Frågor och svar

På den här sidan hittar du frågor och svar om kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Om du har frågor om ansökningen kan du kontakta universitetets ansökningsservice.

Om Soc&kom

Vad är samhällsvetenskaper?

Samhällsvetenskaper är en beteckning för vetenskapliga ämnen som studerar och undersöker samhället ur olika perspektiv. De olika vetenskaperna försöker förstå, förutspå, förklara och påverka det som sker i samhället.

Vad är skillnaden mellan Soc&kom och uni? Varför har Soc&kom en egen rektor?

Soc&kom, eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet som högskolan egentligen heter, är en fristående enhet vid Helsingfors universitet. Det betyder att Soc&kom är en svenskspråkig högskola som hör till universitetet, men som har en egen styrelse och en egen rektor. Soc&kom samarbetar närmast med statsvetenskapliga fakulteten

Hur skiljer sig Soc&kom från statsvetenskapliga fakulteten?

Vetenskapsområdena vid Soc&kom ingår i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, medan motsvarande vetenskapsområden vid statsvetenskapliga fakulteten fördelar sig i två olika kandidatprogram. Programmet på Soc&kom är svenskspråkigt, medan studierna vid fakulteten huvudsakligen sker på finska, bortsett från att man som svenskspråkig student får skriva sina tenter och essäer på sitt modersmål. Innehållsmässigt har vetenskapsområdena lite olika inriktningar vid Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten. Orsaken till detta är att professorerna och andra anställda har varierande forskningsintressen. 

Ansökningsmål, ut­bild­ning­ar och ve­ten­skaps­om­rå­den

Kan jag söka in till både ansökningsmålet samhällsvetenskaper och ansökningsmålet socialt arbete?

Ja, du kan söka till båda. Även om de är två olika ansökningsmål hör de till samma kandidatprogram. Inträdesproven är olika dagar.

Varför kan man bara söka till två ansökningsmål och inte till enskilda ämnen?

Vid Helsingfors universitet erbjuds bredare utbildningsprogram där studenter kan testa lite på de olika inriktningsalternativ innan ett slutligt val av vetenskapsområde. Soc&kom har endast två ansökningsmål för att det ska vara möjligt att friare prova på de olika vetenskapsområden som finns vid högskolan.

Måste man läsa ett visst antal kurser i ett vetenskapsområde?

I ansökningsmålet samhällsvetenskap väljer studenten att inrikta sig på ett (eller möjligen flera) vetenskapsområde(n) efter hand i sina studier. När du valt vilket vetenskapsområde du önskar inrikta dig på läser du åtminstone 55 sp inom det vetenskapsområdet. Du kan också välja att läsa ytterligare kurser i just det vetenskapsområdet inom dina valbara studier eller att inom de valbara studierna läsa mycket ur ett (eller flera) andra vetenskapsområde(n).

De som kommer in till ansökningsmålet socialt arbete har från början valt sin inriktning och avlägger då de studier som krävs för att senare via magisterstudier få behörighet för socialt arbete.

Kan jag byta från det allmänna kandidatprogrammet till socialt arbete (eller tvärtom) efter att jag inlett studierna?

Ja. Man kan ansöka om att få byta inriktning efter att man påbörjat  sina studier med en viss inriktning, men det förutsätter att man läst en viss mängd studier inom det vetenskapsområdet och klarat studierna med en viss, på förhand fastslagen, betygsnivå. Genom att läsa en viss mängd studier inom ett annat vetenskapsområde kan man också ansöka om att få  byta inriktning i samband med övergången från kandidat- till magisterstudierna.

Kan jag söka både till Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet?

Ja, det kan du. Soc&kom har två ansökningsmål (samhällsvetenskap och socialt arbete) och statsvetenskapliga fakulteten har egna sökmål.

Vad ska jag studera för att bli socialarbetare?

Du kan bli socialarbetare genom att söka till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom, där du väljer ansökningsmålet socialt arbete. Efter att du avlagt kandidatexamen har du rätt att fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med inriktningen socialt arbete. Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet.  

Kan jag fortfarande bli journalist på Soc&kom?

Ja, det kan du. Man söker inte längre in direkt till ämnet journalistik som tidigare, men journalistik och kommunikation är fortfarande ett av inriktningsalternativen vid Soc&kom. Om du siktar på att bli journalist söker du till ansökningsmålet samhällsvetenskap och väljer sedan småningom inriktningen journalistik och kommunikation.

Finns det speciella krav för att t.ex. studera journalistik (t.ex. språkkrav)?

För att bli antagen till Soc&kom bör man ha tillräckliga kunskaper i svenska. Du kan läsa mer om språkkraven här. Utöver det finns det inga separata språkkrav för journalistik och kommunikation. I vetenskapsområdet studier ingår studieavsnitt där språket tränas upp.

Kan jag läsa biämnen på Soc&kom?

Vid Helsingfors universitet talas inte mera om biämnen (eller huvudämnen). Det som tidigare var huvudämnen är nu vetenskapsområden och det som tidigare kallats för biämnen är nu så kallade valfria studier. På Soc&kom kan man välja vilka kurser man läser och sätter i sina valfria studier. I både kandidat- och magisterprogrammen erbjuds också tematiska helheter som kan väljas som valfria studier.

Kan jag läsa valbara studier på andra fakulteter/universitet?

Ja. Inom de valfria studierna kan kurser vid Helsingfors universitet som är öppna för studenter från andra program väljas. Studenten kan via ett så kallat JOO-avtal beviljas rätten att avlägga kurser också vid andra universitet. Studenten kan också via utbyte vid något utländsk universitet avlägga kurser som kan ingå i den egna examen.

Ur­val

Finns det exempel på gamla inträdesförhör?

Ja, exempel på gamla inträdesförhör finns publicerade. Lägg märke till att antagningen till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ändrat från och med år 2017. Tidigare sökte man separat till huvudämnen, nu söker man till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper till ansökningsmålet socialt arbete eller ansökningsmålet samhällsvetenskaper.

Kan jag antas till Soc&kom med endast betyg?

Ja. Studenter till Soc&koms två ansökningsmål antas på två sätt: på basis av betyg eller på basis av urvalsprov. En sökande kan söka in på båda sätten och antas då i den kvot där hen klarar sig bäst i konkurrensen.

Att stu­de­ra på svens­ka

Kan man skriva tenter på svenska vid universitetet om man studerar vid Soc&kom?

Eftersom Helsingfors universitet är tvåspråkigt har studenter med svenska som modersmål rätt att avlägga sina prestationer, dvs. till exempel skriva tentamenssvar, på svenska. Detta gäller också i finskspråkiga kandidat- eller magisterprogram. På Soc&kom ordnas all undervisning på svenska (eller engelska). Vid Soc&kom är det inte möjligt att tentera på finska.

Behöver jag finskkunskaper om jag vill fortsätta studera till magister efter Soc&kom?

Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten har ett gemensamt magisterprogram i samhällsvetenskaper. Programmet är svenskspråkigt, vilket innebär att det är möjligt att avlägga magisterstudierna på svenska.

Klarar jag mig utan finska i Helsingfors?

Helsingforsalliansen, ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors, har gjort ett infopaket om att studera i Helsingfors som svenskspråkig.

Kan jag söka till Soc&kom fast jag är finskspråkig?

Ja. Det är många som valt att studera på Soc&kom även om de är finskspråkiga, t.ex. Katariina valde att studera statskunskap. All undervisning går dock på svenska och därför måste den sökande bevisa sina kunskaper i svenska.

Ef­ter Soc&kom

Vad kan jag göra efter Soc&kom?

Studenter som blir klara med kandidatstudierna vid Soc&kom får automatisk rätt att fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Du kan också välja att söka in till andra magisterprogram, både vid statsvetenskapliga fakulteten, vid andra fakulteter inom Helsingfors universitet eller vid andra universitet i Finland eller utomlands.