Doktorsutbildning vid teologiska fakulteten

Doktorsutbildning vid Helsingfors universitet är organiserad i doktorandprogram. Alla doktorandprogram hör till Forskarskolan vid Helsingfors universitet. Teologiska fakulteten ansvarar för Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning. Utöver dessa programmen kan en doktorsexamen vid teologiska fakulteten också avläggas i fyra doktorandprogrammen som andra fakulteter ansvarar för.

Teologiska fakulteten utbildar doktorer som har djupgående kunskaper om sitt område och mångsidiga färdigheter både för forskaryrket och för expertuppdrag inom olika samhällssektorer.

En teologie doktor är en självständig och kritisk specialist på sitt område som kan producera ny vetenskaplig kunskap, tillämpa sina forskningsresultat och sprida information om dem till vetenskapssamhället och utanför det.

Teologie doktorer kan skapa kontaktnätverk både internationellt och i hemlandet och kan planera och genomföra projekt på området för teologi och religion.

Sök till doktorandprogram

Man söker alltid studierätt för forskarstudier hos ett doktorandprogram, men doktorsexamen beviljas av fakulteten. När du lämnar in ansökan, ska du välja hemfakulteten och ange vilken examen du vill avlägga. Valet av examen beror på din akademiska bakgrund och avhandlingens planerade disciplin.

En doktorsexamen vid teologiska fakulteten kan avläggas i doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning samt i fyra doktorandprogrammen som andra fakulteter ansvarar för (ansvarig fakultet inom parentes):

Alla doktorandprogram som fakulteten ansvarar för hör till Forskarskolan vid Helsingfors universitet.

Det är en bra idé att diskutera valet av doktorandprogrammet med din handledare i förhand. Det mest av forskarstuderande vid teologiska fakulteten hörs till det doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning.

Om du vill avlägga din doktorsexamen vid teologiska fakulteten, väljer du teologiska fakulteten som din hemfakultet och antingen teologie doktor eller filosofie doktor som examen. Studerande som har avlagt antingen en finsk teologi magisterexamen eller en motsvarande utländsk teologisk magisterexamen kan avlägga teologiska doktorsexamen. Studerande som har avlagt någon annan lämplig magisterexamen kan avlägga filosofie doktorsexamen.

Allmänna ansökningsanvisningarna för alla sökande hittar du på universitetets gemensamma ansökningssidor för doktorandutbildningarna. De specifika urvalskriterierna och ansökningsanvisningarna för varje programmet hittar du på doktorandprogrammens egna webbsidor.

Universitetet beviljar resurser för några avlönade doktorandanställningar, men största delen av doktorandprogrammens studerande är forskarstuderande som får finansiering från andra källor och som avlägger doktorsexamen vid sidan av sitt övriga arbete.

Kontaktinformation

Forskarstudieärenden

Humanistiska fakulteten och Teologiska fakulteten

Ta kontakt per e-post teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi

  • ansökningar till forskarstudier
  • rådgivning för forskarstuderande
  • granskningsprocess av doktorsavhandlingar