Undervisning
Högskolan satsar såväl på att utveckla digitala lärmiljöer som på att erbjuda undervisning i små grupper för att öka flexibiliteten i studierna och ge studenterna möjlighet att utveckla mångsidiga färdigheter.

Förutom seminarier och traditionella föreläsningar används mångsidiga metoder vid undervisningen. Några exempel är dramaövningar, litteraturcirklar, metodologiska workshoppar, poddkurser, textsamtal och processkrivning, projektarbete samt rollspel.

Undervisningen vid Soc&kom är forskningsbaserad och högskolan utvecklar nya sätt för studenterna för att komma i kontakt med forskningen. Undervisningsgrupperna är ofta mindre än vid stora universitet i allmänhet. Vi strävar efter en personlig kontakt mellan studenter och lärare. Soc&koms byggnad i Kronohagen fungerar som ett svenskt rum vid universitetet.

Varje student bygger sin personliga portfolio

Inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper arbetar alla studenter under sin studietid med en personlig portfolio. Det här innebär att studenten i samband med de kursavsnitt hen avlägger analyserar och gör anteckningar om sitt sätt att tänka, lära och fungera. Studenten reflekterar kring sina arbetsmetoder och kring vad hen lärt sig i det specifika studieavsnittet och sparar eventuellt texter, videoklipp eller andra produkter hen producerat. I slutet av kandidatstudierna presenterar studenten sin portfolio i samband med ett portfoliosamtal. Studenten skriver också en portfolioberättelse där hen sammanfattar vad hen lärt sig inom sin valda studieinriktning, genom grund-, ämnes- och metodstudierna och via de valfria studierna.  

Portfolion stöder studenten i att utveckla sina metakognitiva färdigheter, det vill säga att iaktta sitt sätt att lära och sin egen utveckling under studiernas gång. Det här hjälper studenten att identifiera sina kunskaper och färdigheter inför övergången till magisterstudierna och senare arbetslivet och hjälper studenten att utveckla sin förmåga att fungera som expert.

Exempel på undervisningsmetoder från högskolans studieinriktningar
Undervisningens kvalitet och utveckling

Vi stödjer studenternas deltagande i utvecklingen av undervisningen, i den gemensamma diskussionen och den övriga verksamheten och stärker på så sätt studenternas delaktighet i hela universitetssamfundet.

Som stöd för den pedagogiska utvecklingen vid Soc&kom arbetar den pedagogiska universitetslektorn Åsa Mickwitz från Centret för universitetspedagogik (HYPE). Den pedagogiska universitetslektorn erbjuder stöd för lärande och för undervisningen samt organiserar universitetspedagogisk utbildning för personalen som baserar sig på universitetspedagogisk toppforskning. Bland annat arrangeras pedagogiska caféer för personalen där aktuella pedagogiska frågor diskuteras. Lärarna vid Soc&kom har också satsat mycket på att göra undervisningen mer mångsidig, bl.a. genom att kombinera när- och distansundervisning, och genom att digitalisera en del av undervisningsmaterialet (t.ex. poddar och föreläsningsvideor). Lärarna delar med sig till varandra av sina material och tips för undervisningen via en Moodle-sida.

Utvecklingen av undervisningen baserar sig  också på systematisk insamlad respons från studenter, via den s.k. HowULearn-enkäten. Studenterna besvarar enkäten fyra gånger under sina kandidat- och magisterstudier och den ger värdefull information om hur studenterna upplever undervisningen vid Soc&kom. Samtidigt får studenterna själva respons på sitt sätt att studera. Efter kandidatexamen besvarar studenterna Kandidatresponsen, vars resultat används för att följa upp och utveckla undervisningens kvalitet.

Lärarakademin vid Helsingfors universitet är ett unikt nätverk av universitetets främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att som lärare meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster, och inte bara för förtjänster inom forskningen.

Lärarakademins kriterier innehåller fortlöpande kompetensutveckling av pedagogisk skicklighet och handledning, undervisnings- och handledningsmetoder som främjar studenternas lärande och kunnande, förmåga att utveckla och använda läromedel, och medverkan i den gemensamma utvecklingen av undervisningen. Läraren får permanent medlemskap i akademin och ett treårigt personligt anslag. Lärarens enhet får ett utvecklingsanslag för samma period. Anslaget ska användas för att utveckla lärarnas pedagogiska kunskaper och färdigheter och för utveckling av undervisningen.

Vid Soc&kom finns fyra personer som är medlemmar i Lärarakademin:

Läs också nyhet: Om studenterna trivs på föreläsningen, men inte lär sig, är det lärarens fel

Digitaliseringen har fått en allt viktigare ställning i vår verksamhet. Vi stöder personalens digitala kompetens med hjälp av modern utbildning och stödtjänster. Specialisten inom webbpedagogik, Christian Lindblom och samordnare, Mats Söderman, utgör viktiga stödresurser vid högskolan. Vi är därtill med och skapar och genomför utvecklingsprojekt för virtuell rörlighet. T.ex. har högskolan i flera års tid medverkat i undervisningssamarbete med universitet i Australien, Nya Zeeland och Singapore. Då möts studenterna från olika världsdelar i virtuella klassrum.

Hösten 2021 togs Soc&koms helt uppdaterade studio i bruk. Studion behövs för journalistikstudenternas praktiska övningar i en professionell miljö, men den stöder också hela högskolans digitalisering och utveckling av digitala lösningar för undervisning, forskning och samhällelig växelverkan.

Studion möjliggör radiosändningar med samma teknik och arbetssätt som många professionella mediehus nationellt och globalt med planeringsverktyg, databasarkivering och ljudeditering. Dessutom möjliggör den poddsändningar med upp till fyra personer samt webcast, både live stream och inspelning.

Läs nyheterna:

Föreningen Konstsamfundets 80-årsjubileumssatsning uppgraderar Soc&koms studio

 ”Alla behöver förstå vad digitalisering innebär”