Sociologi

© Anu Korhonen

Sociologi är en grundläggande samhällsvetenskap som studerar samhällets struktur och dess förändringar samt social verksamhet, sociala värderingar och attityder. Dess studieobjekt sträcker sig från globalisering och hela samhällen till intima sociala relationer. Sociologin lever med samhället; den forskar bland annat i invandring och invandrares integration, stadsliv, användning av medier och teknik samt integration, ekonomisk ojämlikhet och uppkomsten av finanskriser. Viktiga teman är också samhällelig aktivitet och deltagande; ojämlikhet inom hälsovården och andra sektorer; beroende; barndom och ungdom; institutioner, organisationer och samfund såsom familjer, städer och välfärdsstaten; social växelverkan och sociala nätverk.

Demografi

Demografi är en grundläggande samhällsvetenskap som undersöker förändringar i befolkningen, till exempel nativitet, mortalitet, immigration, emigration, äktenskap, samboende och skilsmässor. Dessa fenomen berör enskilda individer och familjer, men påverkar dessutom samhällsstrukturen på befolkningsnivå. Vid Helsingfors universitet ligger fokus särskilt på sociala frågor inom demografi, till exempel ojämlikhet i fråga om mortalitet och dödsorsaker, utbildning, social rörlighet, parförhållanden och skillnaderna i välbefinnandet hos olika befolkningsgrupper. Vid Helsingfors universitet är demografin placerad vid Statsvetenskapliga fakulteten, inom magisterprogrammet i sociala vetenskaper och doktorandprogrammet i socialvetenskaper.

Vad är so­cio­lo­gi?

Studieobjekten inom sociologi växlar från globalisering och hela samhällen till intima sociala relationer. Den forskar bland annat om samhällets struktur och dess förändring; medborgarnas aktivitet och deltagande; ojämlikhet i hälsa; beroende; barndom och ungdom; institutioner, organisationer och samfund såsom familjer, städer, välfärdsstaten; social verksamhet, växelverkan och sociala nätverk; människors värderingar, attityder och uttryckssätt.

Det sociologiska tänkesättet gör det möjligt att ifrågasätta vardagliga uppfattningar och medvetet ta avstånd från traditionella tänkesätt. Eftersom de sociologiska synvinklarna och forskningsresultaten går djupare än de traditionella uppfattningarna, avslöjar dolda problem och synliggör nya alternativ, har sociologin en stark kritisk potential. Av samma skäl är den också användbar vid beslutsfattande och planering som kräver kvalificerad kunskap.

Sociologi är en omfattande och bred samhällsvetenskap. Dess centrala områden är teori och forskning om samhällets struktur och social verksamhet. Den studerande gör sig förtrogen med åtminstone två forskningsområden inom allmän sociologi såsom till exempel familjesociologi eller stadssociologi. Målet är att studerande i sociologi utvecklas till sakkunniga som har förmåga att självständigt skaffa och analysera information om samhällsfenomen samt bearbeta och utnyttja den i olika uppgifter.

Inom läroämnet sociologi pågår ständigt flera olika forskningsprojekt inom olika ämnesområden. Många av dessa genomförs i samarbete med andra områden och universitet.

Nuvarande fokusområden inom forskningen är till exempel:

  • Forskning om addiktioner och spelberoende
  • Stadsforskning, bl.a. regional segregation och grannskapets sociala struktur
  • Forskning om invandrarnas sociala situation
  • Ungdomsforskning och forskning om åldrande
  • Diskussionsanalytisk forskning om social växelverkan
  • Forskning i sociologi och social teori
  • Forskning om orsaker till och följder av skillnader i hälsa

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: professor Eeva Luhtakallio

Pages

 

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

Mer information om forskningsprojekt hittar du i Helsingfors universitets forskningsportalen. 

Spektrumet av samhälleliga fenomen som studeras inom läroämnet sociologi är omfattande. Detta gör det möjligt att också erbjuda ett omfattande studieprogram för såväl kandidat-, magister- som påbyggnadsstuderande. Förutom de finsk- och svenskspråkiga programmen deltar vi även i det engelskspråkiga Master’s Programme in Contemporary Societies. Det är dessutom möjligt att studera vid magisterprogrammet i urbana studier och planering (på engelska). I magisterfasen kan man även välja linjen för demografi.

Vår utbildning ger färdigheter för att arbeta med uppgifter inom planering, förvaltning och statistik, som lärare inom vuxenutbildningen samt som journalist och med uppgifter inom kommunikation. Många sociologer arbetar som forskare eller sakkunniga vid beslutsfattande.

Utbildningsprogram med undervisning i sociologi