Beslut i ekonomiärenden

Universitetets styrelse och rektor ansvarar i enlighet med universitetslagen för universitetets och universitetskoncernens verksamhet och ekonomi. Universitetets styrelse är samtidigt universitetets fonders styrelse. Till universitetskoncernens ledning hör utöver styrelsen och rektorn också förvaltningsdirektören och kvestorn.
Be­sluts­fat­tan­de i eko­no­mis­ka ären­den

Figuren visar Helsingfors universitets ekonomiska beslutsfattare. Nedan ser du en närmare beskrivning av de olika aktörerna samt organens sammansättning.

Sty­rel­sen och sty­rel­seut­skot­ten

Sty­rel­sen

Universitetets styrelse och rektor ansvarar i enlighet med universitetslagen för universitetets och universitetskoncernens verksamhet och ekonomi. Universitetets styrelse är samtidigt universitetets fonders styrelse.

Sty­rel­seut­skott och kom­mit­té­er

Som styrelsens utskott fungerar ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Också en placeringskommitté och en fastighetskommitté biträder styrelsen och rektorn. Utskotten består av styrelsens medlemmar och är en del av styrelsens verksamhet. Dotterbolagen och intressebolagen har egna styrelser.

Re­vi­sions­ut­skot­tet

Revisionsutskottets uppgift är att koordinera revisionen av dottersammanslutningar och att godkänna en revisionsplanen för de sammanslutningar och stiftelser som hör till universitetskoncernen.

Revisionutskottets sammansättning 2024–2025

 • Ilona Herlin, ordförande
 • Aku Houttu
 • Marja Mikkola
 • Risto Renkonen
 • Ilona Riipinen

Ut­skot­tet för fast­stäl­lan­de av lö­ner och ar­vo­den

Universitetets styrelse beslutar om rektorns, prorektorernas och förvaltningsdirektörens löner, arvoden och bedömningskriterier.  Utskottet för fastställande av löner och arvoden har till uppgift att lägga fram förslag om dessa till styrelsen.

Helsingfors universitets styrelse utser utskottet bland styrelsemedlemmarna. Utskottet för fastställande av löner och arvoden har tre medlemmar och väljs för styrelsens mandatperiod.

Utskottets sammansättning 2022–2025

 • Niklas Bruun, ordförande
 • Ilona Herlin
 • Mari Pantsar

Pla­ce­rings­kom­mit­tén

Placeringskommittén biträder universitetets styrelse och rektor i behandlingen av Helsingfors universitets och Helsingfors universitets fonders värdepappersplaceringar. Till placeringskommittén hör en ordförande och minst tre medlemmar, som styrelsen utser för två år i sänder. Placeringskommittén rapporterar till revisionsutskottet.

Placeringskommittén behandlar ärenden som gäller:

 1. principerna för universitetets och universitetets fonders värdepappersplaceringar
 2. basallokeringen för värdepappersplaceringar
 3. andra utredningar och planer som anknyter till förvaltningen av värdepapper på uppdrag av styrelsen eller rektorn

Placeringskommittén följer universitetets och universitetets fonders placeringsverksamhet i alla sina möten och bereder vid behov förslag till ändringar i placeringsverksamhetens principer.

Medlemmar 1.1.2024–31.12.2025

 • Heikki Venho, ordförande
 • Anna Hyrske
 • Mika Vaihekoski
 • Jyri Suonpää
 • Juhana Aunesluoma

Fas­tig­hets­kom­mit­tén

Fastighetskommitténs uppgift är att biträda universitetets styrelse och rektor i behandlingen av frågor som gäller universitetskoncernens fastighetsegendom ur ägarens synvinkel. Till fastighetskommittén hör en ordförande och minst tre medlemmar, som styrelsen väljer för två år i taget. Fastighetskommittén rapporterar till revisionsutskottet.

Fastighetskommittén behandlar följande då det gäller universitetskoncernens fastighetsegendom:

 1. ägarpolitiken för universitetskoncernens fastighetsegendom (som en del av universitetets ägarpolitik)
 2. universitetskoncernens investeringsplaner för nyinvesteringar och reparationer på lång sikt
 3. universitetskoncernens investeringsplan med budget och prognos samt årsspecifik revidering
 4. universitetskoncernens finansieringsplan (lån, räntor, byte av ränta)
 5. resultatet för universitetskoncernens hyresverksamhet
 6. andra utredningar och planer rörande förvaltningen av fastighetsegendomen på uppdrag av styrelsen eller rektorn

Medlemmar 1.1.2024–31.12.2025

 • Jaakko Hietala, ordförande
 • Heli Pennanen
 • Anders Stenbäck
 • Björn Teir
 • Hannu Vartiainen
Kon­cern­led­ning­en och re­vi­sio­nen

Kon­cern­led­ning­en

Helsingfors universitets koncernledning består av universitetets styrelse, rektor Sari Lindblom, förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen och kvestor Marjo Berglund.

Kom­mer­si­a­li­se­rings­ut­skot­tet

Utskottet behandlar frågor som gäller universitetets kommersialiseringsverksamhet universitetets kommersialiseringsverksamhet och deltagande i finansiering av företagsverksamhet som föds av universitetsforskning. Utskottet rapporterar till rektorn.

Kommersialiseringsutskottet behandlar kommersialiseringsprojekt och rekommenderar eller låter bli att rekommendera upprättningen av spin-out företag. Utskottet behandlar också  Helsingfors universitets fonders investeringar i spin-out företag som grundas och i sådana företag som redan existerar. Utskottet fungerar som en rådgivare för finansiering och internationalisering av projekt och spin-out företag som grundas.

Rektorn utser medlemmar till kommersialiseringsutskottet. Rektorn utser ordförande och fastställer medlemmarnas arvoden.

Medlemmar 2023-

 • Jouni Hirvonen, ordförande, prorektor, Helsingfors universitet
 • Meri Helleranta, Courage Ventures
 • Milla Koistinaho, Innovestor Life Science Fund
 • Reima Linnanvirta, Trind Ventures
 • Pauliina Martikainen, Maki.vc
 • Pontus Stråhlman, Voima Ventures

Re­vi­sion

Revisorer för Helsingfors universitet och universitetskoncernen är CGR, OFGR Tomi Moisio samt revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Sauli Salmi som huvudansvarig revisor.

Uni­ver­si­tets­kol­le­gi­et

Universitetskollegiet fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn.

An­vis­ning­ar om eko­no­min

Ekonomin sköts med stöd av lagar, förordningar och myndighetsanvisningar samt med stöd av universitetets interna anvisningar.