Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Upp­gif­ter­na gäl­ler an­tag­ning­en 2022.

Språkprovet i svenska är avsett för sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan.

Språkprovet i svenska ordnas torsdag 28.4.2022 kl. 10.00- ca 15.00 i högskolans utrymmen.

kl. 10.00–12 Den skriftliga delen av provet, sal 210
kl. 12–13 Lunchpaus (bekostas själv)
kl. 13:00–ca kl. 15 Den muntliga delen av provet, sal 219

Anmälan till provet i svenska

Anmälan till Svenska social- och kommunalhögskolans prov i svenska görs senast onsdag 30.3.2022 kl. 15.00. Anmäl dig via följande e-blankett (blanketten öppnas 16.3.2022)

Re­sul­ta­tet av pro­vet i svens­ka

Resultatet i provet i svenska är klart senast tisdag 17.5.2022, och meddelas personligen till deltagarna. Namnen på dem som är godkända i provet, och som i anmälningsblanketten har godkänt att deras namn får publiceras på internet, kommer att läggas upp på denna sida.

Godkänt resultat i provet ger språklig behörighet för studier vid högskolan. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år.  Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren ger också språklig behörighet till högskolan. Hankens eller Åbo Akademis språktest ska resultatet finnas hos Helsingfors universitets ansökningsservice senast 17.5.2022 före kl. 15.00. Se närmare om  kraven på språkkunskaper i svenska för sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan

An­sö­kan om individuella arrangemang (spe­ci­a­lar­range­mang)

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till individuella arrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om individuella arrangemang på denna sida. Du måste ansöka om individuella arrangemang skilt för varje urvalsprov.

Ansökan görs via en särskild blankett (se sidan gällande specialarrangemang) som ska vara inlämnad till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet senast onsdag 6.4.2022 före kl. 15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte hade kunnat förutses före det. 

Information: studera(at)helsinki.fi

Telefon: 02941 24140 (ansökningsservicen vid Helsingfors universitet)
Närmare information om ansökningsservicen.