Lärocentret

Den främsta uppgiften för lärocentret vid Svenska social- och kommunalhögskolan är att stöda och ge service till studenter, lärare och forskare vid högskolan och övriga universitetet. Lärocentret är också öppet för allmänheten.

I lärocentret finns ett tjugotal läsplatser. Du kan använda lärocentrets böcker och tidskrifter eller ha med eget material och egen dator.

För universitets personal och studerande finns sex datorer och en flerfunktionsskrivare. För att kunna använda datorerna och skrivaren krävs att du har Helsingfors universitets användarnamn. För att använda flerfunktionsskrivaren för kopiering, skanning och utskrifter krävs också Helsingfors universitets användarnamn.

Högskolans nyaste kandidatavhandlingar kan du läsa i lärocentrets avhandlingskiosk. Från augusti 2016 finns högskolans kandidatavhandlingar i universitets E-Thesis, men kan endast läsas i en avhandlingskiosk. I lärocentret finns en avhandlingskiosk och på Kajsabiblioteket flera stycken.

Mer information om lärocentrets tjänster för högskolans personal finns på Flamma.

Låna

Lärocentrets samlingar är i första hand avsedda att användas i lärocentret. Finns det personal på plats kan du låna ut material i högskolans utrymmen under dagen. Läsesalsexemplaren kan fås som veckoslutslån, jul- eller sommarlån när lärocentret är stängt. Lärocentrets läsesalsexemplar kan lånas hem på fredag mellan kl. 12-14 och bör returneras på måndag före kl. 10. Förseningsavgiften är 5 €.

För att kunna låna behöver du ett Helka-bibliotekskort.

Fjärr­lån

Lärocentret förmedlar inte fjärrlån till andra bibliotek.

Lärocentret förmedlar fjärrlån till Svenska social- och kommunalhögskolans personal, mera information på Flamma.

An­vän­dar­reg­ler/​lå­ne­reg­ler

Användarreglerna för Helsingfors universitetsbibliotek gäller även för lärocentrets verksamhet, men kompletteras av egna regler (pdf).

Av­gif­ter

Förseningsavgifterna för lån följer Helsingfors universitets biblioteks prislista.

Lärocentrets samlingar, med undantag av högskolans kandidatavhandlingar, finns registrerade i Helka, men är avsedda att användas i lärocentret. Samlingarna omfattar: 

  • kursböckernas läsesalsexemplar, som kan lånas hem under veckosluten
  • referensmaterial och lagböcker
  • dagstidningar
  • ett urval av finlandssvenska och nordiska tidskrifter
  • högskolans kandidatavhandlingar

Kurs­böc­ker­nas lä­sesal­sex­em­plar

Av de flesta kursböcker finns det ett läsesalsexemplar (markerade med röd tejp på bokryggarna). I Helka står de som Sk Läsesal. Dessa är avsedda för att användas i lärocentret, men kan lånas ut för läsning i huset eller över veckoslutet. Böckerna är larmade och för att kunna ta ut dem ur lärocentret måste du låna böckerna. Om ingen personal är på plats får du läsa böckerna i lärocentret.

Reservera läsesalsexemplar

För att garantera att läsesalsexemplaret finns tillgängligt för dig kan du reservera boken i förväg.  Det gör du genom att fylla i namn, datum och klockslag på listan som sitter längst bak i boken du önskar läsa. Man kan reservera max. 3 timmar/tillfälle. Observera att du endast kan reservera boken i förväg en gång per lista. Om det finns fler läsesalsexemplar av en och samma titel kan den endast reserveras en gång per titel och bok. Du kan avboka reservationen genom att stryka ditt namn från listan.

Reservera lagböcker

Lagböckerna kan reserveras i förväg till tentamenstillfällen. Det gör du genom att fylla i namn, datum och klockslag på listan som sitter längst bak i lagboken. Vid allmänna tentamenstillfällen hämtas de reserverade lagböckerna till tentamenssalen. Vid tentamenstillfället kan studerande använda lagböckerna gemensamt.

Hög­sko­lans kan­di­datav­hand­ling­ar

Högskolans nyaste kandidatavhandlingar kan läsas via en avhandlingskiosk i lärocentret eller i Kaisa-biblioteket. Avhandlingar finns registrerade i E-Thesis databas, men är inte fritt tillgängliga på nätet. Kandidatavhandlingar skrivna 1987-2016 finns i en skild databas. Äldre avhandlingar (examensuppsatser) finns registrerade i en kortkatalog.

I lärocentrets hyllor hittar du kandidatavhandlingar från år 2011 till augusti 2016. Äldre avhandlingar finns i lärocentrets magasin. Du kan fråga personalen för att få tillgång till dessa. Avhandlingarna lånas inte hem.

Svenska- social och kommunalhögskolans lärocenter
Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 2941 28407
grp-sskh-larocenter@helsinki.fi

Informationsspecialist 
Maria Villbacka-Henriksson
tfn +358 2941 28404
maria.villbacka@helsinki.fi  
 

ÖPPETTIDER  

Måndag – torsdag:  kl. 8 – 20, fredag kl. 8 – 18

Personal på plats åtminstone måndag kl. 9 - 11 och fredag kl. 12 – 14.

Avvikelser meddelas i lärocentret. Kontakta oss gärna via e-post om du har frågor och vi inte finns på plats.