Avdelningen för pedagogik

Verksamheten vid Avdelningen för pedagogik består i enlighet med universitetets grundläggande uppgifter av forskning, undervisning och samverkan med samhället. Avdelningen för pedagogik finns på Brobergsterrassen i Kronohagen.
Ledning och personal

Prefekten för avdelningen är professor Minna Autio.

Avdelningens personal enligt befattning.

Avdelningens uppgift

Avdelningen för pedagogik bär ansvar för pedagogisk forskning och utbildning. Undervisning ges både i form av kurser som är gemensamma för alla studenter och kurser som är avsedda för olika studieinriktningar. Avdelningen har en specialuppgift på svenska, vilket innebär att undervisning i allmän pedagogik och lärarutbildning ordnas både på finska och på svenska. Utöver kandidat- och magisterprogrammen som leder till grundexamina samt de två doktorandprogrammen ges undervisning i det internationella, engelskspråkiga magisterprogrammet Changing Education.

Organisationen – forskning, undervisning, annan verksamhet

Personalen är organiserad enligt forsknings- och undervisningsområden. Genom den forskning som bedrivs inom huvudforskningsområdena fostran, samhälle och kultur samt lärande och samverkan får också utbildningsbranschen och samhället den nyaste kunskapen på området. Personalen vid Avdelningen för pedagogik anlitas ofta för olika expertuppdrag. Avdelningen har breda internationella kontakter, och i synnerhet utbildningssamarbetet med Afrika och Asien är aktuellt.

De flesta av våra studenter utbildar sig till lärare, vilket innebär att kontakterna med läroanstalter är täta, och undervisningspraktik ordnas utöver i två övningsskolor också i ett stort antal andra skolor och daghem i huvudstadsregionen. Detta ger dem som handleder undervisningspraktik en kontinuerlig kontakt med fältet. Dessutom är det möjligt att genomföra expertpraktik på olika arbetsplatser.

Historia

Den första professuren i pedagogik inrättades 1852 vid Helsingfors universitet. Då hette ämnet pedagogik och didaktik och den centrala idén var att stödja lärarutbildningen. Den nuvarande Avdelningen för pedagogik fortsätter den verksamhet som bedrevs vid Institutionen för beteendevetenskaper (tidigare Institutionen för pedagogik) och Institutionen för lärarutbildning. Lärarutbildningen flyttades till universitetet år 1974, och klasslärarutbildningen på magisternivå inleddes år 1979.