Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Jämställdheten är en av de värderingar som styr Helsingfors universitets verksamhet. Universitetet vill vara en föregångare i att främja jämställdhet och likabehandling och i att skapa en miljö som respekterar mångfald. Universitetet identifierar och avskaffar praxis och strukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet. Jämställdhet och likabehandling, och tillgänglighet, är kvaliteter som är utmärkande för den mångkulturella och flerspråkiga universitetsgemenskapen.

Vid Helsingfors universitet arbetar man för gemenskapen. Det innebär att man i all växelverkan strävar att främja ömsesidigt förtroende och uppskattning för varandra. Förtroendet främjas av förståelsen att alla människor är olika men lika värda.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Helsingfors universitets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017–2018 översätts till svenska som bäst. Här hittar du den finskspråkiga planen. Här är några axplock ur universitetets jämställdhets- och likabehandlingsplan för 1.1.2013–30.6.2017:

Lagen om jämställdhet

Enligt jämställdhetslagen är det universitetets plikt i egenskap av arbetsgivare och läroanstalt att främja jämställdheten. Jämställdhetslagen syftar till att förebygga direkt och indirekt diskriminering på grund av kön, främja jämställdheten mellan män och kvinnor och förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Enligt jämställdhetslagen (7 §) är direkt eller indirekt diskriminering på grund av kön förbjuden.

Lagen om likabehandling

Enligt lagen om likabehandling får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Enligt lagen om likabehandling ska den som ordnar utbildning vid behov vidta skäliga åtgärder för att en person med funktionshinder skall få tillträde till arbete eller utbildning samt för att denne skall klara av sitt arbete och kunna avancera i arbetslivet.

Diskriminering

Lagen om jämställdhet förbjuder diskriminering på grund av kön och diskriminering av könsminoriteter. Lagen om likabehandling förbjuder diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Lagen förbjuder direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Osakligt bemötande eller trakasserier

Universitetet måste vara en arbets- och studiemiljö där alla bemöts med respekt. Universitetet godkänner inte osakligt bemötande, diskriminering eller trakasserier som riktar sig mot personalen eller studenterna. Cheferna är medvetna om sin rätt och skyldighet att ingripa mot diskriminering och trakasserier. De ska i ett så tidigt skede som möjligt aktivt ta itu med de fall som uppdagas.

Jämställdhetskommittén

Universitetets jämställdhetskommitté leds av en av universitetets prorektorer, och medlemmarna representerar universitetssamfundets mångfald. Medlemmarna väljs så att kvinnor och män, universitetets personalgrupper, studenterna, olika åldersgrupper samt grupper med särskild expertis i eller erfarenhet av likabehandlingsfrågor är representerade.

Jämställdhetskommittén ska:

  • främja att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens målsättningar uppnås vid universitetet
  • påverka universitetssamfundet så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks
  • bereda en sådan jämställdhets- och likabehandlingsplan som avses i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen
  • följa hur jämställdhet och likabehandling utvecklas vid universitetet och rapportera om utvecklingen
  • ta ställning i principiella frågor som gäller jämställdhet, likabehandling och diskriminering.

Ordförande för jämställdhetskommittén under innevarande period är prorektor Pertti Panula och sekreterare är jämställdhetsansvarig Timo Valtonen. Ta kontakt i jämställdhetsfrågor: tasa-arvovastaava@helsinki.fi.

Eventuell ändrad lagstiftning har inte beaktats i texten. De nya lagarna kan läsas här: den reviderade lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141329) och diskrimineringslagen som har ersatt lagen om likabehandling http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141325). Ändringarna i lagstiftningen beaktas i den nya jämställdhets- och likabehandlingsplanen 2017–2018.

LÄS MERA

•    Helsingfors universitets jämställdhets- och likabehandlingsplan 1.1.2013–30.6.2017
•    Förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier vid Helsingfors universitet
•    Helsingfors universitets strategi 2017-2020
•    European Network on Gender Equality in Higher Education
•    The European Union – Gender Equality