Universitetskoncernen
Universitetets egendom förvaltas förutom via Helsingfors universitets värdepappersportfölj också i Helsingfors universitets fonder och Helsingfors Universitetsfastigheter Ab

Egendomen består huvudsakligen av fastigheter, noterade värdepapper och direkta placeringar i onoterade bolag och fonder. Koncernens omsättning 2021 var 1,1 miljarder euro och balansomslutningen nästan 1,9 miljarder euro. År 2021 var koncernens resultat 166 miljoner euro och soliditetsgraden 77,3 procent.

Koncernens balansräkning (eget kapital), soliditet och resultat påverkas markant av att de noterade värdepappren bokförs i marknadsvärdet.

Bland koncernens enheter var Helsingfors universitets operativa resultat 4,6 miljoner euro

Fas­tig­he­ter

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab är ett fastighetsplaceringsbolag för ägande och utveckling av universitetsfastigheter.

Bolaget ägs av Helsingfors universitet och ingår i Helsingfors universitetskoncern.

Helsingfors Universitetsfastigheter följer kapitalhyraprincipen och hyr huvudsakligen ut verksamhetslokaler till sin ägare.

Helsing­fors Uni­ver­si­tets­fas­tig­he­ter Ab äger sammanlagt cirka 325 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Cirka 90 procent används av Helsingfors universitet. Fastigheternas bokföringsmässiga värde uppgick i slutet av 2021 till cirka 427 miljoner euro.  

De viktigaste fastigheterna som ägs av bolaget

Haartmans-institutet i Mejlans och Topeliusgatan 32 3251 957 htm²

Byggnaderna i Campus Gumtäkt 50 335 htm²

Biocentren i Vik 37 707 htm²

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten i Vik 34 424 htm²

Forsthuset-Topelia 24 922 htm²

Byggnaderna i Brunakärr 24 615 htm²

Porthania 15 948 htm²

Helsingfors universitets fonder äger sammanlagt cirka 200 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och bostäder. Cirka 70 procent av dem används av Helsingfors universitet. Fastigheternas bokföringsmässiga värde uppgick i slutet av 2020 till cirka 330 miljoner euro.

De viktigaste fastigheterna som är i fondernas ägo

Kvarteret Älgen (Kajsahuset, Porthania m.fl.), 45 085 htm²

Brobergsterrassen, 28 073 htm²

Nationalbiblioteket + underjordiska magasinet, 23 923 htm²

Universitetets huvudbyggnad, 16 925 htm²

Biomedicum I och II i Mejlans, 16 433 htm²

Alexandersgatan 7 + Universitetsgatan 4, 415 894 htm²

Bostäder, 9 146 htm²

Cultivator I och II i Vik, 7 410 htm²

As. Oy Enontekiön Kilpisrivit, 68 %

Fastighets Ab Aleksandersgatan 7, 100 %
KOy Helsingin kirjastoluolat, 100 %
KOy Helsingin Kaisaniemenkatu 5, 100 %
KOy Viikinmansio, 100 %
Oy Vuorikatu 3, 100 %
KOy Fabianinkatu 32, 100 %

Koncernen Tiedepuiston Asunnot
Tiedepuiston Asunnot Oy (moderbolag), 100 %
    As Oy Viikin Aura 1, 81,99 %

 

As. Oy Isokatu 27, 48,6 %
Helsingin Tiedepuiston yrityshautomot Oy, 47,8 %
KOy Biomedicum Helsinki, 46,9 %
KOy Helsingin Pohj. Hesperiankatu 23 A, 50,0 %
KOy Lammin Biokylä 1, 30,0 %
KOy Helsingin Ympäristötalo, 25,4 %
As. Oy Yliopistonk. 25, 21,2 %
KOy Liiketalo, 22,9 %

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli, 9,4 % (konserni yhteensä 48,4 %)

Dot­ter­bo­lag

Yliopiston Apteekki – Universitetets Apotek är det största företag som Helsingfors universitets fonder äger. Universitetets Apoteks kärnuppgift är att hjälpa kunderna när de ordineras läkemedel och att främja deras hälsa och välmående. Universitetets Apotek har samhällsansvar och specialuppgifter, såsom framställning av ovanliga läkemedel. Koncernen Universitetets Apoteks försäljning var 317 miljoner euro 2020.

HY247, d.v.s. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy, är en enhet med dryga 300 anställda, som erbjuder universitetet fastighetstjänster. HY247 ansvarar för byggtjänster, underhållstjänster, städtjänster och experttjänster som vaktmästartjänster, service och lokalbokning.

Helsingfors universitet har upphovsrätt till de finska och finlandssvenska namnlängderna. Försäljningen av dessa rättigheter utgör största delen av Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:s  (Universitetets kalenderbyrå) omsättning.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy sköter anmälningar om uppfinningar vid universitetet och främjar kommersialiseringen av innovationer som föds i universitetsforskningen.

Gaudeamus Oy ger ut fackböcker och vetenskapslitteratur – allmänna fackböcker, forskningslitteratur, läroböcker, facklitteratur och samhällsdebatt.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster (HY+) arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom olika vetenskapliga discipliner.

Unigrafia Oy tillhandahåller tryck-, utskrivnings- och publikationstjänster. Helsingfors universitets fonder äger 57,5 % av bolaget. De övriga ägarna är Aalto Holding Oy, Haaga Helia Oy Ab och Konstuniversitetet.

Unihome Oy erbjuder inkvarteringstjänster i Helsingfors och Esbo särskilt för universitetets utländska gäster. Helsingfors universitets fonder äger 81 % av bolaget, medan Aalto-universitetet äger 19 % av det.

Funidata Oy utvecklar datasystemtjänster för studier och undervisning vid universitet. Bolaget ägs av Helsingfors universitet (34,0 %), Tammerfors universitet (22,4 %), Aalto-universitetet (18,5 %), Jyväskylä universitet (14,1 %), Villmanstrands tekniska universitet (5,0 %), Svenska handelshögskolan (2,8 %) och Yrkeshögskolan Arcada Ab (3,2 %)

Fö­re­tag ägda av Helsing­fors uni­ver­si­tets fon­der 1.1.2023

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, 100 %
Unigrafia Oy, 58 %
   Nollanollasata Oy, 100 %
Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, 100 %
Gaudeamus Oy, 100 %
HY+ Oy, 100 %
Unihome Oy, 81 %

Koncernen Yliopiston Apteekki – Universitetets Apotek
    Yliopiston Apteekki Oy (moderbolag), 100 %
        Russia: Universitetskaja Apteka OOO, 100%
        Medapta Oy, 100 %

Koncernen Oy 4Pharma
 Oy 4Pharma Ltd (moderbolag), 77 %
    Oy 4Pharma AB, Sverige, 100 %
   

In­tres­se­bo­lag och öv­ri­ga ak­ti­er

Helsingfors universitets fonder äger andelar i flera bolag – t.ex. i startup-företag som har grundats till följd av forskning vid universitetet.

Helsing­fors uni­ver­si­tets fon­der var de­lä­ga­re i föl­jan­de bo­lag 1.1.2023:

Airmodus Oy, 34,8 %
Aplagon Oy, 10,8 %
CarbonLink Oy, 18.8 % 
Dalan Animal Health Inc, USA, 12,6 %
Evexia Oy, 4,3 %
Evergreen Viherseinät Oy, 5,5 %
Fun Academy Oy, 5,0 %
GlucoModicum Oy, 18,3 %
Helsinki International Schools Group Oy, 10,7 %
Karsa Oy, 9,3 %
Megasense 25,0 %
MOPRIM Oy, 27,2 %
NADMED OY 22.1 %
Nanoform Finland Oy, 5,6 %
Rokote Laboratories Finland Oy, 4,2 %
The Solubility Company Oy, 20,4 %
Uute Scientific Oy, 10,1 %
Valo Therapeutics Oy, 21,1 %
Veil.ai Oy, 24,0 %

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse grundades när universitetet fyllde 350 år och dess syfte är att stödja och främja unga vetenskapsutövares forskning. Den kan också stödja annan forskning vid universitetet. År 2014 övergick stiftelsen till att finansiera unga forskare i form av doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

Nyheter