Villkorligt antagna

Om det i meddelandet om antagningsresultaten eller i tjänsten Min Studieinfo står att du är villkorligt antagen gäller de här anvisningarna dig. Antagningen är villkorlig eftersom vi fortfarande behöver några officiellt bestyrkta dokument eller uppgifter om din examen.
Ansökningsspecifika anvisningar för inlämning av dokument

Kontrollera nedan under den ansökan du deltagit i hur du kan uppfylla det villkor som ställts för dig och när du senast måste göra det.

När du lämnar in dokument, meddela också till vilket ansökningsmål du har blivit antagen. Du får inte tillbaka de dokument du lämnar in, så lämna inte in dina utbildningsdokument i original. Om du inte kan lämna in officiellt bestyrka kopior av dina utbildningsdokument, kan du boka en tid för visningsservicen.

Dokumenten behandlas i regel några dagar efter att de har anlänt. När vi har behandlat de dokument du lämnat in får du ett meddelande av ansökningsservicen.

Kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan

Har du avlagt International Baccalaureate-examen (IB) eller European Baccalaureate-examen (EB) samma vår som du blivit villkorligt antagen till Helsingfors universitet?

Du ska visa din behörighet genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av dina slutliga vitsord till Helsingfors universitets ansökningsservice. Dessutom har du eventuellt blivit ombedd att visa dina språkkunskaper genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ett separat intyg.

Om du har blivit antagen senast 4.7.2024 måste du lämna in dina dokument senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Om du har blivit antagen från reservplats efter 4.7.2024 meddelas du separat när du senast ska ta emot studieplatsen och lämna in dokumenten.

Om du inte lämnar in de efterfrågade betygen och intygen inom utsatt tid eller om dina slutliga vitsord inte räcker till för att bli antagen, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

IB-examen

Lämna in dina slutliga vitsord (Diploma Programme (DP) Results) till Ansökningsservicen. Papperet ska vara försett med skolans officiella stämpel och IB-koordinatorns underskrift. Alternativt kan du begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. Observera dock att IB-organisationens tjänst kan vara överbelastad, vilket kan leda till långa leveranstider.

EB-examen

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt slutliga examensbevis med dina slutliga vitsord till Ansökningsservicen.

Har du utexaminerats efter ansökningstiden och blivit villkorligt antagen till Helsingfors universitet?

Du ska visa din behörighet genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt slutliga examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice och/eller du kan ha blivit ombedd att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ett separat intyg över dina språkkunskaper.

Om du har blivit antagen senast 4.7.2024 måste du lämna in dina dokument senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Om du har blivit antagen från reservplats efter 4.7.2024 meddelas du separat när du senast ska ta emot studieplatsen och lämna in dokumenten.

Om du inte lämnar in de efterfrågade intygen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

Du ska utexamineras och din examen ska synas som färdig i studieregistret senast 14.6.2024 för att du ska kunna beaktas i studentantagningen våren 2024. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna. Om läroanstalten inte hinner lämna in uppgifterna om din utexaminering till studieregistret i tid, kan du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 14.6.2024 före kl. 15.00. Vid behov kan du också kontakta Ansökningsservicen och komma överens om en tidpunkt inom den utsatta tiden när du kommer och visar upp ditt examensbevis i original.

Deutsches Internationales Abitur-examen

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyskspråkiga examensbeviset (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife) till Ansökningsservicen och av ett motsvarighetsintyg på finska, om examen har avlagts i Finland. Det finskspråkiga motsvarighetsintyget räcker dock inte ensamt.

Övriga examina – t.ex. utländska examina

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt slutliga examensbevis till Ansökningsservicen.

Har du redan tidigare avlagt en examen (på andra stadiet) som ger högskolebehörighet och blivit villkorligt antagen till Helsingfors universitet?

Du ska visa din behörighet genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice och/eller du kan ha blivit ombedd att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ett separat intyg över dina språkkunskaper.

Om du har blivit antagen senast 4.7.2024 måste du lämna in dina dokument senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Om du har blivit antagen från reservplats efter 4.7.2024 meddelas du separat när du senast ska ta emot studieplatsen och lämna in dokumenten.

Om du inte lämnar in de efterfrågade intygen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Magisterprogrammen i den gemensamma ansökan

Denna instruktion gäller sökande till magisterprogram, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset inom den utsatta tiden.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom din behörighetsgivande högskoleexamen har blivit färdig efter att ansökningstiden gick ut. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Din behörighetsgivande examen är en finsk högskoleexamen

Du måste avlägga din högskoleexamen senast den 2.9.2024.

Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret i slutet av augusti. I fall du vill att din process framskrider tidigare, kan du fylla i e-blanketten och meddela oss när du har avlagt examen.

Om din examen av något skäl inte kan verifieras från det elektroniska studieregistret, kontaktar Helsingfors universitets ansökningsservice dig via den e-postadress du har givit i ansökningsblanketten.

Om du inte avlägger examen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Din behörighetsgivande examen är en utländsk högskoleexamen

Du måste avlägga din examen och lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis antingen på papper per post eller elektroniskt bestyrkt till Helsingfors universitets ansökningsservice senast den 2.9.2024 kl. 15.00. Observera att för examina som utfärdats i vissa länder måste specifika landsspecifika krav följas när du skickar in dokument.

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska, måste du lämna in både officiellt bestyrkta kopior av originaldokumenten och officiella översättningar.

Du kan också boka en tid till visningsservice för att bevisa behörighet där du kan förevisa för ansökningsservicen de originaldokument som ger dig behörighet för studierna. 

Om du inte lämnar in de intyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Om det slutliga examensbeviset dröjer p.g.a. tekniska eller administrativa orsaker, kan du också lämna in ett tillfälligt examensbevis eller något annat dokument som innehåller samma information som krävs av det slutliga examensbeviset. Det andra dokumentet kan till exempel vara det sista studieutdraget eller ett officiellt utlåtande som har adresserats till Helsingfors universitet.

Både det slutliga examensbeviset och det ersättande dokumentet måste vara undertecknad av en företrädare för läroanstalten och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning och innehålla följande uppgifter:

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • datum när examen beviljades
 • den utexaminerade studerandes namn
 • examensbenämning

 

Denna instruktion gäller sökande som blivit antagna till ett magisterprogram, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av något av följande dokument inom den utsatta tiden:

 • examensbevis
 • studieutdrag
 • dokument som visar dina språkkunskaper
 • intyg över genomfört studiehelheterna

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom du inte har lämnat in en officiellt bestyrkt kopia av dokumenten under ansökningstiden. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Du måste lämna in officiellt styrka kopior av dina utbildningsdokument antingen på papper per post eller elektroniskt bestyrkt till Helsingfors universitets ansökningsservice senast den 2.9.2024 kl. 15.00. Observera att för examina som utfärdats i vissa länder måste specifika landsspecifika krav följas när du skickar in dokument.

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska, måste du lämna in både officiellt bestyrkta kopior av originaldokumenten och officiella översättningar.

Du kan också boka en tid till visningsservice för att bevisa behörighet där du kan förevisa för ansökningsservicen de originaldokument som ger dig behörighet för studierna. 

Om du inte lämnar in de betyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Internationella magisterprogrammen

Mer information om villkorlig antagning till internationella masterprogram finns på sidan Anvisningar till sökande som antagits och sökande som inte antagits.

Öppna universitetsleden

Denna instruktion gäller sökande som antas genom öppna universitetsleden vid Bio- och miljövetenskapliga eller Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Det krävs av dig att du genomför de studier som ger ansökningsbehörighet, eftersom du inte hade genomfört dem innan ansökningstidens slut. Antagningen är villkorlig tills du genomfört studierna.

Om du har sökt till kandidatprogrammet i biologi, molekylära biovetenskaper eller miljövetenskaper ska dina studier vara genomförda och verifierade (registrerade i studieregistret) senast 31.5. Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret 31.5.

Om du har sökt till kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, geovetenskap, kemi, matematiska vetenskaper, datavetenskap eller till kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi ska dina studier vara genomförda senast 30.6.

Om du har sökt till kandidatprogrammet i geografi ska dina studier vara genomförda senast 15.6.

Om du har sökt till något av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens ansökningsmål kollar Helsingfors universitets ansökningsservice dina studier från det elektroniska studieregistret 14.8. fall du vill att din process framskrider tidigare, kan du fylla i e-blanketten och meddela oss när du har genomfört studierna. Om dina studier av något skäl inte kan verifieras från det elektroniska studieregistret, kontaktar Helsingfors universitets ansökningsservice dig via den e-postadress du har angett i ansökningsblanketten.

Om du inte genomför studierna inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Denna instruktion gäller sökande som antas genom öppna universitetsleden, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av något av följande dokument inom den utsatta tiden:

 • studieutdrag
 • dokument som visar dina språkkunskaper
 • intyg över genomfört studiehelheterna. Detta dokument behövs därför att din läroanstalt utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom du inte har lämnat in en officiellt bestyrkt kopia av studieutdraget under ansökningstiden. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av de dokument som krävs av dig till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om du inte lämnar in de betyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Ansökan om överflyttning

Denna instruktion gäller sökande som antas i ansökan om överflyttning.

Alla sökandena blir villkorligt antagna. Din lägre högskoleexamen får inte vara avlagd när rätten att avlägga examen vid Helsingfors universitet/ett annat utbildningsprogram vid Helsingfors universitet träder i kraft på den 1.8.

Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret på den 1.8.. Ansökningsservicen kontrollerar att den lägre högskoleexamen som ligger till grund för din överflyttning har inte blivit klar. Antagningen är villkorlig tills dina uppgifter har kontrollerats.

Om den lägre högskoleexamen som ligger till grund för överflyttningen har blivit klar innan 1.8., förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Denna instruktion gäller sökande som antas i ansökan om överflyttning, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av något av följande dokument inom den utsatta tiden:

 • studieutdrag
 • dokument som visar dina språkkunskaper
 • intyg över genomfört studiehelheterna. Detta dokument behövs därför att din läroanstalt utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom du inte har lämnat in en officiellt bestyrkt kopia av studieutdraget under ansökningstiden. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av de dokument som krävs av dig till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om du inte lämnar in de betyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Visningsservice för villkorligt antagna sökande

Visningsservicen är avsedd för personer som har blivit villkorligt antagna till Helsingfors universitet och som inte har möjlighet att lämna in officiellt bestyrkta kopior av de behörighetsgivande dokumenten per post eller i Ansökningsservicens postlåda.

På visningsservicen ska dokumenten förevisas i original för Ansökningsservicen.

Visningsservicen är belägen i Forsthuset på Unionsgatan 40.

Det finn begränsade öppettider för visningsservicen i april-juni och utökade öppettider i juli-augusti. Se kalendern nedan för tillgängliga tider.

Boka tid i kalendern.

När du har bokat tiden får du en bokningsbekräftelse till e-postadressen du uppgav. I bekräftelsen upprepas de uppgifter du har uppgett. I samma meddelande finns även en länk för eventuell avbokning. Kom ihåg att avboka din tid om du får förhinder.

Obs! Boka en tid som infaller innan din egen tidsfrist går ut.

Var på plats senast fem minuter innan din bokade tid börjar. Om du inte är i tid blir du tvungen att boka en ny tid.

Kom inte till visningsservicen om du är sjuk.

Om du inte själv kan komma och visa upp dina dokument är det fullkomligt tillåtet att skicka någon annan i ditt ställe. Du måste dock beakta den här aspekten när du fyller i tidsbokningsblanketten, för på blanketten måste du ange i detalj vem som ska komma och visa upp dina dokument i ditt ställe.

På visningsservicen ska dokumenten förevisas i original. Du ska ha med dig alla de behörighetsgivande dokument som krävs av dig, och dokumenten ska vara äkta. Kontrollera att du har med dig alla sidor som officiellt hör till dokumenten.

Du ska också ha med dig ett identitetsbevis med fotografi (körkort, pass, identitetskort som utfärdats av polisen). Var förberedd på att visa upp det flera gånger.

På visningsservicen kontrolleras inga officiellt bestyrkta kopior, utan sådana ska skickas per post till Ansökningsservicen eller lämnas i Ansökningsservicens postlåda enligt alla tillämpbara landspecifika krav.

En anställd vid Ansökningsservicen kallar in dem som bokat tid en i taget och tar emot de behörighetsgivande dokumenten. Dokumenten kontrolleras i Ansökningsservicens lokaler och i samband med kontrollen tas fotokopior på dokumenten. Efter kontrollen får du dina dokument tillbaka. Efter visningstiden meddelas du resultatet av behörighetskontrollen per e-post.