Villkorligt antagna

Om det i meddelandet om antagningsresultaten eller i tjänsten Min Studieinfo står att du är villkorligt antagen gäller de här anvisningarna dig. Antagningen är villkorlig eftersom vi fortfarande behöver några officiellt bestyrkta dokument eller uppgifter om din examen. Om du inte lämnar in de dokument vi ber om inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.
Hur man lämnar in dokument

Här berättar vi vad som krävs i fråga om de dokument som ska lämnas in och hur du kan lämna in dem till oss. Kontrollera nedan under den ansökan du deltagit i hur du kan uppfylla det villkor som ställts för dig och när du senast måste göra det.

Krav i fråga om dokumenten

 • Alla dokument måste vara officiellt bestyrkta kopior på papper eller elektroniskt styrkta dokument.
   
 • Alla dokument ska lämnas in på finska, svenska eller engelska. Om dokumenten har utfärdats på något annat språk, måste du utöver officiellt bestyrkta kopior av originaldokumenten också lämna in officiella översättningar av dem. Observera också att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda krav för de dokument som ska lämnas in.

  Du behöver inte lämna in översättningar av examensbevis för EB-, RP- eller DIA-examen, även om de är skrivna på något annat språk än finska, svenska eller engelska.

Hur man lämnar in dokument till Ansökningsservicen

När du lämnar in dokument, meddela också till vilket ansökningsmål du har blivit antagen. Du får inte tillbaka de dokument du lämnar in, så lämna inte in ditt examensbevis i original. Om du inte kan lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis i original, kan du boka en tid för att komma och visa upp det personligen.

När du har lämnat in dokumenten

Vi skickar ingen separat bekräftelse på att vi har tagit emot dina dokument. Dokumenten behandlas i regel några dagar efter att de har anlänt. När vi har behandlat de dokument du lämnat in får du ett meddelande av Ansökningsservicen.

När du har fått en bekräftelse på att du uppfyllt villkoret, gör läsårsanmälan.

Om dina dokument är bristfälliga skickar vi dig ett e-postmeddelande med en begäran om att komplettera dem. Du får ingen extra tid för att komplettera dokumenten. Samma tidsfrist för när dokumenten måste lämnas in gäller även för kompletteringen.

Kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan

Har du avlagt International Baccalaureate-examen (IB) eller European Baccalaureate-examen (EB) samma vår som du blivit villkorligt antagen till Helsingfors universitet?

Du ska visa din behörighet genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av dina slutliga vitsord till Helsingfors universitets ansökningsservice. Dessutom har du eventuellt blivit ombedd att visa dina språkkunskaper genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ett separat intyg.

Om du har blivit antagen senast 7.7.2023 måste du lämna in dina dokument senast 14.7.2023 före kl. 15.00. Om du har blivit antagen från reservplats efter 7.7.2023 meddelas du separat när du senast ska ta emot studieplatsen och lämna in dokumenten.

Om du inte lämnar in de efterfrågade betygen och intygen inom utsatt tid eller om dina slutliga vitsord inte räcker till för att bli antagen, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

IB-examen

Lämna in dina slutliga vitsord (Diploma Programme (DP) Results) till Ansökningsservicen. Papperet ska vara försett med skolans officiella stämpel och IB-koordinatorns underskrift. Alternativt kan du begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. Observera dock att IB-organisationens tjänst kan vara överbelastad, vilket kan leda till långa leveranstider.

EB-examen

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt slutliga examensbevis med dina slutliga vitsord till Ansökningsservicen.

Har du utexaminerats efter ansökningstiden och blivit villkorligt antagen till Helsingfors universitet?

Du ska visa din behörighet genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt slutliga examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice och/eller du kan ha blivit ombedd att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ett separat intyg över dina språkkunskaper.

Om du har blivit antagen senast 7.7.2023 måste du lämna in dina dokument senast 14.7.2023 före kl. 15.00. Om du har blivit antagen från reservplats efter 7.7.2023 meddelas du separat när du senast ska ta emot studieplatsen och lämna in dokumenten.

Om du inte lämnar in de efterfrågade intygen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

Du ska utexamineras och din examen ska synas som färdig i studieregistret senast 16.6.2023 för att du ska kunna beaktas i studentantagningen våren 2022. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna. Om läroanstalten inte hinner lämna in uppgifterna om din utexaminering till studieregistret i tid, kan du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 16.6.2023 före kl. 15.00. Vid behov kan du också kontakta Ansökningsservicen och komma överens om en tidpunkt inom den utsatta tiden när du kommer och visar upp ditt examensbevis i original.

Deutsches Internationales Abitur-examen

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyskspråkiga examensbeviset (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife) till Ansökningsservicen och av ett motsvarighetsintyg på finska, om examen har avlagts i Finland. Det finskspråkiga motsvarighetsintyget räcker dock inte ensamt.

Övriga examina – t.ex. utländska examina

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt slutliga examensbevis till Ansökningsservicen.

Har du redan tidigare avlagt en examen (på andra stadiet) som ger högskolebehörighet och blivit villkorligt antagen till Helsingfors universitet?

Du ska visa din behörighet genom att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice och/eller du kan ha blivit ombedd att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ett separat intyg över dina språkkunskaper.

Om du har blivit antagen senast 7.7.2023 måste du lämna in dina dokument senast 14.7.2023 före kl. 15.00. Om du har blivit antagen från reservplats efter 7.7.2022 meddelas du separat när du senast ska ta emot studieplatsen och lämna in dokumenten.

Om du inte lämnar in de efterfrågade intygen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Magisterprogrammen

Denna instruktion gäller sökande till magisterprogram, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset inom den utsatta tiden.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom din behörighetsgivande högskoleexamen har blivit färdig efter att ansökningstiden gick ut. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Om din behörighetsgivande examen är en finsk högskoleexamen

måste du avlägga examen inom den utsatta tid som har meddelats dig.

Tidsfristen för att genomföra examen är den 2.9.2024 klockan 15.00 (UTC+3)

Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret i slutet av augusti. I fall du vill att din process framskrider tidigare, kan du fylla i e-blanketten och meddela oss när du har avlagt examen. Om din examen av något skäl inte kan verifieras från det elektroniska studieregistret, kontaktar Helsingfors universitets ansökningsservice dig via den e-postadress du har givit i ansökningsblanketten.

Om du inte avlägger examen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Om du avlägger din behörighetsgivande examen i utlandet

måste du avlägga examen och lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis enligt anvisningarna på denna sida till Helsingfors universitets ansökningsservice inom den utsatta tid som har meddelats dig. Ifall din läroanstalt utfärdar officiella utbildningsdokument elektroniskt, se instruktionerna på sidan Elektronisk inlämning av bilagor.

Du kan också boka en tid till visningsservice för att bevisa behörighet där du kan förevisa för Ansökningsservicen de originaldokument som ger dig behörighet för studierna. Se mer information om visningsservicen.

Tidsfristen för att genomföra examen är den 2 september. Tidsfristen för att lämna in en kopia av examensbeviset är den 2 september, klockan 15:00 (UTC+3).

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska, måste du lämna in både officiellt bestyrkta kopior av originaldokumenten och officiella översättningar.

Observera också att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda krav på dokumenten som ska lämnas in.

Om det slutliga examensbeviset dröjer p.g.a. tekniska eller administrativa orsaker, kan du också lämna in ett tillfälligt examensbevis eller något annat dokument som innehåller samma information som krävs av det slutliga examensbeviset. Det andra dokumentet kan till exempel vara det sista studieutdraget eller ett officiellt utlåtande som har adresserats till Helsingfors universitet.

Både det slutliga examensbeviset och det ersättande dokumentet måste vara undertecknad av en företrädare för läroanstalten och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning och innehålla följande uppgifter:

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • datum när examen beviljades
 • den utexaminerade studerandes namn
 • examensbenämning

Om du inte lämnar in de intyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Denna instruktion gäller sökande som blivit antagna till ett magisterprogram, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av något av följande dokument inom den utsatta tiden:

 • examensbevis
 • studieutdrag
 • dokument som visar dina språkkunskaper
 • intyg över genomfört studiehelheterna

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom du inte har lämnat in en officiellt bestyrkt kopia av dokumenten under ansökningstiden. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av de dokument som krävs av dig till Helsingfors universitets ansökningsservice. Ifall din läroanstalt utfärdar officiella utbildningsdokument elektroniskt, se instruktionerna på sidan Elektronisk inlämning av bilagor.

Du kan också boka en tid till visningsservice för att bevisa behörighet där du kan förevisa för Ansökningsservicen de originaldokument som ger dig behörighet för studierna. Se mer information om visningsservicen.

Tidsfristen för att lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset eller studieutdraget är den 2 september, klockan 15:00 (UTC+3).

Om du inte lämnar in de betyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Öppna universitetsleden

Denna instruktion gäller sökande som antas genom öppna universitetsleden vid Bio- och miljövetenskapliga eller Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Det krävs av dig att du genomför de studier som ger ansökningsbehörighet, eftersom du inte hade genomfört dem innan ansökningstidens slut. Antagningen är villkorlig tills du genomfört studierna.

Om du har sökt till kandidatprogrammet i biologi, molekylära biovetenskaper eller miljövetenskaper ska dina studier vara genomförda och verifierade (registrerade i studieregistret) senast 31.5. Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret 31.5.

Om du har sökt till kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, geovetenskap, kemi, matematiska vetenskaper, datavetenskap eller till kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi ska dina studier vara genomförda senast 30.6.

Om du har sökt till kandidatprogrammet i geografi ska dina studier vara genomförda senast 15.6.

Om du har sökt till något av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens ansökningsmål kollar Helsingfors universitets ansökningsservice dina studier från det elektroniska studieregistret 14.8. fall du vill att din process framskrider tidigare, kan du fylla i e-blanketten och meddela oss när du har genomfört studierna. Om dina studier av något skäl inte kan verifieras från det elektroniska studieregistret, kontaktar Helsingfors universitets ansökningsservice dig via den e-postadress du har angett i ansökningsblanketten.

Om du inte genomför studierna inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Denna instruktion gäller sökande som antas genom öppna universitetsleden, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av något av följande dokument inom den utsatta tiden:

 • studieutdrag
 • dokument som visar dina språkkunskaper
 • intyg över genomfört studiehelheterna. Detta dokument behövs därför att din läroanstalt utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom du inte har lämnat in en officiellt bestyrkt kopia av studieutdraget under ansökningstiden. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av de dokument som krävs av dig till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om du inte lämnar in de betyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Ansökan om överflyttning

Denna instruktion gäller sökande som antas i ansökan om överflyttning.

Alla sökandena blir villkorligt antagna. Din lägre högskoleexamen får inte vara avlagd när rätten att avlägga examen vid Helsingfors universitet/ett annat utbildningsprogram vid Helsingfors universitet träder i kraft på den 1.8.

Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret på den 1.8.. Ansökningsservicen kontrollerar att den lägre högskoleexamen som ligger till grund för din överflyttning har inte blivit klar. Antagningen är villkorlig tills dina uppgifter har kontrollerats.

Om den lägre högskoleexamen som ligger till grund för överflyttningen har blivit klar innan 1.8., förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Denna instruktion gäller sökande som antas i ansökan om överflyttning, som måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av något av följande dokument inom den utsatta tiden:

 • studieutdrag
 • dokument som visar dina språkkunskaper
 • intyg över genomfört studiehelheterna. Detta dokument behövs därför att din läroanstalt utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom du inte har lämnat in en officiellt bestyrkt kopia av studieutdraget under ansökningstiden. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av de dokument som krävs av dig till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om du inte lämnar in de betyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.