Universitetets jämställdhets- och likabehandlingsarbete

Jämställdhetssituationen vid Helsingfors universitet

Enligt det som framkom tidigare har universitetet gjort mycket omfattande och planmässiga enkäter och utredningar enligt planen för perioden 2017–2018. Enkäterna och utredningarna har beaktat och engagerat olika personalgrupper och studenter. Resultaten har delgivits hela universitetet via olika informationskanaler. Vi kan ändå sammanfattande konstatera att jämställdhets- och likabehandlingsarbetet uppfattas som mycket viktigt bland olika aktörer vid universitetet.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2019–2020

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen har skapats för att stödja universitetets arbete för att främja jämställdhet och likabehandling. Jämställdhetslagen kräver att läroanstalters jämställdhetsplaner ska innehålla en redogörelse för jämställdhetsläget vid läroanstalten, åtgärder som behövs för att främja jämställdheten och en utvärdering.

Som en utbildningsinstitution särskilt avseende ska fästas vid antagningen av elever och studerande, ordnandet av undervisningen, skillnaderna i inlärning och bedömningen av studieprestationer samt vid förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Fokusområden och åtgärder 2019–2020

Följande är listade fokusområden och vissa åtgärder för 2019-2020. Hela planen finns nedan.

 

Främjande av chefsarbetet

Åtgärder:

 • samarbete med organ och chefer
 • nätverket av kontaktpersoner i jämställdhetsfrågor
 • videor av jämställdhetsföreläsningar
 • utveckling av lönekartläggningen
 • utredning av samarbetsförhandlingarna
 • likabehandling oavsett ålder
 • enkäten om arbetshälsa

En ytterligare åtgärd är att göra videoupptagningar och podcaster där experter föreläser om aktuella jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Föreläsningarna ska vara interaktiva i den mån det är möjligt och de sparas i universitetets UniTube-serie ”Puheenvuoroja tasa-arvosta” (Inlägg om jämställdhet). Ett mål är också att öka gemenskapen. Tanken är att föreläsningarna ska utvecklas till en bestående verksamhetsmodell och att de kan användas bl.a. i introduktionen av nya anställda och i chefsutbildningen.

Främjande av välbefinnande på arbetsplatsen

Åtgärder:

 • enkäten om arbetshälsa
 • anonyma tentamina
 • utbildningstillfälle om svåra situationer inom  handledning och undervisning
 • utbildningsprogram
 • tillgänglighet i kommunikationen
 • erkännande av könsmångfald

Helsingfors universitet genomför vartannat år en gemensam enkät om arbetshälsa för universiteten i Finland. I enkäten beaktas ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Som åtgärd ser man till att enkäten också i fortsättningen innehåller frågor eller påståenden ur detta perspektiv, särskilt i fråga om osakligt bemötande.

Främjande av medvetenhet om multikultur

Åtgärder:

 • mångkulturell medvetenhet
 • LERUs Gendergrupp
 • språkpraxis
 • stilla rum

Ett av målen i Helsingfors universitets strategi för 2017–2020 är att vara ”en kreativ, internationell miljö för lärande och toppforskning”. I överensstämmelse med strategin ska en enhetlig språkpraxis vid enheterna främjas under perioden 2019–20120, t.ex. i fråga om mötesspråk, information och muntlig vardagskommunikation, så att ingen ska känna sig utanför eller låta bli att delta för att hen inte behärskar språket. Samtidigt ska man se till att inte heller de känner sig utanför som varken behärskar finska eller de andra språk som används vid enheten. Internationalisering på hemmaplan främjas också.

Jämställdhets- och likabehandlingscommitté

Universitetets Jämställdhets- och likabehandlingscommitté leds av en prorektor, och medlemmarna representerar universitetets mångfald. Medlemmarna väljs så att kvinnor och män, universitetets personalgrupper, studenterna, olika åldersgrupper samt grupper med särskild expertis i eller erfarenhet av likabehandlingsfrågor är representerade. Kommittén ska

 • främja att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens målsättningar uppnås och följa hur jämställdhet och likabehandling utvecklas vid universitetet och rapportera omutvecklingen
 • påverka universitetssamfundet så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks
 • bereda en sådan jämställdhets- och likabehandlingsplan som avses i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

LÄS MERA