Svenska social- och kommunalhögskolan grundades år 1943 för att tillgodose behovet av yrkeskunniga personer inom olika samhällssektorer. Efter att högskolan år 1984 blev en del av Helsingfors universitet och år 2009 flyttade till Centrumcampus i Kronohagen har studierna och verksamheten i övrigt fått en betydligt mer akademisk karaktär. En viktig del av det akademiska arbetet utgörs idag av samhällelig växelverkan och därför har högskolans samhällskontakter fortfarande högsta prioritet.

Undersökningar har visat att de utexaminerade placerar sig bra på arbetsmarknaden och att de i regel har arbeten i ledande positioner med stark anknytning till det egna vetenskapsområdet. Dessutom har internationella uppdrag fått en allt mer framträdande roll.

Högskolan idkar gärna forsknings- och utredningssamarbeten med myndigheter och organisationer utanför universitetsvärlden. Som exempel kan nämnas ministerier och kommuner, Finlands Kommunförbund, Yle, innovationsfinansieringsverket Business Finland, det finlandssvenska kompetenscentret på det sociala området och de finlandssvenska fonderna. Bland högskolans samhällskontakter är även den finlandssvenska närmiljön viktig. En synnerligen viktig del av högskolans verksamhet är dess roll som givare av utlåtanden vid beredningen av lagstiftningsprojekt och många av högskolans forskare medverkar flitigt i den offentliga debatten.

Högskolan samarbetar nära med andra universitet och högskolor, inte bara i Finland och i Norden, utan under senare tid även utanför Norden. Detta samarbete berör inte enbart forskningen, utan det finns även projekt med anknytning till undervisningen och till den samhälleliga växelverkan. Viktiga samarbetsparter utanför universitetet är för närvarande Hanken, Arcada och Åbo Akademi i Finland, Lunds universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola i Sverige samt Karlsuniversitetet i Prag i Tjeckien.

Under de senaste åren har högskolan även medverkat i projekt vars syfte är att stärka kompetensen bland sådana personer inom den offentliga och den privata sektorn samt den tredje sektorn som arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar.

Den aktiva alumnföreningen Soc&koms vänner rf bidrar även till att stärka banden mellan yrkesliv och högskolan.

Kontakta oss!