Ledning och organisation

Rektor Johan Bärlund
Professor i nordisk rätt (arbetsledig)

Rektorn leder högskolans verksamhet och ansvarar för att högskolans uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Rektorn har helhetsansvar för högskolans personalärenden och ekonomi samt egendom.

Kontaktuppgifter
johan.barlund@helsinki.fi
tfn 050 448 2735

Rektors sekreterare: Stella Mattsson

 

Styrelsen är högskolans högsta beslutsfattande organ och till den hör rektor som är styrelsens ordförande, nio studerande- och personalmedlemmar, en medlem som är utsedd av universitetet samt två externa medlemmar. Prorektorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Styrelsens mandatperiod är fyra kalenderår, dock så, att studentmedlemmarna väljs för två kalenderår i sänder.

Styrelsen har bl.a. till uppgift att:

 • välja rektor och prorektor/prorektorer samt besluta om uppgifterna för prorektorerna

 • godkänna de instruktioner som gäller högskolan

 • utveckla högskolans verksamhet och göra framställningar och ge utlåtanden i ärenden som gäller högskolan

 • godkänna ett målprogram samt därtill hörande budget och personalplan för högskolan

 • besluta om undervisningsplanen och om examensstadgan

 • besluta om antalet studerande som antas till högskolan och antagningsgrunderna

 • avgöra de ärenden som rektorn underställer styrelsen.

Medlemmar och suppleanter för mandatperioden 2018-2021

 • Verkställande direktör Stefan Mutanen
  (suppl. direktör Georg Henrik Wrede)

 • Direktör Tuomas Martikainen
  (suppl. direktör Leena Suurpää)

 • Professor Helena Blomberg-Kroll
  (gruppsuppl. professor Elina Oinas & Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professor Jaana Hujanen
  (gruppsuppl. professor Elina Oinas & Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professor Stefan Sjöblom
  (gruppsuppl. professor Elina Oinas & Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professor Marjaana Seppänen (HU)
  (suppl. professor Åsa von Schoultz (HU))

 • Universitetslektor Harry Lunabba
  (suppl. universitetslektor Sebastian Godenhjelm)

 • Universitetslektor Beata Segercrantz
  (suppl. universitetslektor Kenneth Sillander)

 • Utbildningsplanerare Sofia Heikel-Virkkunen
  (suppl. kommunikatör Christa Liukas)

 • Studerande Liinu Inkeroinen (mandatperiod 2020-2021)
  (suppl. studerande Viola Mickos)

 • Studerande Alex Piispanen (mandatperiod 2020-2021)
  (suppl. studerande Ira Niemistö)

 • Studerande Emma Tikkanen (mandatperiod 2020-2021)
  (suppl. studerande Titus Wahlgren)