Ledning och organisation

Högskolans rektor och styrelse ansvarar för beslutsfattande och ledning vid högskolan.
Rektorat

Rektor Tuomas Martikainen

Docent

Rektorn leder högskolans verksamhet och ansvarar för att högskolans uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Rektorn har helhetsansvar för högskolans personalärenden och ekonomi samt egendom.

Kontaktuppgifter

tuomas.martikainen[at]helsinki.fi

tfn 040 592 42 02

Prorektor Elina Oinas 

Ansvar för forskningsfrågor och rektors ställföreträdare

Professor i sociologi

Kontaktuppgifter

elina.oinas[at]helsinki.fi

tfn 050 448 56 41

Prorektor Anna Henning-Lindblom

Ansvar för undervisningsfrågor

Universitetslektor i socialpsykologi

Kontaktuppgifter

anna.henning[at]helsinki.fi

tfn 050 415 4569

Prorektor Jenny Stenberg-Sirén

Ansvar för samhällelig växelverkan

Universitetslektor i journalistik

 

Kontaktuppgifter

jenny.stenberg-siren[at]helsinki.fi

 

Styrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutsfattande organ och till den hör rektor som är styrelsens ordförande, nio studerande- och personalmedlemmar, en medlem som är utsedd av universitetet samt två externa medlemmar. Prorektorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Styrelsens mandatperiod är fyra kalenderår, dock så, att studentmedlemmarna väljs för två kalenderår i sänder.

Styrelsen har bl.a. till uppgift att:

 • välja rektor och prorektor/prorektorer samt besluta om uppgifterna för prorektorerna

 • godkänna de instruktioner som gäller högskolan

 • utveckla högskolans verksamhet och göra framställningar och ge utlåtanden i ärenden som gäller högskolan

 • godkänna ett målprogram samt därtill hörande budget och personalplan för högskolan

 • besluta om undervisningsplanen och om examensstadgan

 • besluta om antalet studerande som antas till högskolan och antagningsgrunderna

 • avgöra de ärenden som rektorn underställer styrelsen.

Medlemmar och suppleanter för mandatperioden 2022-2025

Styrelsens ordförande rektor Tuomas Martikainen

 • Journalist Jens Berg

  (suppl. direktör Saara Pellander)

 • Enhetschef Niklas Wilhelmsson

  (suppl. generalsekreterare Vertti Kiukas)

 • Professor Helena Blomberg-Kroll

  (suppl. professor Elina Oinas)

 • Professor Jaana Hujanen

  (suppl. professor Jan-Erik Lönnqvist)

 • Professor Suvi Keskinen

  (suppl. professor Stefan Sjöblom)

 • Professor Marjaana Seppänen (HU)

  (suppl. professor Åsa von Schoultz (HU))

 • Universitetslektor Kim Zilliacus

  (suppl. universitetslektor Kanerva Kuokkanen)

 • Universitetslektor Beata Segercrantz

  (suppl. universitetslärare Martin Björklund)

 • Utbildningsplanerare Sofia Heikel-Virkkunen

  (suppl. specialist Christa Mäkinen)

 • Student Tuukka Kainulainen (mandatperiod 2022-2023)

  (suppl. student Liinu Inkeroinen)

 • Student Lina Frostdahl (mandatperiod 2022-2023)

  (suppl. student Selja Taipale)

 • Student Julia Rehn (mandatperiod 2022-2023)

  (suppl. student Elin Nyqvist)