Universitetskoncernen
Universitetets egendom förvaltas förutom via Helsingfors universitets värdepappersportfölj också i Helsingfors universitets fonder och Helsingfors Universitetsfastigheter Ab

Egendomen består huvudsakligen av fastigheter, noterade värdepapper och direkta placeringar i onoterade bolag och fonder. Koncernens omsättning 2019 var 1,0 miljarder euro och balansomslutningen nästan 1,7 miljarder euro. År 2019 var koncernens resultat 60 miljoner euro och soliditetsgraden 74,7 procent.

Koncernens balansräkning (eget kapital), soliditet och resultat påverkas markant av att värdepappren bokförs i marknadsvärdet. Deras andel av resultatet 2019 var 85 miljoner euro.

Bland koncernens enheter var Helsingfors universitets operativa resultat -35 miljoner euro

Fas­tig­he­ter

Helsingfors universitet har ägt fastigheter och ansvarat för underhållet av sina fastigheter ända sedan universitetet grundades, nästan 380 år. Fastigheterna utgör cirka tre fjärdedelar av värdet på universitetets egendom. Fastigheternas värde i balansräkningen uppgick vid utgången av 2018 till cirka 800 million euro. 

Universitetets fastigheter ligger till största delen inom Helsingfors stad. Universitetets mål är att koncentrera sina lokaler till universitetets fyra campus i Helsingfors. På universitetets campus i Helsingfors centrum finns de bäst kända fastigheterna, bl.a. universitetets huvudbyggnad vid Senatstorget och Porthania. Dessutom äger universitetet fastigheter på forskningsstationerna som finns i olika delar av Finland.

Målet är att säkerställa att all verksamhet har tillgång till lämpliga lokaler till ett rimligt pris. Universitetet kan reagera snabbt på förändringsbehov i och med att man själv äger lokalerna.

Antalet lokaler som är i universitetets användning har minskat under de senaste åren. När lokalerna används effektivt blir det mer pengar över för universitetets huvuduppgift dvs för undervisning och forskning.

Cirka två tredjedelar av Helsingfors universitetskoncerns fastigheter ägs av Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och en tredjedel av Helsingfors universitets fonder.

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab är ett fastighetsplaceringsbolag för ägande och utveckling av universitetsfastigheter.

Bolaget ägs av Helsingfors universitet och ingår i Helsingfors universitetskoncern.

Helsingfors Universitetsfastigheter följer kapitalhyraprincipen och hyr huvudsakligen ut verksamhetslokaler till sin ägare.

Bolaget äger sammanlagt cirka 400 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Cirka 90 procent används av Helsingfors universitet. Fastigheternas bokföringsmässiga värde uppgick i slutet av 2018 till cirka 455 miljoner euro.  

De viktigaste fastigheterna som ägs av bolaget

Haartmans-institutet i Mejlans och Topeliusgatan 32 3251 957 htm²

Byggnaderna i Campus Gumtäkt 50 335 htm²

Biocentren i Vik 37 707 htm²

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten i Vik 34 424 htm²

Forsthuset-Topelia 24 922 htm²

Byggnaderna i Brunakärr 24 615 htm²

Porthania 15 948 htm²

Helsingfors universitets fonder äger sammanlagt cirka 250 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och bostäder. Cirka 90 procent av dem används av Helsingfors universitet. Fastigheternas bokföringsmässiga värde uppgick i slutet av 2018 till cirka 317 miljoner euro.

De viktigaste fastigheterna som är i fondernas ägo

Kvarteret Älgen (Kajsahuset, Porthania m.fl.) 45 085 htm²

Brobergsterrassen 28 073 htm²

Nationalbiblioteket + underjordiska magasinet 23 923 htm²

Universitetets huvudbyggnad 16 925 htm²

Biomedicum I och II i Mejlans 16 433 htm²

Alexandersgatan 7 + Universitetsgatan 4 415 894 htm²

Bostäder 9 146 htm²

Cultivator I och II i Vik 7 410 htm²

As. Oy Enontekiön Kilpisrivit, 68 %

Fastighets Ab Aleksandersgatan 7, 100 %
KOy Helsingin kirjastoluolat, 100 %
KOy Helsingin Kaisaniemenkatu 5, 100 %
KOy Viikinmansio, 100 %
Oy Vuorikatu 3, 100 %
KOy Fabianinkatu 32, 100 %

Koncernen Tiedepuiston Asunnot
Tiedepuiston Asunnot Oy (moderbolag), 100 %
    As Oy Viikin Aura 1, 81,99 %

 

As. Oy Isokatu 27, 48,6 %
Helsingin Tiedepuiston yrityshautomot Oy, 47,8 %
KOy Biomedicum Helsinki, 46,9 %
KOy Helsingin Pohj. Hesperiankatu 23 A, 50,0 %
KOy Lammin Biokylä 1, 30,0 %
KOy Helsingin Ympäristötalo, 25,4 %
As. Oy Yliopistonk. 25, 21,2 %
KOy Liiketalo, 22,9 %

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli, 9,4 % (konserni yhteensä 48,4 %)

Dot­ter­bo­lag

Yliopiston Apteekki – Universitetets Apotek är det största företag som Helsingfors universitets fonder äger. Koncernen Yliopiston Apteekki - Universitetets Apotek är verksam i Finland och Ryssland. År 2019 hade den en omsättning på 325 miljoner euro.  Universitetets Apoteks kärnuppgift är att hjälpa kunderna när de ordineras läkemedel och att främja deras hälsa och välmående. Universitetets Apotek har samhällsansvar och specialuppgifter, såsom framställning av ovanliga läkemedel. Läs mer om apoteks- och samfundsskatten som Universitetsapoteket betalar.

HY247, d.v.s. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy, är en enhet med dryga 300 anställda, som erbjuder universitetet fastighetstjänster. HY247 ansvarar för byggtjänster, underhållstjänster, städtjänster och experttjänster som vaktmästartjänster, service och lokalbokning.

Helsingfors universitet har upphovsrätt till de finska och finlandssvenska namnlängderna. Försäljningen av dessa rättigheter utgör största delen av Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:s  (Universitetets kalenderbyrå) omsättning.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy sköter anmälningar om uppfinningar vid universitetet och främjar kommersialiseringen av innovationer som föds i universitetsforskningen.

Gaudeamus Oy ger ut fackböcker och vetenskapslitteratur – allmänna fackböcker, forskningslitteratur, läroböcker, facklitteratur och samhällsdebatt.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster (HY+) arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom olika vetenskapliga discipliner.

Unigrafia Oy tillhandahåller tryck-, utskrivnings- och publikationstjänster. Helsingfors universitets fonder äger 57,5 % av bolaget. De övriga ägarna är Aalto Holding Oy, Haaga Helia Oy Ab och Konstuniversitetet.

Unihome Oy erbjuder inkvarteringstjänster i Helsingfors och Esbo särskilt för universitetets utländska gäster. Helsingfors universitets fonder äger 81 % av bolaget, medan Aalto-universitetet äger 19 % av det.

Funidata Oy utvecklar datasystemtjänster för studier och undervisning vid universitet. Bolaget ägs av Helsingfors universitet (35,1 %), Tammerfors universitet (23,2 %), Aalto-universitetet (19,1 %), Jyväskylä universitet (14,5 %), Villmanstrands tekniska universitet (5,2 %) och Svenska handelshögskolan (2,9 %).

Oy 4Pharma Ltd:s huvudprodukter är datahantering inom klinisk forskning och statistisk analys. Bolaget är verksamt i Finland och Sverige. Dotterbolaget i Schweiz läggs ner under kontrollerade former 2020.

Fö­re­tag ägda av Helsing­fors uni­ver­si­tets fon­der 1.5.2020

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, 100 %
Unigrafia Oy, 58 %
Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, 100 %
Gaudeamus Oy, 100 %
HY+ Oy, 100 %
Smear Oy, 100 %
Unihome Oy, 81 %

Koncernen Yliopiston Apteekki – Universitetets Apotek
    Yliopiston Apteekki Oy (moderbolag), 100 %
          Ryssland: Universitetskaja Apteka OOO, 100 %
          Medapta Oy, 100 %
    Yhteistyöapteekit Finland Oy, 100 %
    HBS Finland Oy

Koncernen Oy 4Pharma
 Oy 4Pharma Ltd (moderbolag), 100 %
    Oy 4Pharma AB, Sverige, 100 %
    4Pharma Switzerland GmbH, 100 %  (bolaget läggs ner under kontrollerade former 2020)

In­tres­se­bo­lag och öv­ri­ga ak­ti­er

Helsingfors universitets fonder äger andelar i flera bolag – t.ex. i startup-företag som har grundats till följd av forskning vid universitetet.

Helsing­fors uni­ver­si­tets fon­der var de­lä­ga­re i föl­jan­de bo­lag 1.5.2020:

Airmodus Oy, 34,8 %
Aplagon Oy, 13,0 %
Dalan Animal Health Inc, USA, 22,0 %
Edvisto Oy, 13,5 %
Etsimo Oy, 30,0 %
Fun Academy Oy, 5,0 %
GlucoModicum Oy, 23,5 %
Helsinki International Schools Group Oy, 14,3 %
Karsa Oy, 10,6 %
MOPRIM Oy, 29,2 %
Nanoform Finland Oy, 14,5 %
The Solubility Company Oy, 22,3 %
Uute Scientific Oy, 10,6 %
Valo Therapeutics Oy, 22,3 %
Veil.ai Oy, 26,0 %

Stif­tel­ser

I Helsingfors universitetskoncern ingår två stiftelser: Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse och Kumpulan liikuntahallisäätiö (en stiftelse som äger en idrottshall i Gumtäkt).

Vetenskapsstiftelsen grundades när universitetet fyllde 350 år och dess syfte är att stödja och främja unga vetenskapsutövares forskning. Den kan också stödja annan forskning vid universitetet. År 2014 övergick stiftelsen till att finansiera unga forskare i form av doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

Kumpulan liikuntahallisäätiö äger Gumtäkts motionscenter.