Webbtillgänglighet

Tillgänglighet främjar likvärdighet. I fråga om digitala tjänster innebär tillgänglighet att vem som helst kan använda webbtjänster och deras innehåll utan svårigheter.

Genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv, och lagen gäller även universitetet.

Hur kan du göra dina innehåll mer tillgängliga? På den här sidan samlas tillgänglighetsanvisningar för hela universitetet.

Universitetets arbete med jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Jämställdhet och likabehandling samt tillgänglighet är en del av vardagen i ett pluralistiskt och flerspråkigt universitetssamfund.

Jämställdhet och likabehandling är allas gemensamma sak: lärarnas, forskarnas, stödpersonalens och experternas. Det är även studenternas ansvar att följa de gemensamma spelreglerna.

Anvisningarna och tjänsterna används också av olika samarbetspartner och universitetets studenter.

Tillgänglighet i de digitala tjänsterna

Tillgänglighet i webbvärlden kan kallas webbtillgänglighet.

Webbplatsen Helsinki.fi, liksom många andra av universitetets webbtjänster, ska uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. I  tillgänglighetsutlåtanden berättar vi om våra tjänsters tillgänglighet och om hur man kan ge respons om tillgängligheten. Tillgänglighetsutlåtandena publiceras i samband med webbtjänsterna.

En tillgänglig webbtjänst är tekniskt felfri och har ett tydligt och lättolkat gränssnitt och begripligt innehåll. Det finns fortfarande svårigheter på vägen mot en tillgänglig innehållsproduktion, eftersom universitetet har tusentals innehållsproducenter.

Vi utvecklar till exempel ständigt webbplatsen Helsinki.fi:s tillgänglighet med hjälp av automatiska verktyg och kvalitetsrevision som genomförs av experter. Innehållsproducenterna har fått introduktion i hur man skapar tillgängligt innehåll.

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas: Tillganglighetskrav.fi

Mer information (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet): 

Tillgänglighetsanvisningar i handboken för innehållsproducenter (Sisällöntuottajan opas)

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller merparten av webbplatsers och applikationers funktioner och innehåll. Enligt tillsynsmyndigheten är det bara ett fåtal innehåll och tjänster som inte behöver uppfylla tillgänglighetskraven. Undantag:

 • direktsända video- och ljudsändningar
 • innehåll som vid undervisning används tillfälligt av en begränsad grupp
 • vissa tester (t.ex. tester för hörförståelse eller visuella färdigheter)
 • kartor och karttjänster (med undantag av webbaserade kartor avsedda för navigering)
 • arkiverade webbplatser eller arkiverat innehåll
 • innehåll som producerats av en tredje part (t.ex. flöden på sociala medier).

Andra tillgänglighetsanvisningar gällande innehåll finns på sidan om tillgänglighet i handboken för innehållsproducenter, Tillgänglighetsanvisningar i Sisällöntuottajan opas (inloggning med ditt användarnamn vid universitetet). För att kunna beakta tillgänglighetskraven krävs det att man lär sig nya färdigheter. När du uppdaterar eller skapar nytt innehåll, beakta åtminstone följande:

 • Rubriknivåerna ska följa en logisk ordning.
 • Bilder och infografer ska ha alternativa texter.
 • Länktexter ska vara tydliga.
 • Från och med den 23 september ska videor som sparas på nätet ha undertexter och poddar ska ha textmotsvarigheter.
 • Även bilagor ska vara tillgängliga.

Ett tydligt och begripligt språk spelar en nyckelroll för att innehållet ska vara tillgängligt.

I handboken för innehållsproducenter och sidan om tillgänglighet finns också närmare anvisningar för innehållsproducenter som använder Drupal för att publicera innehåll på Helsinki.fi och dem som publicerar innehåll på intranätet Flamma. Innehållsproducenter för Instruktioner för studerande och Instruktioner för undervisning har egna anvisningar på Flamma (inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Instruktioner för undervisning

Utöver de allmänna tillgänglighetsanvisningarna i handboken för innehållsproducenter finns det också anvisningar för lärarna i Instruktioner för undervisning .

Moodle (moodle.helsinki.fi) och vår Moodle-baserade Mooc-miljö (mooc.helsinki.fi) är lärarnas främsta publiceringskanaler för digitalt material. Mooc-områden måste alltid vara tillgängliga, men slutna Moodle-områden behöver inte vara tillgängliga om de inte är avsedda att användas upprepade gånger. 

I anvisningarna för lärarna berättas det hur man kan skapa, föra in eller kombinera tre typer av innehåll på ett Moodle-område: 

 1. innehåll som ska göras tillgängligt på Moodle (texter, länkar, tabeller, bilder)
 2. innehåll som ska göras tillgängligt utanför Moodle (t.ex. dokument, videor och ljudinspelningar som man själv skapat)
 3. innehåll eller tjänster av en tredje part (t.ex. dokument, videor, ljudinspelningar, webbsidor eller webbtjänster).

Utöver tillgänglighetsanvisningarna får lärarna också stöd av experterna vid enheten Undervisningsteknologi.

Det finns fortfarande utmaningar när det gäller att skapa tillgängliga videor. Universitetet utvecklar befintliga system och testar även nya verktyg och tjänster som i framtiden ska göra det lättare att uppfylla tillgänglighetskraven.

Anvisningar för studerande

Undervisningen är tillgänglig när du som student utan möda kan komma in i undervisningslokalerna och använda olika tekniska tjänster som används i undervisningen och för att informera om den, och fullt ut kan medverka i undervisningssituationen.

Tillgängliga studier förutsätter ibland specialarrangemang eller hjälpmedel. Läs mer på sidan om specialarrangemang.

Innehåll som studenter skapar på ett Moodle-område behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven. Undantag är innehåll som används upprepade gånger, till exempel om en student gör en video som sparas och används som studiematerial kommande läsår, måste videon förses med undertext.

Avhandlingar som publiceras i Helda ska vara tillgängliga. Universitetet har gjort anvisningar för studenterna som gäller särskilt avhandlingsfilers tillgänglighet.