Ansökningsbehörighet i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan

På denna sida hittar du information om hur du bevisar ansökningsbehörighet i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan.

När du söker till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan kontrolleras din ansökningsbehörighet dvs.

 • din högskolebehörighet och
 • dina språkkunskaper.
Högskolebehörighet

Du hittar information om examina som ger högskolebehörighet i antagningsgrunderna för ditt ansökningsmål på Studieinfo.

Måste jag lämna in bilagor?

Nedan hittar du bilagsspecifika anvisningar för inlämnandet av dokumenten och deras tidsfrister. Bekanta dig väl med anvisningarna som gäller din egen examen eftersom kraven varierar mellan olika examen.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utexaminerats 1990 eller senare behöver du inte lämna in ditt studentexamensbetyg. Universitetet får uppgifterna om de sökandes studentexamen från och med 1990 från ett elektroniskt register.

Om du har utexaminerats före 1990 ska du senast 3.4.2024 före kl. 15.00 bifoga till ansökningsblanketten en kopia av ditt studentexamensbetyg och av eventuella vitsordshöjningar som du gjort före 1990. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer nedan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2024, behöver du inte lämna in ett betyg.

För att du ska vara högskolebehörig måste din studentexamen och gymnasiestudierna vara slutförda senast 14.6.2024. Om din studentexamen inte blir klar senast 14.6.2024 kan du inte söka i gemensam ansökan 2024 på basis av studentexamen.

Din ansökan beaktas i betygsantagningen om både dina vitsord i studentexamen och din färdiga studentexamen syns i studentexamensregistret senast 14.5.2024. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna. 

Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig, och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas det att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av ditt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, The Diploma of the International Baccalaureate fr.o.m. 2013) på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer nedan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt (sidan på engelska) direkt till Helsingfors universitet. Uppgifter som lämnas in via IBIS-tjänsten betraktas som officiellt bestyrkta.

Ditt intyg ska alltså vara universitetet tillhanda antingen på ansökningsblanketten eller via IBIS-tjänsten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Om du höjer vitsorden i din IB-examen våren 2024, lämna i ansökningsskedet in en kopia av ditt IB-examensbevis som normalt. Antagningen baserar sig på de examensbevis som lämnats in i ansökningsskedet. Om du inte blir antagen på basis av det examensbevis som du lämnat in, men du har höjt dina vitsord, meddela dina höjda vitsord per e-post till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi och lämna in ett officiellt bestyrkt intyg över höjningen till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du kan lämna in intyget över höjningen via IB-organisationens elektroniska tjänst eller som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de höjda vitsorden i original. Intyget ska vara försett med skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Om det höjda vitsordet berättigar dig till en studieplats, beaktas höjningen och resultatet av antagningen korrigeras.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in läroanstaltens förhandsbedömning Candidate Predicted Grades försedd med skolans stämpel på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du inte blir antagen på basis av den förhandsbedömning som du lämnat in, men dina slutliga vitsord är högre än i förhandsbedömningen, meddela resultatet per e-post till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi och lämna in de slutliga vitsorden till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du kan lämna in de slutliga vitsorden via IB-organisationens elektroniska tjänst eller som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de höjda vitsorden i original. Intyget ska vara försett med skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Om det höjda vitsordet berättigar dig till en studieplats, beaktas de slutliga vitsorden och resultatet av antagningen korrigeras.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av examensbeviset på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en officiell förhandsbedömning av dina vitsord på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du inte blir antagen på basis av den förhandsbedömning som du lämnat in, men dina slutliga vitsord är högre än i förhandsbedömningen, meddela resultatet per e-post till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi och lämna in de slutliga vitsorden till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du måste lämna in de slutliga vitsorden som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de höjda vitsorden i original. Intyget ska vara försett med skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Om det höjda vitsordet berättigar dig till en studieplats, beaktas de slutliga vitsorden och resultatet av antagningen korrigeras.

Observera att Reifeprüfung eller Deutches Internationales Abitur som avlagts utomlands inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyskspråkiga examensbeviset Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du har avlagt ifrågavarande examen i Finland, måste du också lämna in en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska. Motsvarighetsintyget på finska är inte tillräckligt, utan det ska lämnas in tillsammans med en kopia av examensbeviset.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand och en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Observera att en yrkesinriktad grundexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utexaminerats 2017 eller senare behöver du inte lämna in ditt examensbevis eller betyg.

Om du har utexaminerats före 2017 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis eller avgångsbetyg på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen våren 2024, behöver du inte lämna in ett betyg.

Du ska utexamineras och din examen ska synas som färdig i studieregistret senast 14.6.2024 för att du ska kunna beaktas i studentantagningen våren 2024. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna. Om läroanstalten inte hinner lämna in uppgifterna om din utexaminering till studieregistret i tid, kan du lämna in en kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 14.6.2024 före kl. 15.00.

Observera att en yrkesexamen eller specialyrkesexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utex­a­mi­ne­rats 2018 el­ler se­na­re be­hö­ver du inte läm­na in ditt ex­a­mens­be­vis el­ler be­tyg.

Om du har utexaminerats före 2018 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis eller avgångsbetyg på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en yrkesexamen eller specialyrkesexamen på våren 2024, behöver du inte lämna in ett betyg.

Du ska utexamineras och din examen ska synas som färdig i studieregistret senast 14.6.2024 för att du ska kunna beaktas i studentantagningen våren 2024. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna. Om läroanstalten inte hinner lämna in uppgifter om din utexaminering till studieregistret i tid, kan du lämna in en kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 14.6.2024 före kl. 15.00.

Om du har avlagt högskoleexamen i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in ett examensbevis eller intyg.

Om du har avlagt högskoleexamen i Finland före 1995 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Om Ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från studieregistret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Observera att en högskoleexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har genomfört en sådan utbildning utomlands som i landet i fråga ger behörighet till högskolestudier som motsvarar kandidatnivå, ska du lämna in ditt examensbetyg på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Om du avlägger en utländsk examen våren 2024, lämna in ett intyg utfärdat av läroanstalten där det framgår vilken examen du avlägger och uppskattad tidpunkt för avläggandet av examen. Intyget kan t.ex. vara ett studieutdrag från innevarande läsår. Intyget ska innehålla läroanstaltens officiella stämpel samt underskrift, namnförtydligande och titel av läroanstaltens representant.

Om dina intyg är skrivna på något annat språk än svenska, finska eller engelska måste du utöver kopian av intyget lämna in en officiell översättning till svenska, finska eller engelska.

Om du tidigare har beviljats Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av nivån på din utländska högskoleexamen kan du lämna in en kopia av det också.

I vissa utbildningar är det möjligt att få en studieplats utan att delta i urvalsprovet, om man har klarat sig bra i en vetenskapstävling för gymnasiestuderande. Närmare information finns i utbildningsprogrammens antagningsgrunder. För att få en studieplats måste man ha uppnått högskolebehörighet och lämnat in intyget från vetenskapstävlingen i samband med ansökan.

Om du har ett intyg över din framgång i en vetenskapstävling och du söker till ett ansökningsmål där man kan bli antagen på basis av intyget, ska du lämna in en kopia av intyget på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om vi inte kan kontrollera din framgång i vetenskapstävlingen direkt hos tävlingsarrangören och du blir antagen, är antagningen villkorlig. Läs mer under ”Om du blir villkorligt antagen”.

Om ditt examensbevis har ditt gamla namn och saknar finsk personbeteckning, ska du bevisa namnändringen på ett av följande sätt:

 • levnadsintyg (tidigare tjänsteintyg) eller ett utdrag ur befolkningsdatasystemet där ditt tidigare och nuvarande namn framkommer
 • ett motsvarande dokument eller annat intyg som beviljats av en utländsk myndighet.

Ett utdrag ur befolkningsdatasystemet får du från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen (tidigare magistraten). Du kan lämna in levnadsintyget till oss elektroniskt.

Språkkunskaper

Du måste bevisa att du har tillräckliga språkkunskaper för studierna redan i ansökningsskedet. Kontrollera nedan på vilka sätt du kan visa dina språkkunskaper. Kraven kan variera något mellan olika ansökningsmål.

Beroende på vilket sätt du bevisar dina språkkunskaper kan du hamna lämna in en bilaga över språkkunskaperna. Kontrollera nedan hur du kan bevisa dina språkkunskaper i det ansökningsmål som du söker till. 

Bifoga bilagan som bevisar dina språkkunskaper till ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Språkkunskapskrav

Ansökan

Utbildningsprogram

Språk

Hur man lämnar in bilagor

I ansökningsskedet ska bilagorna vara inlämnade före 3.4.2024 kl. 15.00. Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo.

I ansökningsskedet duger så kallade vanliga kopior av examensbevisen och intygen: du kan antingen skanna dem eller ta ett tillräckligt noggrant fotografi eller en vanlig fotokopia på papper. Skanningen, fotografiet eller kopian skall tas på det originala intyget (inte dess kopia). 

Observera dessa:

 • Om ditt examensbevis (eller någon annan bilaga) består av flera sidor ska du lämna in kopior av alla sidor.
   
 • På intyget ska synas den officiella stämpeln av den aktör som har beviljat intyget och det ska vara undertecknat av en företrädare för aktören och försett med namnförtydligande och undertecknarens titel.
 • Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot.  Du får en e-postbekräftelse först när dina bilagor har behandlats. Observera att under de brådaste tiderna i ansökningsskedet kan behandlingstiden för bilagor vara t.o.m. två veckor.
   
 • Om bilagorna är ofullständiga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in inom en utsatt tid. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten.

Om du inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo kan du skicka dem till oss per e-post. Skicka e-postmeddelandet med bilagor till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi. Du kan också skicka meddelandet med konfidentiell e-post. (Om du är studerande eller jobbar vid Helsingfors universitet och du vill använda din helsinki.fi-adress, skall du följa Helpdesks anvisningar gällande hur du skickar ett konfidentiellt e-postmeddelande.)

Du blir villkorligt antagen om

 • du i ansökningsskedet lämnade in bilagorna som ger betygspoäng som vanliga kopior (skannade, fotografier eller vanliga fotokopior på papper) ELLER
 • du inte avlade den examen som ger dig högskolebehörighet innan ansökningstiden gick ut.

I så fall ska du lämna in bilagorna till oss när du tar emot studieplatsen (senast 11.7.2024 kl. 15.00) som officiellt bestyrkta kopior.

Officiellt bestyrkta kopior ska i regel lämnas in per post. Du kan också personligen visa upp originaldokumenten enligt de anvisningar du får när du blir antagen. Läs närmare anvisningar för villkorligt antagna sökande.

Om du inte lämnar in officiellt bestyrkta kopior av de dokument som krävs inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.