Globala utvecklingsstudier

Globala utvecklingsstudier (tidigare kallat utvecklingsforskning) undersöker utveckling, fattigdom och ojämlikhet samt sociala, politiska, miljörelaterade och kulturella förändringar ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Vid Helsingfors universitet fokuserar disciplinen på teman såsom teorier inom utvecklingsforskning, global extraktivism och transformativa alternativ, utmaningar i samband med avkolonisering, miljöns och utvecklingens politiska ekologi, utvecklingspolitik och utvecklingsinterventioner, rättvisa, förhållandet mellan utveckling och kultur , kön och annan intersektionell ojämlikhet, omgivningen och miljön samt global politisk ekonomi. Vetenskapsområdet strävar efter att förstå och förklara komplexa sociala transformationer först och främst – men inte endast – i Afrika, Asien och Latinamerika, liksom relationer mellan det globala Nord och Syd i syfte att finna kreativa möjligheter och alternativ för framtiden.
Be­skriv­ning av ve­ten­skaps­om­rå­det

Vad är globala utvecklingsstudier?

Globala utvecklingsstudier är ett vetenskapsområde som undersöker utveckling, ojämlikhet och rättvisa särskilt i det globala Syd. Vi forskar i sociala, politiska, miljörelaterade och kulturella förändringar och kontinuiteter ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Globala utvecklingsstudier granskar relationer mellan det globala Nord och Syd i en värld under globalisering. I Finland erbjuds globala utvecklingsstudier som en separat disciplin endast av Helsingfors universitet, där den är väletablerad bland de samhällsvetenskapliga disciplinerna.

Mångvetenskaplig forskning

Globala utvecklingsstudier är ett vetenskapsområde som kombinerar olika teoretiska, metodologiska och analytiska angreppssätt. Vi granskar kulturella, politiska, ekonomiska, miljörelaterade och sociala förändringar, i syfte att förstå och förklara komplexa, globala förändringsprocesser. Dessa analyseras utgående från såväl historiska som nutida kontexter först och främst – men inte endast – i Afrika, Asien och Latinamerika. Globala utvecklingsstudier fokuserar i första hand på geografiska regioner som knöts till världsekonomin genom kolonialismen och till världsordningen som de europeiska kolonialmakternas egendom. Forskningen i det globala Syd inkluderar historiska och samtida globala förbindelser (kapitalism, kolonialism, bistånd, handel osv.) och de dominerande ställningar, hierarkier och ojämlikheter som anknyter till dessa. Globala utvecklingsstudier intresserar sig för effekterna av globaliseringen, miljöförändringar och utvecklingspolitik på möjligheterna för människor som lever i det globala Syd att påverka sina liv

Forskningsprofil

Globala utvecklingsstudier är en dynamisk, pluralistisk och populär mångvetenskaplig och internationellt orienterad disciplin vid Helsingfors universitet. Fokusområden inom forskningen är:

  • Globalisering av utvecklingen
  • Statsbildning, utvecklingsinterventioner och samhälleligt motstånd
  • Resurspolitikens och styrningens politiska ekologi
  • Rättvisa, katastrofer och det globala klimatnödläget
  • Globala utvinningsindustrier och transformativa alternativ
  • Urban ojämlikhet i det globala Syd
  • Feministisk teoribildning och dekolonisering av kunskap
  • Fred, konflikter och hållbar utveckling
  • Växande makter och relationer i det globala Syd
Forsk­nings­pro­jekt
Ut­bild­nings­pro­gram med un­der­vis­ning i globala utvecklingstudier
Vik­ti­ga part­ner­skaps­or­ga­ni­sa­tio­ner
Personer

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: professor Markus Kröger

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show more info
Show less info
Kontaktinformation

Post- och besöksadress

PB 18 (Unionsgatan 35)

00014 Helsingfors universitet

Information för press och media

Tjänster för press och media