Beslut i ekonomiärenden
Universitetets styrelse och rektor ansvarar i enlighet med universitetslagen för universitetets och universitetskoncernens verksamhet och ekonomi. Universitetets styrelse är samtidigt universitetets fonders styrelse. Till universitetskoncernens ledning hör utöver styrelsen och rektorn också förvaltningsdirektören och kvestorn.
Be­sluts­fat­tan­de i eko­no­mis­ka ären­den
Sty­rel­sen och sty­rel­seut­skot­ten

Sty­rel­sen

Universitetets styrelse och rektor ansvarar i enlighet med universitetslagen för universitetets och universitetskoncernens verksamhet och ekonomi. Universitetets styrelse är samtidigt universitetets fonders styrelse.

Sty­rel­seut­skott och kom­mit­té­er

Som styrelsens utskott fungerar ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Också en placeringskommitté och en fastighetskommitté biträder styrelsen och rektorn. Utskotten består av styrelsens medlemmar och är en del av styrelsens verksamhet. Dotterbolagen och intressebolagen har egna styrelser.

Re­vi­sions­ut­skot­tet

Revisionsutskottets uppgift är att koordinera revisionen av dottersammanslutningar och att godkänna en revisionsplanen för de sammanslutningar och stiftelser som hör till universitetskoncernen.

Utskottet samlades sex gånger 2020. Deltagandeprocenten vid mötena var 100 % (2019: 92 %).

Utskottets sammansättning fr.o.m. 1.1.2020

Teija Tiilikainen, ordförande
Elisa Hyytiäinen 
Tommi Laitio     
Kalle Saksela 
Sebastian Österman 

Ut­skot­tet för fast­stäl­lan­de av lö­ner och ar­vo­den

Universitetets styrelse beslutar om rektorns, prorektorernas och förvaltningsdirektörens löner, arvoden och bedömningskriterier.  Utskottet för fastställande av löner och arvoden har till uppgift att lägga fram förslag om dessa till styrelsen.

Helsingfors universitets styrelse utser utskottet bland styrelsemedlemmarna. Utskottet för fastställande av löner och arvoden har tre medlemmar och väljs för styrelsens mandatperiod.

Utskottet sammanträdde inte under 2020.

Utskottets sammansättning fr.o.m. 1.1.2018

Tarja Halonen, ordförande
Teija Tiilikainen
Jussi Pajunen

Pla­ce­rings­kom­mit­tén

Placeringskommittén biträder universitetets styrelse och rektor i behandlingen av Helsingfors universitets och Helsingfors universitets fonders värdepappersplaceringar. Till placeringskommittén hör en ordförande och minst tre medlemmar, som styrelsen utser för två år i sänder. Placeringskommittén rapporterar till revisionsutskottet.

Placeringskommittén behandlar ärenden som gäller:

1. principerna för universitetets och universitetets fonders värdepappersplaceringar

2. basallokeringen för värdepappersplaceringar

3. andra utredningar och planer som anknyter till förvaltningen av värdepapper på uppdrag av styrelsen eller rektorn

Placeringskommittén följer universitetets och universitetets fonders placeringsverksamhet i alla sina möten och bereder vid behov förslag till ändringar i placeringsverksamhetens principer.

Utskottet samlades sex gånger 2020. Deltagandeprocenten vid mötena var 100 % (2019: 100 %).

Medlemmar fr.o.m. 1.1.2018

Erkki Helaniemi, kommitténs ordförande
Juhana Aunesluoma
Ira van Gilse van der Pals
Sari Lounasmeri
Jyri Viskari 

Fas­tig­hets­kom­mit­tén

Fastighetskommitténs uppgift är att biträda universitetets styrelse och rektor i behandlingen av frågor som gäller universitetskoncernens fastighetsegendom ur ägarens synvinkel. Till fastighetskommittén hör en ordförande och minst tre medlemmar, som styrelsen väljer för två år i taget. Fastighetskommittén rapporterar till revisionsutskottet.

Fastighetskommittén behandlar följande då det gäller universitetskoncernens fastighetsegendom:

1. ägarpolitiken för universitetskoncernens fastighetsegendom (som en del av universitetets ägarpolitik)

2. universitetskoncernens investeringsplaner för nyinvesteringar och reparationer på lång sikt

3. universitetskoncernens investeringsplan med budget och prognos samt årsspecifik revidering

4. universitetskoncernens finansieringsplan (lån, räntor, byte av ränta)

5. resultatet för universitetskoncernens hyresverksamhet

6. andra utredningar och planer rörande förvaltningen av fastighetsegendomen på uppdrag av styrelsen eller rektorn

Utskottet samlades fem gånger 2020. Deltagandeprocenten vid mötena var 97 % (2018: 100 %).

Medlemmar 

Jaakko Hietala, kommitténs ordförande
Erkki Hakala
Niina Nurminen
Hannu Vartiainen

Kon­cern­led­ning­en och re­vi­sio­nen

Kon­cern­led­ning­en

Helsingfors universitets koncernledning består av universitetets styrelse, rektor Jari Niemelä, förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen och kvestor Marjo Berglund.

Kom­mer­si­a­li­se­rings­ut­skot­tet

Utskottet behandlar frågor som gäller universitetets kommersialiseringsverksamhet universitetets kommersialiseringsverksamhet och deltagande i finansiering av företagsverksamhet som föds av universitetsforskning. Utskottet rapporterar till rektorn.

Kommersialiseringsutskottet behandlar kommersialiseringsprojekt och rekommenderar eller låter bli att rekommendera upprättningen av spin-out företag. Utskottet behandlar också  Helsingfors universitets fonders investeringar i spin-out företag som grundas och i sådana företag som redan existerar. Utskottet fungerar som en rådgivare för finansiering och internationalisering av projekt och spin-out företag som grundas.

Rektorn utser medlemmar till kommersialiseringsutskottet. Rektorn utser ordförande och fastställer medlemmarnas arvoden.

Utskottet samlades tre gånger 2020. Deltagandeprocenten vid mötena var 100 % (2019: 75 %).

Medlemmar fr.o.m. 1.1.2019

Paula Eerola, ordförande, prorektor, Helsingfors universitet
Timo Ahopelto, verkställande direktör, Lifeline Ventures Oy
Patrick Ennis, Global Head of Technology, Intellectual Ventures
Kirsty Hewitson Vice President of Innovation, National Nuclear Laboratory UK 

Re­vi­sion

Revisorer för Helsingfors universitet och universitetskoncernen är CGR, OFGR Tomi Moisio samt revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Sauli Salmi som huvudansvarig revisor.

 

Uni­ver­si­tets­kol­le­gi­et

Universitetskollegiet fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn. 

An­vis­ning­ar om eko­no­min

Ekonomin sköts med stöd av lagar, förordningar och myndighetsanvisningar samt med stöd av universitetets interna anvisningar.