Samarbete

Soc&kom har omfattande samarbeten med myndigheter och organisationer och med andra universitet och högskolor i Finland och i Norden.

Svenska social- och kommunalhögskolan grundades år 1943 för att tillgodose behovet av yrkeskunniga personer inom olika samhällssektorer. Studierna har i dag fått en betydligt mer akademisk karaktär, men fortfarande har samhällskontakter högsta prioritet.

Undersökningar har visat att de utexaminerade placerar sig bra på arbetsmarknaden och att de i regel har arbeten i ledande positioner med stark anknytning till det egna vetenskapsområdet. Dessutom har internationella uppdrag fått en allt mer framträdande roll.

Andra samarbeten

Högskolan idkar gärna forsknings- och utredningssamarbeten med myndigheter och organisationer utanför universitetsvärlden. Som exempel kan nämnas ministerier och kommuner, Finlands Kommunförbund, Yle, innovationsfinansieringsverket Business Finland, det finlandssvenska kompetenscentret på det sociala området och de finlandssvenska fonderna. Bland högskolans samhällskontakter är även den finlandssvenska närmiljön viktig. En synnerligen viktig del av högskolans verksamhet är dess roll som givare av utlåtanden vid beredningen av lagstiftningsprojekt och många av högskolans forskare medverkar flitigt i den offentliga debatten.

Högskolan samarbetar nära med andra universitet och högskolor, inte bara i Finland och i Norden, utan under senare tid även utanför Norden. Detta samarbete berör inte enbart forskningen, utan det finns även projekt med anknytning till undervisningen och till den samhälleliga växelverkan. Viktiga samarbetsparter utanför universitetet är för närvarande Hanken, Arcada och Åbo Akademi i Finland, Lunds universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola i Sverige samt Karlsuniversitetet i Prag i Tjeckien.

Under de senaste åren har högskolan även medverkat i projekt vars syfte är att stärka kompetensen bland sådana personer inom den offentliga och den privata sektorn samt den tredje sektorn som arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar.