Ansök om titeln docent

Docent är en akademisk titel som beviljas som erkännande för vetenskapliga och pedagogiska meriter. Ett universitet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.

En docent kan delta i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av lärdomsprov samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.

Bestämmelser som gäller beviljande av titeln docent ingår i universitetslagen (558/2009, 89 §), Helsingfors universitets instruktion och Svenska social- och kommunalhögskolans instruktion.
Enligt universitetslagen kan ett universitet på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.

Vid Helsingfors universitet beviljar kanslern titeln docent. Om högskolans styrelse anser att den som ansöker om titeln docent uppfyller villkoren för beviljande av titeln, gör styrelsen en framställning om detta till kanslern. Innan styrelsen fattar sitt beslut ska styrelsen av två sakkunniga begära ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens, om inte styrelsen av särskild anledning anser utlåtandena vara onödiga. Högskolans pedagogiska nämnd ska ge ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga.

En docent kan delta i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av lärdomsprov samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.

Den som vill ansöka om titeln docent ska inledningsvis ta kontakt med professorn i ämnet vid högskolan för att få en preliminär uppfattning om ansökan är befogad. I detta skede överlämnar sökande sin publikationsförteckning och universitetsportfolio till professorn. Dessutom ska sökanden utarbeta en utredning om vilka publikationer han eller hon anser bilda den helhet, på vilken han eller hon anser sig ha uppnått docentkompetens.

Ansökan om docentur inlämnas till högskolan till adressen sskh-administration[at]helsinki.fi. Ansökan ska åtföljas av följande bilagor:
1. Meritförteckning
2. Universitetsportfölj, av vilken framgår sökandens vetenskapliga och pedagogiska meriter. Anvisningar om utarbetande av och innehållet i en universitetsportfolio finns här.
3. Maximalt tio publikationer, inklusive doktorsavhandlingen.

De sakkunniga ska i sitt utlåtande utförligt analysera och kritiskt granska huvuddragen i sökandens vetenskapliga produktion, så att det av utlåtandet klart och specificerat framgår på vilka grunder sökanden betraktas ha uppnått den vetenskapliga kompetens som förutsätts av en docent.

Det allmänna kriteriet för docentkompetens är att sökanden utöver sin doktorsavhandling har publicerat undersökningar som till omfattningen och nivån motsvarar en doktorsavhandling. Det här betyder antingen en vetenskaplig monografi på avhandlingsnivå eller en sådan artikelhelhet som till kvaliteten och omfattning motsvarar en doktorsavhandling. Ett krav för att få en docentur är i allmänhet att sökanden har publicerat sina undersökningar också i internationella fora. Det slutliga beslutet om den vetenskapliga kompetensen fattas av högskolans styrelse på basis av sakkunnigutlåtandena.

Av en docent förutsätts god undervisningsförmåga. Högskolans pedagogiska nämnd ger ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Vid bedömning av undervisningsmeriterna beaktas erfarenhet av undervisningen, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromaterial, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov.

Ansökan om docentur jämte bilagor inlämnas till högskolan på adressen sskh-administration[at]helsinki.fi.

Ärendet behandlas i högskolans styrelse två gånger. I den första behandlingen tar styrelsen ställning till huruvida det är befogat att den sökande beviljas titeln docent samt utser två sakkunniga på förslag av professorn i ämnet. Den sakkunniga bör ha minst docentkompetens. Åtminstone den ena av de sakkunniga ska inte vara anställd vid högskolan. Den som har valts till sakkunnig får inte delta i behandlingen av ärendet i ett senare skede.

Efter det att utlåtandena inlämnats sänder högskolan dem för kännedom till sökanden. Ifall de sakkunniga anser att sökanden fyller förutsättningarna för beviljandet av titeln docent ombeds sökanden meddela rubriken för sitt undervisningsprov (provföreläsning). Högskolans pedagogiska nämnd bedömer undervisningsprovet.

Vid den andra behandlingen tar styrelsen ställning till om den som ansöker om titeln docent uppfyller villkoren för beviljandet av titeln och gör en framställning om detta till kanslern. Kanslern beviljar titeln docent.