An­vän­dar­reg­ler

Helsingfors universitets bibliotek är öppet för alla. Användarreglerna gäller både lokal användning och fjärranvändning av e-resurser. Förutom användarreglerna regleras användningen av biblioteket bl.a. av allmänna regler som man kommit överens om i varje bibliotek (t.ex. om användningen av grupparbetsrum), av upphovsrättslagen och av villkoren för licensierade e-resurser.
Kun­dens rät­tig­he­ter och an­svar: Bib­li­o­te­kets lo­ka­ler och re­sur­ser

Kundens rättigheter

 • Kunden har rätt att använda bibliotekets tjänster och vistas i bibliotekets lokaler under bibliotekets öppettider.
 • Biblioteket är en offentlig plats där det bl.a. är tillåtet att fotografera, om det inte stör bibliotekets verksamhet.

Kundend ansvar

 • Kunden ska uppträda korrekt och inte störa andra kunder.
 • Kunden ska följa bibliotekets regler och personalens anvisningar.
 • Kunden ansvarar för det material han eller hon lånat och är skyldig att följa lånetiderna och andra regler som gäller användningen av materialet.
 • Kunden förbinder sig att följa upphovsrättslagen (404/1961) vid användningen av bibliotekets material.
 • Kunden måste betala avgifterna i enlighet med bibliotekets prislista.
 • Kunden måste använda bibliotekets material och utrustning på ett korrekt sätt. Kunden svarar för de skador som han eller hon orsakar. Kunden ansvarar själv för sina egna filer och dokument.
 • Kunden ansvarar själv för kvarglömda ägodelar.
Kun­dens rät­tig­he­ter och an­svar: Bib­li­o­tekskor­tet

Kundens rättigheter

 • Personer som har fyllt 15 år, har ett giltigt identitetsbevis med fotografi samt gatuadress i Finland kan få ett bibliotekskort. Ett undantag utgör studerande och personal vid Helsingfors universitet (inklusive utbyteselever och gästforskare), som kan få ett kort även om de inte uppfyller villkoren.
 • Kunden har i enlighet med dataskyddslagen (1050/2018) rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i bibliotekens kundregister. Kunden kan också begära att få ta del av registerbeskrivningen. Helka-biblioteken har ett gemensamt kundregister och en gemensam registerbeskrivning.

Kundens ansvar

 • Bibliotekskortet är personligt.
 • När kunden tar emot ett bibliotekskort förbinder han eller hon sig med sin underskrift att följa bibliotekets regler.
 • Kunden måste genast meddela biblioteket om han eller hon förlorar sitt kort.
 • För att få ett bibliotekskort måste kunden styrka sin identitet och överlåta de uppgifter biblioteket ber om, inklusive personbeteckningen.
 • Kunden ska meddela biblioteket om hans eller hennes kontaktuppgifter, namn eller personbeteckning ändras.

Registerbeskrivningen

 

Kun­dens rät­tig­he­ter och an­svar: Lån, re­ser­ve­ring och åter­läm­ning

Kundens rättigheter

 • Med bibliotekskortet kan man låna böcker, förnya sina lån och använda material från bibliotekets samlingar enligt de lånetider och regler som gäller för materialet.
 • Dessutom kan man reservera utlånat material.
 • Kunden kan återlämna material från Helsingfors universitets bibliotek till alla verksamhetsställen.

Kundens ansvar

 • Kunden ska visa sitt bibliotekskort när han eller hon lånar eller reserverar material.
 • Det är kundens ansvar att ta reda på förfallodagen för sina lån och förseningsavgifterna i bibliotekets prislista.
 • Om en kund återlämnar sina lån efter förfallodagen har biblioteket rätt att ta ut en förseningsavgift enligt prislistan.
 • Kunden måste ersätta oåterlämnat material (t.ex. en borttappad bok) enligt bibliotekets prislista och materialets värde. Om kunden redan har ersatt materialet och därefter återlämnar det, är biblioteket inte skyldigt att betala tillbaka ersättningen.
 • Oåterlämnat material och obetalda avgifter leder till låneförbud och ärendet överlåts till en extern inkassobyrå. Oåterlämnat material och obetalda avgifter kan också gå till rättslig indrivning.
 • Kunden får låneförbud om han eller hon har obetalda avgifter som överstiger den gräns som anges i prislistan. Låneförbudet hävs när avgifterna inklusive kostnader har betalats.

Bibliotekets prislista

Låneförbud

 

Kun­dens rät­tig­he­ter och an­svar: An­vänd­ning av bib­li­o­te­kets e-re­sur­ser

Kundens rättigheter

 • Kunden har rätt att använda elektroniska resurser i bibliotekets lokaler i enlighet med användarreglerna för Helsingfors universitets datasystem och Helsingfors universitets datasäkerhetsregler.
 • Studerande och anställda vid Helsingfors universitet samt personalen vid HUCS kan använda bibliotekets material i bibliotekets lokaler och på datorer som är kopplade till universitetets och HUCS datanät. Studerande och anställda vid Helsingfors universitet kan använda de licensierade e-resurserna även utanför universitetets datanät. Lokala användare har inte rätt till fjärranvändning.

Kundens ansvar

 • Bibliotekets kunder är skyldiga att följa användarreglerna för Helsingfors universitets datasystem och Helsingfors universitets datasäkerhetsregler.
 • När kunden använder material som Helsingfors universitet har licens för förbinder han eller hon sig att följa användarvillkoren.
 • E-resurser som anskaffats för universitetets bruk får användas för forskning, undervisning och studier. Det är förbjudet att använda resurserna eller delar av dem för kommersiella ändamål.
 • Det är i regel möjligt att bläddra och söka i e-resurserna, och skriva ut och spara rimliga mängder av material. Det är förbjudet att systematisk sprida resurserna, göra ändringar i dem eller använda program som automatiskt söker igenom dem.

Användarreglerna för Helsingfors universitets datasystem och Helsingfors universitets datasäkerhetsregler

 

Kun­dens rät­tig­he­ter: Kommunikation
 • Kunden har rätt att få information om bibliotekets tjänster genom att kontakta biblioteket.
 • Kunden har möjlighet att ge respons på bibliotekets verksamhet.
Bib­li­o­te­kets rät­tig­he­ter
 • Biblioteket har rätt att besluta om sina öppettider och ändringar i dem.
 • Biblioteket har rätt att besluta om lånetiderna.
 • Biblioteket har rätt att ta ut avgifter enligt sin prislista.
 • Biblioteket kan ge en kund användningsförbud för en viss tid om kunden inte följer bibliotekets regler och anvisningar trots bibliotekets anmärkningar.
 • Biblioteket har rätt att uppmana en kund som stör bibliotekets verksamhet, kunder eller personal att lämna biblioteket.
 • Biblioteket har rätt att ändra användarreglerna.
 • Biblioteket ansvarar inte för skador som orsakas av datavirus eller tekniska störningar i utrustning eller program som används i bibliotekets lokaler.
 • Biblioteket är inte ansvarigt om kunderna bryter mot användarvillkoren för e-resurserna.
 • Vid allvarligt missbruk kan universitetet överlämna ärendet till myndigheterna. Den som bryter mot användarvillkoren kan krävas på skadestånd i enlighet med lagstiftningen.
Bib­li­o­te­kets an­svar
 • Biblioteket tillhandahåller kunderna material, resurser, tjänster, lokaler och utrustning.
 • Biblioteket anger lånetiden vid utlåning.
 • Biblioteket informerar om sina tjänster och relaterade bestämmelser.
 • Kundregistret används för lånehantering. Biblioteket ger inte ut uppgifter från kundregistret till utomstående, med undantag av fall där kunden inte återlämnat material och ärendet går till indrivning.
 • Biblioteket behandlar kunduppgifterna och kundkontakterna konfidentiellt.
 • Biblioteket behandlar kundresponsen och beaktar den vid utvecklingen av verksamheten.

Registerbeskrivningen