Värdepappersplacering

Helsingfors universitets och Helsingfors universitets fonders sammanräknade placeringstillgångar uppgår till drygt en halv miljard euro och fastighetstillgångarna till omkring en och en halv miljard euro.

Helsingfors universitets placeringstillgångar består av medel som samlades ihop i samband med universitetsreformen 2010 och av deras avkastning. Helsingfors universitets fonders placeringstillgångar har byggts upp under en lång tid och härstammar från donationer och avkastning på placeringar.

Det primära syftet med universitetets placeringsverksamhet är att öka universitetets ekonomiska stabilitet och självständighet. Det långsiktiga målet är en årlig avkastning på 4 % + inflation. För att säkerställa likabehandling mellan olika generationer ska avkastningsmålet ändå vara minst lika högt som den andel som delas ut för att verkställa universitetets grundläggande uppgifter. Universitetet strävar efter en riskprofil där avkastningsmålet kan nås med så liten risk som möjlig. Jämförelseindexet är aktier 70 % och räntor 30 %.

Helsingfors universitets placeringar

Placeringarnas fördelning 31.12.2023

Värdet av Helsingfors universitets placeringar uppgick till 672 miljoner euro i slutet av 2023.

Under åren 2019–2023 avkastade Helsingfors universitets placeringar i medeltal +11,6 % per år. Den realiserade avkastningen var exceptionellt hög och representerar en risknivå där aktiernas vikt i fördelningen av placeringarna är stor. Detta innebär i praktiken även att avkastningen varierar markant.

Placeringarnas fördelning 31.12.2023: Noterade aktier 71,3 %, Noterade skuldebrev 21,8 %, Övriga 4,2 % och Kassa 2,7 %

HU och HUF tids­vik­tad av­kast­ning (TWR) från bör­jan av 2019 och må­nat­lig av­kast­ning

Grafen beskriver avkastningen på värdepapper i Helsingfors universitets fonder från och med år 2019. Avkastningen varierar kraftigt och reflekterar förändringarna på värdepappersmarknaden.

Som ersättning för den varierande avkastningen – alltså risken – kan universitetet i det långa loppet förvänta sig en avkastning som är större än riskfria räntor. För att universitetet ska ha möjlighet att finansiera negativa avkastningar och placera långsiktigt är det därför nödvändigt att positiva avkastningar fonderas.

An­svars­full pla­ce­rings­verk­sam­het

Placeringsverksamheten styrs av Principerna för ansvarsfulla placeringar som godkänts av universitetsstyrelsen den 12 juni 2019. 

Vår placeringsverksamhet ska stämma överens med den värdegrund vi har i fråga om universitetets samhällsansvar. Universitetet är en ansvarsfull placerare som iakttar god förvaltningssed.

Vi gör våra placeringar på lång sikt, och målet är att försäkra god avkastning och värdeutveckling på lång sikt. Vi tror att det på lång sikt är lönsammare att placera i ett företag som beaktar miljöaspekter, sociala aspekter och god förvaltningssed i sin verksamhet.

I vår placeringsverksamhet använder vi oss i första hand av motparter som beaktar principerna om ansvarsfull placeringsverksamhet. När nya placeringsbeslut fattas beaktar vi placeringsverksamhetens ansvarsfullhet som en central faktor.

Nyheter
Helsing­fors uni­ver­si­tets fond­lis­ta #hel­funds

Helsingfors universitet strävar efter att främja sin placeringsverksamhet genom att koncentrera sina placeringar i effektiva och ansvarsfulla placeringsfonder. Som en del av ansvarsfullheten publicerar universitetet nya signifikanta långtidsplaceringar vartefter som de genomförs.

Syftet med fondlistan är att öka transparensen i universitetets placeringsverksamhet och främja likvärdig information om placeringsprodukter. Fondlistan är inte en uppmaning till att teckna, inlösa eller byta fondandelar. Före placeringsbeslutet bör placeraren bekanta sig med fondspecifikt material, av vilket bland annat riskerna framgår.

Helsing­fors uni­ver­si­tets fond­lis­ta #hel­funds

Våren 2019: Handelsbanken Global Index Criteria

Hösten 2019: SEB Sustainability Global Index Fund

Våren 2020: SPP Aktiefond Global A EUR ACC

Hösten 2020: Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind EUR Acc

Helsingfors universitets placeringstillgångar: vad, varför och hur?

Det primära syftet med universitetets placeringsverksamhet är att öka universitetets ekonomiska stabilitet och självständighet. Därutöver är förvaltning av ackumulerade placeringstillgångar på ett professionellt, långsiktigt, forskningsbaserat sätt, förankrat i forskning och i enlighet med universitetets värderingar ansvarsfull verksamhet gentemot universitetet självt, donatorerna och även hela samhället.

Användningen av statens basfinansiering är mycket reglerad. Avkastningen från placeringsverksamheten stärker universitetets självständighet och beslutanderätt.

De tillgångar som placerats i värdepapper har ackumulerats under en lång tid genom statlig kapitalisering, donationer och avkastning på placeringar. Tillgångarna består delvis av medel som samlades ihop i samband med universitetsreformen 2010 och av avkastningen på dem.

Genom donationer kan olika aktörer – privatpersoner, företag och stiftelser – stödja önskat vetenskapsområde till exempel genom att finansiera en professur för området i fråga. På så sätt får universitetet mer resurser för att sköta sina primära uppgifter: undervisningen och forskningen.

Donatorerna kan också lämna beslutet till universitetet, och då kan universitetet använda avkastningen på donationsmedlen på något som det anser viktigt.

Placeringarna styrs av universitetets principer för placeringsverksamheten (2018), och Principer för ansvarsfulla placeringar (2019) samt universitetets placeringsplan.

Universitetets placeringsteam på tre personer sköter placeringarna med stöd av jurister och ekonomitjänster. Placeringsteamet leds av placeringsdirektör Anders Ekholm. En extern placeringskommitté stöder placeringsteamets arbete med råd och rekommendationer. Det slutliga ansvaret för placeringsbesluten bärs av kvestor (ekonomichef) Marjo Berglund.

Universitetets placeringstillgångar i värdepapper utgjorde vid utgången av 2021 totalt [650 000 000] euro. Placeringstillgångarna fördelas i värdepapper som ägs av Helsingfors universitet (ca 55 %) och Helsingfors universitets fonder (ca 45 %).

Universitetets placeringsprinciper bygger på finansiell teori och akademisk forskning. Ur rapporteringsperspektiv har placeringarna indelats i börsnoterade och onoterade placeringar. Merparten av placeringarna är i globalt diversifierade kostnadseffektiva, ansvarsfulla ESG-indexfonder (börsnoterade placeringar). En liten andel av placeringstillgångarna är i onoterade placeringar som alla enligt placeringsprinciperna ska ha ett samband med Helsingfors universitet eller också ett mycket tydligt ansvarsperspektiv. På universitetets webbplats finns utöver placeringsplanen också en årsrapport över ansvarsfull placering med specificerade uppgifter om varje placering.

I enlighet med universitetets värderingar är ansvarsfullhet en betydande del av placeringsverksamheten, och det syns på många olika sätt. Bland annat offentlighetsprincipen främjas inom hela placeringsverksamheten, och universitetet strävar efter en koldioxidneutral placeringsportfölj före år 2030. Genom onoterade placeringar eftersträvas ett inflytande på samhället och miljön.

Universitetet stöder studenternas entreprenörskap bland annat genom programmet HELSEED. Programmets mål är att uppmuntra studenter till entreprenörskap och ge startup-team information och stöd i olika skeden av deras livscykel. Helsingfors universitets fonder kan också göra tidiga investeringar på 10 000–50 000 euro i kommande eller befintliga uppstartsföretag som har deltagit i programmet.

Bolaget Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, som är i Helsingfors universitets ägo, ansvarar för kommersialiseringen av sådana forskningsbaserade innovationer för vilka universitetet har immateriella rättigheter. Om det bildas ett spin-off-bolag kring innovationen medverkar Helsingfors universitets fonder som grundare och delägare. Helsingfors universitets fonder kan också göra tilläggsplaceringar i bolaget eller sälja en del av sitt innehav i det. Kommersialiseringen styrs av universitetets uppfinningsreglemente och principer för kommersialisering av forskningsresultat.

De donationsmedel som universitetet fått placeras och på dem betalas årligen en avkastning på fyra procent i enlighet med beslut av Helsingfors universitets styrelse. Avkastningen på fyra procent utdelas oberoende av hur mycket placeringarna avkastade på marknaden.

Ofta förbinds donationer till att stöda ett visst vetenskapsområde, till exempel för att täcka kostnaderna för en donationsprofessur. Ändamålen för placeringstillgångar som mottagits i form av statens motfinansiering bestäms av rektorn. Användningen av donationsmedel regleras också av 2 § i universitetslagen (558/2009).

Avkastningarna från goda år används för att kompensera svagare år. På så sätt säkerställer vi att till exempel donationsprofessurer kan fortsätta utan avbrott och problem, även om vi ibland skulle råka ut för sämre år.

Av den fyra procents avkastning som årligen betalas på donationsmedlen delas årligen tre procentenheter ut för användning. En procentenhet av avkastningen lämnas till donationsfondens kapital och placeras vidare. På så sätt säkerställs att den avkastning som betalas växer på sikt och att de ökade kostnaderna kan betalas också i fortsättningen.

Vårt över 380 år gamla universitet sköter sin ekonomi mycket långsiktigt. Det är viktigt att sörja för att varje generation av studenter får sin del, i såväl bättre som sämre tider. Det är därför som vi använder endast avkastningen från placeringsverksamheten – och också den på ett ansvarsfullt och systematiskt sätt.