Anvisningar för granskning av doktorsavhandlingar vid teologiska fakulteten

Vid granskningen av doktors- och licentiatavhandlingar betonas objektivitet, transparens och sakkunskap. De granskare som fakultetsrådet utser är experter inom sina områden och har en viktig roll i kvalitetssäkringen av fakultetens doktorsutbildning.

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på egen självständig forskning. Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en artikelavhandling (se nedan). Avhandlingsmanuskriptet som lämnas in till förhandsgranskning ska vara skrivet på samma språk som den slutliga doktorsavhandlingen.

Granskningsprocessen och förhandsgranskarens roll

Doktorsavhandlingarna granskas i två repriser, av vilka förhandsgranskningen är den första och disputationen den andra. Efter disputationsakten antingen godkänner och bedömer eller underkänner fakultetsrådet doktorsavhandlingen utgående från de dokument som sammanställts under granskningsprocessen och rådets egen sakkunskap. Medlemmarna av fakultetsrådet har möjlighet att bekanta sig med manuskriptet (under förhandsgranskningen) och avhandlingen (då avhandlingen godkänns och bedöms eller underkänns) innan de fattar sitt beslut.

Förhandsgranskarna har ett stort ansvar för doktorsavhandlingarnas kvalitet genom att de ser till att halvfärdiga arbeten inte går vidare till disputationsskedet. Om det först under disputationsakten framgår att arbetet inte uppfyller minimikraven för en doktorsavhandling är detta mycket problematiskt med tanke på doktorandens rättsskydd.

Fakultetsrådet utser minst två förhandsgranskare för avhandlingen. Förhandsgranskaren ska i ett motiverat skriftligt utlåtande klart antingen rekommendera eller avstyrka disputationstillstånd dvs. konstatera, huruvida manuskriptet i sin nuvarande form eller med små ändringar som doktorandens handledare kan godkännas uppfyller minimikraven på en doktorsavhandling. Förhandsgranskarens utlåtande ska inte formuleras så att tillstånd föreslås beviljas endast om vissa korrigeringar görs. Med andra ord ska det inte ställas villkor för beviljande av disputationstillstånd.

Bedömningskriterierna

 • Ämnesval, forskningsproblem, avgränsning av uppgiften och forskningsfrågor: Ämnets informationsvärde, forskningsproblemets relevans, ändamålsenligheten i hur uppgiften avgränsats. Fakulteten rekommenderar att en monografi inte ska överskrida 250 ark, bilagor inte medräknade. (Obs. Vid fördhandsgranskningsskedet kan manuskriptens längd skilja sig från den slutliga layoutversionen, eftersom ett större rådavstånd rekommenderas för att möjliggöra eventuella anteckningar av granskaren).
 • Beaktande av tidigare forskning: Undersökningens förhållande till den vetenskapliga diskussionen på forskningsområdet.
 • Begreppslig klarhet och förtrogenhet med teorin.
 • Vilka forskningsmetoder som har använts: Ändamålsenligheten i valet av perspektiv och forskningsmetoder med tanke på forskningsproblemet. Visad förtrogenhet med de metoder som använts.
 • Material: Materialets kvalitet, relevans och tillräckliga omfattning med tanke på forskningsproblemet.
 • Presentation av resultaten och slutsatser: Analysens konsekvens och beaktandet av olika perspektiv. Slutsatsernas förankring i resultaten. Produktionen av ny kunskap. Undersökningens betydelse för vetenskapsområdet och/eller samhället. Som ytterligare merit kan räknas om undersökningen ger upphov till intressant vidare forskning eller nya metodologiska/teoretiska angreppssätt.
 • Ett insiktsfullt och kritiskt grepp: Kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning, teorier, metoder, material och källor. Ett insiktsfullt angreppssätt räknas som merit.
 • Genomförande av undersökningen: Konsekvens och ändamålsenlighet i struktur och tekniskt genomförande samt språkets tydlighet.

Bedömningskriterierna för doktorsavhandlingar har fastställts av teologiska fakultetens fakultetsråd 12.12.2017.

Negativt eller positivt utlåtande?

Förhandsgranskaren ska föreslå avstyrkande av disputationstillstånd, om det är klart att arbetet inte utgör en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och baserar sig på egen självständig forskning i enlighet med definitionen ovan. Förhandsgranskaren har orsak att överväga ett negativt utlåtande även i det fall att arbetet har andra allvarliga brister, såsom till exempel

 • mycket bristfällig teoretisk referensram
 • uppenbart begränsat forskningsmaterial för en doktorsavhandling
 • allvarliga brister i kännedomen om forskningslitteraturen på området
 • om arbetet annars är halvfärdigt, i synnerhet i ljuset av bedömningskriterierna som nämns ovan.

Däremot utgör brister som kan åtgärdas med enkelt redigeringsarbete eller med sådant extra material eller fördjupade litteraturstudier som fås till stånd med en rimlig arbetsinsats inte nödvändigtvis hinder för ett positivt utlåtande.

Ett negativt utlåtande leder i allmänhet till att förhandsgranskningen avbryts antingen på doktorandens begäran eller enligt beslut av fakultetsrådet. Fakultetsrådet fattar sitt beslut på basis av förhandsgranskarnas utlåtanden och enligt eget övervägande. Medlemmarna av fakultetsrådet har möjlighet att bekanta sig med manuskriptet innan de fattar sitt beslut.

När förhandsgranskningen förfallit kan doktoranden begära ny förhandsgranskning sedan han eller hon i avhandlingsmanuskriptet fört in de ändringar som tagits upp i de avstyrkande utlåtandena eller också andra ändringar. Dessutom krävs att prefekten förordar ny förhandsgranskning i samråd med doktorandens handledare. I dessa fall kan fakulteten, beroende på fallet och förhandsgranskarens tidtabell, antingen fråga samma förhandsgranskare för uppgiften igen eller söka efter nya.

Avhandlingar på främmande språk

Ett manuskript i förhandsgranskningsstadiet har ännu inte nödvändigtvis språkgranskats professionellt. Doktoranden ansvarar för att avhandlingens språkdräkt korrigeras efter förhandsgranskningen. Fakulteten stöder språkrevision för avhandlingar som har inte skrivits på doktorandens modersmål, men typiskt görs språkgranskningen efter att förhandsgranskarna har lämnat in sina utlåtanden. Förhandsgranskaren behöver alltså inte korrigera språkdräkten. Han kan dock kommentera språket i synnerhet med tanke på vetenskapligt centrala aspekter (t.ex. felaktigt använd specialterminologi, översättningsfel, satsbyggnad och konstruktioner som gör texten svår att förstå).

Sammanläggningsavhandlingar

Doktorsavhandlingen kan också bestå av flera (3–5 stycken beroende på omfattningen) referentgranskade vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering samt en sammanfattning av dessa.

Sammanfattningen ska innehålla en introduktion till ämnet, målsättningarna för den helhet som publikationerna bildar, vilka metoder som använts och en bedömning av resultatens betydelse och användbarhet vid den tidpunkten när sammanfattningen publiceras. Den rekommenderade längden för sammanfattningen är ca 30–60 sidor (ca 60 000–120 000 tecken). I doktorsavhandlingen kan också inkluderas artiklar som ännu inte har godkänts för publicering. Antalet artiklar beror på deras omfattning, vetenskapliga kvalitet och betydelse, på publikationsforumet och på författarens självständiga andel i artiklarna.

En sammanläggningsavhandling kan innehålla sampublikationer. I det fallet ska avhandlingsförfattarens andel kunna tydligt påvisas. En sampublikation kan användas i flera doktorsavhandlingar. I det fallet ska avhandlingsförfattaren tillsammans med handledaren/handledarna redogöra för författarens andel i sampublikationen. Om sampublikationen redan har använts i en annan doktorsavhandling ska detta nämnas i redogörelsen. Författaren ska också skicka redogörelsen till sampublikationens övriga författare. Författaren ska lämna in redogörelsen till fakultetens forskarstudieärenden i samband med att han eller hon lämnar in doktorsavhandlingen till förhandsgranskning. Det rekommenderas att redogörelsen inkluderas i avhandlingen.

En sammanläggningsavhandling ska till sin vetenskapliga nivå och övriga kravnivå uppfylla samma kriterier som en monografiavhandling.

Förhandsgranskaren ska presentera sin bedömning av avhandlingens vetenskapliga nivå (både sammanfattningen och artiklarna) oberoende av om artiklarna redan har publicerats eller inte. I utlåtandet ska förhandsgranskaren ägna uppmärksamhet åt huruvida avhandlingens delar bildar en tillräckligt enhetlig och omfattande helhet som uppfyller kriterierna för en doktorsavhandling.

Doktoranden lämnar in artiklarna (publicerade eller publiceringsklara) till förhandsgranskning utan att redigera dem eller skriva om dem. Därför kan upprepningar eller lindriga överlappningar tillåtas då det gäller artiklar som behandlar varandra närliggande teman. I det avseendet ska alltså en sammanläggningsavhandling bedömas på andra grunder än en monografi.

Etiska anvisningar

Teologiska fakulteten fäster särskild vikt vid att förhandsgranskningsprocessen är opartisk och transparent. Fastän det vanligen är institutionen eller läroämnet som tar den första kontakten med förhandsgranskaren, är förhandsgranskaren en sakkunnig som förordnats av fakulteten. För att undvika juridiska problem ska förhandsgranskaren därför avge sitt utlåtande direkt till fakulteten. Förhandsgranskaren ska endast stå i kontakt med fakulteten, och ska alltså inte ge utlåtandet till doktoranden, doktorandens ansvariga lärare eller handledaren, eller, så länge granskningsprocessen pågår, diskutera utlåtandets innehåll eller något annat om avhandlingen med dessa. Förhandsgranskaren ska inte handleda doktoranden och ta emot korrigerade versioner eller annat material i anslutning till arbetet av någon annan än fakulteten.

Förshandsgranskningen faller under de allmänna jävsregler. Förhandsgranskaren får inte stå i ett sådant förhållande till disputanden eller doktorsavhandlingen eller någon annan part som gör att hans/hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Förhandsgranskare kan därmed inte vara t.ex.

 • en person som är medförfattare till en delpublikation som ingår i doktorsavhandlingen,
 • en person som har ett pågående forskningssamarbete eller har haft ett samarbete med disputanden under processen med doktorsavhandlingen,
 • en person som haft ett nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de tre senaste åren som föregår förhandsgranskningen,
 • disputandens närstående släkting,
 • disputandens eller handledarens närmaste chef eller medarbetare, eller
 • en medlem i doktorsavhandlingens uppföljningsgrupp.

Fakulteten strävar efter att ta reda på de möjliga frågor gällande jävighet före förhandsgranskarna utses. I fall av att du undrar om du är jävig efter du har utsetts som förhandsgranskare, vänligen kontakta oss så snart som möjligt: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi. Förhandsgranskaren ska också i sitt utlåtande kortfattat nämna eventuella tidigare samarbetsförhållanden eller andra omständigheter, som eventuellt kan påverka andras uppfattning om utlåtandets opartiskhet.

Fakultetens forskarstudieärenden skickar kopior av utlåtandet till doktoranden, handledaren, ansvariga personen, den andra förhandsgranskaren och medlemmarna i fakultetsrådet och (om disputationstillstånd beviljas) opponenten och de andra medlemmarna i betygsnämnden.

Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar om utlåtandet till fakultetsrådet innan man besluter om disputationstillstånd. Utlåtandet fogas till protokollet för det möte, vid vilket fakultetsrådet besluter om tillstånd för disputationen, och är efter det en offentlig handling.

Utlåtande

Enligt fakultetens bestämmelser får tiden för inlämnandet av utlåtandet inte överskrida två månader utan särskilda skäl. Fakultetens forskarstudieärenden ska meddelas om förhandsgranskningen överskrider den fastslagna tiden. Den rekommenderade längden för utlåtandet är 2–5 sidor. Förhandsgranskarna kan, om de så önskar, ge ett gemensamt utlåtande.

Utlåtandet skrivas alltid på finska, på svenska eller på engelska.

Utlåtandet kan innehålla förslag till korrigeringar och förbättringar, men det ska entydigt framgå huruvida disputationstillstånd föreslås beviljas eller ej. Ifall förhandsgranskaren dessutom vill påpeka om mycket små saker, t.ex. stavfel, kan han eller hon bifoga en separat lista över korrigeringarna till utlåtandet eller returnera manuskriptet inklusive eventuella anmärkningar till fakultetens forskarstudieärenden. Forskarstudieärenden ser till att doktoranden får listan eller manuskriptet. I övriga fall behöver manuskriptet inte returneras.

Vänligen underteckna, skanna och skicka utlåtandet till fakultetens forskarstudieärenden som e-postbilaga: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi.

Arvode

Förhandsgranskaren får ett arvode på 400 euro. Det utbetalas efter att utlåtandet inlämnats.

Disputationsprocessens senare stadier

Om fakultetsrådet beviljar disputationstillstånd utses en betygsnämnd (opponenten, kustos och en fakultetsrepresentant) och doktoranden kan sätta i gång med de praktiska arrangemangen för disputationen. Fakultetsrådet fattar det slutliga beslutet om att godkänna eller underkänna avhandlingen efter disputationen. Positiva utlåtanden av förhandsgranskarna anses dock betyda att manuskriptet uppfyller de minimikrav som ställs på en doktorsavhandling och att den kan godkännas efter en offentlig disputation. Efter slutförd förhandsgranskning är förhandsgranskaren inte förpliktigad att se till att korrigeringarna görs. Ansvaret för detta ligger hos doktoranden och doktorandens handledare, och i sista hand opponenten. Fakulteten kan efter eget övervägande be att en förhandsgranskare åtar sig uppdraget som opponent.

Granskningsprocessen regleras av Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion (44 §) och rektors beslut HY7498/2017. Fakultetsrådet utser en betygsnämnd för doktorsavhandlingen. I betygsnämnden ingår opponenten, kustos och en eller två fakultetsrepresentanter. Fakultetens forskarstudieärenden skickar förhandsgranskningsutlåtandena till medlemmar av betydgsnämnden.

Opponenten

Opponenten har till uppgift att genomföra den sista vetenskapliga granskningen vid den offentliga disputationen och delta i bedömningen av doktorsavhandlingen som röstberättigad medlem i betygsnämnden. Nominering av betygsnämnden faller under de allmänna jävsregler (för mera information se "Etiska anvisningar" ovan). Fakulteten strävar efter att ta reda på de möjliga frågor gällande jävighet före opponenten utses. I fall av att du undrar om du är jävig efter du har utsetts som opponent, vänligen kontakta oss så snart som möjligt: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi.

Kustos

Kustos är ordförande vid disputationen. Fakultetsrådet tilldelar någon av fakultetens professorer rollen som kustos vid disputationen. Kustos kan också vara en biträdande professor vid fakulteten som är på nivå 2 i karriärsystemet (tenure track), eller en docent som står i anställningsförhållande till fakulteten. I betygsnämnden är kustos i första hand disputandens och ämnets företrädare. Om kustos har varit handledare för avhandlingen kan han eller hon delta i betygsnämndens möte som en medlem med yttranderätt, men utan rösträtt. Då deltar kustos inte i utarbetandet av vitsordsförslaget. Kustos agerar värd för opponenten och vägleder opponenten i fakultetens praxis för rese- och hotellbokningar (närmare instruktioner nere på sidan).

Fakultetsrepresentanterna

Fakultetsrepresentanten är en professor eller docent vid fakulteten som inte har varit handledare för doktorsavhandlingen. Fakultetsrepresentanten är en röstberättigad medlem av betygsnämnden.

För att säkerställa opartiskhet utses den första fakultetsrepresentanten i regel från något annat än disputandens vetenskapsområde. Den första fakultetsrepresentanten informerar opponenten om bedömningsskalan som används och fakultetens bestämmelser, han eller hon är betygsnämndens ordförande och övervakar att fakultetens bestämmelser följs under hela granskningsprocessen.

Om kustos har varit handledare för doktorsavhandlingen får hen inte delta i beslutet om vitsordet. Om kustos har varit en handledare, ska två fakultetsrepresentanter nämnas, så att betygsnämnden alltid har minst tre medlemmar som kan delta i utarbetandet av vitsordsförslaget. Den andra fakultetsrepresentanten kan utses från samma vetenskapsområde som disputanden. Också andra fakultetsrepresentanten bör vara en professor eller docent vid humanistiska fakulteten.

Doktorsavhandlingar granskas i två repriser, av vilka förhandsgranskningen är den första och disputationen den andra.

Tid och plats för disputationen

Eftersom vitsordsförslaget ska beakta inte bara doktorsavhandlingens vetenskapliga värde, utan också disputandens försvar, måste alla medlemmar av betygsnämnden vara närvarande vid disputationen. Disputanden och medlemmarna i betygsnämnden kommer sinsemellan överens om tidpunkten för disputationen. Det är kustos uppgift att se till att datumet för disputationen bestäms så snart som möjligt efter att disputationstillståndet har beviljats. Disputanden bokar disputationssalen.

Språket vid disputationen

Kustos avgör vilket språk som ska användas vid disputationen efter att ha hört både disputanden och opponenten/opponenterna. Disputationen ska hållas antingen på finska eller svenska, eller på det språk som avhandlingen är skriven på. Om disputanden ger sitt samtycke kan disputationen också hållas på något annat språk. Disputanden och opponenten kan använda olika språk vid disputationen, om man kommer överens om detta.

Disputationens förlopp och längd

Disputationen börjar med att disputanden presenterar sitt ämne (lectio praecursoria) varefter opponenten framför sina anmärkningar. All kritik som man vill framföra om doktorsavhandlingen måste framföras vid disputationen (inte först i de skriftliga utlåtandena). Denna granskning får pågå i högst fyra timmar. Efter det kan andra närvarande framföra sina kommentarer. Disputationen får sammanlagt pågå i högst sex timmar. Betygsnämnden kan komma överens om närmare detaljer beträffande disputationens förlopp. Ytterligare information om disputationens finns på universitets välkommen på disputation -webbsidan.

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på egen självständig forskning i något av teologiska fakultetens fullvärdiga ämnen. Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling. Den rekommenderade längden för en monografi är högst cirka 250 sidor (cirka 2 000 tecken/sida), exklusive bilagor. En sammanläggningsavhandling  består av 3–5 vetenskapliga artiklar inom samma ämnesområde och ett sammandrag av dem (kappan). Mer information om kriterier för sammanläggningsavhandlingar finns på anvisningar för den som förhandsgranskar en doktorsavhandling.

Bedömningskriterierna

 • Ämnesval, forskningsproblem, avgränsning av uppgiften och forskningsfrågor: Ämnets informationsvärde, forskningsproblemets relevans, ändamålsenligheten i hur uppgiften avgränsats. Fakulteten rekommenderar att en monografi inte ska överskrida 250 ark, bilagor inte medräknade.
 • Beaktande av tidigare forskning: Undersökningens förhållande till den vetenskapliga diskussionen på forskningsområdet.
 • Begreppslig klarhet och förtrogenhet med teorin.
 • Vilka forskningsmetoder som har använts: Ändamålsenligheten i valet av perspektiv och forskningsmetoder med tanke på forskningsproblemet. Visad förtrogenhet med de metoder som använts.
 • Material: Materialets kvalitet, relevans och tillräckliga omfattning med tanke på forskningsproblemet.
 • Presentation av resultaten och slutsatser: Analysens konsekvens och beaktandet av olika perspektiv. Slutsatsernas förankring i resultaten. Produktionen av ny kunskap. Undersökningens betydelse för vetenskapsområdet och/eller samhället. Som ytterligare merit kan räknas om undersökningen ger upphov till intressant vidare forskning eller nya metodologiska/teoretiska angreppssätt.
 • Ett insiktsfullt och kritiskt grepp: Kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning, teorier, metoder, material och källor. Ett insiktsfullt angreppssätt räknas som merit.
 • Genomförande av undersökningen: Konsekvens och ändamålsenlighet i struktur och tekniskt genomförande samt språkets tydlighet.

Bedömningskriterierna för doktorsavhandlingar har fastställts av Teologiska fakultetens fakultetsråd 12.12.2017.

Bedömningsskalan

Doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan underkänd, godkänd, med beröm godkänd. I regel får godkända doktorsavhandlingar vitsordet godkänd. I undantagsfall, om en doktorsavhandling i ljuset av alla de viktigaste bedömningskriterierna är synnerligen förtjänstfull och ambitiös, kan den få vitsordet med berömd godkänd.

Handlingar som krävs för bedömningen

Alla handlingar skrivas på finska, på svenska eller på engelska.

Vitsordsförslaget

Betygsnämnden gör upp ett vitsordsförslag för fakultetsrådet, där nämnden föreslår att doktorsavhandlingen ska godkännas med ett visst vitsord eller att den ska underkännas. Vitsordsförslaget ska grunda sig på diskussion mellan de röstberättigade medlemmarna i betygsnämnden och det ska undertecknas av nämndens alla röstberättigade medlemmar. Förslaget utarbetas på blanketten nedan. Första fakultetsrepresentanten lämnar in vitsordsförslaget till fakultetens forskarstudieärenden.

Om betygsnämnden föreslår vitsordet med beröm godkänd måste nämnden alltid motivera sitt förslag skriftligen mot bakgrund av alla bedömningskriterierna för doktorsavhandlingar. I vitsordsförslaget ska beaktas både doktorsavhandlingens vetenskapliga värde och disputandens förmåga att försvara sin avhandling.

Fakultetsrepresentanten ska se till att endast röstberättigade medlemmar deltar i uppgörandet av vitsordsförslaget. Det rekommenderas att fakultetsrepresentanten ordnar mötet så att man först för en allmän diskussion där alla medlemmar närvarar och till sist en diskussion om vitsordsförslaget som endast de röstberättigade medlemmarna deltar i.

Om kustos är handledare för arbetet har hen endast yttranderätt i nämnden, inte rösträtt, och deltar inte i formuleringen av vitsordsförslaget. Om kustos är övervakare men inte handledare har hen rösträtt i nämnden. Fakultetsrepresentanten kan också bjuda in (andra) handledarna till mötet, så att betygsnämnden kan höra handledarna innan den beslutar om vitsordet. Alla handledarna borde lämna mötet innan beslutet fattas.

Vitsordsförslaget behöver inte vara enhälligt. Om betygsnämnden är oenig motiverar var och en skriftligt varför hen understöder ett visst förslag. När ett förslag till vitsord är ”med beröm godkänd” ska det motiveras i en bilaga till vitsordsförslaget varför doktorsavhandlingen anses vara exceptionellt förtjänstfull och ambitiös i ljuset av varje kriterium.

OBS! Medlemmarna av betygsnämnden ska inte ge doktoranden information om det vitsord som föreslås medan processen fortfarande pågår. Efter att alla betygsnämndens handlingar har tillställts fakulteten, delges de doktoranden av fakultetens forskarstudieärenden. Betygsnämndens vitsordsförslag är ett förslag och fakultetsrådet fattar ett beslut om godkännande av doktorsavhandlingen och dess vitsord.

Vänligen underteckna, skanna och skicka vitsordsförslaget till fakultetens forskarstudieärenden som e-postbilaga: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi.

Opponentens utlåtande

Opponenten ger fakulteten ett skriftligt utlåtande om doktorsavhandlingen (rekommenderad längd 2–5 sidor) och lämnar in det till fakultetens forskarstudieärenden. Av skäl som hänför sig till disputandens rättsskydd får opponenten inte framföra ny kritik i sitt utlåtande, utan endast sådan kritik som disputanden har haft tillfälle att bemöta vid disputationen. Utlåtandet ska lämnas in senast två veckor efter disputationen. Då kan ärendet utan dröjsmål tas upp på fakultetsrådets föredragningslista, och disputanden får sitt examensbevis så fort som möjligt.

Vänligen underteckna, skanna och skicka utlåtandet till fakultetens forskarstudieärenden som e-postbilaga: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi.

Arvode

Opponenten får ett arvode på 500 euro (skattepliktig inkomst) för disputationen och det skriftliga utlåtandet.

Bedömningen av doktorsavhandlingen i fakultetsrådet

Fakultetsrådet fattar beslutet om godkännande av doktorsavhandlingen och vitsordet, efter att vitsordsförslaget och opponentens utlåtande har lämnats in till fakultetens forskarstudieärenden. Disputanden har rätt att bemöta alla ovannämnda handlingar. Eventuella bemötanden delas ut till fakultetsrådet tillsammans med betygsnämndens handlingar. Handlingarna bifogas till fakultetsrådets protokoll och är efter det offentliga. En student som är missnöjda med fakultetsrådets beslut kan begära omprövning hos examensnämnden för studieprestationer.

En licentiatavhandling är ett lärdomsprov, med vilket en forskarstuderande skall visa förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder. Arbetet skall skrivas i monografi- eller artikelform. En avhandling pro gradu eller en annan avhandling som hör till grundexamen kan som sådan inte godkännas som licentiatavhandling eller som en del av en sådan.

Till en artikelformad licentiatavhandling hör flera vetenskapliga artiklar eller manuskript som godkänts för publicering och som hör till samma ämnesområde. Därtill skall avhandlingen innehålla ett sammandrag av artiklarna, där avhandlingens mål, metoder och resultat presenteras. Bland publikationerna kan även finnas sampublikationer, ifall avhandlingsförfattarens självständiga del är påvisbar.

Utlåtandets innehåll

Granskarna av en licentiatavhandling skall inom två månader från det som de fått uppgiften tillsammans eller enskilt ge ett motiverat skriftligt utlåtande (2-4 sidor). Licentiatavhandlingen ges vitsord med beröm godkänd, godkänd eller underkänd.

Att ge ut­låtande

Granskaren skall ge sitt utlåtande direkt till den fakultet som förordnat honom/henne till uppgiften. Granskaren skall inte ge utlåtandet till licentianden, ansvariga läraren eller handledaren, och skall inte heller under granskningsprocessen förhandla med dessa om utlåtandets innehåll eller om andra ärenden som ansluter sig till den licentiatavhandling som granskas. Granskaren skall inte handleda licentianden och inte heller ta emot korrigerade versioner eller annat material som ansluter sig till avhandlingen av någon annan än fakulteten. Granskaren kan dock delta i de licentiatseminarier som institutionen möjligen ordnar innan han/hon skriver sitt utlåtande.

Vänligen underteckna, skanna och skicka utlåtandet till fakultetens forskarstudieärenden som e-postbilaga: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi.

Arvode

Granskaren för licentiatavhandlingar får ett arvode på 150 € (arvodet betalas inte åt professorer eller tf. professor vid teologiska fakulteten; utom vid tjänstledighet.)

Godkännande

Licentiatavhandlingen bedöms av fakultetsrådet. Utlåtandena bifogas till fakultetsrådets föredragningslista och protokoll, och är efter det offentliga handlingar. Fakultetens forskarstudieärenden ger kopior av utlåtandena till licentianden, ansvariga läraren och handledaren. Licentianden har rätt att bemöta utlåtandena före beslutet och kan också begära att granskningen avbryts. Då kan han/hon rätta sitt arbete och lämna in det för återgranskning. Då förordnar fakultetsrådet på nytt granskare för arbetet (samma eller andra granskare efter övervägning).

Opponentens resekostnader

Teologiska fakulteten står för opponenternas rese- och inkvarteringskostnader. Opponenterna ersätts för resor och övernattning för högst två (vid resor från europiska länder) eller tre (vid resor från länder utanför Europa) nätter. Dagpenning betalas inte.

Fakultetens resekontaktperson Sonja Pakarinen sköter om bokningar av resor och logi (e-post: teol-info@helsinki.fi). Opponenten (eller kustos) ombeds kontakta resekontaktpersonen i god tid före den planerade resan och meddela resdagarna och andra uppgifter som behövs för bokningarna. Skriv gärna som rubrik för meddelandet ”Teologiska fakulteten/opponentens resa”.

Opponenten kan fylla i uppgifterna om resan och meddela resdagarna och andra uppgifter som behövs för bokningarna på en e-blankett.

Opponenten kan också boka resorna och/eller inkvartering själv, i så fall ersätter fakulteten skäliga resekostnader mot kvitto.

Efter resan ombeds opponenterna fylla i en reseräkningsblankett, och en payments abroad-blankett om det är fråga om en utlandsresa, och lämna in dem till fakulteten tillsammans med alla kvitton som hänför sig till resan i en enda pdf-fil. Filen skickas till hy-laskut@helsinki.fi. Vänligen skicka också en kopia av meddelandet till fakultetens controller Marja-Liisa Lonardi.

Om fakulteten har bokat flyg och inkvarteringar och inga andra resekostnader tillkommer behöver man inte göra en reseräkning.

Lunch- och middagskostnader

Kustos kan bjuda opponenten på middag kvällen före disputationen och/eller lunch på disputationsdagen. Fakulteten betalar skäliga kostnader.