Lämplighetsprov

Du kan få en kallelse till lämplighetsprov för ett eller flera av dina ansökningsmål enligt dina resultat i det första skedet. Du behöver endast avlägga provet en gång, och poängen beaktas i alla de ansökningsmål som har skickat en kallelse till prov.

Lämplighetsprovet ordnas 12.–14.6.2024. Du deltar i provet under en dag. Provtid kan inte bytas.
Lämplighetsprovets poäng

Här publiceras lämplighetsprovets poäng.

 

Pro­vets in­ne­håll

Lämplighetsprovet genomförs som en intervju. I provet bedöms sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, förutsättningar att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området samt lämplighet för arbetsuppgifter inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på den flerdimensionella modellen för lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms sökandens engagemang i att avlägga en examen. Provet omfattar fem delområden för bedömning.

Av­läg­ga lämp­lig­hets­pro­vet

Lämplighetsprovet ordnas 12–14.6.2024.

Till lämplighetsprovet inbjudas åtminstone dubbelantalet sökande jämfört med antalet studieplatser i ansökningsmål. Du kan kallas till lämplighetsprovet antingen genom betygsurvalet, eller genom urvalsprovet VAKAVA eller genom öppna universitetsleden.

Du får senast 5.6.2024 besked per e-post oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden i e-postmeddelandet. Om du får en kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag. Provtiden kan inte ändras.

Lämplighetsprovet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Här kan du läsa den statistik som gäller ansökan enligt ansökningsmål 2020-2023.

Nedan ser du alla de ansökningsmål som ingår i den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området. Du kan söka till alla dessa ansökningsmål i gemensamma ansökan.

Platsen för provet bestäms enligt det ansökningsmål som du har prioriterat högst bland de ansökningsmål som ingår i gemensam antagning inom det pedagogiska området vars lämplighetsprov du har blivit kallad till.

Hel­sin­gfors universitet, huvudansökan

 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma: , kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat (3 år)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

La­pin yliopisto

 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi
 • Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Ou­lun yliopisto

 • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Tu­run yliopisto

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Åbo Aka­de­mi

 • Speciallärare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Klasslärare: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)