Publicering av resultaten för kandidatprogram i den gemensamma ansökan

På den här sidan hittar du aktuell information om vilka ansökningsmåls resultat som har publicerats. Du ser dina egna resultat i tjänsten Min Studieinfo när uppgiften om publicering har lagts till på denna sida. Vi skickar inte de sökande separata meddelanden när resultaten publiceras. När alla resultat har publicerats får du Studieinfos resultatbrev per e-post.
Provpoängsantagningens och de övriga antagningssättens resultat

Alla resultat har publicerats

Bekanta dig med webbsidan för anvisningar till antagna och icke-antagna sökande när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 14 juli 2023 före kl. 15.00.

 

Betygsantagningens resultat

Alla resultat från betygsantagningen har nu publicerats

Bekanta dig med webbsidan för anvisningar till antagna och icke-antagna sökande när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 14 juli 2023 före kl. 15.00.

Vanliga frågor om resultaten

För att logga in måste du identifiera dig själv med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort (EID).

Tjänsten kan tidvis stocka sig på grund av ett stort antal besökare.  Om du inte genast lyckas logga in, försök på nytt om en stund.

Om du inte har den form av identifikation som krävs för att logga in i Min Studieinfo, kontakta våra ansökningsrådgivare.

Du kan se ditt totala antal betygspoäng i Min Studieinfo när resultaten har publicerats.

Här hittar du ansökningsmålens poängtabeller, där du kan läsa hur många poäng man får för olika ämnen. På sidan finns också information om huruvida ansökningsmålet har tröskelkriterier som du måste uppfylla för att bli antagen via betygsantagningen.

Du kan se ditt totala antal provpoäng i Min Studieinfo när resultaten för respektive ansökningsmål har publicerats.

Närmare information om urvalsprovets poängsättning hittar du på sidan Urvalsprovssvar och provpoäng.

Du ser dina ansökningsmåls lägsta godkända poängantal enligt antagningssätt i Studieinfos resultatbrev, och i Min Studieinfo när informationen blir tillgänglig.  Det är dock möjligt att poänggränserna ändras när sökande antas från reservplatser. Ett sammandrag av poänggränserna publiceras också på universitetets webbplats i början av hösten.

Antagningsresultatet i Min Studieinfo kan vara något av följande:

 • Inte färdig
 • Godkänd
 • Godkänd (enligt högskolans villkor)
 • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)
 • På reservplats (+ reservplatsnummer)
 • Annullerad
 • Du har inte fått en studieplats.

Se närmare i Studieinfo.fi vad dessa betyder.

Om två eller flera sökande på gränsen till antagning har samma betygs- eller provpoäng finns det regler som tillämpas för att rangordna dem. Reglerna för när flera sökande har samma poäng definieras i antagningsgrunderna för varje ansökningsmål. Du hittar antagningsgrunderna i Studieinfo.

Du kan bekanta dig med ditt eget urvalsprov efter att resultaten i den gemensamma ansökan har publicerats. Närmare anvisningar finns på webbsidan Urvalsprovssvar och provpoäng.

Frågor och svar om felaktig status som förstagångssökande i den gemensamma ansökan 2023

Den andra gemensamma ansökan till högskolor våren 2023 genomförs med hjälp av systemet Studieinfo som drivs av Utbildningsstyrelsen. Systemet borde automatiskt kontrollera om en sökande i den gemensamma ansökan är en så kallad förstagångssökande. Det har emellertid uppstått ett fel i systemet i samband med dataöverföringen, så att systemet har betraktat en del sökande som förstagångssökande trots att de inte är det. Därför har systemet gjort fel i beräkningarna av antagningsresultaten för vissa sökande.

En del icke-förstagångssökande har blivit antagna via antagningsköer som är avsedda för förstagångssökande.

En del icke-förstagångssökande har placerats på reservplats i antagningsköer som är avsedda för förstagångssökande.

De av Helsingfors universitets ansökningsmål som berörs av felet listas i listning 1. Listningen finns i slutet av sidan.

Även många andra högskolors ansökningsmål berörs av felet. De berörda högskolorna ansvarar själva för utredningen av fel i sina ansökningsmål.

Om du inte har sökt till något av de ansökningsmål som nämns i listning 1, är antagningsresultatet inte felaktigt för din del.

Om du har sökt till ett eller flera av de ansökningsmål som nämns i listning 1, men är förstagångssökande, är antagningsresultatet inte felaktigt för din del.

Om du har sökt till ett eller flera av de ansökningsmål som nämns i listning 1 och inte är förstagångssökande, ska du göra så här:

 1. Logga in på tjänsten Min Studieinfo.
 2. Gå till den vy som visar din antagningssituation i den andra gemensamma ansökan till högskolor våren 2023.
 3. Gå igenom de ansökningsmål vid Helsingfors universitet som nämns i listning 1.
 4. Undersök ansökningsmålets tilläggsinformation, som du får fram genom att klicka på länken invid ansökningsmålets namn.
 5. Kontrollera vilket antagningsresultat du har fått i den antagningskö som är avsedd för förstagångssökande.

Antagningsresultatet är felaktigt för din del om det står något annat än ”Du har inte fått en studieplats”.

Du är en förstagångssökande i den andra gemensamma ansökan till högskolor våren 2023 om du uppfyller följande två villkor:

 • Du har inte avlagt universitets- eller yrkeshögskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland 30.3.2023 eller tidigare.
 • Du har inte 30.3.2023 eller tidigare tagit emot en studieplats för utbildning som leder till universitets- eller yrkeshögskoleexamen och som har börjat hösten 2014 eller senare.

Kontrollera med hjälp av listning 1 hurdant ansökningsmål du har blivit antagen till.

Om du har blivit antagen till ett ansökningsmål i vars antagningsgrunder det anges att endast förstagångssökande får antas via betygsantagningen:

 • Ditt felaktiga antagningsresultat kommer att korrigeras. Efter korrigeringen kommer ditt antagningsresultat i detta ansökningsmål att vara ”Du har inte fått en studieplats”. Som orsak kommer att anges ”Du är inte en förstagångssökande”.
 • Om du redan har tagit emot studieplatsen, som har beviljats på felaktiga grunder, annulleras mottagandet.
 • Om du redan har närvaroanmält dig för läsåret 2023–2024 och betalat studentkårens medlemsavgift kommer vi att kontakta dig efter att ditt felaktiga antagningsresultat har korrigerats. Då berättar vi hur du ska gå till väga i fråga om studentkårsavgiften.

Om du har blivit antagen till ett ansökningsmål i vars antagningsgrunder det anges att också andra än förstagångssökande får antas via betygsantagningen:

 • Ditt felaktiga antagningsresultat korrigeras inte.
 • Om du redan har tagit emot studieplatsen, som har beviljats på felaktiga grunder, får du behålla den.
 • Om du inte har meddelat huruvida du tar emot den felaktigt erbjudna studieplatsen eller inte kan du själv avgöra hur du gör. Tidsfristen för mottagande av studieplatsen ser du i tjänsten Min Studieinfo.

Det beror på att för vissa ansökningsmål anger antagningsgrunderna att endast förstagångssökande kan antas i betygsantagningen, medan det för andra ansökningsmål har bestämts i antagningsgrunderna att även andra kan bli antagna i betygsantagningen.

Om det för ett visst ansökningsmål har bestämts att endast förstagångssökande kan bli antagna i betygsantagningen, men Studieinfo har godkänt en sökande som inte är förstagångssökande, måste den sökande ha förstått att det rör sig om ett fel. I en sådan situation är det inte orimligt att det felaktiga resultatet korrigeras.

Om däremot även andra än förstagångssökande kan antas till ett ansökningsmål enligt antagningsgrunderna skulle det vara orimligt att förvänta sig att sökande som blivit antagna till ett sådant ansökningsmål noggrant skulle bekanta sig med antagningsköernas tilläggsinformation i Min Studieinfo och därefter dra slutsatsen att antagningsresultatet är felaktigt.

Ditt felaktiga antagningsresultat kommer att korrigeras. Efter korrigeringen kommer ditt antagningsresultat för detta ansökningsmål att vara ”Du har inte fått en studieplats”. Som orsak kommer att anges ”Du är inte en förstagångssökande”.

Ditt felaktiga antagningsresultat kommer att korrigeras. Efter korrigeringen kommer ditt antagningsresultat för detta ansökningsmål att vara ”Du har inte fått en studieplats”. Som orsak kommer att anges ”Du är inte en förstagångssökande”.

Resultaten i studentantagningen korrigeras ett ansökningsmål i taget. Vi strävar efter att de ska vara korrigerade för alla ansökningsmål fredagen den 9 juni 2023.

Du kan följa hur arbetet framskrider i listning 1.

Du kan också följa korrigeringarna i tjänsten Min Studieinfo:

 • När korrigeringen pågår för ett visst ansökningsmål, kommer resultatet att visas som ”Studerandeantagningen oavslutad”.
 • När korrigeringen av resultaten för ett visst ansökningsmål har slutförts kommer resultatet i Min Studieinfo att vara ”Du har inte fått en studieplats”.

Vi ser till att ingen förstagångssökande går miste om en studieplats som hen är berättigad till. Vid behov tar vi in fler sökande än planerat från antagningskön för förstahandssökande, så att det slutliga antalet antagna sökande från den antagningskön ska vara så stort som det bestäms i antagningsgrunderna.

Om din fråga gäller ett ansökningsmål vid Helsingfors universitet ska du kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om din fråga gäller ett ansökningsmål vid en annan högskola ska du kontakta ansökningsservicen vid högskolan i fråga.

Engelska, kandidatprogrammet i språk

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i ekonomi

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska)

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i geografi

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i kulturforskning

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i logopedi

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i psykologi

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors)

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi)

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Vaasassa suomeksi)

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning i Vasa på svenska)

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på finska)

 • Endast förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.

Världens språk och språkvetenskaper, kandidatprogrammet i språk

 • Också andra än förstagångssökande får antas till ansökningsmålet via betygsantagningen.
 • Korrigeringarna slutfördes 6.6.2023.