Lämplighetsprov
Du kan få en kallelse till lämplighetsprov för ett eller flera av dina ansökningsmål enligt dina resultat i det första skedet. Du behöver endast avlägga provet en gång, och poängen beaktas i alla de ansökningsmål som har skickat en kallelse till prov.

Lämplighetsprovet ordnas 15-17.6.2022. Du deltar i provet under en dag. Provtid kan inte bytas.
Pro­vets in­ne­håll

Lämplighetsprovet genomförs som en intervju. I provet bedöms sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, förutsättningar att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området samt lämplighet för arbetsuppgifter inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på den flerdimensionella modellen för lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms sökandens engagemang i att avlägga en examen. Provet omfattar fem delområden för bedömning.

Av­läg­ga lämp­lig­hets­pro­vet

Du kan kallas till lämplighetsprovet antingen genom betygsurvalet (kallelserna skickas 25.5.2022) eller genom urvalsprovet VAKAVA (kallelserna skickas 9.6.2022). Va uppmärksam med din e-post under dessa dagar. Du är själv ansvarig för att du får all viktig information som gäller ansökningsprosessen.

Du ska få ett besked per e-post oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden i e-postmeddelandet. Om du får en kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag. Provtiden kan inte ändras.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Nedan ser du alla de ansökningsmål som ingår i den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området. Du kan söka till alla dessa ansökningsmål i gemensamma ansökan.

Platsen för provet bestäms enligt det ansökningsmål som du har prioriterat högst bland de ansökningsmål som ingår i gemensam antagning inom det pedagogiska området vars lämplighetsprov du har blivit kallad till.

Hel­sin­gfors universitet, huvudansökan

 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma: , kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat (3 år)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

La­pin yliopisto

 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Ou­lun yliopisto

 • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Tu­run yliopisto

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Åbo Aka­de­mi

 • Speciallärare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Klasslärare: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)

Du kan söka till den nationella flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik (1000+)  i gemensamma ansökan.

Orten för lämplighetsprovet bestäms av det ansökningsmål som du placerat högst i prioriteringen i din ansökan till den nationella flerformsutbildningen (1000+) för lärare inom småbarnspedagogik. Om du också söker i den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området och du i samband med den får inbjudan till lämplighetsprovet, avlägger du provet i ramen för ansökningsmålet i den gemensamma antagningen.

Hel­sin­gfors universitet

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Itä-Suo­men yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Joensuu                             

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Ou­lun yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+-hanke) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Tam­pe­reen yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Tu­run yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

Åbo Aka­de­mi

 • Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat (3 år)

Nedan ser du ansökningsmålen som använder det gemensamma lämplighetsprovet och som du kan söka till i gemensam ansökan men som inte tillhör till den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området eller den nationella flerformsutbildningen (1000+) för lärare inom småbarnspedagogik.

Om du söker och blir kallad till lämplighetsprovet även i den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området, avlägger du provet inom ramen för ansökningsmålet i den gemensamma antagningen. Om du inte ansöker i den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området, men du söker och blir kallad till lämplighetsprovet i ett ansökningsmål till den nationella flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik, avlägger du provet inom ramen för den utbildningen. I övrigt fall bestäms provplatsen enligt kallelseplatsen för det ansökningsmål som du placerat högst i prioriteringen av din ansökan av de ansökningsmål som använder det gemensamma lämplighetsprovet i det pedagogiska området.

Hel­sin­gfors universitet, ma­gis­te­ran­sö­kan

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Maisterihaku, Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)  
 • Aikaisemmat opinnot, ml. avoimen yliopiston opinnot, Erityisopettaja, Joensuu (3 v + 2 v)
 • Aikaisemmat opinnot, ml. avoimen yliopiston opinnot, Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, Joensuu, (3 v) 
 • Läntinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 
 • Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) 
 • Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 
 • Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Avoimen väylä, varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiserityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Ohjausalan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen opettaja (avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneet), Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v) 

Tu­run yliopisto

 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Åbo Aka­de­mi

 • Magisterprogrammet för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning (Vasa), pedagogie magister (2 år) 

Nedan ser du ansökningsmålen som du inte kan söka till i gemensamma ansökan men som använder det gemensamma lämplighetsprovet. 

Hel­sin­gfors universitet, öpp­na uni­ver­si­tets­le­den

 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot 85 op (VEO) 
 • Erilliset opinto-ohjaajan ja uraohjaajan opinnot 60 op (EOPO) 
 • Erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op 
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2021)
 • Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2021)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan opiskelijoille
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoille

Tu­run yliopisto

 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op Turun yliopiston aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille
 • Avoimen väylä, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Åbo Aka­de­mi

 • Överflyttare: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa)
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa)
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) 
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa) 
 • Överflyttare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) 
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, Åland (Vasa) 
 • Öpuleden: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)