Bilagorna i magisterprogrammen i den gemensamma ansökan

På denna sida hittar du information om vilka bilagor alla sökande ska lämna in och hur du ska lämna in dem. Läs anvisningarna noga så dina bilagor uppfyller kraven och lämnas in på rätt sätt.
Ansökan och bilagor som ska lämnas in

Ansökan inkluderar ifylld elektronisk ansökningsblankett, ansökans obligatoriska bilagor samt programspecifika bilagor som anges i antagningsgrunderna för magisterprogrammen på Studieinfo.

Bekanta dig noggrant med ansökningsanvisningarna och antagningsgrunderna för magisterprogrammen samt anvisningarna för ifyllandet av ansökningsblanketten innan du fyller i blanketten.

Bilagor som ska lämnas in

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger en studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats.

Examensbeviset måste innehålla

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • examensdatum
 • den utexaminerades namn
 • namnet på den beviljade examen

Du kan lämna in ett tillfälligt examensbevis om du har utexaminerats men ditt slutliga examensbevis inte har kunnat utfärdas i samband med examen t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla samma uppgifter som det slutliga examensbeviset, se ovan.

Vänligen observera att ett dokument som endast anger att alla kurser har slutförts inte godkänns som tillfälligt examensbevis.

Om du ännu inte har utexaminerats

Du kan ansöka även om du inte har utexaminerats före ansökningstiden. I det fallet behöver du inte lämna in ditt examensbevis under ansökningstiden. Om du blir antagen till magisterprogrammet är antagningsbeslutet villkorligt och du måste slutföra din examen och lämna in ditt examensbevis före slutet av augusti.

Du ska lämna in ett officiellt studieutdrag och vid behov ett examensbevis för alla de högskolestudier du vill att ska beaktas i din ansökan.

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser/studieavsnitt du har genomfört vid läroanstalten. Studieutdraget måste innehålla följande uppgifter för alla de kurser du har genomfört:

 • namn
 • prestationsdatum
 • vitsord
 • omfattning

Läroanstaltens bedömningsskala vid tidpunkten för dina studier måste också anges på studieutdraget.

Om ditt studieutdrag inte innehåller alla uppgifter som listas ovan, godkänns dokumentet inte.

Ett Diploma Supplement (bilaga till examensbeviset) kan användas i stället för ett studieutdrag, om det innehåller samma uppgifter som krävs av studieutdraget. Observera att ett diploma supplement endast är giltigt när det lämnas in tillsammans med ett examensbevis.

Studieutdraget om du ansöker men ännu inte har utexaminerats

Av studieutdraget måste framgå namnet på den examen som du avlägger. Om examens namn inte framgår av studieutdraget måste du lämna in ett officiellt utlåtande från din läroanstalt där namnet på den examen du kommer att avlägga framgår.

Tillgodoräknade studieprestationer och prestationer som genomförts vid andra läroanstalter

Om ditt studieutdrag innehåller tillgodoräknade studier så måste samma information anges för deras del som för dina övriga kurser. Om informationen för de tillgodoräknade studierna är bristfällig måste du lämna in ett separat studieutdrag för de tillgodoräknade studiernas del, av vilket ska framgå alla uppgifter som efterfrågas.

Helhetsanteckningar

I vissa ansökningsmål måste de studier som ligger som grund för ansökan registreras i en studiehelhet. Det kan till exempel finnas ett krav på helhetsanteckning för grund- och ämnesstudierna.

 • En helhetsanteckning betyder att du kan begära om att få en skild anteckning på ditt studieutdrag som visar att du genomfört alla de studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Du måste själv begära om att få dina studier registrerade som en helhet. Begär om att få en helhetsanteckning från den plats där studierna har genomförts.
 • När du har samlat dina studier till en helhet får du på ditt studieutdrag en skild anteckning om studiehelheten, helhetens omfång (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsord och information om vilka studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Om ansökningsmålet kräver att studierna ska vara registrerade som en helhet räcker det inte att du har genomfört alla de enskilda studieavsnitt (dvs. kurser) som hör till studiehelheten.

Observera att vid vissa utbildningsinstitutioner görs det ingen helhetsanteckning för öppna universitetsstudier på studieutdraget, utan öppna universitetet utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten. I sådana fall ska du utöver studieutdraget också lämna in ett intyg över att du har genomfört helheten.

Top-up-ex­a­mi­na, di­rek­tan­tag­ning m.m.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika högskolor, om den exempelvis är en s.k. top-up-examen där du har tidigare studier från en eller flera högskolor som du kompletterat till en examen vid en annan högskola, ska du lämna in officiellt styrkta kopior av dina utbildningsdokument för alla de studier som ingår i din examen.

Om du har blivit direkt antagen till en högre examensnivå i din tidigare examen, ska du lämna in dokument också över de tidigare studier som låg till grund för antagningen.

Om dina utbildningsdokument inte är på finska, svenska eller engelska måste du också lämna in officiella översättningar till något av dessa språk. Observera att du förutom översättningar också måste tillhandahålla kopior av originalspråksdokumenten.

Helsingfors universitet godkänner endast översättningar som gjorts av auktoriserade translatorer. Som officiell översättning godkänns endast en översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller av den utbildningsinstitution som utfärdat dokumentet. Officiella översättningar ska vara försedda med translatorns stämpel och underskrift. En flersidig översättning ska dessutom vara försedd med translatorns stämpel eller underskrift på varje sida.

En översättning gjord av en auktoriserad translator

En auktoriserad översättning av vilket dokument som helst kan erhållas från en auktoriserad translator. I Finland är auktoriserade translatorer personer som enligt lagen 1231/2007 har rätt att vara verksamma som auktoriserade translatorer. I Utbildningsstyrelsens register kan du kontrollera vem som är auktoriserad translator i Finland. Om du inte befinner dig i Finland kan du beställa en auktoriserad översättning av en auktoriserad translator i ditt vistelseland.

En översättning gjord av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet

Vi godtar översättningar som har gjorts av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet. Om läroanstalten utfärdar dokumentet direkt på finska, svenska eller engelska, behövs ingen översättning.

Du måste visa dina kunskaper i finska eller svenska. Alla godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper samt anvisningar för hur du ska göra finns på sidan Ansökningsbehörighet i magisterprogram i den gemensamma ansökan

Se anvisningar för att visa språkkunskaper

OBS! Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt än de som Helsingfors universitet har fastställt i sina anvisningar.

Utöver de bilagor som krävs av alla sökande har vissa utbildningsprogram krav på ytterligare bilagor. Läs mer om programspecifika bilagor i programmens antagningsgrunder på Studieinfo.fi.

Inlämning av bilagor

I ansökningsskedet räcker det att du lämnar in vanliga kopior av originaldokumenten till din ansökan.

Tidtabell

Lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid, senast 3.4.2024 kl. 15.00.

Undantag är program, för vilka bilagorna ska lämnas in senast 3.6.2024 kl. 15.00:

 • magisterprogrammet i logopedi 
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för klasslärare (undervisning på finska)
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för klasslärare (undervisning på svenska)
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för slöjdlärare
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för småbarnspedagogik
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för allmän och vuxenpedagogik (undervisning på finska)
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • magisterprogrammet i psykologi

Om en obligatorisk bilaga saknas efter tidsfristen för att lämna in bilagor har passerat, kommer ansökan att avvisas som ofullständig. Du är själv ansvarig för att lämna in bilagorna på det krävda sättet inom tidsfristen.

Leveranssätt

Bilagorna skickas i första hand in genom att de bifogas till ansökningsblanketten i Studieinfo. Om du av någon anledning inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten kan du också posta bilagorna eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda. 

När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Om vi upptäcker brister i dina bilagor kontaktar vi dig per e-post och ber dig komplettera din ansökan.

Vid kommunikation som gäller antagningen används den e-postadress som du angett i Studieinfo. Adressen kan inte ändras efter att ansökan har lämnats in. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot eller om behandlingen av dem.

Uppladdning av bilagor på ansökningsblanketten

 1. Skanna bilagorna eller ta högkvalitativa bilder på dem. Se till att innehållet i dokumenten är läsligt.
 2. Sidor som hör till samma helhet ska sammanställas i en enda fil. Till exempel studieutdraget ska vara en fil som innehåller flera sidor.
 3. Namnge filen så att det framgår både ditt eget namn och vilket dokument som gäller, till exempel så här: Ditt efternamn-Ditt förnamn-studieutdrag.
 4. Ladda upp bilagorna i PDF-, JPG- eller PNG-format på rätt ställe på blanketten och inom utsatt tid.

Inlämning av bilagor per post

 1. Ta en utskrift av bilagorna. Se till att innehållet i dokumenten är läsligt.
 2. Skriv namnet på det magisterprogram du söker till på kuvertet, till exempel ”Magisterprogrammet i filosofi”.
 3. Skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda. Anvisningar för hur du skickar eller levererar bilagorna finns på sidan Inlämnande av dokument i pappersform.
 4. Försäkra dig om att du lämnar in bilagorna till Helsingfors universitets ansökningsservice inom utsatt tid. Om du skickar dina bilagor per post är det inte tillräckligt att brevet är poststämplat den dagen.

Inlämning av officiellt bestyrkta bilagor

Om du blir antagen till ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och du i ansökningsskedet har lämnat in vanliga kopior av bilagorna är antagningen villkorlig. I så fall måste du lämna in officiellt bestyrkta versioner av dina dokument senast 2.9.2024 kl. 15.00.

Du kan också lämna in dina dokument som officiellt bestyrkta kopior eller som elektroniskt verifierade redan i ansökningsskedet, och då kan dokumentens riktighet kontrolleras redan i samband med att bilagorna behandlas.