Tillgänglighet

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering, vilket innebär att vidta åtgärder för att främja tillgänglighet. I fråga om digitala tjänster innebär tillgänglighet att vem som helst kan använda webbtjänster och deras innehåll utan svårigheter. Med tillgänglighet menar vi också att ta hänsyn till människors olikheter, till exempel genom att tillhandahålla tillgängliga lokaler, utbildning och personliga arrangemang.
Tillgänglighet i de digitala tjänsterna

Genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv, och lagen gäller även universitetet. Webbplatsen Helsinki.fi, liksom många andra av universitetets webbtjänster, ska uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. I  tillgänglighetsutlåtanden berättar vi om våra tjänsters tillgänglighet och om hur man kan ge respons om tillgängligheten. Tillgänglighetsutlåtandena publiceras i samband med webbtjänsterna. 

En tillgänglig webbtjänst är tekniskt felfri och har ett tydligt och lättolkat gränssnitt och begripligt innehåll. Det finns fortfarande svårigheter på vägen mot en tillgänglig innehållsproduktion, eftersom universitetet har tusentals innehållsproducenter. 

Vi utvecklar till exempel ständigt webbplatsen Helsinki.fi:s tillgänglighet med hjälp av automatiska verktyg och kvalitetsrevision som genomförs av experter. Innehållsproducenterna har fått introduktion i hur man skapar tillgängligt innehåll.  

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas: Tillganglighetskrav.fi

Mer information (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet): 

Tillgänglighetsanvisningar i handboken för innehållsproducenter (Sisällöntuottajan opas)

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller merparten av webbplatsers och applikationers funktioner och innehåll. Enligt tillsynsmyndigheten är det bara ett fåtal innehåll och tjänster som inte behöver uppfylla tillgänglighetskraven. Undantag:

 • direktsända video- och ljudsändningar
 • innehåll som vid undervisning används tillfälligt av en begränsad grupp
 • vissa tester (t.ex. tester för hörförståelse eller visuella färdigheter)
 • kartor och karttjänster (med undantag av webbaserade kartor avsedda för navigering)
 • arkiverade webbplatser eller arkiverat innehåll
 • innehåll som producerats av en tredje part (t.ex. flöden på sociala medier).

Andra tillgänglighetsanvisningar gällande innehåll finns på sidan om tillgänglighet i handboken för innehållsproducenter, Tillgänglighetsanvisningar i Sisällöntuottajan opas (inloggning med ditt användarnamn vid universitetet). För att kunna beakta tillgänglighetskraven krävs det att man lär sig nya färdigheter. När du uppdaterar eller skapar nytt innehåll, beakta åtminstone följande:

 • Rubriknivåerna ska följa en logisk ordning.
 • Bilder och infografer ska ha alternativa texter.
 • Länktexter ska vara tydliga.
 • Från och med den 23 september ska videor som sparas på nätet ha undertexter och poddar ska ha textmotsvarigheter.
 • Även bilagor ska vara tillgängliga.

Ett tydligt och begripligt språk spelar en nyckelroll för att innehållet ska vara tillgängligt.

I handboken för innehållsproducenter och sidan om tillgänglighet finns också närmare anvisningar för innehållsproducenter som använder Drupal för att publicera innehåll på Helsinki.fi och dem som publicerar innehåll på intranätet Flamma. Innehållsproducenter för Instruktioner för studerande och Instruktioner för undervisning har egna anvisningar på Flamma (inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

 

Instruktioner för undervisning

Utöver de allmänna tillgänglighetsanvisningarna i handboken för innehållsproducenter finns det också anvisningar för lärarna i Instruktioner för undervisning .

Moodle (moodle.helsinki.fi) och vår Moodle-baserade Mooc-miljö (mooc.helsinki.fi) är lärarnas främsta publiceringskanaler för digitalt material. Mooc-områden måste alltid vara tillgängliga, både när det gäller tekniskt genomförande och innehåll. Tillgängligheten till slutna och enstaka Moodle-områden kan understryka relevansen av helheten.  

I anvisningarna för lärarna berättas det hur man kan skapa, föra in eller kombinera tre typer av innehåll på ett Moodle-område: 

 1. innehåll som ska göras tillgängligt på Moodle (texter, länkar, tabeller, bilder)
 2. innehåll som ska göras tillgängligt utanför Moodle (t.ex. dokument, videor och ljudinspelningar som man själv skapat)
 3. innehåll eller tjänster av en tredje part (t.ex. dokument, videor, ljudinspelningar, webbsidor eller webbtjänster).

Utöver tillgänglighetsanvisningarna får lärarna också stöd av experterna vid enheten Undervisningsteknologi.

Det finns fortfarande utmaningar när det gäller att skapa tillgängliga videor. Universitetet utvecklar befintliga system och testar även nya verktyg och tjänster som i framtiden ska göra det lättare att uppfylla tillgänglighetskraven. Observera att tillgänglighet till video inte är begränsat till tillgänglighet till undertexter. Helhetens tydlighet och kvaliteten på det tekniska genomförandet är en bra utgångspunkt. Undertexter och textsvar kan tillhandahållas antingen som en köpt tjänst enligt ett ramavtal, genom taligenkänning eller direkt på manusstadiet. 

Anvisningar för studerande

Undervisningen är tillgänglig när du som student utan möda kan komma in i undervisningslokalerna och använda olika tekniska tjänster som används i undervisningen och för att informera om den, och fullt ut kan medverka i undervisningssituationen. 

Individuella arrangemang kan inte kompensera för tillgänglighetsbrister, men de kan bidra till att göra en students lärande mer tillgängligt och hjälpa dem att uppnå de läranderesultat som krävs för deras examen och kurser. Läs mer på sidan med riktlinjer för individuella arrangemang. Läs mer på sidan om Individuella arrangemang

Innehåll som studenter skapar på ett Moodle-område behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven. Undantag är innehåll som används upprepade gånger, till exempel om en student gör en video som sparas och används som studiematerial kommande läsår, måste videon förses med undertext. 

Avhandlingar som publiceras i Helda ska vara tillgängliga. Universitetet har gjort anvisningar för studenterna som gäller särskilt avhandlingsfilers tillgänglighet. 

Tillgänglighet vid universitetet

Vårt universitet har som mål att utveckla sina tjänster, sina lokaler och sin verksamhet så att de lämpar sig för alla.   

Vi följer principerna för likabehandling och icke-diskriminering samt för inkludering. Inkludering innebär att alla som en självklarhet tas med i gemenskapen och verksamheten, så att alla likvärdigt kan delta. Tillgänglighet är ett av kraven för jämlikt deltagande. En tillgänglig miljö gör inte skillnad på människor utgående från deras rörelse- och funktionsförmåga. När miljön är tillgänglig har alla lika möjligheter att medverka oberoende av syn, hörsel, rörelseförmåga, ålder, eller andra faktorer som har med personliga egenskaper att göra.    

Tillgänglighet främjas vid universitetet också bland annat på följande sätt:   

 • I fråga om fysiska miljöhinder är tillgängligheten god, och varje nytt projekt eller ny renovering har som ambition att ytterligare förbättra tillgängligheten. 
 • Studenter erbjuds individuellt inlärningsstöd som de kan behöva på grund av en långvarig sjukdom, funktionshinder eller handikapp. Läs mer på sidan om Individuella arrangemang.   
 • Den universitetsanställde har möjlighet att diskutera de individuella arrangemang som krävs och hur de ska genomföras med enhetens ledsagare. 
 • Universitetet har en expertgrupper för individuella arrangemang och kontaktpersoner för tillgänglighet som hjälper studenten att genomföra individuella arrangemang.