science beror på din tidigare examen. Läs mer om programmet och hur du söker (på engelska).

Nästa ansökningstid till de internationella magisterprogrammen för studier som inleds hösten 2022 börjar i slutet av 2021.

Är du intresserad av forskarutbildning? Bekanta dig med våra doktorandprogram och deras ansökningstider.